LOS HECHOS 19

1Tejkan ixvilchal Apolos laka putaulan Corinto xaʼestado Akaya ex ni Pablo tapasal laka aspajunaxnan para kachaʼal laka putaulan Éfeso. Ancha japaxtoqlhi yu ixtalhakapuʼan. 2Va laklhisakmil: —¿Ni uxiknan laʼaʼitʼik ni Espíritu Santo tejkan lhakʼapʼupʼintʼik? Ex yuʼuncha tanaul: —Kijnan jantu kʼatsayau incha alin ni Espíritu Santo. 3Ex ni Pablo aaqtaun laklhisakmichoqol: —¿Ex maticha tamasunin kaʼaqchʼajʼautʼik? Ex yuʼuncha tajunil: —Kijnan va Juan kintamasunin. 4Ex lakjunil ni Pablo: —Chun, ni Juan laqmaqchajʼaval ni lapanakni yu ixtamapaxaputun ixjatapastakʼatkʼan. Lakjunil para katalhakapuʼal yu istsʼanqay kamil astan. Yucha va Jesús yu lhichivinil ni Juan. 5Tejkan chuncha taqasmaklhi va taʼaqchajʼaul la ixtaqaʼuti ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús para kataval ixlapanakni ni yucha. 6Chuncha laqmoqslanil ixmakaʼ ni Pablo y talaqtanuʼol ni Espíritu Santo, ex taʼaqtaylcha tachiviniy lhichivin yu jantu ixtamispay y vachuʼ ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. 7Por tachun ni yuʼuncha va pumakautʼuy joʼakna ixtajunita. 8Chuncha laʼatʼutu malkuyuʼ ancha ixvil ni Pablo, y va si ixʼan taʼan ixtataqxtoʼa ni israelitas. Ixjalaktʼachiviniy ni lapanakni sin talhanti y ixjalakmasuniy tacha lhachimoʼonun Dios para katalhakapuʼal. 9Pero lati por ixlaktuʼuntikʼan jantu katamaqamal katalhakapuʼal. Yuʼuncha vamun laqxtoqnuʼ talhichivinil ixlakatin Dios la ixlakaʼukxpukʼan tachun ni lapanakni. Ex chuncha ni Pablo jalakmakauntijlalcha ni yuʼuncha, ex yu ixtalhakapuʼan laklhaʼal la iskuela qayntaun lapanaki yu ixjunkan Tirano. Ancha lhilhiy ixlakmasuniy. 10Chuncha tatapasal laʼatʼuy jachʼitin y xlhiyucha tachun yu ixtavilanal xaʼestado Asia mas yu israelitas ali yu jantu israelitas kataval va si taqasmaklhi ixchivinti ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús. 11Ni Dios ixtaqniy tapʼasta ni Pablo para lay kamakal lajʼay axtoqnuʼ yu jantu aqtaun laqtsʼinkan. 12Ni lapanakni ixtalhiminiy payo kun laqchʼiti ni Pablo. Ex mas va tsʼuniy ixtamalakavay va si palay ixtajunchoqoy tachun ni taqanʼanin yu ixtalhaaniy y ixtataxtuʼojoycha ni jantu ox espíritus yu ixtalhitʼajun. 13Ancha ixtaʼalin lati israelitas yu ixtatakyautsukuy maxtuninin aqmoqxnun ni lapanakni. Ex yuʼuncha vachuʼ ixtamaxtuniputun aqmoqxnun kun ixtaqaʼuti ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús. Ixtatʼachiviniy ni aqmoqxnun y ixtajuniy: —Kijnan klajunau kun la ixtaqaʼuti ni Jesús yu laqputeʼey Pablo, katʼaxtʼutʼikcha. 14Ex vachu chun tanaul yu pumatujun istsʼalan qayntaun joʼati yu ixjunkan Esceva. Yucha va qayntaun ixʼukxtinkʼan xakuras ni israelitas. 