LOS HECHOS 9

1Exnicha ni anchanu julchan, ni Saulo va ayaj ixnajun kalaqmaqnil yu ixtalhakapuʼan ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús. Va laqʼal yu ay ixʼukxtinkʼan xakuras ni israelitas. 2Va skʼinil para kaxtaqnil lhachimoʼon kun aqxtaun karta yu lay kalakmasunil ni israelitas yu ixtataqxtoʼa laka ay putaulan Damasco taʼan ixjamasunikan ixlhachimoʼon ni israelitas. Chuncha para lay kalaklhimil tachʼinin laka putaulan Jerusalén ni lapanakni yu kalaktemal yu ixtalhakapuʼan ni Saystʼi Lakatin, mas kaval joʼakna ali xanatin. 3Tejkan ixʼanta lakatin taʼan va ukstsʼuniycha laka putaulan Damasco va tʼoqx maklkunil taun pʼays maklku laktʼiyan. 4Ex niman taqtal laka tʼun, va qasmaklhi taun chivinti yu naul: —Saulo, Saulo, ¿valiʼiycha kʼixkʼaylhitʼaʼuncha? 5Yu Saulo va naul: —¿Jalhachimoʼonuʼ, tas ayucha kʼatʼicha ni uxintʼi? Ex va junkal: —Ni kitʼin va Jesús kunita. Va kitʼin yu kixkʼaylhitʼaʼun ni uxintʼi. [Va milaqʼaman tʼaʼunkʼan mamajkʼatsʼanikʼa tacha laqataun vakax tejkan chʼintay yu putiltoqolhaankan yu aqtsupipi. 6Ex ni Saulo va jaxkapʼiknil ixtalhanti, va naul: —Jalhachimoʼonuʼ, ¿tisuncha naʼun kakmakal ni kitʼin? Ex yu Jalhachimoʼonuʼ va naul:] —Kaʼostʼaʼulcha, kapiticha ni laka putaulan Damasco. Ancha katajunan yu maqskʼiniy kamakʼatʼi. 7Ex ni lapanakni yu ixtatʼaʼanta ni Saulo va ayaj tatalhanal, va taqasmaklhi chivinkal pero jantu matichun katalaqtsʼil. 8Taval tayachoqolcha ni Saulo pero tejkan malaqltiʼal ixlaqchul jantu lay kalakavanal. Ex tamaqchʼapal y talhaʼalcha laka putaulan Damasco. 9Ancha paqtʼutu ixvilchal, jantu lay ixlakavanan y vachuʼ jantu kavayl y jantu tuʼuchun kaʼoqlhi. 10Ancha Damasco ixvil qayntaun yu ixjunkan Ananías yu ixlhakapuʼan ni Jesús. Yucha tasunil ni Jalhachimoʼonuʼ Dios y laqtsʼil la ixtalakavanti, va junil: —Ananías. Ex yu Ananías va naul: —Aniy kʼalinta, Jalhachimoʼonuʼ. 11Ex ni Jalhachimoʼonuʼ aaqtaun junchoqol: —Kaʼostʼaʼulcha, kapiticha la ixchaqaʼ Judas yu yal lakatin yu junkan Vas Tin. Ancha kʼalakxkʼauyeʼe qayntaun joʼati yu machaqaʼ Tarso yu junkan Saulo. Yucha kintʼajun tapaynininiʼ ni anchanu laqa chaqaʼ. 12Yucha jalakavanal tus tacha kalaqmil qayntaun joʼati yu junkan Ananías y va moqslanil ixmakaʼ para kalal kalakavananchoqol. 13Ex taval yu Ananías va naul: —Jalhachimoʼonuʼ, qaynlhuucha lapanakni kintalaqputeʼenita ni anchanu lapanaki, yucha ayaj jalaqlhimaqchapuy milapanakni yu tavilanal Jerusalén. 14Y chavay ni aniy putaulan vachuʼ lhiminta ixlhachimoʼon ni ixʼukxtinkʼan kuras para kalakchʼilhaʼal tachun ni lapanakni yu talhakapuʼan mintaqaʼuti. 