LOS HECHOS 23

1Ex ni Pablo jalaqtsʼil tachun ni lhachimoʼonun, va lakjunil: —Ketʼalaqaunin, va tacha oxicha oxamaktaun kʼatsan la kijatapastakʼati porke jantu kaʼalil kilaqtaqal la ixlakaʼukxpuʼ Dios mas chavaycha. 2Ex yu xaʼukxtin ni kuras yu ixjunkan Ananías va laklhijunil katapukiksal ni Pablo yu ancha ixtayanal. 3Ex naul ni Pablo: —Uxintʼi Dios kasayan, va tʼuy ukxpuʼ makʼay. Uxintʼi viltʼi para kimpʼuxkʼaulaqtsʼinin incha alin kilaqtaqal tacha najun ixlhachimoʼon Moisés. ¿Ex valiʼiycha lhinaʼuncha kintasal mas jantu xtaqkan lakatin la ixlhachimoʼon Moisés? 4Ex yu ancha ixtayanal va tajunil ni Pablo: —Chuncha tacha naʼun ni uxintʼi akchʼintʼamay yu xaʼukxtin ni kuras yu laksakta Dios. 5Ex ni Pablo naul: —Ketʼalaqaunin, kitʼin jantu xajkʼatsay incha xaʼukxtin kura ixjunita. La ixchivinti Dios tsʼoqkanta yu najun inchine: “Jantu aqtaun kaʼakchʼintʼamatʼi ixjalhachimoʼonukʼan milapanakni.” 6Ex ni Pablo xtaqnil kuenta ni lapanakni yu ancha ixtaʼaqxtoqnun lati va saduceos y alati va fariseos ixtajunita. Ex pʼays naul: —Ketʼalaqaunin, kitʼin va kfariseo kunita, y kimpay vachuʼ va fariseo ixjunita. Kilatʼaunau puxkaulaqtsʼininin kilaqtaqal porke klhakapuʼan ni janinin katakujchoqoyaʼ. 7Tejkan chuncha naul, ex ni fariseos ali saduceos aqtayl talakiltsakʼastukʼa kun lakchivinti. Ex chuncha tatalaqlvaqlicha taʼan ixtaʼaqxtoqnun. 8Yu saduceos tanajun ni janinin jantu katakujchoqoyaʼ vachuʼ tanajun jantu alin angeles nisin espíritus, pero yu fariseos yuʼuncha talhakapuʼan tachun. 9Tus tachun ni lapanakni pʼays talaktʼasal kun ixchivintikʼan. Ex yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas yu talhiyal ni fariseos va taʼostayal y tanaul: —Aniy lapanaki jantu kalhitsukul laqtaqal. Incha va xaqalal taun espíritu u angel jantu lay laktanchaniyau kun Dios. 10Ex apalay pʼays val ni lhilukuj tus talhanal ni komandante porke ixlhilay katamaqniyaʼ ni Pablo. Xlhiyucha jamalaqachanal iniʼ ni tropas para katamaxtul laqatapʼasta y katalhaʼanchoqol la ixchaqakʼan ni tropas. 11Ex yu ataun julchan val tejkan putsʼisni, ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús tasunil ni Pablo, va junil: —Jantu katʼalhan Pablo, chuncha tacha ixkʼilhichʼiviniy aniy Jerusalén vachu chun kʼilhichʼivinaneʼe laka putaulan Roma. 12Ex yu ataun julchan val tataqxtoqlhi lati yu israelitas. Va chʼantaun tamakal ixjatapastakʼatkʼan para katamaqnil ni Pablo. Tanaul ni tsʼanqay laqsaval jantu katavayl y jantu kataʼoqnul tus katamaqniʼelal ni Pablo. 13Va ixtapasata cuarenta joʼakna yu chʼantaun ixtajunita. 14Yuʼuncha talaqʼal ni xaʼukxtinin kuras kun yu xalajʼaynin israelitas, va tajunil: —Kijnankʼan va chʼantaun kmakau kijatapastakʼatkʼan para jantu kakvajiu incha jantu kakmaqniʼelau ni Pablo. 15Chavay uxiknan kun yu alati kilhachimoʼonunkʼan israelitas kaskʼinitʼik ni komandante para lhiy katalhiminin ni Pablo. Kaʼunitʼik ni uxiknan va lhisakmipʼutʼunatʼik alati chivinti. Tejkan kaminaʼ lakatin ex kakmaqniyaucha kijnan. 16Pero yu istsʼal ixtʼalapanaki ni Pablo va kʼatsal tacha tanaul. Ex niman chuncha al juniniʼ ni Pablo la ixchaqakʼan ni tropas. 