LOS HECHOS 13

1Ancha laka ay putaulan Antiokía ixtataqxtoʼa lapanakni yu ixtalhakapuʼan Jesús, lati ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios y lati ixtamalaninin. Yuʼuncha ixlakjunkan Bernabé, ali Simón yu ixjunkan Niger, ali Lucio yu machaqaʼ laka putaulan Cirene, ali Manaén yu chʼantaun tʼaʼaynl ni jalhachimoʼonuʼ Herodes, ali Saulo. 2Tejkan ixtatʼajun toʼoyanan ni Dios y vachuʼ ixtatʼajun taskʼajanan ex naul ni Espíritu Santo, va lakjunil: —Kilalaksakniu Bernabé kun Saulo para katamakal kilhitapatsa yu kitʼin kaklaklhijunaʼ. 3Chuncha tejkan tamamaktal ixtaskʼajatikʼan y tatapayniniʼol ni Dios ex tamoqslanil ixmakakʼan ni Bernabé ali Saulo y tamalaqachalcha. 4Ex chuncha ni Espíritu Santo laqmalaqachalcha. Ex ni Bernabé ali Saulo taʼalcha laka putaulan Seleucía. Ex tataxtulcha ni Seleucía, tapuʼal laqataun barco lakamar, tachaʼal tus alakataun lakatʼun yu ixjunkan Chipre yu taʼajmal lakamar. 5Ancha tachaʼal laka putaulan Salamina y talaqputeʼel ixchivinti Dios taʼan ixtatamoʼoy ni israelitas. Ni Juan vachuʼ ixtatʼaʼanta para kaʼaqtayjul. 6Tapalaqpusʼol taʼakchun ni anchanu lakatʼun yu taʼajmal lakamar, tachaʼal tus ataun putaulan yu ixjunkan Pafos. Ancha tapaxtoqlhi qayntaun israelita yu jachavanaʼ ixjunita, ixjunkan va Bar-Jesús. Anchanu joʼati va ayaj ixjalaklkanan, ni yucha ixnajun ixlaqputeʼey ixchivinti Dios mas jantu laqsaval ixjunita. 7Yucha va chʼantaun ixtʼavil ni gobernador yu ixjunkan Sergio Paulo, yu ixlhitʼajun lhuu jatapastakʼati. Ni Sergio Paulo jalaklhijunil katamil ni Bernabé ali Saulo, va ixqasmakputun ixchivinti Dios. 8Pero ni jachavanaʼ, yu vachuʼ ixjunkan Elimas, yucha ixjalaktanchaniputun ni Bernabé ali Saulo para jantu kalhakapuʼal ni gobernador. 9Ex ni Saulo, yu vachuʼ ixtajuniy Pablo, yucha ixlaqtanuʼojota ni Espíritu Santo. Ex laqastal ni Elimas, 10va junil: —Uxintʼi jamakanunuʼ y jalaklkanaʼ kʼatʼi, va sasʼatʼa aqmoqxnuʼ unitʼa, uxintʼi unitʼa ixtʼalaxkayaʼ tachun yu lajʼox. Uxintʼi vamun laktʼanchʼapʼutʼun para jantu vas kaʼal ixlakatin Dios. 11Chavay ni Dios kaxtaqniyan maqanlqajnati. Kʼaʼuneʼe laʼachʼix y paqlhuu jantu kalaqtsʼineʼe julchan. Ex nimancha laʼachʼix val ni jachavanaʼ. Chuncha tiʼukxuntayalcha, ixlakxkajuy taʼayuʼ kamaqchʼapalhaʼal. 12Tejkan chuncha laqtsʼil ni gobernador va lhakapuʼal y tus taun lhilal ni chivinti yu lhichiviniy ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús yu laqputeʼenikal. 13Ex ni Pablo ali yu alati ixtʼaltanan tataxtulcha laka putaulan Pafos y tatajuchoqolcha laka barco. Taʼalcha laka putaulan Perge la xaʼestado Panfilia. Ancha ni Juan jalakmakaunchoqolcha y nimancha anchoqol Jerusalén. 