LOS HECHOS 22

1—Ketʼalaqaunin ali xapaynin, kitʼin knajun kilaqasmakniu kinchivinti para kʼamalaʼasitʼik ni kitʼin jantu kakmakal tuʼuchun laqtaqal. 2Ex tejkan taqasmaknil ixchivinti ni Pablo la ixlhichivinkʼan laka lhihebreo, va apalay saq taval. Yu Pablo va lakjunil: 3—Kitʼin laqsaval va israelita kunita. Va laka putaulan Tarso ktsukul taʼan xaʼestado Cilicia, pero va aniy kʼaynl laka putaulan Jerusalén. Yu kimalanil va Gamaliel, y yucha kimalanil ixlhachimoʼonkʼan yu maqancha kepayankʼan. Kitʼin ktapatsaniy ni Dios kun tachun kintapʼasta vachu chun tacha makʼayatʼik uxiknankʼan chavaycha. 4Kitʼin laqsaval maqancha xaklakxkaulhitʼajun ni lapanakni yu ixtalhakapuʼan yu junkan Saystʼi Lakatin para kalaqmaqnikal. Va xakmalaqachanan ixchʼapakkʼan joʼakna ali xanatin para kaklakmanul laka pachʼin. 5Yu xaʼukxtin ni kuras kun yu alati kilhachimoʼonunkʼan yuʼuncha ox takʼatsay yu xakmakay porke yuʼuncha kintaxtaqnil kartas yu lay kamaqxtaqnil kilhachimoʼonunkʼan laka putaulan Damasco, para kaklakchʼapal yu ixtalhakapuʼan ni Jesús y kaklaklhimil tachʼinin aniy Jerusalén. 6’Pero tejkan va laycha atunkuj, y va ixlhiʼukstsʼuniycha xakchaʼal ni Damasco, ex olaql kimaklkunil laktʼiyan taun pʼays maklku. 7Ex kitʼin niman ktaqtal laka tʼun, ijqasmaklhi taun chivinti yu kijunil: “Saulo, Saulo, ¿valiʼiycha kʼixkʼaylhitʼaʼuncha?” 8Ex klhisakmil: “¿Jalhachimoʼonuʼ, tas ayucha kʼatʼicha ni uxintʼi?” Ex kijunil: “Ni kitʼin va Jesús kunita yu machaqaʼ Nazaret, y va kitʼin yu kʼixkʼaylhitʼaʼun.” 9Yu kintʼaltanan vachuʼ talaqtsʼil ni maklku y ayaj tatalhanal pero jantu katamalaqasil ni chivinti yu taqasmaklhi. 10Ex kitʼin va knaul: “Jalhachimoʼonuʼ, ¿suncha tsʼanqay kakmakal?” Ex kijunil: “Kʼaʼostʼaycha, kapiticha Damasco. Ancha katajunan yu maqskʼiniy kʼamakʼatʼi.” 11Chuncha ni kitʼin jantucha lay xaklakavanan porke pʼays mapulkul ni maklku, ex yu kintʼaltanan kintamaqchʼapalhaʼal tus Damasco. 12’Ancha ixvil qayntaun lapanaki yu ixjunkan Ananías yu ox ixtoʼoyay ixlhachimoʼon Moisés y tachun ni israelitas yu ancha ixtavilanal Damasco si ox ixtalhichiviniy ni yucha. 13Exyucha kilaqmil, tejkan chinchal taʼan xakvil, kijunil: “Kilaqaj Saulo, kalakʼavananchʼoʼocha.” Ex nimancha klakavananchoqol y klaqtsʼil ni Ananías. 14Ex kijunil: “Yu ixDios kepayankʼan va laksakni para kamalaʼasitʼi yu najun y para kalaqtsʼi ni Jesús yu vas makay tachun y para laqsaval kaʼasmaknin ixchivinti la ixkil. 15Chuncha makal porke va maqskʼiniy kʼalaqputʼeʼenin tachun ni lapanakni yu laqtsʼi kun yu asmaktʼi. 