17Ex ni Pablo tʼasaʼil qayntaun kapitan, va junil: —Ni aniy tsʼal kalhipʼinichiy ni komandante para kajunil laqataun chivinti. 18Ex lhaʼanil, tejkan lhachaʼal ex junil ni komandante ni kapitan: —Ni Pablo yu vil tachʼin kilhijunil kaklhiminin ni aniy tsʼal porke va tʼachivinputunan. 19Ex ni komandante maqchʼapalhaʼal taʼan xʼaman ni tsʼal, va lhisakmil: —¿Tisuncha kʼiʼunpʼutʼuncha? 20Ex qaltayl ni tsʼal, va junil: —Ni israelitas va chʼantaun tajunita. Tanajun ni yuʼuncha kataskʼiniyan para lhiy kʼalhipʼi ni Pablo taʼan tavilanal yu xalhachimoʼonun ni israelitas, va katajunan para katalhisakmil alati chivinti. 21Pero jantu kalhakʼapʼupʼi porke tapasata cuarenta joʼakna tapakxan ni Pablo para katamaqnil. Va chʼantaun tamakal ixjatapastakʼatkʼan para jantu katalhivayl y jantu kataʼoqnul tus kaniʼelal ni Pablo. Chavaycha oxicha tapakxanʼita minchivinti yu kʼanauneʼe uxintʼi. 22Ex ni komandante mastakʼachoqolcha ni tsʼal, va lhijunil para jantu matichun kalhitaulnil ni anchanu chivinti. 23Ex ni komandante jalakjuntaʼil pumatʼuy kapitanes, va laklhijunil para listujcha katamakal tʼuy ciento tropas yu taʼan laka chʼajaʼ ali setenta tropas yu tapuʼan laka juki ali tʼuy ciento tropas yu talhaʼan lanzas para kataʼal laka putaulan Cesarea tejkan lakaputsʼisni laqanajatsi hora ixjunita. 24Vachuʼ laklhijunil para listujcha katamakanil ixjukin para kataukʼal ni Pablo para ox kalaqchaʼal ni gobernador Félix y jantu tuʼuchun kalhitapasal. 25Ni komandante vachuʼ malaqachal aqxtaun jalhiki yu inchine najun: 26“Kitʼin yu Claudio Lisias kunita, kmastakʼayan ni uxintʼi, Félix. Uxintʼi ayaj ox gobernador unitʼa. 27Ni israelitas tachʼapal ni aniy lapanaki, va laycha ixtamaqnil pero kitʼin kʼaqtayjul, klakmaxtunil la ixtamakakʼan kun kintropas porke ijkʼatsal ni yucha va jatsʼoqʼulakantacha tacha xalapanaki Roma. 28Xajkʼatsaputun suncha ixlhiʼatal tamukʼaniy laqtaqal. Xlhiyucha klhaʼal taʼan ixtaʼaqxtoqnun yu xalajʼaynin israelitas. 29Chuncha kpukʼatsal ni lapanakni ixtamukʼaniy laqtaqal va por ixlhachimoʼonkʼan pero jantu kalhitsukul tuʼuchun laqtaqal y jantu ixpaxtoqniy katanul laka pachʼin u kamaqnikal. 30Ex astan vachuʼ kʼatsal ni israelitas va chʼantaun tamakal ixjatapastakʼatkʼan para katamaqnil ni aniy lapanaki, va xlhiyucha kmalaqachaniyan uxintʼi. Vachuʼ klaklhijunil katalaqmin laqlaʼoxinin kun uxintʼi ni lapanakni yu tamukʼaniputun laqtaqal. Vamun yuʼ ni aniy yu ktsʼoqniyan.” 31Ex chuncha ni tropas tamakal tacha laklhijunkal, talhaʼalcha ni Pablo laka tatsʼisin tus laka putaulan Antípatris. 32Ex yu ataun julchan val, ni tropas yu ixtaʼanta laka chʼajaʼ tataspʼikchoqolcha la ixchaqakʼan, pero yu ixtapuʼanta juki yuʼuncha tataylhaʼal ixlakatinkʼan kun Pablo. 33Tejkan tachaʼal laka putaulan Cesarea va tamaqxtaqnil ni jalhiki ni gobernador y vachuʼ tamaqxtaqlhicha ni Pablo. 34Ni gobernador puteʼel ni chivinti ex lhisakmil ni Pablo incha toʼoxtaycha machaqaʼ ixjunita. Tejkan kʼatsal ni va machaqaʼ Cilicia ixjunita 35ex va junil: —Kajqasmakniyan minchivinti tejkan katachinaʼ yu taxkayyan. Ex lhinaul kalhistakkal laqa ay chaqaʼ yu makal Herodes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\