14Y yu alati tataxtulcha ni Perge, tataylhaʼal jaltanan tus laka putaulan Antiokía la xaʼestado Pisidia. Ex tejkan xajulchan jastaknati val, tatanuchal taʼan ixtatamoʼoy ni israelitas, ancha tataulal. 15Tejkan puteʼekal xalibro yu ixjapulhichimoʼonkʼan ni israelitas y vachuʼ kun ixchivintikʼan yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios, ex ni ixʼukxtininkʼan ni israelitas yu ancha ixtataqxtoʼa va tajuntaʼil ni Pablo kun ixtʼaltanan. Va tajunil: —Ketʼalaqaunin, incha lhitʼantʼatʼik taun chivinti para katatapʼaysnil kun Dios ni lapanakni ex kanauntʼikcha. 16Ex tayal ni Pablo, niman jalakmajkunil ni lapanakni kun ixmakaʼ para saq katataulal, y va naul: —Uxiknan tachun yu kintʼaʼisraelitas untʼatʼik y tachun yu tʼalhauniyatʼik ni Dios, kilaqasmakniu kinchivinti. 17Ni kiDioskʼan yu israelitas juntau jalaksaklhi ni kepayankʼan yu maqancha ixtatʼajun. Jalaklalhaval tejkan ixtavilanal xalakatʼun Egipto mas jantu an machaqan ixtajunita. Astan ni Dios kun ixtapʼasta jalakmaxtul ni anu lakatʼun. 18Yucha jalaqmaqantaulnil ixputsukukʼan lakakʼavinan tus tacha cuarenta jachʼitin. 19Jalaqmaqnil oqxlaqtujun lapanakni yu ixtavilanal la xalakatʼun Canaán ex jalaqlvaqnil ixtʼunkʼan y jalaqxtaqnil ni israelitas. 20Chuncha por tachun yu aniy tapasal va taqmaqal tacha cuatro cientos cincuenta jachʼitin. Ex astan jaxtaqnikal jueces tus tejkan aqtayl laqputeʼey ixchivinti Dios ni Samuel. 21Ex chuncha yuʼuncha taskʼil qayntaun jalhachimoʼonuʼ para kalaklhichimoʼokal y chuncha yu Dios jamaqxtaqnil qayntaun yu ixjunkan Saulo, yu istsʼal Sis ixjunita, va minchal kun Benjamín. Ni Saulo jalaklhichimoʼol tus cuarenta jachʼitin. 22Ex taval ni Dios maqosunil ixpulhachimoʼon ni Saulo, va jamaqxtaqnil kalhichimoʼonul yu David. Ni Dios lhichivinil David, va naul: “Klaqtsʼin ni David yu istsʼal Isaí. Yucha va qayntaun lapanaki yu chʼantaun junita kun kitʼin y yucha makaʼojoy tachun yu kitʼin klhinajun.” 23Ex vachuʼ naul ni Pablo: —Ni Dios malaqachal qayntaun lapanaki yu minchal kun David yu junkan Jesús para kamalaqtaxtul xalapanakni Israel, chuncha tacha ixnajunta kamalaqachayaʼ. 24Tejkan jantukaʼ ixmin ni Jesús ni Juan lhichivinil la ixlakaʼukxpukʼan tachun ni israelitas ni kaminaʼ y jalakjunil ni maqskʼiniy katamapaxal ixjatapastakʼatkʼan y kataʼaqchajʼaul. 25Tejkan va laycha kamiʼol ixjatsukunti ni Juan, va naul: “Kitʼin jantu yuʼ kakval chuncha tacha yu uxiknankʼan pʼakxanʼiyatʼik, pero astan kaminaʼ yu mas apalay ay xajantu kitʼin. Ni kitʼin jantu kimpaxtoqniy mas kaklaqmusxʼoqnil isapato,” naul ni Juan. 26Ex vachuʼ naul ni Pablo: —Ketʼalaqaunin yu tʼanchʼipitikcha kun Abraham y vachuʼ uxiknankʼan yu jantu israelitas kʼaʼuntʼik yu tʼalhauniyatʼik ni Dios, ni aniy chivinti yu pulaqtaxtukan yucha va para uxiknankʼan. 