LOS HECHOS 7

1Ni yu xaʼukxtin kura lhisakmil ni Esteban, va junil: —¿Laqsaval yu tanajun? 2Ex va naul ni Esteban: —Ketʼalaqaunin ali kepayan yu xapaynincha untʼatʼik, ox kilaqasmakniu kinchivinti. Maqancha ni ay Dios tasunil ni kimpaykʼan Abraham. Tasunil tejkan vananaj ixvilchal xalakatʼun Mesopotamia tejkan jantukaʼ ixʼan laka putaulan Harán. 3Ni Dios junil ni Abraham: “Katʼaxtʼucha la mintʼun, kʼalakmakʼaucha lati milapanakni yu mintʼamachaqan. Kapiticha lakatʼun taʼan kakmasuniyan.” 4Ex ni Abraham taxtuchalcha la ixlakatʼunkʼan ni Kaldeos, va alcha tus laka putaulan Harán. Ex ancha nichal ixpay. Ex chuncha ni Dios malaqachal ni Abraham tus taʼan chavaycha vilanantʼik uxiknankʼan aniy lakatʼun. 5Ni Dios jantu kamaqxtaqnil ni aniy lakatʼun para kaval ixnavin, mas va tsʼuniy mas va taʼan lay katachʼatal la ixchʼajaʼ. Pero ni Dios tʼatamakaul chʼantaun ni Abraham ni kaxtaqniyaʼ ni lakatʼun astan tejkan katatsukuyaʼ ixpapanakna, mas jantukaʼ ixʼalin xaqayntaun sasʼatʼa. 6Vachuʼ ni Dios junil ni Abraham: “Ni mepapanakna yu katatsukuyaʼ maqan, kataʼanaʼ jatsukunun alakataun lakatʼun, katajunaʼ tacha jachinin. Ancha kalakmakakanaʼ oqxtamatin y ox kalaqlhimaqchapukanaʼ tus katapasayaʼ laʼatʼati ciento jachʼitin.” 7Vachuʼ naul ni Dios: “Pero kitʼin kaklakmukʼaniyaʼ ixmaqanlqajnatikʼan yu ixʼukxtinkʼan yu kalaklhichimoʼoyaʼ, y katamajkʼatsayaʼ. Ex ancha katataxtuchoqoyacha mepapanakna y kataminacha aniy lakatʼun y kintatoʼoyayaʼ.” 8Ni Dios va taun jatapastakʼati tʼatamakaul ni Abraham, va junil: “Kaxvililichʼukʼupʼuxnikʼaneʼe mextaʼa y chuncha kun tachun mintsʼalan.” Ex xlhiyucha tejkan tsukul istsʼal ni Abraham yu ixjunkan Isaac, vachuʼ xvililichukʼupʼuxnil xaxtaʼa tejkan laqchaʼal laqatsajin julchan. Vachuʼ Isaac vachu chun makanil istsʼal yu ixjunkan Jacob y yu Jacob vachu chun makanil yu pumakautʼuy istsʼalan. Yuʼuncha yu kepayankʼan yu maqancha ixtatʼajun. 9’Ex ni yuʼuncha taʼakchaʼanil ixpʼisaqakʼan yu José ixjunkan. Xlhiyucha tachʼapal y tastʼal para kalhaʼankal alakataun tʼun yu ixjunkan Egipto. Pero ni Dios ixlhistakʼa ni José 10y maxtul taʼan ixmaqanlqajnan. Va aqtayjul, va xtaqnil lhuu jatapastakʼati y chuncha makal para kalhipaʼinil ni Faraón yu ay jalhachimoʼonuʼ Egipto. Ni Dios vachuʼ makal para kaval lhachimoʼonuʼ ancha xalakatʼun Egipto ni José y chuncha makal xaʼukxtin tachun yu ixtatapatsay la ixchaqaʼ Faraón. 11Ex ancha Egipto alil ay chavan kun lhuu maqanlqajnati y vachuʼ xalakatʼun Canaán. Yu kepayankʼan jantu ixtatemay ixvaytikʼan. 12Pero tejkan kʼatsal ni Jacob vananaj ixʼalin lhiʼuti ancha Egipto ex pʼunaj laqmalaqachaʼelal istsʼalan y yuʼuncha takiʼil. 13Ex aqtaun taʼanchoqol inin lhiʼuti. Ex ni José jalakjunil ni va ixtʼalaqajunkʼan ixjunita ni yuʼuncha. Ex chuncha ni Faraón lakmispal ixlapanakni ni José. 14Ex ni José jalaqmalaqachal ixtʼalaqaunin kataʼal juntaʼinin ixpaykʼan kun tachun ixlapanaknikʼan. Ex chuncha yuʼuncha va setenta y cinco lapanakni ixtajunita. 