2 CORINTIOS 7

1Ex chuncha ketʼalaqaunin, ni Dios kintajunin ni chuncha kintamakayan sasʼatʼan. Ex maqskʼiniy kamakauntijlau tachun yu lakxkiliu la kilakatunajkʼan ali ketsukuntikʼan. Maqskʼiniy katalhauniu ni Dios y chuncha kajunʼaliu tacha yu laqsaval ixlapanakni. 2Kilalaqaʼiu la melhanutkʼan. Jantu aqtaun klamakaniu laqtaqal. Jantu aqtaun matichun ikmalanil kamakal talaqalhin. Jantu aqtaun klamakanuu. 3Tejkan chuncha klajunau jantu klamukʼaniputuu laqtaqal. Tacha klajuniucha va klapastakʼalhiyau la kelhanuti mas tus va tacha chʼantaun kaklatʼataulau y chʼantaun kaklatʼaniu. 4Kitʼin va vas klajunau tacha klamispaniyau mimputsukukʼan. Por mimputsukukʼan la ox ijkʼatsan, jantu ikmaqaninin y va ayaj klhiʼachantajuycha mas ikmaqanlqajnan. 5Tejkan ikchaʼau xalakatʼun Macedonia jantu kalal kajkastaknau. Vamun maqanlqajnati xaklaqaʼiyau. Ixlhimaqspaʼ kilakatunaj ixkintalhimaqchapuniy y la kimpulakna xaktalhanan. 6Pero Dios lakmalakaʼulay ni lapanakni yu jantu lajʼay takʼatsan y chuncha kimalakaʼulal tejkan chinchal ni Tito. 7Jantu vamun por chil ni Tito klakataulal. Vachu por yu kijunil ni ox maʼachʼaʼutʼik tejkan ixvilchal kun uxiknan. Vachu kijunil ni ayaj kilaʼachaniyau y maʼaninintʼik por yu ktapasal y ixtapastakʼuyan por kitʼin. Ex xlhiyucha apalay klhiʼachantajul. 8Tejkan laʼaʼitʼik yu ataun karta yu klatsʼoqniu va tamamaqanixvan pero jantu kimpastakʼul. Mas tejkan pʼunaj klatsʼoqniu jantu ox xajkʼatsan pero chavaycha ijkʼatsay ni tamamaqanixvan taun panchʼix por yu jantu ox ixmakʼayatʼik. 9Chavaycha klhiʼachantajuy pero jantu por yu maʼaninintʼik. Klhiʼachantajuy va por maʼaninintʼik y mapʼaxatʼik mijatapastakʼatkʼan. Chuncha ni mimaqanitkʼan va minchal kun Dios, jantu va por yu kmakau kijnan. 10Tejkan kʼamaʼanin tacha lhinajun ni Dios jantu maqskʼiniy kapastakʼun. Va lhixajachal para kamapʼaxa mijatapastakʼati y lay kʼalaqtʼaxtʼu. Pero yu valiʼiy xajamaqaniti aniy lakamunukpaʼ yucha lhixajachal va lhinin. 11Kʼamakʼatʼik kuenta ni maqaniti yu lhitsukʼutʼik yu minchal kun Dios va ox lhixajachal. Chavay ox makʼayatʼik kuenta yu tacha tapasay. Aqanixtʼupʼutʼunkʼanatʼik, va lhitʼalʼauntʼik por yu jantu ox tapasal, va tʼalhanantʼik. Vachu lhixajachal para kilaʼachaniu y katapastakʼun por kitʼin y para kʼamukʼanitʼik ixlaqtaqal yu jantu ox makay. Ex chuncha masutʼik ni jantucha alin milaqtaqalkʼan por yu tapasal. 12Tejkan klatsʼoqniu ni anchanu karta jantu kaklatsʼoqniu vamun por qayntaun lapanaki yu makal laqtaqal. Vachu jantu klatsʼoqniu por qayntaun lapanaki yu makanikal laqtaqal. Va klatsʼoqniu para chuncha kʼapʼukʼatsʼatʼik ni tapastakʼuyan por kitʼin la ixlakaʼukxpu ni Dios. 13Xlhiyucha chavaycha ox klakataulau. Jantu vamun klakataulau. Vachu ox klhiʼachantajuu por ixʼachati ni Tito. Ni yucha mintachunkʼan va oxamaktaun makʼachʼoʼotʼik. 14Va ox xajkʼatsanau por uxiknan tejkan klalhichiviniu kun Tito tejkan klamalaqachaniu. Chavaycha jantu klhimaxanan por yu kunil. Tachun yu klajuniu va laqsaval y vachu laqsaval yu kunil ni Tito tejkan ox klalhichiviniu. 15Chavay ni Tito apalay ayaj taʼachaniyan tejkan tapastakʼan ni ox alasmaknantʼik. Va laʼaʼitʼik y tʼoʼoyatʼik kun talhanti ali xkapʼikniti. 16Klhiʼachantajuy va por ijkʼatsay ni tachun ox kʼamakʼayapitik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\