27Yu ixtavilanal Jerusalén kun ixjalhachimoʼonunkʼan, yuʼuncha jantu ixtakʼatsay tasʼayucha ixjunita ni Jesús y jantu ixtamalaqasiy ixchivinti Dios yu ixlaqputeʼekan xajulchan jastaknati taʼan ixtatamoʼoy ni israelitas. Yuʼuncha tamukʼanil laqtaqal ni Jesús ex chuncha tapasaʼol ni anchanu chivinti yu maqancha tanaul yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. 28Mas jantu katatemanil tuʼuchun laqtaqal para katamaqnil, pero taskʼinil ni Pilato para kamalaqachanal ixmaqnika. 29Tejkan chuncha tamakaʼol, ex tapasaʼol tachun yu istsʼoqkanta yu lhichiviniy Jesús, tapʼuxlhi ni la ixkurus y tamaknul. 30Pero mas nil ni Jesús, ni Dios yucha majkujuchoqol. 31Astan ni Jesús paqlhuvaj jalaktasunichoqol yu ixjatʼaʼukxuntayay yu tataxtuchal Galilea y tatʼaʼal Jerusalén. Chavay va yuʼuncha yu talaqputeʼeniy ni lapanakni tacha tapasal ni Jesús. 32Y vachuʼ naul ni Pablo: —Chuncha kijnankʼan klalaqputeʼeniyau taun ox chivinti yu maqancha jalakjunil kepayankʼan ni Dios yu kamakayaʼ. 33Laqsaval chuncha makal tacha naul kun kijnankʼan yu ixjapapanaknakʼan juntau. Chuncha makal tejkan majkujuchoqol ni Jesús. Chuncha tacha tsʼoqkanta laka Salmo dos taʼan najun: “Uxintʼi kesʼatʼa unitʼa, chavay kitʼin kval mimPay.” 34Ni Dios naul ni kamajkujuchoqoyaʼ laka janinin xlhiyucha ni ixlakatunaj jantu kapuchʼil. Inchine naul ni taʼan tsʼoqkanta: “Kakmaqxtaqniʼoyan tachun yu lajʼox chuncha tacha kunil ni David.” 35Xlhiyucha ni David vachuʼ tsʼoqlhi taʼan alakataun Salmo yu inchine najun: “Jantu naʼun kapuchʼil kilakatunaj ni kitʼin yu kʼilaksaktʼa.” 36Laqsaval ni David tapatsanil ni Dios tejkan vananaj ixtiʼukxuyal chuncha tacha Dios lhijunil. Ex nil ni David, tamaknul chʼantaun taʼan ixtaʼaknunun ixjapayan, ex astan niman puchʼil ixlakatunaj. 37Pero yu majkujuchoqol ni Dios yucha jantu kapuchʼil. 38Ex chuncha, ketʼalaqaunin, tsʼanqay kakʼatsʼatʼik ni lay kamalaqmixinikʼantʼik tachun milaqtaqalkʼan por Jesús yu klalhixaqalayau. 39Va por yucha tachun yu talhakapuʼan va jalaqlaʼoxinikan ixjatsukuntikʼan para jantucha kalakmukʼanikal ixlaqtaqalkʼan yu jantu lay xamalaqmixinikan mas ixtamakay ixlhachimoʼon ni Moisés. 40Kʼalhistʼakkʼantʼik para jantu chun kalhitʼapʼasatʼik tacha yu maqancha tatsʼoqlhi yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios yu tanaul inchine: 41Uxiknan yu jalaktʼuʼununatʼik, katʼalhanantʼik, kʼamiʼoyapitik. Ni kitʼin yu Dios kunita kakmakayaʼ lajʼay axtoqnuʼ taʼan tʼiʼukxuyanantʼik, mas matichun katajunan jantu kalhakʼapʼupʼinapitik, va naul ni Dios, —chuncha jalaqputeʼenil ni lapanakni ni Pablo. 