LOS HECHOS 15

1Ex va chuncha ancha Antiokía tachinchal lati lapanakni yu taminchal xaʼestado Judea, yuʼuncha taʼaqtaynil masuninin yu ancha ixtalhakapuʼan, va tajunil: —Incha jantu kʼaxvililichʼukʼupʼuxnikʼa tacha lhinaul Moisés ex jantu lay kʼalaqtʼaxtʼu. 2Pero ni Pablo ali Bernabé, yuʼuncha tanaul ni jantu maqskʼiniy chuncha kʼamakʼatʼi y laqatapʼasta ixtalaktanchay. Ex Pablo ali Bernabé kun lati yu ancha machaqan va jalaksakkal para katalaqʼal yu xapaynincha yu ixtalhachimoʼonun yu ixtalhakapuʼan kun yu jalaqmalaqachal ni Jesús yu ixtavilanal Jerusalén para katalhilakchivinil. 3Ex ni machaqan Antiokía yu ancha ixtalhakapuʼan tamalaqachalcha ni Pablo ali Bernabé kun yu alati. Tejkan taʼalcha, tapuʼal xaʼestado Fenicia ali xaʼestado Samaria. Ancha talaqputeʼel ni taʼan taminchal va ixtamapaxatacha ixputsukukʼan lhuu lapanakni mas yu jantu israelitas ixtajunita. Tejkan chuncha jalaqputeʼenikal ni lapanakni yu ancha ixtavilanal va ayaj talhiʼachantajul. 4Tejkan tachaʼal laka ay putaulan Jerusalén va ox jalaqaʼikal. Va talaqaʼil yu xalajʼaynin lapanakni kun yu ixtalhakapuʼan ali yu jamalaqachal ni Jesús. Ex ni Pablo ali Bernabé talaqputeʼel tachun yu makal Dios la ixlhitapatsakʼan. 5Pero lati yu ixtalhakapuʼan yu fariseos ixtajunita, va taʼostayal, va tanaul: —Ni lapanakni yu talhakapuʼan yu jantu israelitas kataval, yuʼuncha maqskʼiniy kalakxvililichukʼupʼuxnikal y kalaklhijunkal katamakal ixlhachimoʼon Moisés. 6Ex tataqxtoqlhi yu jamalaqachal ni Jesús kun yu xalajʼaynin yu ixtalhakapuʼan para katalaqlaʼoxil. 7Tejkan panijcha ixtatʼajun lhilakchivinin, ex tayal ni Pedro, va lakjunil: —Ketʼalaqaunin, uxiknan kʼatsʼayatʼikcha por tachun kijnankʼan yu aniy yanau, va kitʼin kilaksaklhi Dios maqancha para kajkalaqputeʼenil yu jantu israelitas kataval ni ox chivinti para vachuʼ katalhakapuʼal. 8Ni Dios yu lakmispaniy ixjalhanutikʼan ni lapanakni yucha laqxtaqnil ni Espíritu Santo vachu chun tacha kintaxtaqnin kijnan. Chuncha ni Dios masul ni yuʼuncha vachuʼ ox jalaqaʼiy. 9Yuʼuncha vachuʼ jalaqtsʼin tacha kintalaqtsʼinan kijnankʼan. Vachuʼ xakaʼol ixlaqtaqalkʼan la ixjalhanutikʼan va por talhakapuʼal. 10Chavaycha, ¿valiʼiycha jantu laʼaʼiyatʼik yu lhinajun ni Dios? Uxiknan jalakmukʼanipʼutʼunatʼik yu talhakapuʼan Jesús taun lhachimoʼon yu jantu katatayanil kepayankʼan y mas kijnan jantu tayaniyau. 11Pero lhakapuʼanau ni kijnan laqtaxtutaucha por ixjamapayninti kiJalhachimoʼonukʼan Jesús, vachu chun tacha yuʼuncha talaqtaxtul —chuncha naul ni Pedro. 12Ex chuncha taʼaqtayl tachiviniy ni Bernabé ali Pablo. Tachun ni lapanakni tus saq tajunʼol tejkan taqasmaknil ixchivintikʼan. Yuʼuncha ixtalhichiviniy yu lajʼay axtoqnuʼ yu makal Dios por yuʼuncha kun ixtapʼasta tejkan ixtatijuyanal chʼantaun kun yu jantu israelitas kataval. 13Tejkan tachivinʼol, ex ni Jacobo va naul: —Ketʼalaqaunin, kilaqasmakniu kinchivinti. 14Chavay ni Pedro kintalaqputeʼenin tejkan aqtaynil jalaksaknaʼ ni Dios lati lapanakni yu jantu israelitas ixtajunita, para kamakal sasʼatʼan. 15Ex chuncha ni Pedro va aqstanchun chiviniy tacha yu maqancha tachivinil yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. Yuʼuncha inchine tatsʼoqlhi yu naul Dios: 16Astan kakminchoqoyaʼ ni kitʼin yu Dios kunita, kajkʼulachoqoya qayntaun sasʼatʼa ni David la ixpalhachimoʼon. Va tacha taun chaqaʼ yu kaklaʼoxichoqoyaʼ yu talaqcheʼeʼojotacha, vas kakmaqayauchoqoyaʼ, 17para kintalakxkaul ni kitʼin yu Jalhachimoʼonuʼ kunita tachun yu alati lapanakni, tachun yu klaklaksakta yu jantu israelitas ixtajunita para kilapanakni kataval. 18Chuncha najun ni Jalhachimoʼonuʼ yu maqancha kintamasunin yu kaʼalinaʼ. 