LOS HECHOS 17

1Tatapasal xaputaulan Anfípolis kun xaputaulan Apolonia, ex tachaʼal tus xaputaulan Tesalónica. Ancha ixʼalin chaqaʼ taʼan ixtataqxtoʼa ni israelitas. 2Ex ancha tanul ni Pablo porke aqtsʼiyaj va chuncha ixjunita ixputsuku. Aqtʼutu jakitʼachivinil ni lapanakni kun ixchivinti Dios tejkan xajulchan jastaknati ixjun. 3Jalaqputeʼenil para katamalaqasil ixchivinti Dios yu tsʼoqkanta y lakmasunil ni Cristo yu laksaklhi Dios yucha ixmaqskʼiniy kamaqanlqajnal y kanil y astan kakujchoqol laka putaknun. 4Ex lati yu israelitas va talhakapuʼal y chʼantauncha taval kun Pablo ali Silas. Vachuʼ talhakapuʼal pumalhuu yu jantu israelitas ixtajunita yu ixtatoʼoyay Dios y vachuʼ lhuvaj xanatin yu ixlaktoʼoyakan tacha lajʼay lapanakni. 5Pero yu alati israelitas yu jantu katalhakapuʼal yuʼuncha talhixiyaxlhi ni Pablo. Ex tamaqxtoqlhi yu talaktuʼunun lapanakni yu ixtayanal laklhitamau para katalaktʼilhil ni anchanu putaulan. Ex tatakyautanul laqatapʼasta la ixchaqaʼ Jasón, va ixtapuxkajuy Pablo ali Silas, para katalhaʼal taʼan ixʼalin ixtalhavaxtu lapanakni. 6Pero jantu katatemal. Ex talhimil yu Jasón kun alati yu ixtalhakapuʼan, va talhiminil taʼan ixtavilanal ni jalhachimoʼonun. Pʼays talaktʼasal, va tanaul: —Ni Pablo ali Silas tatʼajun lakltʼilhinin tus taʼakapuchun ni lakamunukpaʼ, chavaycha vachuʼ tachil aniy. 7Yu aniy Jasón jalaqaʼil la ixchaqaʼ. Ni anchanu lapanakni jantu tamakay yu lhinajun ni ay jalhachimoʼonuʼ César. Yuʼuncha tanajun alin aqayntaun yu ay Jalhachimoʼonuʼ yu junkan Jesús. 8Tejkan chuncha taqasmaklhi ni jalhachimoʼonun kun ixtalhavaxtu ni lapanakni, ayaj pʼaysni tatalakchʼilil. 9Ex ni Jasón kun yu alati yu ixtalhakapuʼan va tamakaunil tumin ni jalhachimoʼonun y vachuʼ taxtaqlhi ixchivintikʼan ni laqsaval jantu kataqosaʼ, para kataminchoqol astan. Ex taʼalcha. 10Tejkan putsʼislhicha ex yu ixtalhakapuʼan tamalaqachal ni Pablo ali Silas laka putaulan Berea. Tejkan ancha tachaʼal, ex taʼal laqa chaqaʼ taʼan ixtataqxtoʼa ni israelitas. 11Ni anchanu lapanakni yu machaqan Berea apalay ox ixtalakpastaknan xajantu yu ixtavilanal Tesalónica porke yuʼuncha ixtaqasmatʼa ni ox chivinti kun ay achati. Va lhilhiy ixtaputeʼey ixchivinti Dios yu tsʼoqkanta para katakʼatsal licha laqsaval kaval ixchivinti ni Pablo. 12Qaynlhuu ni israelitas talhakapuʼal y vachuʼ talhakapuʼal qaynlhuu xanatin yu ixlaktoʼoyakan tacha lajʼay lapanakni yu jantu israelitas ixtajunita y vachuʼ qaynlhuu joʼakna. 13Ni israelitas yu ixtavilananchal Tesalónica va takʼatsal ni Pablo ixlaqputeʼey ixchivinti Dios laka putaulan Berea. Ex vachuʼ taʼal laktʼilhinin ixtalhavaxtu ni lapanakni ancha Berea. 14Ex yu ixtalhakapuʼan va niman tamalaqachal ni Pablo kaʼalcha taʼan ixkilpaʼ lakamar pero yu Silas kun Timoteo va tatamakaul ancha laka putaulan Berea. 15Lati lapanakni tatʼaʼal ni Pablo y tapuʼal laka putaulan Atenas. Ancha ni Pablo jalaqmalaqachachoqolcha para kataminchoqolcha Berea y katajunil ni Silas kun Timoteo para niman katalaqʼal taʼan ixvilchal ni yucha. 16Ex ni Pablo va ixlakpakxanʼita para katachaʼal ni Silas kun Timoteo. Va ayaj maqaninil tejkan laqtsʼil ni xalapanakni Atenas por lhuvaj ixdioseskʼan ixtalhitʼajun yu ixtatoʼoyay. 17Yucha ixjalaqputeʼeniy ni israelitas taʼan ixtataqxtoʼa chʼantaun kun yu jantu israelitas kataval yu ixtatoʼoyay Dios. Vachuʼ laklhitamau lhilhiy ixjalaqputeʼeniy ni lapanakni. 