LOS HECHOS 10

1Ni laka putaulan Cesarea ixvilchal qayntaun lapanaki yu ixjunkan Cornelio. Yucha va qayntaun kapitan yu ixlhichimoʼoy cien tropas yu taminchal Italia. 2Ni yucha kun tachun ixlapanakni ayaj ox ixtatoʼoyay ni Dios. Y ox jalaqʼaqtayjul ni kilpatanin y lhilhiy ixtatapayniniy Dios. 3Tauncha julchan va laʼatʼutu putoqoxata ixjunita, ex ox tasunil ixmayul ni Dios. Va talakanunil y va junil: —Cornelio. 4Chuncha ni Cornelio va ayaj talhanal, va aqtaylcha sniy laqtsʼin, va naul: —¿Tisun naʼuncha, kiʼukxtin? Ex yu ixmayul Dios va naul: —Ni Dios laqaʼinin tacha taun ox lapaxkan tachun yu mintapayniti kun tachun yu laqxtʼaqnin ni kilpatanin. 5Chavay kʼalaqmalaʼachʼatʼi lapanakni laka putaulan Jope para kataʼal juntaʼinin qayntaun lapanaki yu junkan Simón yu vachuʼ junkan Pedro. 6Yucha tʼavilchal qayntaun xalaʼoxiniʼ jaxtaʼan yu vachuʼ junkan Simón, yu yachal ixchaqaʼ va ixlhiʼukstsʼuniy lakamar. [Yucha kajunan tachun yu maqskʼiniy kamakʼatʼi.] 7Tejkan anchoqolcha ixmayul ni Dios yu tʼachivinil, ex ni Cornelio jalakjuntaʼil pumatʼuy ixʼoqxtamatin kun qayntaun ixtropa yu ixtoʼoyay Dios y ixmakay yu ixlhijuniy ni Cornelio. 8Va aqtayl jalaqputeʼeniy tachun yu tapasal ex astan jalaqmalaqachalcha kataʼal laka putaulan Jope. 9Ex yu ataun julchan val tejkan atunkujcha ixjunita, va ixlhiʼukstsʼuniycha para katachaʼal Jope, exnicha taukʼal ni Pedro la ixʼukxni laqa chaqaʼ, aqtayl tapayniniy Dios. 10Taval chʼapachal taun chavan, ixnajuntacha niman kavayl. Pero tejkan ixtʼaunkan laʼoxinika ixvayti, va tasunil taun tuʼuchun. 11Va laqtsʼil tacha katalaqltiʼal ni laktʼiyan. Ancha tasul tacha kamaʼeltajukal lakatʼun aqxtaun ay laqchʼiti yu kankatʼati chʼinikanta ixkankatiʼ. 12Va ixtatajumanal tapuchux talhitsukuti yu maʼatʼati ixchʼajakʼan ali tsapulin yu alin lakatʼun ali xatsʼoʼon laktʼiyan. 13Ex va qasmaklhi taun chivinti, va junkal: —Kaʼostʼaʼulcha, Pedro. Yu aniy talhitsukuti kʼamaqnitʼi y kʼaʼutʼi. 14Yu Pedro va naul: —Jalhachimoʼonuʼ, jantu lay kʼuy. Jantu aqtaun kʼuy yu jantu uyujnajun kʼaʼutʼi la kilhachimoʼonkʼan. 15Ex va qasmakchoqol ataun chivinti, va junkal ni Pedro: —Tachun yu najun Dios lajʼox para kʼaʼutʼi yucha jantu kʼaʼun incha jantu ox kʼaʼutʼi. 16Ex chuncha aqtʼutu chuncha tapasal. Ex yu ay laqchʼiti nimancha lhaʼanchoqokal laktʼiyan. 17Tejkan Pedro ixtʼajun pastaknaʼ suncha naunputun yu laqtsʼitapasal, va exnicha tachinchal ni lapanakni yu laqmalaqachal ni Cornelio taʼan ixyal ixchaqaʼ ni Simón y tatalakxtutayal laka matiʼ. 