16Ex jantucha apalay kapʼakxanin. Kʼaʼostʼaʼulcha y kaʼaqchajʼaucha, kʼalhikʼilpʼicha ixtaqaʼuti para kʼamalaqmixinikʼacha mintalaqalhin”, chuncha kijunil ni Ananías. 17’Ex tejkan kchinchoqol Jerusalén, ni kitʼin xaktʼajun skʼiniʼ Dios laka ay lakatajtan. Ex klaqtsʼil la kintalakavan ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús, 18va kijunil: “Katʼaxtʼu, y tsʼalaj kʼapiti porke aniy ni Jerusalén jantu katalhakapuʼaniyan yu kilhichʼivinaneʼe.” 19Ex kitʼin knaul: “Jalhachimoʼonuʼ, yuʼuncha takʼatsay ni kitʼin xajkʼan lakalhuu taʼan tataqxtoʼa ni israelitas. Va xakmalaqachanan ixlhaʼanka laka pachʼin y xaklaklakasamay tachun yu ixtalhakapuʼanan uxintʼi. 20Vachuʼ ni Esteban yu ixlhichivinanan ni uxintʼi, tejkan lhavanal ixjakʼalna y nil, ancha xakyal vachuʼ chʼantaun xajkunita kun yu jamaqninin y va xaklhistakmata ixlaqchʼitikʼan”, kunil ni Jalhachimoʼonuʼ. 21Ex yucha kijunil: “Kapiticha taʼan maqati. Kitʼin kakmalaqachayan taʼan tavilananchal yu jantu israelitas kataval.” 22Ex chuncha ni israelitas jantucha apalay kataqasmakniputul ixchivinti ni Pablo. Va pʼays tapukiltʼasanil kun ixchivintikʼan y tanaul: —¡Kanilcha, kanilcha ni anu lapanaki! ¡Jantucha maqskʼiniy katsukul! 23Tataylhaʼal tʼasanan, talakmajʼal ixlaqchʼitikʼan ex taputanqalhul pʼoqxni. 24Ex yu komandante jamalaqachanal ixmanuka la ixchaqakʼan ni tropas ni Pablo y lhinaul ixlaqanaqmaka para kalhitaulal valiʼiycha talhilukujlaniycha ni lapanakni. 25Tejkan chʼikal para kalaqanaqmakal ex ni Pablo junil ni kapitan yu ancha ixyal: —¿Xtaqkan lakatin kʼalaʼanaqmatʼi qayntaun yu tsʼoqʼulakantacha tacha xalapanaki Roma mas jantu puxkaulaqtsʼiniʼelakan ixlaqtaqal? 26Tejkan chuncha qasmaklhi ni kapitan va niman laqʼal ni komandante, va lhisakmil: —¿Tas kamakʼayeʼecha? Yu aniy lapanaki va tsʼoqʼulakantacha tacha xalapanaki Roma. 27Ex ni komandante niman laqmil ni Pablo y lhisakmil: —¿Laqsaval tsʼoqʼulakʼantʼacha tacha xalapanaki Roma? Ex naul ni Pablo: —Chun, laqsaval. 28Ex junchoqol ni komandante: —Kitʼin ayaj laqlhuu ikmapalal para kaktsʼoqʼulakal tacha xalapanaki Roma. Ex Pablo naul: —Pero kitʼin va chuncha kpupaqlhi. 29Ex chuncha nimancha tamakaul ni Pablo yu ixtalaqanaqmaputun. Vachuʼ ni komandante tejkan kʼatsal va xalapanaki Roma ixjunita, ayaj talhanal por ixchʼita. 30Ex ataun julchan val ni komandante ixkʼatsaputun yu laqsaval valiʼiycha ni israelitas ixtamukʼaniputun laqtaqal ni Pablo. Chuncha maqxʼoqchoqolcha ni Pablo taʼan ixmaqchʼita kun kadena va lhinaul katataqxtoqlhi ni xaʼukxtinin kuras kun yu alati xalajʼaynin jalhachimoʼonun ni israelitas. Va ancha ulal ni Pablo la ixlakaʼukxpukʼan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\