LOS HECHOS 4

1Chuncha vananaj ixtataylhaʼanta jalaqxaqalanan ni lapanakni tejkan tachil ni xakuras israelitas ali ixʼukxtinkʼan policias yu ixtatapatsay lakatajtan ali ni saduceos. 2Ayaj ixtalhilukujlhay yu ixlakmalanikan ni lapanakni y vachuʼ por ixjalakjunkan ni Jesús kujchoqotacha y chuncha takʼatsalcha ni laqsaval katakujchoqoyaʼ yu janinin. 3Ex chuncha tachʼapal ni Pedro ali Juan. Nimancha tamanul laka pachʼin porke toqoxatacha ixjunita y tapakxanil tus katunkuʼelal. 4Pero qaynlhuvaj talhakapuʼal yu taqasmaknil ixchivintikʼan ni Pedro ali Juan. Ex chuncha por tachun yu ixtalhakapuʼan ni Jesús laqchaʼal tus laqakis mil joʼakna. 5Tejkan tunkunchoqolcha ex tataqxtoqlhi ni lhachimoʼonun ali ni xalajʼay xapaynin ali yu ixtamasuy ixlhachimoʼonkʼan ni israelitas laka putaulan Jerusalén. 6Vachuʼ kun yu ixʼukxtinkʼan kuras yu ixjunkan Anás y vachuʼ Caifás ali Juan ali Alejandro ali yu alati ixjatʼalaqaunin ni Anás. 7Ex ancha jalakʼulakal la ixlakaʼukxpukʼan, va jalaklhisakmikal ni Pedro ali Juan: —¿Taʼayucha taxtaqnin tapʼasta y taʼayucha taxtaqnin lakatin para kamakʼatʼik yu makʼayatʼik uxiknankʼan? 8Ex ni Espíritu Santo laqtanuʼol ni Pedro, ex ni yucha jalakjunil: —Uxiknan yu jalhachimoʼonun untʼatʼik, y yu xalajʼay xapaynin untʼatʼik: 9chavaycha kilalhisakmiyau valiʼiycha kmakau yu la ox y tas palaycha kpumakachoqoo qayntaun taqanʼan. 10Chavaycha knaunau kakʼatsʼatʼik ni uxiknankʼan y vachuʼ katakʼatsal tachun ni israelitas, ni lapanaki yu aniy yal yu palaycha junchoqota va chuncha val por ixtapʼasta Jesucristo yu machaqaʼ Nazaret yu uxiknan maqnitʼik laka kurus pero ni Dios majkujuchoqol. 11Uxiknankʼan untʼatʼik va tacha lapanakni yu tamaqayajuy chaqaʼ. Ni Jesús va tacha taun chiyux yu uxiknankʼan ixmajʼantʼatʼikcha pero astan val tacha taun chiyux yu xamatau chaqaʼ, yu apalay pʼays maqskʼinikan. 12Jantu alin ataun jamalaqtaxtunuʼ porke ni Dios jantu kintajunin ixtaqaʼuti aqayntaun para kintamalaqtaxtun, vamun ni Jesús —va naul ni Pedro. 13Ex yu xalajʼay xapaynin tus vak takʼatsal porke ni Pedro ali Juan jantu katatalhanal, mas yuʼuncha va tsʼuniy jatalaniti ixtalhitʼajun y mas valiʼiy lapanakni ixtajunita. Va chuncha taxtaqnil kuenta ni Pedro ali Juan va ixtatʼatijuntayay ni Jesús. 14Tejkan talaqtsʼil ni ancha ixlaktʼayal ni lapanaki yu palaycha ixjunchoqota ex jantu tuʼuchun laqtaqal lay kamukʼanikal. 15Ex chuncha jalakjunkal katataxtul taun panchʼix laka pulakchivin y xʼamankʼan talakchivinil ni lhachimoʼonun. 16Tanaul: —¿Tas kalakmakayaucha ni aniy lapanakni? Laqsaval tamasul taun ay tuʼuchun yu jantu aqtaun laqtsʼinkan. Jantu lay junau ni lapanakni incha jantu laqsaval yu tamakal porke tus takʼatsaʼol taʼakchun yu tavilanal laka putaulan Jerusalén. 17Pero para jantucha apalay kaputaukʼal yu tacha tamakal, tsʼanqay kalaklhijuniu laqatapʼasta ni jantucha apalay katalhichivinil la ixtaqaʼuti ni Jesús. 18Ex chuncha tajunchoqol para katatanuchoqolcha ixpulakna ni Pedro ali Juan, y laqatapʼasta talaktanchanil para jantucha katalaqputeʼel ixchivinti ni Jesús y jantucha apalay katamasul axtoqnuʼ kun ixtaqaʼuti. 19Pero taqaltayanal ni Pedro ali Juan, tanaul: —¿Tisuncha lhilayatʼik yu apalay ox kakmakau? ¿Yu kilalhijunau uxiknankʼan u yu kintalhijunan Dios? ¿Tisuncha yu apalay kalhipaʼinil Dios? Ancha kalakpʼastʼaknantʼik. 