LOS HECHOS 24

1Taval tejkan paqkisicha val, ni Ananías, yu ixʼukxtinkʼan xakuras ni israelitas, kun lati yu xalajʼaynin ali qayntaun abogado yu ixjunkan Tértulo va tachaʼalcha ni Cesarea. Ex talaqʼal ni gobernador, va tatislajmal ni Pablo. 2Tejkan talhichinchal ni Pablo ex ni Tértulo aqtaylcha tislajmay, va junil ni Félix: —Por uxintʼi ayaj ox ktiʼukxuyanau y por mijatapastakʼati ayaj ox jalhachimoʼonuʼ unitʼa. 3Mas va toʼoxtaycha kaval ayaj klhiʼachantajuyau milhachimoʼon ni uxintʼi, Félix, porke ayaj ox jalhachimoʼonun. 4Para jantu panij klamaqatsʼanqaniu mijulchan va kskʼiniyan taun jatapayniti para kilaqasmakniu kinchivintikʼan taun panchʼix. 5Ni aniy lapanaki kʼatsaniyau ni yucha va qayntaun yu lakmakanuy lapanakni y jalaktʼilhiy ni israelitas mas va toʼoxtaycha kaval lakamunukpaʼ. Yucha va qayntaun xaʼaqtsul yu talhakapuʼan ni anchanu lapanaki yu machaqaʼ Nazaret. 6Ni aniy lapanaki jantu tsʼuniy toʼoyay yu ay kilakatajtankʼan porke ixmanuputun lapanakni yu talhitʼajun laqtaqal. Kijnan kchʼapau y xakmukʼaniputunau laqtaqal tacha najun kilhachimoʼonkʼan. [ 7Pero yu komandante Lisias laqatapʼasta kintamaxtunin la kintamakakʼan. 8Kintalhijunin kaklalaqmiu ni kijnankʼan yu kmukʼaniyau laqtaqal.] Incha kʼalhisakmiyeʼe uxintʼi tachun yu makal ni aniy lapanaki ex chuncha kʼapʼukʼatsʼayeʼe ni va laqsaval yu klajunau. 9Ni israelitas yu ancha ixtayanal vachuʼ tanaul ni va laqsaval tacha naul ni Tértulo. 10Ex ni gobernador va lakpajunil ni Pablo para kachivinil. Ex yu Pablo va junil: —Kun tachun la kiʼachati klajqaltayaʼ yu kintatislajmay la milakaʼukxpuʼ, porke kitʼin kʼatsay ni uxintʼi maqancha lhachimoʼonun ni aniy estado. 11Uxintʼi lay kʼalhasakmin incha laqsaval yu ijkunan. Va laqakautʼuykaʼ julchan kchaʼal Jerusalén para kaktoʼoyal ni Dios. 12Jantu aqtaun kintalhitajul kaktsukul jatʼachivin laqatapʼasta kun la kiltsakʼastukni y vachuʼ jantu aqtaun kaklakmalukujlal ni lapanakni mas taʼan ay lakatajtan, mas taʼan laqa chaqan taʼan tataqxtoʼa ni israelitas, y mas taʼan laka ay putaulan. 13Ni lapanakni yu kintatislajmay yuʼuncha jantu lay talhitaulay incha laqsaval yu tanajun. 14Vas klhitaulniyan ni kitʼin va ktapatsaniy ixDioskʼan yu maqancha kepayan y ktaylhaʼan yu Saystʼi Lakatin yu yuʼuncha tanajun va aputaun lhakapuʼati. Pero kitʼin klhakapuʼan tachun ixlhachimoʼon Moisés ali yu tatsʼoqlhi yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. 15Ni kitʼin vachu va chun tacha yuʼuncha kpakxanʼiy ni Dios kalakmajkujuchoqoyaʼ ni janinin mas yu ox putsuku talhitʼajun y mas yu jantu. 16Xlhiyucha ox klhistakkan para kajkʼatsal ni jantu alin kilaqtaqal mas kun Dios mas kun lapanakni. 17’Kitʼin xaktiʼukxuyal laqalhuu jachʼitin alakataun lakatʼun ex taval kminchoqol la kintʼun, klaklhiminil tumin yu kilpatanin y vachuʼ kmaqxtaqlhi kilapaxkan. 18Chuncha xaktʼajun makanaʼ laka ay lakatajtan tejkan kintalaqtsʼil lati israelitas yu machaqan xaʼestado Asia. Kitʼin xaklakapaxkʼikkantacha chuncha tacha lhinajun kimputsukkʼan. Ancha jantu ixʼalin lhuu lapanakni y vachuʼ jantu kaʼalil talakchʼiliti. 19Ex yu kintalaqtsʼil laka ay lakatajtan yuʼuncha tsʼanqay katamil aniy para katalhitaulal incha alin kilaqtaqal yu kintapuxkajiy. 20Incha jantu tamin, ex yu tayanal aniy lay katanaul incha kintatemanil laqtaqal tejkan xajkʼalinta kun yu xalajʼaynin israelitas. 21Kavalay kintapuxkajiy por pʼas kchivinil taʼan ixtaʼaqxtoqnun tejkan knaul inchine: “Kitʼin klhakapuʼan ni janinin katakujchoqoyaʼ y xlhiyucha kilamukʼaniyau laqtaqal”, chuncha klakjunil. 22Ni gobernador Félix ox ixmalaqasiy yu xalhakapuʼati ni Saystʼi Lakatin, ex chuncha valiʼiy makaul ni anchanu yu ixtatʼajun lhilakchivinin, va naul: —Tejkan kaminaʼ ni komandante Lisias ex apalay ox kajkʼatsayaʼ yu lhichʼivinanatʼik, exnicha kaklaqlaʼoxiyaʼ. 23Ex lhinaulcha kataylhaʼal ixlhistaklhitsukuka ni Pablo la ixtamakaʼ ni kapitan pero vachuʼ xtaqnil lakatin katijuntayal y vachuʼ lay katalaqmil ixʼamigos para kataʼaqtayjul. 24Tejkan jantukaʼ paqlhuu ixjun va chinchoqolcha aqtaun ni Félix kun ixanati yu ixjunkan Drusila yu israelita ixjunita. Ex malaqachanal ixʼika ni Pablo para kaqasmaknil tacha kʼamakʼatʼicha para lay kʼalhakʼapʼupʼi ni Jesucristo. 25Ex ni Pablo laqputeʼenil yu vas putsuku ali yu kʼalhistʼakʼa yu kʼamakʼatʼi. Vachuʼ laqputeʼenil tejkan kalakmukʼanikanaʼ ixlaqtaqalkʼan ni lapanakni. Ex ni Félix ayaj talhanal, va junil: —Kʼapʼinchʼoʼocha chavay. Tejkan kakpakxanaʼ kijulchan ex kajkuntaʼichoqoyan. 26Ni Félix ixpakxanʼiy kaxtaqnil tumin ni Pablo para kamakaunchoqolcha. Xlhiyucha aqlhuvaj juntaʼil y tʼachivinil. 27Tejkan laqchaʼalcha tʼuy jachʼitin ex tapaxalcha ni Félix ixpugobernador. Ex yu Porcio Festo yucha tanul ixpugobernador. Pero Félix va ixnajun ox katalaqtsʼil ni israelitas xlhiyucha makaul tachʼin ni Pablo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\