LOS HECHOS 14

1Ancha laka putaulan Iconio, ni Pablo ali Bernabé vachuʼ tatanul taʼan ixtatamoʼoy ni israelitas. Lhuvaj lapanakni talhakapuʼal por tamaqamal ixchivintikʼan mas yu israelitas y vachuʼ mas yu jantu israelitas kataval. 2Pero yu israelitas yu jantu ixtalhakapuʼan niman taʼaqtayl taxaqalay yu jantu israelitas ixtajunita y tajunil yu jantu laqsaval para kataxkayl yu ixtalhakapuʼan. 3Xlhiyucha ni Pablo ali Bernabé tataqmaqal kun yuʼuncha. Ixtalhichiviniy ni Jalhachimoʼonuʼ sin talhanti y yucha ixjalaqxtaqniy tapʼasta para lay katamasul axtoqnuʼ y palay katamakachoqol lapanakni para katakʼatsal ni laqsaval ixtalhichiviniy ixjamapayninti Dios. 4Pero ni anchanu putaulan ni lapanakni va tʼuy jatapastakʼati ixtamakata. Lati chʼantaun ixtatʼajun kun yu israelitas, alati chʼantaun ixtatʼajun kun yu jamalaqachal ni Jesús. 5Ex chuncha ni israelitas ali yu jantu israelitas kataval va chʼantaun tamakal ixjatapastakʼatikʼan kun ixʼukxtininkʼan para katalhimaqchapul y vachuʼ katalakatʼalmal kun chiyux. 6Pero tejkan takʼatsal niman taqosnul, taʼalcha laka putaulan Listra ali Derbe la xaʼestado Likaonia. Vachuʼ tatapasaʼol mas yu lakstʼuniy putaulanaxna ni anchanu lakatʼun, 7y talaqputeʼeʼol ni ox chivinti yu laqsaystʼi. 8Ancha laka putaulan Listra ixʼalin qayntaun lapanaki yu jantu lay ixjaltanan. Ni yucha jantu aqtaun ixjaltanan porke va chʼanlkʼavil tsukul. 9Yucha ixtʼajun qasmakniniʼ ixchivinti ni Pablo. Ex Pablo tus sniy laqastal ni anchanu chʼanlkʼavil, ex makal kuenta ni yucha ixlhakapuʼan ni lay palay kamakal ni Dios. 10Chuncha la pʼays chivinil, va naul: —Kaʼostʼaycha y vascha katʼay. Ex ni anchanu lapanaki niman kiʼukltayal y nimancha aqtayl jaltanan. 11Tejkan chuncha talaqtsʼil ni lapanakni yu makal ni Pablo niman taʼaqtayl tamatʼasay la ixlhichivinkʼan Likaonia, va tanaul: —Chavay ni dioses tataʼeltajulcha aniy kun kijnankʼan y taval tacha lapanakni. 12Ex talhimapaqaʼul ni Bernabé tacha ixdioskʼan yu ixjunkan Júpiter. Y yu Pablo, por yucha chivinil, xlhiyucha talhimapaqaʼul Merkurio yu xamayul ixdioseskʼan ixjunita. 13Taʼan ixlhimaqspaʼ ni putaulan taʼan putanukanachal, ancha ixyal ni chaqaʼ taʼan ixtatoʼoyay Júpiter. Ex chuncha ni xakura Júpiter va laklhimil toros ali xanti. Yucha kun yu lapanakni ixtatoʼoyaputun ni Bernabé kun Pablo, ixtamaqniputun talhitsukuti tacha taun lapaxkan yu moqslakan. 