LOS HECHOS 26

1Ex yu Agripa va junil ni Pablo: —Chavaycha kʼachʼivin tachun chivinti yu uxintʼi naunpʼutʼun yu lay kʼapʼuʼaqʼanixtʼukʼa milaqʼaman. Ex majkul ni Pablo, va aqtayl chiviniy, va naul: 2—Jalhachimoʼonuʼ Agripa, ayaj kimaqamay kakchivinil la milakaʼukxpuʼ kun chivinti yu kitʼin klhilay lay kakpuʼaqanixtukal tachun yu kintalhixkajiy ni israelitas. 3Chuncha kimaqamay kakchivinil porke uxintʼi kʼatsʼaʼoʼoy tachun kinputsukkʼan yu israelitas kuntau kun tachun yu klhilakchivinanau. Xlhiyucha kskʼiniyan para laka laksniy kʼiʼalasmaktʼi. 4’Tachun ni israelitas ox takʼatsay tacha kpuʼukxuyal kun yuʼuncha la kintʼun laka putaulan Jerusalén, mas tejkan sʼatʼa xajkunita tus chavaycha. 5Yuʼuncha ox takʼatsay y lay vas katanaul ni mas tus tejkan tsʼal xajkunita, kitʼin xajkalakʼakxkajuy ni fariseos. Yuʼuncha vamun yuʼ vas tamakay kilhachimoʼonkʼan chuncha tacha klhakapuʼanau yu israelitas kuntau. 6Chavaycha tachivintanul por kitʼin va por kpakxanʼiy katakujchoqoyaʼ ni janinin chuncha tacha maqancha jajunil ni Dios kepayankʼan. 7Tachun yu sasʼatʼankʼan ni anchanu pumakautʼuy sasʼatʼan Israel, yuʼuncha vachuʼ ixtapakxanʼiy kamakayaʼ Dios tacha naul y xlhiyucha tatapatsaniy ni Dios mas laka julchan u mas laka putsʼista. Chavaycha, jalhachimoʼonuʼ Agripa, va por kpakxanʼiy katakujaʼ janinin, xlhiyucha kintamukʼaniy laqtaqal. 8¿Ex uxiknankʼan valiʼiycha jantu lhakʼapʼupʼinatʼik ni Dios majkujuchoqoy ni janinin? 9’Maqancha ni kitʼin vachuʼ xakpastakʼa ni tsʼanqay kakmakal axtoqnuʼ para kakxkayl ixtaqaʼuti ni Jesús yu machaqaʼ Nazaret. 10Chuncha xakmakay laka putaulan Jerusalén. Va por ixlhachimoʼonkʼan ni xaʼukxtinin kuras klakmanul laka pachʼin lhuvaj lapanakni yu ixtalhakapuʼan. Tejkan ixjamaqnikan vachuʼ xaklhiʼachantajuy. 11Laqa chaqan taʼan tataqxtoʼa ni israelitas aqlhuvaj klaqmamaqanlqajnival para katamakauntijlal ixlhakapuʼatkʼan. Ayaj ixkintamalukujlay y xaklakxkaulhitsukuy mas taʼan laqmaqati putaulanaxna. 12’Tejkan xajkʼanta Damasco va yucha xaklhilaqʼanta. Ixkintamalaqachata ni ixʼukxtininkʼan xakuras ni israelitas. 13Ex chuncha, jalhachimoʼonuʼ, tejkan atunkujcha ixjunita, kitʼin xajkʼantacha lakatin. Va klaqtsʼil taun pʼays maklku laktʼiyan apalay laqpupʼays ixjunita xajantu yu xamaklku ni julchan. Tus olaql kilakamaklkul kun tachun yu ixkintatʼaʼanta. 14Ex va chuncha tachun ktaqtaʼojoo lakatʼun, ex kitʼin ijqasmaklhi taun chivinti laka lhihebreo, va kijunil: “Saulo, Saulo, ¿valiʼiycha kʼixkʼaylhitʼaʼuncha ni kitʼin? Va milaqʼaman tʼaunkʼan lhimakʼakʼa tacha laqataun vakax yu jalhoqnun tejkan chʼintay yu putiltoqolhaankan.” 15Ex ni kitʼin knaul: “¿Tas ayucha kʼatʼicha ni uxintʼi, Jalhachimoʼonuʼ?” ’Ex yu Jalhachimoʼonuʼ kijunil: “Kitʼin va Jesús kunita, va yucha yu uxintʼi xkʼaylhitʼaʼun. 16Kaʼostʼaʼulcha y katʼayachʼoʼocha. Ni kitʼin ktasunin para kintʼapʼatsʼanin. Kʼalaqpʼutʼeʼeyeʼe tachun yu xalaqtsʼin y vachuʼ kʼalaqpʼutʼeʼeyeʼe yu kmasuniyan astan. 17Kakmalaqtaxtuyan la ixtamakakʼan ni israelitas y vachuʼ yu jantu israelitas kataval y va yuʼuncha yu klhijunan kaalaqpiti. 