20Ni kijnankʼan jantu lay kmakauntijlayau ixlaqputeʼeka yu klaqtsʼiu y yu ijqasmakvi. 21Ex ni lhachimoʼonun laka lhilukuj taxaqalal y jantucha katamanul laka pachʼin. Jantu lay katamukʼanil laqtaqal porke tachun ni lapanakni va si ay ixtamakay Dios kun achati por yu tamakal ni Pedro ali Juan. 22Ni anu lapanaki yu palay junchoqol la ixtapʼasta Dios, ni yucha ixlhiʼoqslaycha cuarenta ixjachʼitin. 23Taval tejkan lakmakaunchoqokalcha ni Pedro ali Juan ex talaqʼanchoqolcha alati yu ixtalhakapuʼan Jesús. Ex talaqputeʼeniʼochoqol tachun tacha tanaul ni xaʼukxtinin kuras kun ni lhachimoʼonun. 24Tejkan chuncha taqasmaklhi ex chʼantaun taʼaqtayl tatʼachiviniy ni Dios. Tanaul: —Uxintʼi Dios yu ay Jalhachimoʼonuʼ kʼatʼi, uxintʼi makʼatʼi laktʼiyan, ali lakatʼun, ali xkan ali tachun axtoqnuʼ yu alinta. 25Maqancha ni uxintʼi makʼatʼi para kachivinil miʼoqxtamati David kun ixtapʼasta miʼEspíritu Santo, va naul: ¿Valiʼiycha la talukujlaycha ni lapanakni yu jantu talhakapuʼan? ¿Valiʼiycha tapastakʼacha katamakal yu jantu tuʼuchun ixtapal kaval? 26Ni jalhachimoʼonun yu alin aniy lakamunukpaʼ va lakataun tavilanal kun yu xalajʼay lapanakni y chʼantaun tataqxtoʼa para kataxkayl ni Dios kiJalhachimoʼonukʼan y vachuʼ para kataxkayl yu malaqachal. 27’Laqsaval aniy Jerusalén tataqxtoqlhi Herodes kun Pilato kun alati yu jantu israelitas kataval kun yu kintʼaʼisraelitas tajunita para kataxkayl ni minTsʼal Jesús yu laksaktʼi. 28Chuncha tamakal tacha yu maqancha uxintʼi lhichʼivin la mintapʼasta katapasayaʼ. 29Chavaycha, Jalhachimoʼonuʼ kʼatʼi, kamakʼatʼi kuenta yu ixkintaxaqalayan kun lhilukuj yu jantu kintaʼuyujjunan kaklhichiviniu mintaqaʼuti. Kilaxtaqniu tapʼasta para lay kaklaqputeʼeu minchivinti y jantu kun talhanti. 30Vachuʼ kilaxtaqniu ixtapʼasta minTsʼal Jesús para lay palay kakmakau taqanʼanin y para lay kakmakau yu lajʼay axtoqnuʼ para katapukʼatsal ni lapanakni ni laqsaval milapanakni kuntau. 31Chuncha tejkan tatʼachivinʼol ni Dios ex aqtayl xkapʼiknin ni chaqaʼ. Ex talaqtanuʼol ni Espíritu Santo la ixjatapastakʼatikʼan y taʼaqtaylcha talaqputeʼey ixchivinti Dios y jantu kun talhanti. 32Ex chuncha tachun yu ixtalhakapuʼanta ni Jesús va chʼantaun ixjunita ixjatapastakʼatikʼan. Jantu matichun ixnajun va xʼaman ixnavin yu ixmaqalin. Tachun yu ixtalhitʼajun va chʼantaun ixtamakay y va si ixnavinkʼan ixjunita. 33Ex yu jamalaqachal ni Jesús va kun tapʼasta tataylhaʼal laqputeʼenin ni ixkujchoqotacha ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús. Ayaj ixtalapaxkay la ixjatsukuntikʼan 34porke jantu kaʼalil matichun yu kaval kilpataniʼ. Yu ixlhitʼajun ixtʼun u ixchaqaʼ va istʼay y ixlhiminʼojoy yu xatapal. 35Ixtamaqxtaqniy yu jamalaqachal ni Jesús para katalaqlvaqnil yu alati lapanakni chuncha tacha ixtamaqskʼiniy. 36Ixʼalin qayntaun lapanaki yu machaqaʼ Chipre va Levita ixjunita. Yucha ixjunkan José pero yu jamalaqachal ni Jesús va talhimapaqaʼuchoqol va Bernabé, yucha naunputun la ixlhichivinkʼan va xaqayntaun yu malakaʼulanan. 37Ni anchanu lapanaki stʼal aqxtaun ixtʼun, lhimil xatapal, va laqmaqxtaqniʼol yu jamalaqachal ni Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\