2 TIMOTEO 2

1Chavay ni uxintʼi, kesʼatʼa kʼatʼi, kʼatʼapʼasnitʼi kun ixjamapayninti ni Cristo Jesús. 2Ni chivinti yu asmaktʼi vachuʼ taqasmaklhi alati tejkan kitʼin kunin, va yucha kamalanichʼoʼo alati yu laqsaval katataylhaʼal. Ex yuʼuncha vachu lay katamalanichoqol alati lapanakni. 3Uxintʼi katʼayanin mimaqanlqajnati tacha yu ox ixtropa Cristo Jesús. 4Jantu matichun ox tropa kapastakchoqol para kamakal ataun lhitapatsa yu tacha tamakay yu valiʼiy lapanakni. Va makaputun ixlhitapatsa tacha yu kalhipaʼinil ixʼukxtin yu xtaqnita ixputropa. 5Vachu qayntaun yu qamanan laqa qamanti jantu lay lhajay incha jantu vas qamanan. 6Vachu yu pʼays tapatsay laka kuxtu, va yucha paxtoqniy pʼunaj kalaqaʼil yu jaxqanti. 7Kapʼastʼaktʼi yu tacha kunan, ex ni Dios kaxtaqniyan tachun jatapastakʼati yu maqskʼiniy. 8Kapʼastʼaktʼi ni Jesucristo yu ixpapanti David ixjunita, yucha va kujchoqol tejkan ixnita. Chuncha najun ni ox chivinti yu klaqputeʼey 9y va yucha klhimaqanlqajnan. Va tus iklhichʼikanta tacha qayntaun maqtaqalhini lapanaki kakval pero ixchivinti Dios jantu tachʼin kaval. 10Xlhiyucha ox iktayaniʼojoy por ixlapanakni Dios yu jalaksakta. Ex ni Cristo Jesús vachu kajamalaqtaxtuyaʼ para lay ox katatsukul mas va tavanancha. 11Ni inchine ayaj laqsaval: Incha tʼanitaucha ni yucha ex vachu katʼatiʼukxuntayayau. 12Incha tʼamaqanlqajnanau ex vachu katʼalhachimoʼonunau. Incha naunau jantu mispayau, ex yucha kanaunaʼ jantu kintamispayan. 13Mas jantu ox taylhaʼanau la kilhakapuʼatkʼan pero yucha va tacha oxicha taylhaʼan. Dios jantu aqtaun taspʼikchoqoy. 14Kalakmapʼastʼaknichʼoʼo ni lapanakni y la ixlakaʼukxpu ni Dios, va kalakʼun laqatapʼasta ni jantu katalalhilakatsakʼamal por ixchivintikʼan. Yucha jantu tuʼuchun xtapal kaval, xajachal vamun para katalaktʼilhil ixlhakapuʼatkʼan yu taqasmatʼa. 15Kʼamakʼatʼi laqatapʼasta para ox kalaqtsʼin ni Dios, tacha qayntaun tapatsan yu jantu lhimaxanan ixlhitapatsa, yu ox masuy ixchivinti Dios yu laqsaval. 16Kamakʼauntʼijlacha axtoqnu chivinti yu jantu laqsaval kaval. Yu chuncha tachiviniy apalay talhitanuy talaqalhin. 17Va tacha taun tsʼitsʼi yu laqpuʼayʼan va chuncha lhixajachal ixchivintikʼan. Va chuncha tamakay ni Himeneo ali Fileto. 18Yuʼuncha va tamakauntijlal yu laqsaval. Tanajun tapasatacha ni julchan tejkan takujchoqoy ni janinin. Xlhiyucha tamamakauntijlay ixlhakapuʼatkʼan lati lapanakni. 19Ixchivinti Dios va tacha xaputayan chaqaʼ yu pʼays tayay taʼan inchine tsʼoqkanta: “Ni Jalhachimoʼonu jalakmispay yu ixlapanakni.” Vachu najun: “Tachun yu tanajun ixJalhachimoʼonuʼ ni Jesucristo, yuʼuncha maqskʼiniy katamakaunʼol tachun jalaktuʼunti.” 20Aqataun chaqaʼ yu ay, ancha jantu vamun alin puvay yu jamakanti oro ali plata. Vachu alin puvay yu jamakanti kʼiu ali tʼun. Lati vamun mapatsakan tejkan makakan yu ox lakvayti, yu alati va lhilhiy mapatsakan. 21Incha matichun yu xakaʼojotacha ixtalaqalhin, yucha lhixajachal tacha yu ox puvaynkan, yu tumpaj maʼakanta por ixʼoxixtu para kamapatsal ixʼukxtin. Yucha listujcha para lay kalhimapatsal mas va tisuncha lajʼoxi lhitapatsa. 22Kʼamakʼauntʼijlacha yu talaqalhin yu tamakaputun yu tsʼalankaʼ. Vas kʼatʼiʼukxuntʼay, ox kʼalhakʼapʼupʼi, ox kʼapʼaxkʼan. Va oxamaktaun kʼatsʼukʼu kun tachun yu ox tajunita la ixjalhanutkʼan yu ay tamakay ni Jalhachimoʼonuʼ. 23Jantu kamakʼatʼi kuenta yu lakchivinti yu jantu kalhitsukul jatapastakʼati y yu jantu xtapal kaval. Uxintʼi kʼatsʼay ni lhixajachal lhilukuj. 24Yu ixʼoqxtamati ni Jalhachimoʼonuʼ, yucha jantu maqskʼiniy kamakal lhilukuj. Va maqskʼiniy qalʼox kaval kun tachun ni lapanakni y maqskʼiniy lay ox kamalanil kun maqantaulati. 25Maqskʼiniy kalakmalanil laka laksniy ni lapanakni yu talaktanchay yu ox chivinti. Ka va lay ni Dios kamakayaʼ para katamapaxal ixjatapastakʼatkʼan y para katamispal yu laqsaval. 26Ex chuncha lay katapuqoslhi la isqapa ni aqmoqxnuʼ taʼan ixjalakchʼiʼulata para katamakal yu yucha najun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\