15Ex chuncha ni Jacob alcha jatsukunuʼ xalakatʼun Egipto. Ancha nichal y vachuʼ taniʼochal ni kepayankʼan. 16Taval laklhaʼanʼochoqokal ixjalukutkʼan laka putaulan Sikem. Ancha tataknul taʼan puqapaj talpa taʼan il Abraham, va yu tastʼanil istsʼalan Hamor yu machaqan Sikem. 17’Chuncha tejkan maqancha val, yu ixpapanakna ni Abraham va ayaj ixtatalhavatacha ancha xalakatʼun Egipto y valaycha ixlaqchaʼal ni julchan tejkan ni Dios istsʼanqay kamakal tacha junil ni Abraham. 18Ex aqtaylcha lhachimoʼonun aqayntaun yu jantu ixmispay ni José. 19Ni anchanu lhachimoʼonuʼ jalakmakanul kilapanaknikʼan y vachuʼ jalaqlhimaqchapul. Laqatapʼasta laklhijunil para kataʼal tanqalhunun sasʼatʼankʼan ni israelitas yu talhitsukuykaʼ para katanilcha. 20Chuncha tejkan chuncha ixjunita, exnicha tsukul ni Moisés y yu Dios lhiʼachantajul por tsukul ni Moisés. Laʼatʼutu malkuyuʼ tamaʼayal la ixchaqaʼ ixpay kun ixnati. 21Ex taval tejkan tamakaulcha ni anchanu tsʼal, ex istsiʼi ni Faraón va temal, va maʼayal tacha istsʼal kaval. 22Ex chuncha tamalanil tachun ixjatalanitkʼan ni lapanakni yu ancha machaqan Egipto. La laqapʼasni val y lhuu jatalaniti lhitsukul. 23’Tejkan lhitsukulcha cuarenta ixjachʼitin ex ni Moisés pastaklhi kalaqlaqʼal ixtʼaʼisraelitas. 24Ex va chuncha al y va laqtsʼil qayntaun machaqaʼ Egipto ixtʼajun lhimaqchapunuʼ qayntaun ixtʼaʼisraelita ni Moisés. Ex niman aqanixtul, va maqnil yu machaqaʼ Egipto. 25Ni Moisés ixlhilay ixtakʼatsaycha ni ixtʼaʼisraelitas ni va Dios ixmalaqachata para kalaqmalaqtaxtul pero yuʼuncha jantu ixtakʼatsay. 26Ex yu ataun julchan val ni Moisés aaqtaun jalaqpaxtoqchoqol pumatʼuy ixtʼaʼisraelitas. Ni yuʼuncha ixtatʼajun lasanin. Chuncha ni Moisés va ixjalaqlvaqputun, va naul: “Ketʼalaqaunin, uxiknankʼan va tʼalaqaunin untʼatʼik. ¿Valiʼiycha lalhimaqchʼapʼuyatʼikcha?” 27Ex yu ixtʼajun lhimaqchapunuʼ ixlaqaj va niman samajʼal ni Moisés, va naul: “¿Taʼayucha lakʼulatan uxintʼi para kilalhichimoʼoo?” 28Vachuʼ lhisakmikal: “¿Vachuʼ kʼimaqnipʼutʼun chuncha tacha yu kutancha maqnitʼi qayntaun lapanaki yu machaqaʼ Egipto?” 29Ex tejkan chuncha qasmaklhi ni Moisés, va limancha makaul y jaqosnulcha, alcha alakataun putaulan yu junkan Madián. Ancha tsukuchalcha taʼan jantu machaqaʼ kaval y vachuʼ lhitsukuchal pumatʼuy istsʼalan. 30’Tejkan laqchaʼalcha cuarenta jachʼitin, tasunikal lakakʼavinan taʼan ixlhiʼukstsʼuniy yu ay aspajun yu junkan Sinaí, ancha tasunil qayntaun ixmayul Dios laka jikmi yu ixmaqtajita va qaltaun yu ay javan. 31Ex chuncha ni Moisés tus vak kʼatsal por yu laqtsʼil. Tejkan ixtalakanuputun para apalay ox kalaqtsʼil ex va qasmaklhi ixchivinti ni Jalhachimoʼonuʼ Dios. 32Yucha va naul: “Kitʼin va yu ixDioskʼan kunita ni Abraham ali Isaac ali Jacob.” Ex ni Moisés tus aqtayl jaxkapʼiknin ixtalhanti, ex jantucha apalay ixlaqtsʼinputun. 33Ex naul ni Jalhachimoʼonuʼ Dios: “Kintʼoʼoyatʼi ni kitʼin, kachʼantʼaxtʼucha ni mivarachi. Aniy lakatʼun taʼan chʼintʼatʼa ancha kʼalinta ni kitʼin. 