2 TIMOTEO 1

1Yu kitʼin kPablo, ixtamalaqachan Jesucristo kunita va por chuncha naul ni Dios. Va ixnajunta kalaqxtaqniyaʼ jatsukunti ni lapanakni yu chʼantaun tajunita kun Cristo Jesús. 2Aniy iktsʼoqniyan uxintʼi, Timoteo, va kʼachaniyan tacha kesʼatʼa kʼatʼi. Kamapaynin y kapaxkan y oxamaktaun kamakan kimPaykʼan Dios kun Cristo Jesús kiJalhachimoʼonukʼan. 3Por uxintʼi ikxtaqniy lhimalaqpuchuncha ni Dios. Va yucha iktapatsaniy vachu va tacha ixtapatsaniy yu maqaniyaʼ kepayankʼan. Ox ijkʼatsan por ni kilhitapatsa yu ikmakay. Va si ikpastakʼan ni uxintʼi tejkan ikskʼin Dios tsʼis tunkuj. 4Ikpastakʼa tejkan ikmakajun ni uxintʼi, va ixtʼaʼun qalhun. Xlhiyucha ayaj klaqʼuxanchoqoyan para lay kaklhiʼachantajul. 5Va ikpastakchoqoy ni ox lhakʼapʼupʼin, tacha pʼunaj lhakapuʼal yu mintʼaku Loida ali minati Eunice. Ox ijkʼatsay ni uxintʼi vachu va chun lhakʼapʼupʼin. 6Xlhiyucha ikxtaqniyan taun jatapastakʼati, va ijkunan ni ox kamakʼatʼi ni lhitapatsa yu Dios lhilakʼulayan. Yucha xtaqnin tejkan ikmoqslanin kimakaʼ. 7Ni Dios kintaxtaqnin ixʼEspíritu, jantu para katalhanau, va para kintaxtaqnin tapʼasta y para kapaxkanau y para ox kalhistakvicha ketsukuntikʼan. 8Xlhiyucha jantu maqskʼiniy kʼalhimaxan ni chivinti yu lhichiviniy kiJalhachimoʼonukʼan. Vachu jantu kʼalhimaxan por kitʼin yu klhichʼikanta por yucha. Mas va lhitaʼay kaval, iknajun kʼintʼatʼapʼatsʼatʼi la ixlaqputeʼeka ni ox chivinti kun yu tapʼasta yu xtaʼa ni Dios. 9Yucha kintamalaqtaxtun y kintajuntaʼitan para ox katiʼukxuntayau tacha ixlapanakni. Chuncha kintamakan jantu por kilhitapatsakʼan, va por chuncha makaputul tejkan jantukaʼ aqtaynil ni lakamunukpaʼ. Chuncha kintamapayniyan por yu makal Cristo Jesús. 10Ni anchanu jamapayninti tasul tejkan kilachil kiJamalaqtaxtunukʼan Jesucristo. Yucha mamiʼonil ixtapʼasta ni lhinin y mapulkunil ni sastʼi jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. Yucha va ni jatsukunti yu lhitsukukan por ixqasmakka ni ox chivinti. 11Va por ixlaqputeʼeka ni anchanu chivinti ni kitʼin klhilakʼulakal y ikmalaqachakal para kaklakmalanil lapanakni yu jantu israelitas kataval. 12Va xlhiyucha chavaycha klhimaqanlqajnan, pero jantu klhimaxanan. Va ikmispay yu klhakapuʼan y ijkʼatsay ni yucha lay ox lhistakʼa ketsukunti yu ikmaqxtaqnita tus kachil anchanu julchan. 13Katʼaylhipʼi jamalaniniʼ yu laqsaval, tacha kitʼin kunan. Kʼamalanin kun jalhakapuʼati ali japaxkanti yu minchal kun Cristo Jesús. 14Ox kʼalhistʼaktʼi ni lhitapatsa yu maqxtʼaqnikʼa kun ixʼaqtayjunti ni Espíritu Santo yu alin kun kijnan. 15Uxintʼi kʼatsʼaycha ni kintamakajun ni Figelo y Hermógenes kun tachun yu alati kintʼaltanan yu machaqan Asia. 16Va kamapaynil ni Jalhachimoʼonu Dios ixlapanakni ni Onesíforo. Yucha aqlhuva kimaʼayajnil y jantu ixlhimaxanan por ikchʼikanta. 17Tejkan ixvil aniy laka putaulan Roma, va laqatapʼasta kilakxkaul tus kintemal. 18Kamapaynil ni Onesíforo ni Jalhachimoʼonuʼ ni anchanu julchan. Uxintʼi ox kʼatsʼay ni ayaj ox tapatsal ancha laka putaulan Éfeso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\