19’Xlhiyucha kitʼin knajun jantu maqskʼiniy kalhinajuu yu lhitaʼay para yu jantu israelitas kataval yu tataspʼikchoqotacha kun Dios. 20Vamun tsʼanqay klaqtsʼoqniu karta para jantu kataʼul vayti yu moqslanikan antivas y para jantu katatʼatamal lapanakni yu jantu ixnavinkʼan kaval y para jantu kataʼul talhitsukuti yu pixtutʼoqlkan y vachuʼ jantu kataʼul jakʼalnan. 21Chuncha najun la ixlhachimoʼon Moisés y chuncha mas va toʼoxtaycha putaulan kaval si chun laqputeʼekan mas tus va maqancha taʼan tataqxtoʼa ni israelitas tejkan xajulchan jastaknati —naul ni Jacobo. 22Ex yu jalaqmalaqachal ni Jesús ali yu xapaynin yu ixtalhachimoʼonun lakatajtan ali tachun yu ixtalhakapuʼan va tamaqamal ixchivinti Jacobo. Talalaksaklhi lati lapanakni para katʼamalaqachakal laka putaulan Antiokía kun Pablo ali Bernabé. Va jalaksakkal qayntʼuy lapanakni, yu junkan Judas Barsabás ali Silas, yu ixlapanakni Dios va ox ixtatoʼoyay ni yuʼuncha. 23Va laqmalaqachal kun taun karta yu inchine najun: “Kijnankʼan yu mintʼalaqauninkʼan kuntau kun yu jalaqmalaqachal Jesús kun yu xapaynincha yu talhachimoʼonun lakatajtan. Klamastakʼayau ni uxiknan yu jantu israelitas kʼaʼuntʼik yu lhakʼapʼupʼinatʼik yu vilanantʼik laka putaulan Antiokía ali xaʼestado Siria ali xaʼestado Cilicia. 24Kijnan kʼatsau ni la mimputaulankʼan tachanchal lati kilapanaknikʼan. Yuʼuncha tamamaqanixvan ni uxiknankʼan kun ixchivintikʼan y vachuʼ talaktʼilhinin mijatapastakʼatikʼan, mas jantu klaklhijuniu. 25Astan tejkan chʼantaun kmakau kijatapastakʼatikʼan yu aniy kvilanau, ex kintamaqaman kaklaklaksakvi lapanakni yu kaklamalaqachaniu kun Bernabé ali Pablo yu ayaj klakpaxkayau. 26Yuʼuncha va lapanakni yu tamaqxtaqtacha ixjatsukuntikʼan kun kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. 27Vachuʼ klamalaqachaniyau ni Judas ali Silas para katajunin la milakaʼukxpukʼan va aqstanchun tacha yu aniy klatsʼoqnitau. 28Lhipaʼinil ni Espíritu Santo y vachuʼ kijnan para kaklalhijuniu ni aniy yu maqskʼiniy kʼamakʼatʼik, yu najun inchine: 29Vamun jantu kʼaʼutʼik yu moqslanikan antivas ali jakʼalna ali talhitsukuti yu pixtutʼoqlkan. Vachuʼ jantu katʼatʼamatʼik lapanaki yu jantu minavinkʼan kaval. Incha tachun yu aniy jantu kamakʼayapitik, ex oxicha. Ox kaʼalintʼik la metsukuntikʼan.” 30Taval tejkan laqmalaqachakalcha ni lapanakni va taʼalcha laka putaulan Antiokía. Talaqmaqxtoqlhi yu ancha ixtalhakapuʼan, ex tamaqxtaqlhicha ni jalhiki. 31Ex taputeʼel y ayaj talhiʼachantajul y jantucha apalay katamaqaninil. 32Ex ni Judas ali Silas yu xalaqputeʼenin ixchivinti Dios va taxtaqnil jatapastakʼati y tamakuvilal tachun yu ancha ixtalhakapuʼan. 33Ancha paqlhuu ixtavilanal ex astan ox lakmastakʼachoqokal y malaqachachoqokal para katalaqʼanchoqolcha yu ixtamalaqachananta. [ 34Pero yu Silas maqamal kalaktʼataulal ancha.] 35Vachuʼ Pablo ali Bernabé ancha tataylhaʼal laka putaulan Antiokía. Yuʼuncha kun alati lapanakni ixtamasuy y ixtalaqputeʼey yu ox chivinti yu lhichiviniy ni Jalhachimoʼonuʼ Jesucristo. 36Tejkan paqlhuucha val, ex ni Pablo junil ni Bernabé: —Kaʼaucha, kalaqʼanchoqoocha ketʼalaqauninkʼan talakachux putaulanin taʼan laqputeʼeu ixchivinti ni Jalhachimoʼonuʼ, para kakʼatsau tas tajunitacha. 37Ni Bernabé va ixlhiʼuxaʼan ni Juan Marcos. 38Pero Pablo jantu kalhipaʼinil katalhaʼal porke ni Juan Marcos valiʼiy lakmakauntijlal laka estado Panfilia y jantu kataylhaʼal kun ixlhitapatsakʼan yu ixtatʼajun makanaʼ. 39Ex laqatapʼasta talalaktanchanil tus tatalaqlvaqlhi. Chuncha ni Bernabé tʼaʼalcha chʼantaun ni Marcos y tapuʼal barco, tachaʼal tus Chipre. 40Pero yu Pablo laksaklhi ni Silas para yucha chʼantaun katʼaʼal, ex chuncha tachun yu jatʼalaqaunin ali yu jatʼalapanakni taskʼinil ixjamapayninti ni Dios por yuʼuncha, ex taʼalcha. 41Va tatapasaʼol xaʼestado Siria ali xaʼestado Cilicia y tamaʼayajnil tachun yu ancha ixtalhakapuʼan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\