18Kmalaqachayan para kʼamalaqltʼiʼanin ixlaqchulkʼan, para katamakauntijlalcha ni lakatin taʼan putsʼista y katapuʼalcha taʼan tunkujunta. Vachuʼ para katamakauntijlalcha ixtapʼasta ni Satanás y katatiʼukxuntayal kun Dios. Y por kintalhakapuʼanaʼ ni kitʼin ex kalaqmalaqmixinikanaʼ ixtalaqalhinkʼan y vachuʼ katalaqaʼiyaʼ ixlhilhajatikʼan yu paxtoqniy ixlapanakni Dios.” 19’Ex chuncha, jalhachimoʼonuʼ Agripa, laqsaval kmakal kuenta yu kilhijunil yu klaqtsʼil laktʼiyan. 20Pʼunaj klaqlaqputeʼenil yu ixtavilanal Damasco, ex astan yu ixtavilanal Jerusalén y mas va toʼoxtaycha xaʼestado Judea, ex astan klaqlaqputeʼenil yu jantu israelitas kataval. Kitʼin klaklhijunil ni katamapaxal ixjatapastakʼatkʼan para katatʼaʼal ni Dios. Iknaul ni katamakal yu lajʼox ex katasul ni laqsaval tamapaxatacha ixjatapastakʼatkʼan. 21Va por yucha kintachʼapal ni israelitas laka ay lakatajtan y ixkintalhimaqniputun. 22Pero va kun ixʼaqtayjunti Dios tus chavaycha ktaylhiminta. Va klaqlaqputeʼeniy yu lakstʼuniy kun yu lajʼay lapanakni. Vamun yuʼ klaqputeʼey tacha yu maqancha ixtalaqputeʼey Moisés ali yu alati yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. Yuʼuncha ixtalhichiviniy yu ixtapasal astan y chavay tapasatacha. 23Ixtanajun ni Cristo ixmaqskʼiniy kamaqanlqajnal y kanil para yucha kaval yu pʼunaj kujchoqol taʼan taʼaknunun janinin, y para kalakmasunil ni israelitas yu ox maklku yu lay pulaqtaxtukan y vachuʼ kalakmasunil mas yu jantu israelitas kataval. 24Tejkan Pablo vananaj ixtʼajun chivin yu lay kapuxajchal, ex yu Festo pʼays chivinil, va naul: —Uxintʼi, Pablo, va lokoj kʼatʼi. Por lhuu jatalaniti lhitʼaʼun, unitʼacha lokoj. 25Ex yu Pablo va naul: —Uxintʼi, yu ox jalhachimoʼonuʼ Festo kʼatʼi, kitʼin jantu lokoj kakval. Yu klhichiviniy va yu laqsaval y si vas paxtoqniy. 26Ni aniy jalhachimoʼonuʼ Agripa yucha ox malaqasiy yu klhichiviniy. Xlhiyucha jantu ktalhanan ktʼachivinil. Kitʼin knajun yucha ox kʼatsay yu tacha tapasal porke kitʼin klhichiviniy axtoqnuʼ yu takʼatsaʼol ni lapanakni y jantu kamaqsaqmakakal. 27Jalhachimoʼonuʼ Agripa, ¿Uxintʼi lhakʼapʼupʼin tacha ixtanajun yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios? Kitʼin knajun lhakʼapʼupʼin. 28Ex ni Agripa junil ni Pablo: —Va laycha kʼilhaʼatʼi para kaklhakapuʼal. 29Ex yu Pablo va naul: —Mas va tsʼuniycha tsʼanqay para kalhakʼapʼupʼi u mas amaqan kalhakʼapʼupʼineʼe, pero kitʼin ktapayniniy Dios para kʼaʼuntʼik tacha kitʼin tachun ni uxiknan yu kilaqasmakniyau, pero jantu kaval kun kadena yu kpumaqchʼikanta. 30Tejkan tamaktalcha ixchivinti ni Pablo, ex tayal ni jalhachimoʼonuʼ Agripa ali ni gobernador Festo ali ni Berenice kun tachun yu ancha ixtavilanal. 31Ex tumpajcha tapuʼal, va aqtaylcha talaxaqalay siya yuʼuncha, va tanaul: —Ni aniy lapanaki jantu tuʼuchun laqtaqal kamakal para kalal kalhichʼikal y kamaqnikal. 32Ex yu Agripa va junil ni Festo: —Incha jantu iskʼil para kalaqlaʼoxinil ni César yu ay jalhachimoʼonuʼ romano, ex lay niman oxamaktaun xakmakaunchoqol.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\