34Kitʼin klaqtsʼinta ixmaqanlqajnatikʼan kilapanakni yu tavilanal Egipto y vachuʼ klajqasmakniy ixqalhutikʼan. Va yucha klhilaqmintan para kajkamalaqtaxtul. Ex chavay, katʼatʼicha. Kitʼin kakmalaqachayan para kapiti Egipto.” 35’Ni anchanu Moisés vachu va yuʼ yu jantu ixtaʼachaniy ni ixtʼaʼisraelitas por tajunil yu najun inchine: “¿Tasʼayucha lakʼulatan para kilalhichimoʼoo?” Yucha va Dios ixmalaqachata para kalhachimoʼonul y kamalaqtaxtul ixlapanakni, por ixmayul Dios yu tasunil laka ay javan va yucha lhijunil. 36Ni Moisés va yucha yu jamaqaxtul ni kepayankʼan taʼan xalakatʼun Egipto. Va si ixmakay lajʼay axtoqnuʼ kun ixtapʼasta Dios, mas va ancha Egipto y vachuʼ lakamar yu ixlhitapaqaʼuy Xlapul y vachuʼ ali lakakʼavinan taʼan ixtatiʼukxuntayay tus cuarenta jachʼitin. 37Ni anchanuʼ Moisés va yucha yu lakjunil ni ixtʼaʼisraelitas, yu naul inchine: “Ni Dios katamalaqachaniyan aqayntaun lapanaki yu kalaqputeʼeyaʼ ixchivinti. Kamalaqachayaʼ qayntaun mintʼaʼisraelitakʼan vachu chun tacha kimalaqachal ni kitʼin.” 38Moisés va yucha yu chʼantaun ixjatʼatijuyal ixlapanakni Dios lakakʼavinan y va yucha yu tʼachivinil ixmayul ni Dios laka aspajun yu junkan Sinaí. Ex astan jalaqputeʼenichoqol kepayankʼan ixchivinti Dios yu xtaʼa jatsukunti. Ex yuʼuncha vachuʼ kintamapasanin kijnankʼan anchanu chivinti. 39’Pero yu kepayankʼan yu maqancha ixtatʼajun jantu ixtaqalasmakputun ni Moisés, va ixtakiltsʼakʼastukʼa, va ayaj ixtaʼuxaʼanchoqoy xalakatʼun Egipto. 40Tejkan ixjukʼachal ni Moisés laka aspajun ex tajunil ni Aarón: “Kilamakaniu kidioskʼan para yucha kintamapʼulnin lakatin. Jantu lhikʼatsan tisuncha xatapasay ni anchanu Moisés yu kintamaxtuchaʼan xalakatʼun Egipto.” 41Ex chuncha tamakal laqataun ixdioskʼan, va ixtasuy tacha laqataun sasʼatʼa vakax. Ex tamaqnil lhuu talhitsukukna para katamoqslanil ixdioskʼan y tamakʼatanil por tamakal yuʼuncha la ixmakakʼan. 42Xlhiyucha ni Dios jalajqosmajʼalcha y jalakmakauntijlalcha para katatoʼoyal ni jastʼakun kun julchan kun malkuyuʼ. Chuncha tsʼoqkanta la ixjalhikikʼan yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. Ancha tsʼoqʼulakanta yu naul ni Dios: Uxiknan yu israelitas untʼatʼik, tejkan ixʼukxuyanantʼik cuarenta jachʼitin lakakʼavinan, jantu kilamaqniniu mintalhitsukutkʼan y jantu kilamoqslaniu laka altar. 43Va chʼixlhipʼintʼik kun chux xachaqaʼ midioskʼan yu junkan Molok. Vachuʼ lhipʼintʼik ni xajastʼaku yu ixtasuy tacha midioskʼan yu junkan Refán. Va uxiknan lakmakʼatʼik para katʼoʼoyatʼik. Va por yucha kaklamaxtuyau la mintʼunkʼan. Kaklalhaʼanau taʼan apalay maqati, tus xlhiʼavintʼi xalakatʼun Babilonia. 