2 PEDRO 2

1Maqancha xalapanakni Israel ixtaʼalin lati lapanakni yu jantu vas ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. Vachu chun kaʼalinaʼ lati kun uxiknan yu jantu vas katamalaniyan. Katamanuniyan chivinti yu katalaktʼilhiyan. Katamakauntijlayaʼ ni Jesús yu jalaqmalaqtaxtul y chuncha katapaxtoqniyan para tsʼalaj kalaʼaʼitʼik maqanlqajnati. 2Katamakayaʼ axtoqnuʼ yu jantu lajʼoxi, ex lati katalaqtsʼiʼiyaʼ makanan tacha yuʼuncha. Ex alati lapanakni katalaktuʼuyaʼ yu laqsaval ox tin. 3Por ixʼakchaʼatkʼan katamaxtuniyan mintuminkʼan tejkan katamasuniyan chivinti yu jalaklkanti. Tus la maqancha, yuʼuncha jalhipakxaʼikanta maqanlqajnati y chavay jantu kataqmaqayaʼ. 4Dios jantu kamalaqmixinil ni ixmayulnin yu maqancha tamaqtaqalhinil. Va jalaklhilhaʼal tus laqnin taʼan jalakmakaul tachʼinin laka putsʼisniʼ. Va naul ni ancha katataulal tus tejkan kalakmukʼaniyaʼ ixmaqanlqajnatkʼan. 5Vachu jantu kamalaqmixinil ni lapanakni yu maqancha ixʼalin lakamunukpaʼ. Va malaqachal xkan tus aqlamaʼol ni lakamunukpaʼ, tatsʼanqaʼol yu jantu ixtatoʼoyay Dios. Maxajnichal vamun Noé yu Dios ox ixlaqtsʼin kun pumatujun alati lapanakni. 6Vachuʼ jalakmukʼanil ixlaqtaqalkʼan ni lapanakni yu ixtavilanal laka putaulan Gomorra kun Sodoma. Ixputaulankʼan jalaqxavaʼol tus lkʼakʼa val para katamakal kuenta yu alati lapanakni yu jantu tatoʼoyay Dios. 7Dios vachuʼ maxajnichal ni Lot, va ox ixlaqtsʼin. Lot ayaj lhitamaqanchapul ixtalaqalhinkʼan ni anchanu laktuʼunun lapanakni. 8Ni Lot va ox lapanaki. Tus ayaj ixkaniy la ixjalhanuti por lhilhiy ixjalaqtsʼin y ixqasmatʼa ni axtoqnuʼ yu ixtamakay. 9Ex ni lapanakni yu chuncha tatoʼoyay Dios, ni Dios kʼatsay tacha japuʼaqtayjuy tejkan la lhitaʼay la ixjatsukuntikʼan. Vachu ni lapanakni yu tamaqtaqalhinin, jalaklhitʼajun kun maqanlqajnati tus tejkan kalakachanaʼ ni julchan tejkan kalakmukʼaniyaʼ ixlaqtaqalkʼan. 10Apalay pʼas kalaqmamaqanlqajnivayaʼ ni lapanakni yu ayaj tamakay yu tamakaputun la ixlakatunajkʼan. Vachuʼ talaktuʼuy yu talhitʼajun lhachimoʼon. Yuʼuncha va taʼayajnan, vachuʼ lajʼay takʼatsan. Jantu tatalhanan ni katalaktanchanil yu talhitʼajun tapʼasta laktʼiyan. 11Pero yu ixmayulnin Dios, mas ayaj talhitʼajun tapʼasta ali lhachimoʼon, jantu tachivintanuniy ni Dios para kalakmukʼanil ixlaqtaqalkʼan yu alati. 12Pero ni anchanu valiʼiy lapanakni, yuʼuncha talhichiviniy axtoqnuʼ yu jantu tamalaqasiy. Va laktontos talhitsukuti yu tatsʼanqaniy jatapastakʼati. Va tatsukul para kalakchʼapakal y kalaqmaqnikal y vachu va chun tacha talhitsukuti kataniyaʼ. 13Kalaklhimapalkanaʼ maqanlqajnati tacha ixlhilhajatkʼan yu tamaqtaqalhinin. Ayaj talhiʼachantajuy ixmakaka axtoqnuʼ laqtaqal mas kaval laka tunkunaʼ. Vachu taʼan makʼayatʼik milakvaytikʼan, ancha tamakay axtoqnuʼ lhitamaxanin yu tamaqamay. Va chʼantaun tavajin kun uxiknan. 14La ixlakavantikʼan vamun tapastakʼa katatʼatamal yu jantu ixnavinkʼan kaval, jantu tamakajun ixtalaqalhinkʼan. Tamakanuy lapanakni yu jantukaʼ ox talhakapuʼan para katamakal laqtaqal. Yuʼuncha ayaj talhitʼajun akchaʼati. Tataukʼaniyachal maqanlqajnati. 15Tamakauntijlal yu vas tin, tapatanul la ixtin ni Balaam yu istsʼal Bosor. Yucha maqamal kapulhajal tumin por yu laqtaqal 16pero ox laqʼaymakal. Yu ixburro, mas jantu lay ixchiviniy, va chivinil tacha chiviniy lapanaki. Va laqʼaymal para jantu kamakal tacha qayntaun lokoj yu Balaam. 17Ni anchanu lapanakni jantu matichun lay taʼaqtayjuy, va tacha lakxkan yu xixta. Va tacha taputsʼi yu sunlhaʼan ni un pero jantu tamay xkan. Tapaxtoqniy kalaklhaʼankal taʼan tʼalaj putsʼista mas va tavanancha. 18Pʼays tachiviniy kun lajʼay chivinti yu jantu tuʼuchun xtapal kaval. Talakmakanuy lapanakni yu va aniykaʼ talajqosmajʼanta yu talaqalhin. Tapumakanuy axtoqnuʼ yu tanajun katamakal la ixlakatunajkʼan. 19Tanajun ni lay kʼamakʼatʼi yu kʼamakʼapʼutʼu pero jantu laqsaval kaval. Yuʼuncha va xaʼoqxtamatin yu talaqalhin. Mas va taʼayucha kaval, va si alin yu laklhichimoʼoy la ixjatsukuntikʼan. 20Tamispal ni Jesucristo kiJalhachimoʼonukʼan yu kintamalaqtaxtun. Chuncha talajqosmajʼal xatalaqalhin aniy lakamunukpaʼ, ex astan tamakauntijlachoqol. Yu talaqalhin junchoqol tacha ixʼukxtinkʼan. Chavay apalay lhitaʼay para yuʼuncha xajantu tejkan jantukaʼ ixtamispay Jesucristo. 21Apalay ox ixval incha jantu aqtaun ixtamispal yu lakatin yu Dios ox laqtsʼin. Va ixlaqlaqputeʼenikantacha yu lhinajun Dios pero astan tamakauntijlachoqol. 22Kun yuʼuncha laqsaval chuncha val ni chivinti yu najun: “Laqataun xʼoy anchoqoy unaʼ ixpatʼati. Laqataun pʼax, incha ox kapʼaxatʼi, anchoqoy pʼaxni laqa pulʼamun.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\