2 CORINTIOS 8

1Ketʼalaqaunin, klamakʼatsaniputunau tacha Dios por ixjamapayninti ox laqʼaqtayjuy ixlapanakni yu tavilanal xalakatʼun Macedonia. 2Mas yuʼuncha ayaj tamaqanlqajnan va lhuu achati talhitʼajun. Mas ayaj kilpatanin tajunita va ayaj lhuu tumin taxtaqlhi. 3Kitʼin klaqtsʼil ni taxtaqlhi tachun ni tumin yu lay taxtaqlhi y tus apalay lhuu taxtaqlhi. 4Tus kintaskʼinil lakatin para vachu lay kataʼaqtayjul ixlapanakni ni Dios. 5Jantu vamun tumin kataxtaqlhi tacha xakpastakʼa. Va tatamaqxtaqnil la ixtamakaʼ ni Dios y vachu kintatamaqxtaqnin ni kijnan. Ixtakʼatsay ni va Dios chuncha najun. 6Ex chuncha klhijunil ni Tito para kaʼal pusaknaʼ kun uxiknan. Yucha aqtaynil ixpusakka ni tumin. Chavay ox kamajkanil yu aniy xalhitapatsa japaxkanti. 7Jantu tuʼuchun tatsʼanqaniyan, lhitʼaunʼoyatʼik tachun yu maqskʼiniy. Ox lhakʼapʼupʼinatʼik, ox chʼivinanatʼik, y ox jalakpʼastʼaknanatʼik. Vachuʼ ayaj makʼapʼutʼunatʼik yu ox y ox kilapaxkayau. Chavaycha vachu tsʼanqay kaxtʼaqtʼik miʼaqtayjuntikʼan. 8Jantu klalhijunau laqatapʼasta. Va klalaqtsʼiniputunau mijapaxkantikʼan incha ayaj ox makʼayatʼik tacha yu tamakay alati. 9Uxiknan kʼatsʼayatʼik ixjamapayninti kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. Mas ayaj maqaliʼ ixjunita, va makakal tacha kilpataniʼ por uxiknan. Chuncha val para kʼaʼuntʼik uxiknan tacha maqalinin por ixkilpatiti ni yucha. 10Klaxtaqniyau jatapastakʼati por yu aniy aqtayjunti. Uxiknan va yu pʼunaj puʼaqtʼaynitʼik aqtayjunun kʼatacha. Va ayaj ixʼaqtʼayʼunpʼutʼunatʼik yu kilpatinin y xlhiyucha xtaqtʼik tumin. 11Ex chavaycha kʼamajkʼanitʼik ixmakaka yu makʼapʼutʼunatʼik para kʼamakʼatʼik tacha yu pʼunaj pʼastʼaktʼik y kaxtʼaqtʼik tacha yu maʼalinatʼikcha. 12Incha matichun laqsaval xtaqputun tuʼuchun, ni Dios laqaʼiniy tacha yu laqchaaniy kaxtaqlhi. Jantu skʼin yu jantu lay kaxtʼaqtʼi. 13Jantu chuncha klajunau para katamaqalil yu alati y para uxiknankʼan kilpatanin kʼaʼuntʼik, 14va para va aqstanchun kʼaʼuntʼik. Chavaycha yu maʼalinatʼik lay kʼapʼuʼaqtʼayʼutʼik yu tatsʼanqaniy. Ex astan vachu yu katamaqalinaʼ lay kataʼaqtayjuchoqon uxiknan yu katatsʼanqaniyan, ex chuncha va aqstanchun kaval. 15Va chuncha tsʼoqkanta la ixchivinti Dios yu inchine najun: “Yu lhuvaj saklhi jantu kaxajnichal y yu va tsʼuniy saklhi jantu katsʼanqanil.” 16Ikxtaqniy lhimalaqpuchuncha ni Dios por yu makanil ni Tito para katapaxkan vachu chun tacha klapaxkayau kitʼin. 17Yucha niman laqaʼil tejkan klhijunil katalaqʼan y ayaj talaqʼuxaʼanan, xlhiyucha antachal la ixʼachati. 18Klatʼamalaqachaniu yu aqayntaun kilaqajkʼan yu ox talhichiviniy tachun ixlapanakni Dios por yu ox lhitapatsa makay yu ixlaqputeʼeka ni ox chivinti. 19Vachu ixlapanakni ni Dios yu talakachux tavilanal va yucha talaksaklhi para kintatʼalhaʼan yu ikpusakʼau. Ni anchanu pusaknati va para katasul ni ayaj kalaqʼaqtayjuputunau ixlapanakni Dios y para ay kamakakal ni Dios. 20Klhaʼanau kilaqajkʼan para jantu kintalhikiltajin taʼan klhimapatsayau ni tumin. 21Klhilaqsoqoyau makanan jantu vamun para ox kaxajchal kun Dios, vachu para ox kaxajchal kun ni lapanakni. 22Vachu klatʼamalaqachaniyau aqayntaun kilaqajkʼan. Yucha aqlhuu klaqtsʼiu ni ayaj aqtayjununputun y chavaycha takʼatsaniyan ni ox kʼamakʼayapitik, xlhiyucha apalay aqtayjununputun. 23Yu Tito yucha kintʼatapatsay por uxiknan. Yu aqayntʼuy ketʼalaqaunin yuʼuncha tamalaqachal ixlapanakni ni Dios y por yu ox ixputsukukʼan toʼoyakan ni Cristo. 24Ex chuncha iknajun kalaʼaʼitʼik para katakʼatsal ni aniy ketʼalaqaunin ni laqsaval pʼaxkʼananatʼik y laqsaval lajqalʼoxin untʼatʼik tacha klakjunil. Chuncha lay katakʼatsal yu talakachux ixlapanakni Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\