42Ex va chuncha taval tejkan tataxtuchoqolcha taʼan ixtatamoʼoy ni israelitas, ex yu jantu israelitas ixtajunita talhijunil ni Pablo ali Bernabé para kataminchoqol yu ataun xajulchan jastaknati para kalhichivinchoqol aaqtaun ni anu chivinti. 43Ex chuncha tejkan tamaktalcha ni taqxtoʼati lhuvaj israelitas y vachuʼ lhuu lapanakni yu talhitanul tacha israelitas tatixkaulhaʼal ni Pablo ali Bernabé. Ex yuʼuncha taxtaqnil ox jatapastakʼati para katataylhaʼal la ixjamapayninti ni Dios. 44Ex chuncha tejkan ataun semana junchoqol yu xajulchan jastaknati, va tataqxtoqlhi valaycha tachun ni lapanakni ni anchanu laka putaulan para kataqasmaklhi ixchivinti Dios. 45Pero tejkan talaqtsʼil ni israelitas va lhuu lapanakni tataqxtoqlhi ex nimancha taʼaqtayl tamakay ixʼakchaʼatikʼan. Chuncha taʼaqtaynil talhichiviniy ni Pablo yu jantu laqsaval kaval y talaktuʼul. 46Pero ni Pablo ali Bernabé jantu katachivinil kun talhanti, va tanaul: —Ixmaqskʼiniy kalaqputeʼekal ixchivinti Dios pʼunaj kun uxiknankʼan yu israelitas untʼatʼik. Kijnan klamasuniu pero uxiknankʼan jantu kalaʼaʼitʼik, lhilayatʼik ni jantu tapaxtoqniyan jatsukunti yu jantu miʼojoy. Xlhiyucha kajkʼanaucha jalaqputeʼeninin ixchivinti Dios yu jantu israelitas kataval. 47Va chuncha kintalhijunin ni Jalhachimoʼonuʼ, va naul: Kitʼin klalakʼulatau tacha ixmaklkukʼan ni lapanakni yu jantu israelitas kataval, para katalaqtaxtul lapanakni tus taʼakapuchun lakamunukpaʼ. 48Tejkan chuncha taqasmaklhi yu jantu israelitas ixtajunita, ayaj talhipaʼinil y talhiʼachantajul y nimancha aqtayl tanajun ni Jalhachimoʼonuʼ Dios la ox ixjunita ixchivinti. Ex talhakapuʼal tachun yu laqsaval jalaksakkal para katalhitsukul ni jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. 49Chuncha laqputeʼeʼokal ixchivinti Dios tus taʼakchun anchanu lakatʼun. 50Pero yu israelitas taxaqalal ni xanatin yu apalay ixlaktoʼoyakan yu ixtalhakapuʼan Dios y vachuʼ yu joʼakna yu ixtalhitʼajun tapʼasta. Jalakchivijvakal para kalakxkaykal ni Pablo ali Bernabé y para chuncha kalaqtinaqxtukal ni anchanu lakatʼun. 51Ex chuncha yuʼuncha jalakchʼankʼalapʼuxkal ixchʼanpʼoqxkʼan para kapumasunikal va jalaktanchanikalcha ni lapanakni por jantu katalaqaʼil ixchivinti Dios. Ex taʼalcha alakataun putaulan yu ixjunkan Iconio. 52Pero yu ixtalhakapuʼan Jesús yu ixtavilanal laka putaulan Antiokía tus ox ixtalhitʼajun achati y ixtalaqtanun ni Espíritu Santo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\