18Va pʼaysni tachivinil, talhasakminil incha ancha ixvil ni Simón yu vachuʼ ixjunkan Pedro. 19Ni Pedro vananaj ixtʼajun pastaknaʼ yu laqtsʼitapasal. Ex ni Espíritu Santo va junil: —Simón, talakxkauyan qayntʼutu lapanakni. 20Kaʼostʼaʼulcha, kapʼatʼaʼutʼicha talaktsin. Kalaktʼapiticha y jantu kapastakʼun tuʼuchun, va kitʼin klaqmalaqachata para katalaqmin. 21Ex patajul ni Pedro, va lakjunil: —Va kitʼin ni kilalakxkauyau. ¿Tisuncha kilalhilaqmintau? 22Ex tanaul: —Kintamalaqachan qayntaun kapitan yu junkan Cornelio. Yucha va qayntaun yu ayaj qalʼox lapanaki. Ox toʼoyay Dios y tachun yu israelitas mas va toʼoxtaycha kaval va si ox talhichiviniy. Qayntaun ixmayul Dios lhinaul kaklalaqmiu para kapiti la ixchaqaʼ para lay kaqasmaknin yu kʼaʼuneʼe. 23Ex ni Pedro jalaklhijunil kataloqojlhi laqa chaqaʼ. Ex yu ataun julchan val, laktʼaʼalcha y vachuʼ tatʼaʼal lati ixtʼalaqaunin yu ixtavilanal Jope. 24Ex apaqtaun val, tachaʼal laka putaulan Cesarea. Y yu Cornelio ancha ixlakpakxanʼita kun alati ixtʼalapanakni ali ixʼamigos yu ixjalakjuntaʼita. 25Tejkan Pedro va laycha katanuchal laqa chaqaʼ exnicha ni Cornelio va paxtoqlhi, va taʼaqtsoqoqtanil la ixchʼajaʼ ni Pedro para katoʼoyal. 26Pero Pedro maʼostaulnil, va junil: —Katʼaycha. Kitʼin vachuʼ va lapanaki kunita. 27Tejkan vananaj ixtʼajun tʼachivin Cornelio ni Pedro ex tanulcha laqa chaqaʼ y ancha japaxtoqlhi pumalhuu lapanakni yu ixtaʼaqxtoqnun. 28Ex yu Pedro lakjunil: —Kʼatsʼayatʼikcha ni kilhachimoʼonkʼan yu israelitas kuntau jantu kintaxtaqniyan lakatin para kaktaqxtoqvi chʼantaun kun uxiknan yu jantu israelitas kʼaʼuntʼik. Pero chavay kimasunil ni Dios ni jantu maqskʼiniy kajkunil matichun incha jantu ox ixjatsukunti u incha lhitʼajun laqtaqal. 29Xlhiyucha tejkan kilajuntaʼiu, jantu tsij kaknaul, va niman kmil. Chavaycha klalhisakmiyau ¿Valiʼiycha kilajuntaʼiucha? 30Ex yu Cornelio junil: —Laʼatʼaticha julchan xajun chuncha tacha chavaycha aniy hora laʼatʼutu putoqoxata xaktʼajun tapaynininiʼ Dios aniy la kinchaqaʼ. Ex niman kintasunil qayntaun lapanaki yu ox kʼuliksnaʼ ixjunita ixlaqchʼiti. Va kijunil: 31“Cornelio, Dios qasmaknitan mintapayniti y pastakʼan por yu ox jalaqʼaqtʼayʼuy ni kilpatanin. 32Kʼamalaʼachʼan ixʼika laka putaulan Jope qayntaun Simón yu junkan Pedro. Yucha vil la ixchaqaʼ qayntaun xalaʼoxiniʼ jaxtaʼan yu vachuʼ junkan Simón yu vil ixlhiʼukstsʼuniy lakamar. [Yucha katʼachivinanan tejkan kaminaʼ.]” 33Ex niman kmalaqachanal mijuntaʼika y klhiʼachantajuy ni aniycha viltʼi. Chavaycha aniy alintau la ixlakaʼukxpuʼ Dios. Knaunau kilajuniu tachun yu lhijunin ni Jalhachimoʼonuʼ para kaklaqasmakniu. 