LOS HECHOS 28

1Tejkan ox ktakukʼoʼchaʼaucha, ex kʼatsau ni anchanuʼ ay lakatʼun yu tanʼajvil lakxkan va ixjunkan Malta. 2Ni lapanakni yu ancha ixtavilanal va ox kintamapaynin. Yuʼuncha kintamalkulanin y kintalhijunin ukstsʼuniy kaktayau para kaksʼoo porke ixtamay xkan y vachuʼ lhikʼasnin ixjunita. 3Ex Pablo al saknaʼ kʼiu yu lakxixta. Tejkan mapʼul laka jikmi niman taxtul maqataun tsapul, va ixqosputun por lakaʼichil laka jikmi, ex va maktsakʼal ni Pablo. 4Tejkan ni lapanakni yu ancha machaqan talaqtsʼil ni tsapul ixjukʼal la ixmakaʼ ni Pablo va talajunil: —Ni aniy lapanaki kavalay va jamaqniniʼ. Mas ox talaqxajchal lakamar pero jantucha xtaqnikan lakatin kataylhaʼal tsukunuʼ por ixlaqtaqal. 5Pero Pablo niman majkʼalhapʼuxkal laka jikmi ni tsapul y jantu tuʼuchun kalhitapasal mas maktsakʼakal. 6Ni lapanakni ixtapakxanʼiy kakʼunlhi taʼan tsakʼanikal u nimancha ixtaqtal janiniʼ. Pero mas panijcha val, jantu katalaqtsʼil tuʼuchun kalhitapasal. Ex tamapaxachoqol ixjatapastakʼatkʼan, va aqtayl tajuniy ni Pablo va taun dios ixjunita. 7Ancha ukstsʼuniy ixʼalin ixtʼun qayntaun yu ixjunkan Publio yu xalhachimoʼonuʼ ixjunita ni anchanu lakatʼun yu tanʼajvil lakxkan. Yucha ox kintalaqaʼin la ixchaqaʼ, paqtʼutu si ox ixkintalhistaktan. 8Yu ixpay ixmal laqa saqati va ixchʼapata skakati kun jakʼalnamaqpanti. Ex ni Pablo al laqtsʼiniʼ ni taqanʼan, va tapayninil Dios y moqslanil ixmakaʼ y chuncha palay makal. 9Tejkan chuncha tapasal, ex tamil alati taqanʼanin yu ancha machaqan y vachuʼ palay taval. 10Ex chuncha ni lapanakni ayaj ox kintatoʼoyan y kintaʼaqtayjun. Tejkan xaktaxtuputunchoqoyaucha kun yu ataun barco ex chux kintaxtaqnin yu xakmaqskʼiniyau para kilakatinkʼan. 11Tejkan klaqayntsaucha laʼatʼutu malkuyuʼ ni ancha xakvilanau ex ktaxtuchoqoocha. Kpuʼau taun barco yu ancha ixvil yu ixpakxanta katapasaʼelal tejkan tamay xkan ali un. Ni anchanu barco va yu ixmintachal laka putaulan Alejandría. La ixkankatiʼ va ixjukʼanil laʼatʼuy ixdioskʼan yu lakjunkan Cástor ali Polux. 12Ex kpuʼau anchanu barco, kchaʼau laka putaulan Sirakusa. Ancha xakvilanau paqtʼutu. 13Astan ikpuʼanchoqoocha barco, kʼaucha laka putaulan Regio. Yu ataun julchan val, va ostaulal un yu minchal ixlhisur y va yucha kintasunlhaʼan. Ex yu ataun julchan val, kchaʼau laka putaulan Puteoli. 14Ancha klaqpaxtoqvi lati yu ixtalhakapuʼan Jesús. Yuʼuncha kintalhijunin kakloqojvi taun semana la ixchaqakʼan. Ex chuncha ktaxtuchoqoo, va ktaylhaʼau kejaltantikʼan para kchaʼau laka ay putaulan Roma. 15Ni lapanakni yu ixtalhakapuʼan Jesús yu ixtavilanal ancha va takʼatsal ni ancha kakchaʼanau. Ex kintamin tastukʼinin tus xalaklhitamau Apio y vachuʼ yu putaulan yu ixjunkan Aqatʼutu Tiendas. Tejkan ni Pablo jalaqtsʼil ex xtaqnil lhimalaqpuchuncha ni Dios y jantucha apalay kamaqaninil. 16Tejkan kchaʼaucha yu ay putaulan Roma ex ni kapitan jamaqxtaqnilcha xaʼukxtin tropas ni tachʼinin. Pero ni Pablo xtaqnikal lakatin para xʼaman kataulal kun pumataun tropa yu kalhistaklhi. 