14Chuncha tejkan takʼatsal ni Pablo ali Bernabé talajʼexputaukʼal ixlaqchʼitikʼan, tus talaktʼasajtanul taʼan mutʼun ixtayanal ni lapanakni, va tanaul: 15—¿Valiʼiycha chuncha makʼayatʼik tacha aniy? Kijnankʼan vachuʼ valiʼiy lapanakni kuntau tacha uxiknankʼan. Kmintau vamun para kaklajuniu ni kamakʼauntʼikcha tachun yu aniy axtoqnuʼ yu jantu ixlaqmiti kaval y kalhakʼapʼupʼintʼikcha ni Dios yu laqsaval kujta, yu makata laktʼiyan ali lakatʼun vachuʼ yu lakamar kun tachun talhitsukuti yu ancha alin. 16Mas maqancha ni Dios jalaqxtaqnil lakatin ni lapanakni para katapuʼal taʼan yuʼuncha katamaqamal, 17pero ni Dios aqtsʼiyaj va tacha masuycha ni yucha laqsaval tʼajun. Si makay yu ox y tamalaqachaniyan xkan y vachuʼ taʼaqtayjuyan para kaʼalil yu ox jaxqanti. Chuncha talhipaʼiniyan y chuncha taxtaqniyan lhuvaj vayti y vachuʼ achati para oxamaktaun katsʼukʼutʼik. 18Mas chuncha tanaul ni Pablo ali Bernabé pero ni lapanakni laqatapʼasta ixtatoʼoyaputun, y va skʼatsanaj jalaktanchanil ixjamoqslantikʼan yu ixtamakaputun. 19Ex astan tachinchal lati israelitas yu ixtaxkajiy ni Pablo, yu machaqan Antiokía ixtajunita ali Iconio. Yuʼuncha taxaqalal ni lapanakni tus talhakapuʼal ixchivintikʼan. Ex talakatʼalmal ni Pablo kun chiyux, ex talaqxaqalhaʼal ixlhimaqspaʼ ni putaulan, ex ancha tamakaumalcha, ixtalhilay tamaqnilcha. 20Ex astan xvilin taʼaqatayal yu ixtalhakapuʼan Jesús taʼan ixmal ni Pablo ex yucha ostaulchoqol y aqtaun tanuchoqol ni laka putaulan. Ex ataun julchan val, tʼaʼal ni Bernabé tus alakataun putaulan yu ixjunkan Derbe. 21Anchanu laka putaulan talaqputeʼel ni ox chivinti y talhajaʼil lhuvaj lapanakni yu talhakapuʼal Jesús. Ex taʼanchoqolcha laka putaulan Listra, ali Iconio, ali Antiokía. 22Ni anchanu putaulanaxna tamapʼaysnil ni lapanakni yu ixtalhakapuʼan Jesús y ox taxaqalal para ox katataylhaʼal ixlhakapuʼatikʼan. Tajunil: “Tsʼanqay kamaqanlqajnau para katanuchaʼau taʼan lhachimoʼonun ni Dios.” 23Tachun ni putaulanaxna taʼan ixtataqxtoʼa yu ixtalhakapuʼan, si talakʼulal lati xapaynin yu lay katalhachimoʼonul ancha. Taskʼinil Dios kun taskʼajati y tamaqxtaqnil la ixtamakaʼ Dios yu ixtalhakapuʼan. 24Ex astan tatapasaʼol xalakatʼun Pisidia y tachaʼal tus xalakatʼun Panfilia. 25Talaqputeʼel ni ox chivinti laka putaulan Perge, ex taʼal tus Atalia. 26Ex tataxtul ni Atalia, tapuʼalcha laka barco, taʼanchoqol aaqtaun Antiokía taʼan pʼunaj tapuʼaqdaynil, ancha taʼan pʼunaj jalakskʼinikal Dios y jalaqmalaqachakal kun ixjamapayninti. Chavay tamajkanilcha ni anchanu lhitapatsa yu ixjalaqmaqxtaqnikanta. 27Tejkan ancha tachinchoqochal, tamaqxtoqlhi ixlapanakni Dios yu ancha ixtavilanal, va tajunʼol tachun yu makal Dios la ixjatsukuntikʼan, y vachu talaqputeʼel tacha ni Dios jaxtaqnil lakatin para katalhakapuʼal yu jantu israelitas kataval. 28Ancha tataqmaqal ni Pablo ali Bernabé kun yu ixtalhakapuʼan Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\