LOS HECHOS 25

1Tejkan laʼatʼutucha julchan tanul ixpugobernador ni Festo ex taxtul xaputaulan Cesarea, va alcha Jerusalén. 2Ex ancha talaqmil yu xaʼukxtinin kuras ali yu xalajʼaynin israelitas va takichivintanunichil por Pablo. 3Va taskʼinil taun jatapayniti para kamalaqachanal ixlhiminka Jerusalén. Chuncha tajunil por ixtamaqniputun lakatin. 4Ni Festo lakjunil: —Ni Pablo vil tachʼin Cesarea y kitʼin vachuʼ niman kajkʼanchoqoyaʼ ancha. 5Ex lati yu xaʼukxtinin uxiknan maqskʼiniy kilatʼaʼau para kachʼivintʼanutʼik ancha incha lhitʼajun laqtaqal. 6Ancha ixvilchal ni Festo va laqatsajin u laqakau julchan, ex anchoqolcha Cesarea. Yu ataun julchan val, va taulal la ixpulakchivin y malaqachanal ixʼika ni Pablo. 7Tejkan lhachaankalcha ex tatalakanulcha ni israelitas yu taminchal Jerusalén. Aqtaylcha tamukʼaniy yu ay laqtaqal pero jantu kalal katamukʼanil yu ixtanajun yuʼuncha. 8Ex ni Pablo jalajqaltayl yu ixtatislajmaputun, va naul: —Kitʼin si ox ktoʼoyay yu lhinajun la ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas, vachuʼ jantu tuʼuchun laqtaqal kmakanil yu ay lakatajtan ali yu ay xajalhachimoʼonuʼ Romano. 9Ex ni Festo por ox ixlaktʼaʼuxaʼan ni israelitas va lhisakmil ni Pablo: —¿Uxapʼin Jerusalén para ancha lay kalaqlaʼoxichaʼau yu talhixkayan? 10Ex ni Pablo va naul: —Kitʼin aniycha kʼalinta laka pulakchivin yu ixnavin ni César yu ay jalhachimoʼonuʼ romano y aniy maqskʼiniy kalaqlaʼoxikal yu kintalhixkajiy. Uxintʼi ox kʼatsʼay ni jantu tuʼuchun laqtaqal kaklakmakanil ni israelitas. 11Incha klaninin taun laqtaqal u tuʼuchun yu paxtoqniy para kakpunil, ni kitʼin jantu lay klaktanchay. Pero incha jantu laqsaval kaval yu kintaputislajmay ex jantu matichun kalhitsukul lakatin yu lay kintamaqxtaqlhi la ixtamakakʼan. Kitʼin knajun kalaqlaʼoxil yu ay jalhachimoʼonuʼ Romano. 12Ex chuncha jalaktʼachivinil ixʼaqtayjunin ni Festo, ex aqtaun junchoqol ni Pablo: —Uxintʼi skʼin para kalaqlaʼoxinin ni César yu ay jalhachimoʼonuʼ romano ex yucha kalaqpʼineʼecha. 13Tejkan tapasal lati julchan, ex ni jalhachimoʼonuʼ Agripa kun Berenice yu ixtʼalapanaki va taʼal mastakʼanan yu jalhachimoʼonuʼ Festo laka putaulan Cesarea. 14Tejkan yuʼuncha paqlhuucha ixtavilananchal, ex ni Festo laqputeʼenil ni anchanu jalhachimoʼonuʼ yu lhitapasal ni Pablo, va junil: —Tejkan taxtul ixpugobernador ni Félix va makaul qayntaun lapanaki tachʼin. 15Tejkan kitʼin kilal Jerusalén yu xaʼukxtinin kuras kun yu xalajʼaynin israelitas kintalaqmil y kintachivintanunil, va kintaskʼinil para kakmamaqanlqajnival por ixlaqtaqal. 16Kitʼin klakjunil ni kijnankʼan yu xalhachimoʼonun Romanos jantu chun kimputsukkʼan kaval. Jantu lay valiʼiy kmaqxtaqyau ixmaqnika qayntaun lapanaki. Pʼunaj maqskʼiniy kachivinil kun ixchivinti para lay kaʼaqanixtukal ixlaqʼaman la ixlakaʼukxpukʼan yu tamukʼaniy laqtaqal. 17Astan tejkan tachil aniy, kitʼin jantu kakpakxanil. Yu ataun julchan val, nimancha kʼal taul laka pulakchivin y kmalaqachanal ixʼika ni anchanu joʼati. 18Pero tejkan takichivintanuchil jantu katamukʼanil tuʼuchun laqtaqal tacha kitʼin xakpastakʼa ixtamukʼanil. 19Vamun tamukʼanil laqtaqal por ixlhakapuʼatikʼan y vachuʼ porke Pablo ixlhichiviniy qayntaun yu junkan Jesús yu nitacha y Pablo najun ni yucha kujchoqotacha. 20Ex ni kitʼin jantu xajkʼatsay tas kakmakalcha yu talhitapasay xlhiyucha klhisakmil ni Pablo incha kaʼuxaʼal Jerusalén para ancha katalaqlaʼoxinil. 21Pero yu Pablo naul ni kalaqlaʼoxil yu ay jalhachimoʼonuʼ Augusto. Ex klhinaul ox kalhistakkal tus tejkan kakmalaqachanil ni ay jalhachimoʼonuʼ. 22Ex ni Agripa junil ni Festo: —Kitʼin vachuʼ ijqalasmakputun ni anchanu lapanaki. Ex naul ni Festo: —Kaʼasmakniyeʼe ixchivinti lhiy. 23Ex yu ataun julchan val ni Agripa ali Berenice va xvakʼakʼa tatanuchal laka pulakchivin. Ox lakatayanin. Vachuʼ tatʼatanuchal yu xaʼukxtinin tropas ali yu xalajʼaynin ni anchanu putaulan. Ex ni Festo malaqachanal ixʼika ni Pablo, 24y astan naul: —Jalhachimoʼonuʼ Agripa, y vachuʼ tachun yu tʼantʼatʼik kun kijnan, kalaqtsʼintʼik ni aniy lapanaki. Tachun ni israelitas mas Jerusalén mas aniy Cesarea laqatapʼasta kintalhijuniy kamaqnikal, tanajun ni yucha jantucha maqskʼiniy katsukul. 25Pero kitʼin jantu ijkʼatsaniy kamakal tuʼuchun laqtaqal para kalhimaqnikal. Pero yucha skʼil para kalaqlaʼoxinil ni jalhachimoʼonuʼ Augusto, ex kitʼin kmalaqachaniputun. 26Pero kitʼin jantu ijkʼatsay tas kakmakal kaktsʼoqnil. Xlhiyucha klalhiminitau uxiknankʼan, ali uxintʼi, jalhachimoʼonuʼ Agripa, para katʼemanin ixlaqtaqal yu lay kaktsʼoqʼulanil. 27Jantu paxtoqniy kakmalaqachal qayntaun tachʼin ni ay jalhachimoʼonuʼ incha jantu kaktsʼoqnil yu lhitapasay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\