LOS HECHOS 12

1Ex chuncha ni anchanu julchan ni jalhachimoʼonuʼ Herodes aqtayl lakxkaylhitsukuy lati yu ixtalhakapuʼan. 2Va malaqachanal ixmaqnika ni Jacobo yu xajayaʼ Juan ixjunita. Va tamaqnil kun aqxtaun espada. 3Yu israelitas ayaj tamaqamal xlhiyucha tejkan chuncha kʼatsal ni Herodes ex vachuʼ malaqachanal ixchʼika ni Pedro. Chuncha tapasal tejkan ixjunita ixkʼatankʼan ni israelitas tejkan ixtaʼuy pan yu jantu ixlaqlhitayay levadura. 4Tejkan Herodes chʼapal ni Pedro ex manul laka pachʼin, va laqmaqxtaqnil oqxlaqtʼati tropas para katalhistaklhi. Va pumatʼatin oqxlaqtamin. Va ixnajun kamaxtul tus katamaktaʼelal xakʼatan Paxku, para kamukʼanil laqtaqal la ixlakaʼukxpukʼan ni lapanakni. 5Ex ni Pedro va ox ixtalhistaknuta laka pachʼin, pero yu ixtalhakapuʼan Jesús laqatapʼasta ixtatʼajun tapayninin Dios por yucha. 6Ex valaycha kalakachil ni julchan tejkan ni Herodes ixmaxtuputun laka pachʼin ni Pedro para kamukʼanil laqtaqal. Tejkan tsʼis ixjunita ex yu Pedro ixmal laka pachʼin. Va ixtamataʼajmata pumatʼuy tropas, ox ixtachʼimata kun maʼatʼuy kadena y vachuʼ alati tropas ixtalhistaknuta la xakiltalakxtuti. 7Ex tsʼalaj tasul ixmayul ni Jalhachimoʼonuʼ Dios y tʼoql mapulkul taʼakchun laka pachʼin. Va tampasal ni Pedro, maqloʼol, va junil: —¡Tsʼalaj kaʼostʼaycha! Ex ni kadenas niman talajʼexpatajul la ixmakaʼ ni Pedro. 8Ex ni ixmayul Dios va junil: —Kʼamulatʼicha milaqchʼiti y kachʼantʼanutʼicha misapato. Ex chuncha makal ni Pedro. Ex vachuʼ naul ni mayul: —Kʼalhilaqapaqaqkʼacha minkutun y kintʼapʼitʼicha. 9Ex yu Pedro niman nuks maqayaul ixmayul ni Dios, y tataxtul laka pachʼin. Pero yu Pedro jantu ixkʼatsay incha laqsaval ixjunita yu ixtʼajun makaniniʼ ni mayul. Ixlhilay va ixtʼajun aqlaqavan. 10Va tapalaqpuslhi taʼan ixtayanal oqxlaqtʼuy tropas, tachaʼal tus laka puerta yu tsasnati ixjunita, yu paxajtachal tus lakatin. Va xʼaman talaqltiʼal, ex tataxtul. Va taltanal maqataun tin. Ex yu mayul laqatsʼalaj makaulcha xʼaman ni Pedro. 11Ex yu Pedro lakpukujlhicha, va naul: —Chavay ijkʼatsay ni laqsaval kimalaqachanil ixmayul ni Jalhachimoʼonuʼ Dios. Kimalaqtaxtul la ixtamakaʼ ni Herodes kun tachun yu ixkintamakaniputun ni israelitas. 12Tejkan chuncha pastaklhi ni Pedro, ex alcha la ixchaqaʼ María yu ixnati qayntaun yu ixjunkan Juan Marcos. Ancha ixtaʼaqxtoqnun lhuvaj lapanakni, ixtatʼajun tapaynininin Dios. 13Tejkan chaʼal laqa chaqaʼ ni Pedro, va tayal la ixlhimaqspaʼ, aqtayl makasay xapuerta. Qayntaun maqtsukuʼ yu ixjunkan Rode al laka matiʼ para kamispal tas ayucha ixjunita. 14Tejkan aqapimispal va Pedro ixjunita ex ayaj lhiʼachantajul. Pero jantu kamalaqltiʼal ni puerta porke niman takyautaspʼikchoqol, va la pʼas naul: —¡Ni Pedro lakxtuyal laka puerta! 15Yuʼuncha tanaul: —Ka va lokoj kʼatʼi. Pero yucha aqlhuu naul ni va laqsaval. Ex yuʼuncha tanaul: —Kavalay va ixjalhitsukunuʼ. 16Yu Pedro taylhaʼal makasanaʼ ni puerta. Ex tejkan tamalaqltiʼal, tus taun talhilal. 17Ex ni Pedro va lakmajkunil para saq kataval. Ex aqtayl jalakjuniy tacha pumalaqtaxtul laka pachʼin ni Jalhachimoʼonuʼ Dios. Taval jalakjunil: —Kʼalaqpʼutʼeʼeniyapitik ni Jacobo kun yu alati ketʼalaqauninkʼan yu ktapasal. Ex taxtulcha, alcha alakataun. 18Tejkan tunkulcha va ayaj taputʼilhil ixjatapastakʼatikʼan ni tropas porke jantu ixtakʼatsay tisuncha lhitapasalcha ni Pedro. 19Ex ni Herodes malaqachanal ixpuxkauka pero jantu katatemal. Ex jalhisakmil ni tropas tisuncha tapasal y astan malaqachanal ixjalaqmaqnikakʼan ni anchanu tropas. Ex ni Herodes taxtul ancha laka estado Judea, va al laka putaulan Cesarea. Ancha taulchalcha. 20Ni Herodes ixlaklukujlaniy ni lapanakni yu ixtavilananchal laka putaulan Tiro kun Sidón. Ex yuʼuncha tataqxtoqlhi laka putaulan Cesarea, ixtatʼachivinputun ni Herodes. Pʼunaj tatʼachivinʼelal qayntaun yu ixjunkan Blasto para kalaqʼaqtayjul. Yucha yu ay ixʼoqxtamati ixjunita ni jalhachimoʼonuʼ Herodes. Skʼinil lakatin para lay katatʼachivinil Herodes para ox katatiʼukxuntayal porke ixlhiʼutikʼan va ixminachal laka tʼun taʼan ixjalhichimoʼonun ni Herodes. 21Tejkan laqchaʼalcha julchan para katatʼachivinil, ex ni Herodes ulal ni laqchʼiti yu taʼulay jalhachimoʼonun, va taulal laka siya taʼan jalhachimoʼonun. Ex laqxaqalal ni lapanakni. 22Ex ni lapanakni aqtayl pʼaysni tachiviniy, va tanaul: —Va tacha qayntaun dios akapitʼajun jantu tacha lapanaki. 23Ni Herodes jantu ay kamakal ni Dios xlhiyucha niman maqtaqanʼal ixmayul ni Dios. Ex aqtaylcha taʼuniy tsapulin ixlakatunaj, ex nilcha. 24Pero ixchivinti Dios yucha laqputeʼekal mas va toʼoxtaycha kaval y talhavaʼal taʼakapuchun lakamunukpaʼ yu talhakapuʼal. 25Tejkan ni Bernabé kun Saulo tamajkanilcha ixpujaltanakʼan por ixjamalaqachakanta Jerusalén, ex taminchoqochalcha. Talhimil yu ixjunkan Juan Marcos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\