LOS HECHOS 20

1Tejkan tamaktalcha ex ni Pablo jalakjuntaʼil yu ixtalhakapuʼan, va jalakmalakaʼulal y jalakchivijval. Ex lakmastakʼachoqolcha, va alcha xaʼestado Macedonia. 2Ancha tapasaʼol tachun putaulanaxna y jalakchivijval ni lapanakni para katataylhaanil kun Dios. Taval chaʼal xaʼestado Grecia. 3Ancha ixvil laʼatʼutu malkuyuʼ. Va ixpuʼuxaʼan barco tus Siria pero tejkan kʼatsal ixtapakxanʼita ni israelitas para katamakanil tuʼuchun, ex taspʼikchoqolcha va puʼanchoqol laka chʼajaʼ xaʼestado Macedonia. 4Va tatʼaʼal ni Sópater yu machaqaʼ Berea, y vachuʼ Aristarco ali Segundo yu machaqan Tesalónica, vachuʼ Gayo yu machaqaʼ Derbe vachuʼ Timoteo y vachuʼ Tíkiko ali Trófimo yu machaqan xaʼestado Asia. 5Yuʼuncha tapʼulʼal ex kintapakxanchaʼan tus laka putaulan Troas. 6Tejkan paʼalcha ixkʼatankʼan ni israelitas tejkan taʼuy pan sin levadura, ex ktaxtuucha ni laka putaulan Filipos, y kpuʼau barco. Tejkan paqkis val va kchaʼau Troas ancha klapaxtoqchaʼau kun yuʼuncha. Ancha xakvilanau paqtujun. 7Ex yu xapʼunaj julchan ni semana va chʼantaun ktaqxtoqvi ni kijnankʼan yu ixlapanakni Jesús kuntau, va chʼantaun kʼuu ni pan. Yu Pablo ixlakmasuniy ni lapanakni, ex taylhaʼal ixchivinti tus pakltaun tsʼis val porke va ixmaqskʼiniy kataxtul yu ataun julchan. 8Va ktaqxtoqvi yu pulaktaun ni chaqaʼ taʼan talman. Ancha ixmaqtajita lhuvaj maklku. 9Taval qayntaun tsʼal yu ixjunkan Eutiko va ixvil laka ventana. Ex yucha chʼapachal ltatati porke ni Pablo ayaj panij jamalaninil. Ex ni anchanu tsʼal tus ox ltatal y patajuchal tus taʼan talaqtʼutu ixtalmanixtu ni chaqaʼ, va janinicha tasakchoqol. 10Ex ni Pablo niman taʼeltajul talaktsin, va laqatanul ni anchanu tsʼal, va naul: —Jantu katʼalhanantʼik. Vananaj kujta. 11Ex taukʼachoqolcha taʼan talaqtʼutu chaqaʼ ni Pablo, aqtaylcha lakmapitsiniy ni pan, ex taʼulcha. Chuncha taylhaʼal ixchivinti tus tunkul ex astan anchoqolcha. 12Ex ni lapanakni va oxamaktauncha taʼanchoqol y talhaʼanchoqol jakujnuʼ ni anchanuʼ tsʼal. Jantucha apalay katamaqaninil. 13Yu kijnankʼan ikpʼulʼau laka barco tus Asón para ancha chʼantauncha kintatʼaʼan la kibarcokʼan ni Pablo. Chuncha kmakau kilakchivintikʼan porke yucha maqamal kaʼal laka chʼajaʼ tus Asón. 14Ex tejkan ancha klapaxtoqvicha laka putaulan Asón ex taukʼalcha la kibarcokʼan. Ex kʼaucha ni putaulan Mitilene. 15Ex ataun julchan val, kpuʼau ni barco y kchaʼau ixlhiʼukstsʼuniy Quío. Ex ataun julchan val kchaʼau laka putaulan Samos taʼan la ixkilpaʼ ni mar. Ex laka putaulan Trigilio ancha kloqojtijlau. Ex ataun julchan val taxtuchoqoocha, kʼaucha tus laka putaulan Mileto. 16Va chuncha kmakau porke Pablo jantu ixtaqmaqaputun xaʼestado Asia xlhiyucha jantu kapuʼuxaʼal laka putaulan Éfeso. Niman ixchaʼanputun ni Jerusalén porke ixpastakʼa katapasachal ancha yu xakʼatan Pentecostes. 17Ancha xakvilanau laka putaulan Mileto, ex ni Pablo malaqachanal ixlakjuntaʼika xalajʼaynin yu ixtalhakapuʼan ancha Éfeso. 