18Anchanu laka putaulan ixtavilanal lapanakni yu pulhuu jatalaniti ixtamispay, lati ixtamasuy yu tsʼoqlhi ni Epikúreo y lati ixtamasuy yu tsʼoqlhi Estoiko. Yuʼuncha vachuʼ tatʼachivinil ni Pablo kun lhuu lakiltsakʼastukni. Lati lapanakni ixtalajuniy: —¿Ka tisuncha najun ni aniy jachivinʼoj lapanaki? Lati tanaul: —Ka va lhichiviniy aputaun dioses. Chuncha ixtanajun porke Pablo ixlhichiviniy Jesús y vachuʼ ixlhichiviniy tacha pukujchoqol mas ixnitacha. 19Ex va tajuntalhaʼal taʼan junkan Areópago. Ancha tajunil ni Pablo: —Kijnan knaunau kilamasuniu yu sastʼi jatalaniti yu uxintʼi masuy. 20Kilalhiminitau saystʼi jatapastakʼati y ijkʼatsaputunau suncha naunputun. 21Chuncha tanaul porke tachun yu machaqan Atenas y vachuʼ lapanakni yu alakataun machaqan yu ancha ixtavilanal vamun yuʼ ixtamaqamay katalhichivinil y kataqasmaklhi yu saystʼi jatapastakʼati. 22Ex ni Pablo ostaulal la ixlakaʼukxpukʼan yu ancha ixtavilanal laka Areópago. Va lakjunil: —Lapanakni yu vilanantʼik aniy Atenas. Kitʼin klaqtsʼil la mimputaulankʼan ayaj tʼoʼoyayatʼik midioseskʼan. 23Va xaktijuyal la mimputaulankʼan y klaqtsʼil yu xaʼaltares midioseskʼan. Laqataun altar va inchine tsʼoqmukʼakanta: “XAʼALTAR DIOS YU JANTU MISPAKAN.” Va yucha yu kaklalaqputeʼeniyau yu tʼoʼoyayatʼik mas jantu mispʼayatʼik. 24’Ni Dios yu makal ni lakamunukpaʼ y tachun yu axtoqnuʼ va yucha xaJalhachimoʼonuʼ junita laktʼiyan ali lakamunukpaʼ. Yucha jantu kataulal laqa chaqan yu tamakay lapanakni para katatoʼoyal. 25Yucha jantu tuʼuchun maqskʼiniy yu lay katamakanil ni lapanakni. Va yucha jalaqxtaqniy ixjatsukuntikʼan ni lapanakni kun ixjaxanitikʼan y tachun axtoqnuʼ. 26’Yucha makal qayntaun lapanaki para kapuʼalil tachun lapanakni por taʼakapuchun lakamunukpaʼ. Va yucha lakʼulanil julchan tas vanancha kataqmaqayaʼ laqatamin paises y vachuʼ toʼoxtaycha tapaxtoqniy katataulal. 27Ni Dios chuncha makal va para lay katalakxkaul ni lapanakni y katatemal. Yucha jantu maqati katsukul por qayntamin kijnankʼan. 28Va yucha putʼaunau y va yucha putiʼukxuyanau y va yucha putsukuyau. Vachu chun tacha tanaul lati milapanaknikʼan yu tatsʼoqlhi, yu najun inchine: “Kijnan va sasʼatʼan juntau.” 29Xlhiyucha va por sasʼatʼan Dios juntau, jantu maqskʼiniy kalakpastakvi ni Dios va oro junita, y vachuʼ jantu plata ali chiyux ali axtoqnuʼ yu lay tamakay lapanakni Kun ixjatapastakʼatkʼan. 30Tejkan maqancha chuncha ixtamakay ni lapanakni ex va tacha jantu ixtamakay kuenta ni Dios. Pero chavaycha laklhijuniy tachun ni lapanakni para katamapaxal ixjatapastakʼatkʼan mas va toʼoxtaycha kaval taʼan tavilanal. 31Yucha ox kʼatsay tisuncha julchan vas kalakmukʼaniyaʼ ixlaqtaqalkʼan tachun ni lapanakni taʼakchun ni lakamunukpaʼ. Chuncha kamakayaʼ por qayntaun lapanaki yu laksaklhi. Va chuncha lakmasunil tachun ni lapanakni porke ni Dios majkujuchoqol ni anchanu lapanaki mas ixnitacha —naul ni Pablo. 32Tejkan taqasmaklhi va naul ni kujchoqol qayntaun janiniʼ ex lati talaktuʼul, pero yu alati tanaul: —Kijnan kaklaqasmaknichoqoyau minchivinti ataun julchan. 33Chuncha ni Pablo jalakmakaulalcha ex anchoqolcha. 34Lati lapanakni chʼantaun tatʼaval ni Pablo y talhakapuʼal. Vachuʼ chʼantaun tʼaval qayntaun yu ixjunkan Dionisio yu chʼantaun ixjunita kun lapanakni yu ixtataqxtoʼa Areópago ali qayntaun xanati yu ixjunkan Dámaris ali alati lapanakni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\