15Pero qaltayanal ni jantu ox espíritu, va naul: —Kitʼin ijkʼatsay tasʼayucha ni Jesús y vachuʼ kʼatsay tas ayucha ni Pablo. Pero yu uxiknan, ¿tasʼayuʼuncha untʼatʼik? 16Ex ni lapanaki yu ixlaqtanun ni jantu ox espíritu va niman jakʼiuklnil va jalakchʼapachal y jalaklhajal tus laqmaqaʼasasan tataxtul laqa chaqaʼ y tus ox tataqalhil. 17Ex chuncha takʼatsaʼol tachun yu ixtavilanal laka putaulan Éfeso mas yu israelitas y mas yu jantu israelitas kataval. Tus ox tatalhanal y tus tachun ay ixtamakay ixtaqaʼuti ni Jesús. 18Lhuvaj lapanakni talhakapuʼal y talhitaulal la ixlakaʼukxpukʼan ni lapanakni ixtalaqalhinkʼan y taskʼil para kalaqmalaqmixinikal yu ixtamakay la ixputsukukʼan yu tamakauntijlal. 19Vachuʼ qaynlhuu lapanakni yu ixtachavanan tamaqxtoqlhi ixjalhikixkʼan yu ixlhichiviniy ixlhitapatskʼan, tus talaqxavaʼol la ixlakaʼukxpukʼan ni lapanakni. Ni xtapal yu talaqxaval va tacha cincuenta mil xatumin plata ixjunita. 20Chuncha apalay ixtalhavay yu ixtalhakapuʼan ixchivinti ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús y vachuʼ ixtalaqtsʼin tas ixjunita ixtapʼasta. 21Tejkan chuncha tapasal ex ni Pablo va pastaklhi kapuʼal xaʼestado Macedonia kun xaʼestado Akaya tus kachaʼal laka putaulan Jerusalén. Vachuʼ ixnajun: —Tejkan kakchaʼanaʼ ex astan vachuʼ kajkʼanaʼ laka putaulan Roma. 22Ex ni Pablo laqmalaqachal la xaʼestado Macedonia qayntʼuy yu chʼantaun ixjatʼatapatsay. Qayntaun va Timoteo, yu aqayntaun va Erasto ixjunkan. Ni Pablo vananaj taylhaanil xaʼestado Asia. 23Ex ancha Éfeso lati yu ancha machaqan va ayaj talaktʼilhil por jantu ox ixtalaqtsʼin ixlakatin Dios. 24Qayntaun yu ixjunkan Demetrio yu ixlaqltapatsay plata, va ixmakay lakstʼuniy xajachaqan yu ixtasuy tacha xachaqaʼ taʼan ixtoʼoyakan ixdioskʼan yu ixjunkan Diana. Ni lapanakni yu ixtaʼaqtayjuy Demetrio va ayaj ox ixtalhajay. 25Ex yu Demetrio jalaqmaqxtoqlhi yuʼuncha kun alati lapanakni yu va aqstanchun ixlhitapatskʼan ixjunita, va lakjunil: —Lapanakni, kʼatsʼayatʼik ni aniy kilhitapatskʼan la ox pulhajayau. 26Pero laqtsʼinatʼik y asmaktʼatʼik tacha makay ni anuʼ yu junkan Pablo. Yucha najun ni jantu laqsaval dios kaval yu tamakay ni lapanakni. Yucha laqxaqalay y lakmapaxaniy ixjatapastakʼatkʼan lhuvaj lapanakni aniy laka putaulan Éfeso y va laycha taʼakchuncha xaʼestado Asia. 27Chavaycha kavalay katsʼanqayacha kilhitapatsakʼan ni kijnan y vachuʼ kavalay jantucha katoʼoyakanaʼ ixchaqaʼ kidioskʼan Diana yu ox toʼoyakan taʼakchun xaʼestado Asia y mas va toʼoxtaycha lakamunukpaʼ, ex ni yucha ka jantucha tuʼuchun xtapal kunaʼ kun ni lapanakni —naul ni Demetrio. 