34Ex yu Pedro aqtayl chiviniy, va naul: —Chavaycha ox kmalaqasiy ni Dios tachun jalaqaʼiʼojoy mas va taʼayucha kaval. 35Ox jalaqaʼiy lapanakni mas va toʼoxtaycha katataulal incha tatalhauniy ni yucha y tamakay yu lajʼox yu lhinajun. 36Yucha laqmalaqachanil ni israelitas yu ox chivinti. Va jalakjunil tacha lay oxamaktaun katapuʼukxuntayal por yu makal Jesucristo yu xaJalhachimoʼonuʼ tachun ni lapanakni. 37Uxiknankʼan ox kʼatsʼayatʼik yu tapasal la xalakatʼun Judea. Aqtaynichal xaʼestado Galilea tejkan Juan laqxaqalal ni lapanakni para kataʼaqchajʼaul. 38Kʼatsʼayatʼik ni Dios xtaqnil palhachimoʼon ni Jesús yu machaqaʼ Nazaret y chuncha laqtanul ni Espíritu Santo kun tapʼasta. Chuncha ni Jesús ixʼukxuyal makanaʼ yu lajʼox y palay ixjalakmakachoqoy tachun ni lapanakni yu ixjalaqmamaqanlqajnivay ni aqmoqxnuʼ porke Dios ixʼalinta chʼantaun kun yucha. 39’Ni kijnankʼan klaqtsʼinʼojoo tachun yu makal mas la ixtʼunkʼan ni israelitas y vachuʼ yu ay ixputaulankʼan Jerusalén, tus tejkan tamaqnil y tamakxtʼukmukʼal laka kurus. 40Pero tejkan paqtʼutu val, ex ni Dios va majkujuchoqol y kintamasunin. 41Jantu kalaktasuniʼol tachun ni lapanakni. Vamun kijnan kintatasunin yu Dios ixkintalaksaktan. Tejkan kujchoqolcha, ex xaktʼavaynau y xaktʼaʼoqyau yu oqkan. 42Jesús kintamalaqachan kajkʼau jalaqputeʼeninin ni lapanakni ni Dios xtaqnil ixpalhachimoʼon para kapuxkaulaqtsʼinil ixlaqtaqalkʼan tachun ni lapanakni mas yu takujta y mas yu tanitacha. 43Ni Jesús va yucha yu ixtalhichiviniy tachun yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios tejkan tanaul ni va por ixtaqaʼuti ni yucha kalaqmalaqmixinikanaʼ ixlaqtaqalkʼan tachun ni lapanakni yu talhakapuʼan. 44Tejkan vananaj ixtʼajun chivin ni Pedro, ex ni Espíritu Santo talaqtanuʼol tachun yu ancha ixtatʼajun qasmakninin ixchivinti. 45Ni israelitas yu ixtalhakapuʼan yu tatʼamil ni Pedro va tus vak takʼatsal tejkan talaqtsʼil jalaqxtaqnikal vachuʼ ni Espíritu Santo yu jantu israelitas ixtajunita. 46Taqasmaklhi ni va ixtatʼajun chivinin kun alati lhichivin yu jantu ixtamalaqasiy y ay ixtamakay ni Dios. 47Ex yu Pedro va naul: —Jantu matichun lay laktanchay para jantu kataʼaqchajʼaul ni aniy lapanakni. Vachuʼ talaqaʼil ni Espíritu Santo tacha kijnankʼan klaqaʼiu. 48Ex astan ni Pedro lhinaul kataʼaqchajʼaul la ixtaqaʼuti ni Jesucristo. Ex talhijunil kalaktʼatamakaul lati julchan ni Pedro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\