2 CORINTIOS 2

1Xlhiyucha ikpastaklhi ni jantu klalaqʼanchoqoo para jantu kaklamamaqanixvau. 2Incha kaklamamaqanixvau ex jantu matichun lay kimaʼachajul. Vamun uxiknan. 3Va xlhiyucha klatsʼoqniu para jantu kilamamaqanixvau tejkan klalaqʼau, va tapaxtoqniyan kilamaʼachajuu. Ox ijkʼatsaycha ni tejkan kʼachan ni kitʼin ex vachu achʼanatʼik mintachunkʼan. 4Tejkan klatsʼoqniu ayaj ixkimpastakʼuy y xakmaqaninin tus xajqalhun. Jantu klatsʼoqniu para klamamaqanixvau, va para kakʼatsʼatʼik ni ayaj klapaxkayau. 5Ni anchanu lapanaki yu kimamaqanixval jantu vamun kitʼin kimamaqanixval, vachu tamamaqanixvan mintachunkʼan mas va tsʼuniy. Jantu kimaqamay kaklapasanil kinchivinti xlhiyucha iknajun va lakatsʼuniy. 6Va laycha mintachunkʼan xtʼaqnitʼik ixmaqanlqajnati yu ixpaxtoqniy. Chavaycha ka oxicha. 7Chavay maqskʼiniy kʼamalaqmixinitʼik y kʼamalakʼaʼulatʼik. Incha jantu, ka va lay jantu katayaniyaʼ ixmaqaniti. 8Xlhiyucha klatapayniniyau ni kamasunitʼik mijapaxkantikʼan. 9Xlhiyucha klatsʼoqniucha para ox kajkʼatsal incha makʼayatʼik tachun yu klalhijunau. 10Incha malaqmixiniyatʼik ex kitʼin vachu ikmalaqmixiniy. Incha kimakanil tuʼuchun ex kmalaqmixiniy por naunatʼik uxiknan. Va Cristo kilaqtsʼin tejkan ikmalaqmixiniy. 11Chuncha jantu kintalhajan ni Satanás, ox kʼatsayau yu makaputun. 12Tejkan ikchaʼal laka putaulan Troas para kaklaqputeʼel ni ox chivinti yu lhichiviniy Cristo ancha ox ikxtaqnikal lakatin para kaktapatsanil kiJalhachimoʼonukʼan. 13Pero jantu kaktemal kilaqaj Tito, xlhiyucha ixkimpastakʼuy. Xlhiyucha iktaxtuchal y kʼal xalakatʼun Macedonia. 14Kaxtaqniu lhimalaqpuchuncha ni Dios, va yucha ox kintalhaʼanan para kalhajayau kun Cristo. Lakmakʼatsaniy ni lapanakni ixchivinti talakachux por yu ikmakayau kijnankʼan y chuncha xajachal tacha tuʼuchun yu ox sʼejenʼe. 15Kijnankʼan por yu ikmakayau va tacha taun tuʼuchun yu sʼejenʼe yu Cristo moqslaniy ni Dios. Chuncha xajachal kilhitapatskʼan kun yu katalaqtaxtuyaʼ ali yu katatsʼanqayaʼ. 16Kun lapanakni yu katatsʼanqayaʼ ni kijnankʼan va tacha lhinin yu pʼuks akamin y jamaqninin pero kun yu katalaqtaxtuyaʼ kijnankʼan va tacha yu sʼej akamin yu xtaʼa jatsukunti. ¿Taʼayucha lay makay ni aniy lhitapatsa? 17Kijnan jantu tacha yu vamun tamaqamay katapulhajal tumin ixlaqputeʼeka ixchivinti Dios. Ni Dios kintamalaqachan y Dios kintalaqtsʼinan ni vas iktapatsayau tacha ixlapanakni ni Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\