LOS HECHOS 11

1Yu jalaqmalaqachal ni Jesús kun tachun yu ixtalhakapuʼan yu ixtavilanachal xaʼestado Judea va takʼatsal ni vachuʼ talaqaʼil ixchivinti Dios yu jantu israelitas kataval. 2Ex tejkan chinchoqol ni Pedro laka putaulan Jerusalén ancha ixtavilanal lati israelitas yu talhakapuʼan. Yuʼuncha tamukʼanil laqtaqal ni Pedro. 3Va tanaul: —¿Valiʼiycha jalaqkʼilatʼicha lapanakni yu jantu israelitas kataval y chʼantaun jalaktʼavay yuʼuncha? 4Ex ni Pedro va qaltayanal, aqtaylcha jalaqputeʼeniy tachun yu tapasal. Va naul: 5—Tejkan xakvil laka putaulan Jope kitʼin xaktʼajun tapaynininiʼ Dios ex klaqtsʼil aqxtaun ay laqchʼiti yu kintaʼeltajunil tus laktʼiyan. Kankatʼati ixchʼinikanta ixkankatiʼ. 6Ancha klaqtsʼil ixtatajumanal xatalhitsukuti lakatʼun yu talhitʼajun maʼatʼati ixchʼajakʼan, ali maqtalin ali tsapulin ali xatsʼoʼon laktʼiyan. 7Kitʼin ijqasmaklhi taun chivinti, va kijunil: “Kaʼostʼaʼulcha, Pedro, yu aniy talhitsukuti kamaqnitʼi y kʼaʼutʼi.” 8Ex kitʼin kunil: “Jantu lay kʼuy, Jalhachimoʼonuʼ. Jantu aqtaun kʼuy yu najun la kilhachimoʼonkʼan jantu ox kʼaʼutʼi.” 9Ex va ijqasmakchoqol ataun chivinti yu minchal laktʼiyan, va kijunil: “Tachun yu najun Dios lajʼox para kʼaʼutʼi yucha jantu kʼaʼun incha jantu ox kʼaʼutʼi.” 10Ex aqtʼutu chuncha tapasal. Taval lhaʼanchoqokalcha laktʼiyan. 11Exnicha tachaʼal pumatʼutu lapanakni yu laqmalaqachakal laqa chaqaʼ taʼan xakvil yu taminchal laka putaulan Cesarea. 12Ni Espíritu Santo kilhijunil kaklaktʼaʼal y jantu kimpastakʼul tuʼuchun. Vachuʼ kintatʼaʼal yu aniy pumachaxan ketʼalaqauninkʼan. Va ktanuchaʼau la ixchaqaʼ qayntaun lapanaki. 13Yucha kintalaqputeʼenin ni vachuʼ laqtsʼil ixmayul Dios y va lhijunkal kamalaqachanal Jope ixjuntaʼika qayntaun Simón yu junkan Pedro 14para kajunil tas lay kapulaqtaxtul ni yucha kun ixlapanakni. 15Ex tejkan kitʼin kʼaqtayl klaqxaqalay, va taʼeltajul ni Espíritu Santo, tus talaqtanuʼol vachu chun tacha yu pʼunaj kintalaqtanun kijnan. 16Ex niman kpastakchoqol yu kintajunin ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús tejkan naul: “Ni Juan va xkan ixpumaqchajʼavanan pero uxiknan kʼapʼuʼaqchʼajʼauyapitik ni Espíritu Santo.” 17Va Dios yu jalaqxtaqnil ni Espíritu Santo vachu chun tacha kintaxtaqnin kijnan tejkan lhakapuʼau ni Jalhachimoʼonuʼ Jesucristo. Ex chuncha kitʼin jantu klaktanchaputun yu makay Dios. 18Tejkan chuncha taqasmaklhi yu ancha ixtavilanal va tus saq taval y ay tamakal ni Dios, va tanaul: —Chavaycha ni Dios mas yu jantu israelitas kataval vachuʼ jamapaxaniy ixjatapastakʼatkʼan para lay katalaqaʼil yu ox jatsukunti. 19Tejkan maqnikal ni Esteban ex lati ni lapanakni aqtayl jalaqmamaqanlqajnivakan por ixlhakapuʼatikʼan. Ex taʼal jaqosnun tus xaʼestado Fenicia kun Chipre y vachuʼ laka putaulan Antiokía. Ancha talaqputeʼel ni sastʼi chivinti yu xtaʼa jatsukunti, pero vamun ni israelitas jalaqputeʼenikal. 20Lati yu ixtalhakapuʼan yu machaqan Chipre kun Sirene yuʼuncha vachuʼ tachaʼal ni laka putaulan Antiokía. Ex yuʼuncha talaqputeʼenil yu jantu israelitas kataval ni sastʼi chivinti yu lhichiviniy ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús. 21Yuʼuncha ixtalhitʼajun ixtapʼasta ni Jalhachimoʼonuʼ, xlhiyucha pumalhuu lapanakni tapaxal ixputsukukʼan, y talhakapuʼal ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús. 22Tejkan takʼatsal yu ixtalhakapuʼan ancha laka putaulan Jerusalén, ex yuʼuncha vachuʼ tamalaqachal ni Bernabé kaʼal laka putaulan Antiokía. 23Tejkan ancha chaʼal ni Bernabé va laqtsʼil ni laqsaval ixjalakmapayniy ni Dios. Ex ni Bernabé ayaj lhiʼachantajul va laqxaqalal tachun para katataylhaʼal kun chux la ixjalhanutikʼan ni Jalhachimoʼonuʼ y jantu aqtaun katamakauntijlal. 24Yucha va qayntaun lapanaki yu ayaj qalʼox ixjunita. Va tus ixlaqtanuʼol ni Espíritu Santo, y pʼays ixjunita ixlhakapuʼati. Va por yucha pumalhuu lapanakni talhakapuʼal ni Jalhachimoʼonuʼ. 25Taval ni Bernabé al puxkaunaʼ Saulo laka putaulan Tarso. Tejkan temachal va lhimil tus laka putaulan Antiokía. 26Ancha ixlaktʼavil taun jachʼitin yu ixtalhakapuʼan, jalakmasunil lhuvaj lapanakni. Ni laka putaulan Antiokía va ancha taʼan pʼunaj lakjunkal Cristianos yu ixtalhakapuʼan ni Cristo. 27Ni anchanu julchan, lati lapanakni yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios tataxtulcha Jerusalén y taʼal Antiokía. 28Ex xaqayntaun ni yuʼuncha yu ixjunkan Agabo tayal taʼan ixtataqxtoʼa yu ixtalhakapuʼan Jesús. Ni Espíritu Santo va xtaqnil jatapastakʼati, ex va naul yu Agabo ni kaʼalinaʼ taun ay chavan tachun ni anchanuʼ lakamunukpaʼ. Astan chuncha val tejkan Claudio ixjunita yu ay jalhachimoʼonuʼ Romano. 29Ex chuncha yu ixtalhakapuʼan ancha Antiokía va chʼantaun tamakal ixjatapastakʼatikʼan para kataʼaqtayjul ixtʼalaqauninkʼan yu vachuʼ ixtalhakapuʼan yu ixtavilanal xaʼestado Judea, mas va lakstsʼuninin yu kalal. 30Ex chuncha laqsaval va tamalaqachanil taun limosnaj yu xalajʼaynin yu ixtalhakapuʼan xaʼestado Judea. Va talhaʼal Bernabé ali Saulo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\