44’Tejkan vananaj ixtatiʼukxuyanal ni kepayankʼan maqancha lakakʼavinan, ixtalhitʼajun ixlakatajtankʼan yu ixtalhipaqay laqchʼiti. Ancha ixlakmaʼakan ni chiyux taʼan tsʼoqmukʼakanta ixlhachimoʼon Dios. Ni anu lakatajtan ixmakakanta tacha ixlhijunkanta Moisés, vachu chun tacha masunil ni Dios. 45Ex astan jamapasanikal kepayankʼan ni anu lakatajtan yu ixtalhipaqay laqchʼiti. Yuʼuncha chʼantaun kun Josué yu ixlhachimoʼonukʼan va talhimil anchanu lakatajtan tejkan talhajal ni aniy tʼun taʼan Dios jalaqnaqxtul yu jantu israelitas ixtajunita. Ex chuncha va si ixtalamapasalhaaniy ni anu lakatajtan tus tejkan aqtayl lhachimoʼonun ni David. 46Ni David ox ixtiʼukxuyal chʼantaun kun Dios. Pero tejkan skʼinil Dios para kamakanil taun ay lakatajtan ixtʼaʼisraelitas ex ni Dios jantu kaʼuyujunil. 47Pero yu istsʼal David yu ixjunkan Salomón va yucha makal ni ay lakatajtan. 48Pero ni Dios yu vilchal laktʼiyan yucha jantu taulay taʼan maqayaukan laka makaʼ. Chuncha tacha tanaul ni lapanakni yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios yu tanaul: 49Yu laktʼiyan ancha la kimpalhachimoʼon taʼan kvil ni kitʼin, yu lakamunukpaʼ ancha vamun kinchʼajaʼ kmastakniy. ¿Tas laycha kilamakaniu chaqaʼ para lay ancha kakstaknal? 50Tachun yu alin va kitʼin kmakaʼol, naul ni Dios —va chuncha puteʼeʼol ni Esteban. 51Ex chuncha ni Esteban taylhaʼal jalaqxaqalanaʼ ni lajʼay lapanakni: —Klajunau ni uxiknankʼan va la pʼays makʼayatʼik melhanutkʼan. Jantu lhakʼapʼupʼinatʼik Dios y jantu asmakpʼutʼunatʼik ixchivinti. Untʼatʼik tacha yu talaktuʼunun lapanakni. Jantu aqtaun alasmakpʼutʼunatʼik ni Espíritu Santo. Vachu chun untʼatʼik tacha ixtajunita mepayankʼan. 52’Yuʼuncha talaqlhimaqchapul tachun ni lapanakni yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. Vachuʼ tamaqnil ni lapanakni yu ixtanajun kaminaʼ aqayntaun yu lhitʼajun ox vas jatsukunti. Chavaycha por melaktuʼuntikʼan maqxtʼaqtʼik y maqnitʼik ni anchanuʼ lapanaki. 53Mas uxiknankʼan xtʼaqnikʼantʼik ixlhachimoʼon Dios yu tamaqxtaqnin ixmayulnin pero jantu makʼayatʼik tacha lhinajun —naul ni Esteban. 54Tejkan chuncha taqasmaklhi yu ancha ixtavilanal va ayaj tatalqamal, tus taʼaqtayl talaktsakʼay ixtatsalatikʼan. 55Pero ni Esteban yucha tus ixlaqtanuʼojota ni Espíritu Santo, y tus sniy talaqstʼal laktʼiyan. Va laqtsʼil ixʼoxixtu ni Dios y vachuʼ laqtsʼil ni Jesús yu ixyal la ixlhijakanaj Dios taʼan alin ixtapʼasta. 56Ex va naul ni Esteban: —¡Kʼalaqtsʼintʼik ni uxiknankʼan! Ni kitʼin chavaycha klaqtsʼinta ni laktʼiyan laqltiʼay y ancha yachal ni Sasʼatʼa Lapanaki taʼan la ixlhijakanaj Dios. 57Ex tachun ni lajʼay lapanakni si pʼays talaktʼasal y laqʼaqatuchʼapakal la ixʼaqaxqolkʼan y tachun tatakyaulaqʼal para katachʼapachal ni Esteban. 58Talaqxaqaxtul ni laka putaulan, va tamajʼal ixkujukʼan ex talakatʼalmal kun chiyux. Yu ixlhistakmata ixkujukʼan va qayntaun lapanaki yu va tsʼalkaʼ yu ixjunkan Saulo. 59Ex chuncha tejkan ixtatʼajun lakatʼalmanan ex ni Esteban aqtayl skʼin Dios, va naul: —KiJalhachimoʼonuʼ Jesús, kalaʼaʼitʼicha ketsukunti. 60Ex taqtsoqoqtalcha, va pʼays tʼasal, va naul: —KiJalhachimoʼonuʼ, jantu kʼalakmukʼanin laqtaqal por yu kintamakanil. Ex tejkan chuncha naunʼol va limancha nil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\