2 TIMOTEO 4

1Ni Jesucristo kaminchoqoyaʼ tacha Jalhachimoʼonuʼ para kapuxkaulaqtsʼil ni janinin ali yu jakujnun. Chavay la ixlhakaʼukxpuʼ kimPay Dioskʼan ali Jesucristo klhijunan kamakʼatʼi ni inchine. 2Kalaqpʼutʼeʼe ixchivinti Dios y katʼaylhipʼi mas kaxtʼaqnikʼa lakatin o jantu. Kalachʼivivatʼi ni lapanakni, kʼalakmakʼatsʼanitʼi ixlaqtaqalkʼan, va kun maqantaulati kʼalaqxtʼaqnin ox jatapastakʼati tejkan jalakmalaniy. 3Kaminaʼ julchan tejkan ni lapanakni jantucha kataqasmakputunaʼ yu laqsaval yu masuyau. Katalakxkauyaʼ lapanakni yu lay katamasul vamun yu kataqasmakputunaʼ. 4Katamakauntijlayaʼ ni chivinti yu laqsaval yu taqasmaktacha. Katalaqaʼiyaʼ tachun chivinti yu jantu laqsaval kaval. 5Pero uxintʼi kʼalhistʼakʼalhikʼa meʼeman kun ox jatapastakʼati. Kʼamaʼantʼaqnin jamaqanlqajnati, katʼaylhipʼi laqputeʼenin ni ox chivinti, kʼamakʼaʼo ni lhitapatsa yu maqxtʼaqnikʼa. 6Chavaycha ni kitʼin va ikmaqxtaqkantacha tacha taun lapaxkan. Va lakamintacha ni julchan tejkan kakniyaʼ. 7Ox ikmajkaniʼol yu ixkimpaxtoqniy lakalhilukuj, va ikmajkanil kintakyauti y jantu kaktsʼanqal, jantu kakmakauntijlal kilhakapuʼati. 8Chavaycha ikmaʼanikanta kilhilhajati por ox xaktiʼukxuntayay. Ni Jalhachimoʼonu Jesús yu si ox makay, va yucha kixtaqniyaʼ ni anchanu julchan tejkan kapuxkaulaqtsʼinaʼ. Jantu vamun kixtaqniyaʼ ni kitʼin, va kalaqxtaqniyaʼ ixlhilhajatikʼan tachun ni lapanakni yu kun achati tapakxanʼita para kaminchoqol. 9Kʼamakʼatʼi laqatapʼasta para niman kʼilaqtʼatʼi. 10Va kimakauntijlal ni Demas, va ayaj ixʼachaniy xaʼaxtoqnuʼ aniy lakamunukpaʼ y va antacha laka putaulan Tesalónica. Vachuʼ ni Crescente antacha Galacia. Vachuʼ ni Tito antacha Dalmacia. 11Vamun Lucas kintʼavil. Kapiti iniʼ ni Marcos y kʼilhitʼaniyeʼe. Yucha lay kiʼaqtayjuyaʼ la kilhitapatsa. 12Chavay ikmalaqachal Tíkiko laka putaulan Éfeso. 13Tejkan uxintʼi kʼatʼantʼachiy kalhitʼaneʼe ni kinkutun yu ancha ikmakaumal la ixchaqaʼ Karpo laka putaulan Troas. Vachuʼ kʼalhitʼa ni libros y apalay maqskʼiniy kʼalhitʼa yu kijalhikixna. 14Ni Alejandro yu tapatsay kun tsasnati va ayaj kimaqanchapul. Ni kiJalhachimoʼonukʼan kamapalniyaʼ por yu kimakanil. 15Uxintʼi vachuʼ kʼalhistʼajkʼa kun yucha, va ayaj kintalhikiltsʼakʼastukni kinchivintikʼan. 16Tejkan pʼunaj kʼaqanixtukal laka juez jantu matichun kiʼaqtayjul, tachun kintamakauntijlaʼol. Va jantu kalakmakanil kuenta ni Dios por yu tamakal. 17Pero ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús ixʼalinta kun kitʼin y kixtaqnil tapʼasta para lay kaklaqputeʼeʼol ni ox chivinti y para kataqasmakʼol tachun yu jantu israelitas kataval. Va chuncha va tacha kimalaqtaxtul la ixkilna ni maqtaliʼ. 18Ni Jalhachimoʼonu Jesús kimalaqtaxtuyaʼ va tichichuncha laqtaqal kintamakaniputul. Va kimaʼayaʼ para kaktsukuchal taʼan jalhachimoʼonun laktʼiyan. Vamun yuʼ ay kamakakal mas va tavanancha kaval, jantu aqtaun katamaktal. Va chuncha kavalcha. 19Kʼamastʼakʼatʼi Prisca ali Akila ali yu tavilanal la ixchaqaʼ Onesíforo. 20Erasto tamakaul laka putaulan Corinto. Ni Trófimo yucha ikmakaul taqanʼan laka putaulan Mileto. 21Kʼamakʼatʼi laqatapʼasta para kʼatʼatʼi tejkan jantukaʼ lhikʼasniy jun. Tamastakʼayan Eubulo ali Pudente ali Lino ali Claudia y tachun yu ketʼalaqauninkʼan. 22Ni Jalhachimoʼonu Jesucristo kaʼalil la metsukunti. Vachuʼ ni Dios katamapaynin mintachunkʼan. Chuncha kavalcha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\