28Tejkan chuncha taqasmaklhi ayaj tatalqamal, va pʼays tachivinil, va tanaul: —Jantu aqtaun kamiʼol ni kidioskʼan Diana yu toʼoyayau aniy Éfeso. 29Ex tachun ni putaulan tus tatalaktʼilhiʼol. Lati ni lapanakni tachʼapal qayntʼuy ixtʼaltanan ni Pablo yu machaqan Macedonia yu ixjunkan Gayo ali Aristarco. Va jalaqxaqamakal tus jalaklhachankal laqa chaqaʼ taʼan ixtataqxtoʼa tejkan ixʼalin qamanti. 30Ni Pablo vachuʼ ixjalaqʼuxaʼan ni lapanakni para kalaktʼachivinil pero yu ixtalhakapuʼan jantu katamakaul. 31Vachuʼ lati ni jalhachimoʼonun ni ancha xaʼestado Asia yu ixʼamigos ni Pablo tamalaqachanil chivinti va tatapayninil ni Pablo para jantu kaʼal taʼan ixtaʼaqxtoqnun ni lapanakni. 32Ex ancha taʼan ixtaʼaqxtoqnun ayaj pʼays ixtatʼasay ni lapanakni. Lati ixtanajun taun chivinti, y lati aputaun chivinti ixtanajun porke oxicha ixtatalaktʼilhita. Lati jantucha ixtamalaqasichoqoy valiʼiycha alil taqxtoʼati. 33Ni israelitas tasalhaʼal qayntaun yu ixjunkan Alejandro taʼan ixtayanal ni lapanakni para kalaktʼachivinil. Lati yu ancha ixtaʼaqxtoqnun talaqputeʼenil ni Alejandro ixlhilukujkʼan ni lapanakni. Ex yucha jalakmajkunil para lay kalaktʼachivinil porke ixʼaqtayjuputun ixlapanakni. 34Pero tejkan takʼatsal ni yucha va israelita ixjunita, ex taʼaqtaychoqol pʼays talaktʼasay tus tʼuy hora tataqmaqal, va ixtanajun: —¡Jantu aqtaun kamiʼol ni kidioskʼan Diana, yu toʼoyayau aniy Éfeso! 35Ex taval, qayntaun yu jatsʼoqʼulanan laka pulakchivin va vak jalakmakal ni lapanakni, va jalakjunil: —Uxiknan, yu xajoʼakna aniy laka putaulan Éfeso untʼatʼik, tus tachun lapanakni takʼatsay ni aniy la kimputaulankʼan ox toʼoyayau kidioskʼan Diana y vachuʼ ox lhistaktau ixtʼatasun yu patajuchal laktʼiyan. 36Jantu matichun lay najun va jalaklkanti junita yu klajunau. Ex chavaycha apalay ox saqcha kʼaʼuntʼik y jantu tuʼuchun kamakʼatʼik yu jantu paxtoqniy kun jatapastakʼati. 37Uxiknan jalaklhitʼantʼik pumatʼuy lapanakni aniy, pero yuʼuncha jantu tuʼuchun katamakanil kidioskʼan y jantu kataʼakchʼintamal kun ixchivintikʼan. 38Incha tachivintanuputun ni Demetrio chʼantaun kun ixtʼatapatsanin ex lay kataʼal chivintanunin laka pulakchivin ancha laqltiʼay y ancha tavilanal ni jalhachimoʼonun. Va ancha katalaqlaʼoxil. 39Incha alin ataun yu skʼinpʼutʼunatʼik, ex maqskʼiniy kaʼalil taun junta para kalaqlaʼoxikal. 40Pero chuncha tacha makayau, va laycha kamukʼanikau laqtaqal por laktʼilhiyau ni putaulan. Jantu xtaqkan lakatin chuncha kamakau y jantu lay tuʼuchun kanaunau tisuncha ixlhiʼatal taqxtoqyau. 41Ex tejkan chuncha naunʼol va lakmastakʼachoqolcha ni lapanakni y taʼanchoqolcha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\