18Tejkan tachinchalcha ex lakjunil ni Pablo: —Uxiknan kilamispayaucha tas xajkunitacha kun uxiknan tejkan xaklatʼavilanau panchuncha aniy xaʼestado Asia. 19Lhilhiy xaktapatsaniy ni Dios yu kiJalhachimoʼonukʼan y jantu ay xakmakakan. Tus aqlhuvaj xajqalhun por uxiknan mas ayaj xakmaqanlqajnan por yu ixkintamakaniy lati ni israelitas. 20Kitʼin jantu aqtaun kakmakauntijlal ixlaqputeʼeka ixchivinti Dios yu lay kataʼaqtayjun. Va xaklamasuniyau la ixlakaʼukxpukʼan ni lapanakni y vachuʼ la minchaqakʼan. 21Xajkalaqputeʼeniy ni israelitas ali yu jantu israelitas kataval, ni va maqskʼiniy katamapaxal ixjatapastakʼatkʼan kun Dios y katalhakapuʼal ni kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. 22Chavaycha va kteʼencha Jerusalén porke chuncha kilhijuniy ni Espíritu Santo mas jantu kʼatsay tisuncha kaklhitapasayanta ancha. 23Vamun ijkʼatsay mas va toʼoxtaycha putaulan kʼan, ni Espíritu Santo kijuniy kakchʼikanaʼ y kakmaqanlqajnanaʼ ancha Jerusalén. 24Mas chuncha jantu kimpastakʼuy porke kijatsukunti jantu tuʼuchun ixtapal kaval. Vamun kmajkaniputun kun tachun laqaʼachati ni lhitapatsa yu kixtaqnita ni kiJalhachimoʼonukʼan Jesús. Yucha va para kaklaqputeʼel ni ox chivinti yu lhichiviniy ixjamapayninti ni Dios. 25’Klalaqputeʼeniu tacha lhachimoʼonun ni Dios y chavay ox ijkʼatsay ni jantucha aqtaun kilalaqtsʼinchoqoyau. 26Xlhiyucha klajunau ni jantucha kilaqtaqal kaval incha matichun katsʼanqayaʼ 27porke klalaqputeʼeniʼojoo tachun yu najun Dios. 28Kʼalhistʼajkʼantʼik y vachuʼ kalaklhistʼaktʼik tachun ni lapanakni yu talhakapuʼan yu taxtaqnin ni Espíritu Santo. Chuncha ni uxiknankʼan kʼaʼuntʼik va tacha xajalhistaknan borregos kun ixlapanakni Dios yu laklhiʼil kun ixjakʼalna. 29Kitʼin ox kʼatsay ni tejkan kajkʼanchoqoyacha ex kataminaʼ alati lapanakni yu kalakmakanuputunaʼ vachu chun tacha maqtalin yu jantu tamapayniy ni borregos. 30Vachuʼ kun uxiknan kataʼostaulaʼ lati lapanakni yu kamasuyaʼ jalaklkanti para chʼantaun katatʼaval yu talhakapuʼan. 31Ox kʼalhistʼajkʼantʼik. Kapʼastʼaktʼik ni anchanu laʼatʼutu jachʼitin mas tsʼis mas tunkuj jantu aqtaun kmakaul klaxtaqniu jatapastakʼati mas kun kilaqpuqalhuti. 32’Chavaycha, ketʼalaqaunin, va kaklamakaunaucha kun Dios ali yu chivinti yu lhichiviniy ixjapaxkanti. Ni anchanu chivinti lhitʼajun tapʼasta para kaʼayajnantʼik la metsukuntikʼan y vachuʼ para kalaʼaʼitʼik yu laqxtaqniy Dios yu ixlapanakni tajunita. 33Jantu matichun klhitsukunil akchaʼati por ixtumin nisin por ixlaqchʼiti. 34Kʼatsʼayatʼik ni xaktapatsay la kimakaʼ para kaʼalil yu xakmaqskʼiniy y vachuʼ yu ixtamaqskʼiniy yu ixkintatʼavil. 35Chuncha por tachun yu xakmakay va yucha klapumasuniu ni maqskʼiniy kaʼaqtayjuu kun kilhitapatskʼan ni lapanakni yu kilpatanin. Chuncha kʼapʼastʼaktʼik ni ixchivinti kiJalhachimoʼonukʼan Jesús yu najun inchine: “Apalay lhiʼachantajuy yu xtaʼa xajantu yu laqaʼiy.” 36Tejkan chuncha naul ni Pablo ex tatsoqoqtalcha y aqtayl skʼin Dios kun ixtachunkʼan ni yuʼuncha. 37Tus tachun taqalhul, y talaqatanul ni Pablo, y vachuʼ takiltastuklhi. 38Ayaj tamaqaninil porke va naul ni jantucha aqtaun katalalaqtsʼinaʼ. Ex taʼal makaunan ni Pablo tus laka barco.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\