17Ex paqtʼutu julchan val, ni Pablo jamalaqachanal ixjuntaʼika yu xalajʼaynin ni israelitas yu ancha ixtavilanal. Tejkan tataqxtoqʼolcha, ex lakjunil ni Pablo: —Ketʼalaqaunin, mas jantu tuʼuchun laqtaqal kaklakmakanil ni kintʼaʼisraelitas y jantu kaklaktanchanil ixputsukukʼan kepayankʼan yu maqancha ixtatʼajun pero ancha Jerusalén va kmaqxtaqkal la ixtamakakʼan xatropas Romanos. 18Yuʼuncha kintalhisakmil tisuncha laqtaqal xakmakata. Ex astan ixkintamakaunputunchoqoy porke jantu tuʼuchun laqtaqal kintatemanil yu lay kintapumaqnil. 19Pero yu israelitas tanaul ni jantu kintamakaul. Xlhiyucha kskʼil para kalaqlaʼoxil ni ay jalhachimoʼonuʼ Romano. Pero jantu tuʼuchun laqtaqal klakmukʼaniputun kintʼaʼisraelitas. 20Va xlhiyucha klajuntaʼiu para kaklatʼachiviniu. Kitʼin kchʼikal va por kpakxanʼiy yu kamakayaʼ Dios vachu chun tacha tapakxanʼiy tachun ni israelitas. 21Ex chuncha ni yuʼuncha tajunil: —Jantu kaklaqaʼiu karta yu kaminchal xaʼestado Judea yu kalhichivinin uxintʼi. Vachuʼ ni ketʼalaqauninkʼan yu ancha taminchal jantu tuʼuchun katalhichivinin, jantu tamukʼaniyan laqtaqal. 22Pero kijnan ijkʼatsaputunau mejatapastakʼati porke ijkʼatsayau ni mas va toʼoxtaycha kaval jantu ox talhichiviniy ni anchanuʼ saystʼi jatapastakʼati. 23Chuncha ni yuʼuncha tamachʼantamil ixjatapastakʼatikʼan para katalaqminchoqol ni Pablo ataun julchan. Ex apalay qaynlhuu talaqʼal taʼan ixvil. Ex vakuj tus toqoxata va jalakmasunil y jalaqputeʼenil tacha lhachimoʼonun ni Dios. Vachuʼ laqlhixaqalal ixlhachimoʼon Moisés kun yu maqancha tatsʼoqlhi xalaqputeʼeniʼ ixchivinti Dios para katalhakapuʼal ni Jesús. 24Lati talhakapuʼanil ixchivinti, lati jantu. 25Chuncha siya yuʼuncha jantu katamachʼantamil ixchivintikʼan. Ex aqtaylcha taʼanchoqoy. Pero pʼunaj jalakjunil ni Pablo: —Laqsaval naul ni Espíritu Santo tejkan mapasanil ixchivinti ni Isaías yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios, yucha inchine lhichivinil mepayankʼan, va naul: 26Kʼalaqpiti ni anchanu lapanakni, kalakʼun mas ox kataqasmakyaʼ pero jantu katamalaqasiyaʼ, mas katalaqtsʼinaʼ pero jantu katamispayaʼ. 27Pʼays tamakay ixjalhanutikʼan ni lapanakni, jantu taqasmatʼa kun ixpaqasmaknikʼan, va talaqpustoqnun la ixlaqchulkʼan, para jantu tuʼuchun katalaqtsʼil, para jantu tuʼuchun kataqasmaklhi, para jantu tuʼuchun katamalaqasil la ixjalhanutikʼan, para jantu katamapaxal ixputsukukʼan y chuncha palay kaklakmakal. 28Chuncha naul ni Dios y chavay klamakʼatsaniyau ni Dios vachuʼ kalaqmalaqachaniyaʼ yu jantu israelitas kataval ni ox chivinti yu pulaqtaxtukan. Yuʼuncha kataqasmatʼaʼ —naul ni Pablo. [ 29Tejkan chuncha naul, ex taʼanchoqolcha ni israelitas, va pʼays ixtalakchiviniy siya yuʼuncha.] 30Va tʼuy jachʼitin ancha ixvil ni Pablo laqa chaqaʼ taʼan mapalkan renta. Va ox jalaqaʼil tachun yu ixtalaqʼan. 31Sin talhanti ixlaqputeʼey tacha lhachimoʼonun ni Dios, ixlhichiviniy ni Jalhachimoʼonuʼ Jesucristo y jantu matichun ixlaktanchaniy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\