15Ex yu Jalhachimoʼonuʼ va naul: —Kapiticha. Ni anchanu lapanaki kitʼin klaksakta para kalhaʼal kintaqaʼuti y kilhichivinil kun lapanakni yu jantu israelitas kataval y vachuʼ kun ixlhachimoʼonunkʼan y vachuʼ kun yu israelitas. 16Kakmasuniyaʼ ni yucha ayaj maqskʼiniy kilamaqanlqajnal. 17Ex alcha ni Ananías, va tanuchal laqa chaqaʼ taʼan ixvil ni Saulo. Va moqslanil ixmakaʼ, va junil: —Kintʼalaqajun Saulo, ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús yu tasunin ni lakatin taʼan ixpʼutʼantʼa, va yucha kimalaqachal para kʼalakʼavananchʼoʼocha y vachuʼ para kalaqtanuʼojon ni Espíritu Santo. 18Ex nimancha lakapupatajul tuʼuchun tus tacha ixtaxʼapʼiti jatanti, ex lakavananchoqolcha. Ex chuncha va ostaulchoqolcha, va aqchajʼaulcha. 19Astan vaynchoqolcha y va chʼapachoqolcha ixtapʼasta. Va jalaktʼatamakaul lati julchan para katʼataulal ancha laka putaulan Damasco yu ixtalhakapuʼan. 20Ex ni Saulo niman aqtayl jalaqputeʼeniy lapanakni laqa chaqan taʼan ixtataqxtoʼa ni israelitas. Va jalakjunil ni lapanakni ni Jesús va Sasʼatʼa Dios junita. 21Tejkan chuncha taqasmaklhi ni lapanakni va tus vak takʼatsal, va talalhisakmil y tanaul: —¿Tas ayucha ni aniy joʼati? ¿Jantu yuʼ yu lakxkaulhitʼajun ni lapanakni ancha Jerusalén yu taskʼin Dios la ixtaqaʼuti Jesús? Chavay vachuʼ aniy minta vamun para kalakchʼapal yu talhakapuʼan Jesús y kalaklhaʼanil yu ixʼukxtininkʼan kuras. 22Pero ni Saulo ixchiviniy kun tapʼasta yu lhilhiy ixtalhavaniy, y ox ixlakmasuniy ni Jesús va Cristo yu laksakta Dios. Va jalaktʼilhinil ixjatapastakʼatkʼan ni israelitas yu ancha ixtavilanal laka putaulan Damasco. 23Ex chuncha paqlhuu val, ni israelitas chʼantaun taval para katamaqnil ni Saulo. 24Pero yucha kʼatsal yu ixtamakaniputun. Mas laka julchan u mas laka putsʼista va si ixtapakxanʼiy taʼan putaxtukan ni anchanu ay putaulan. 25Pero tejkan tsʼis ixjunita yu ixtalhakapuʼan va tapumaʼeltajul laqataun ay qaychʼi la xaʼexni ni putaulan. Ex chuncha tapumaqosulcha ni Saulo. 26Tejkan chaʼal Jerusalén va ixlaktʼatanuputun yu ancha ixtalhakapuʼan. Pero tachun ixtatalhauniʼojoy, va jantu katalhakapuʼanil ni yucha incha laqsaval kalhakapuʼal vachuʼ. 27Pero qayntaun yu ixjunkan Bernabé yucha va laqaʼil, y jalakmamispanil yu jalaqmalaqachal ni Jesús. Va jalakjunil ni yuʼuncha ni Saulo va laqtsʼil lakatin ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús, y va tʼachivinil. Vachuʼ jalakjunil ni Saulo laqputeʼel ixtaqaʼuti Jesús sin talhanti laka putaulan Damasco. 28Ex Saulo tamakaunchalcha Jerusalén, jalaktʼatiʼukxuntayalcha yu ixtalhakapuʼan. 29Va laqputeʼel ixtaqaʼuti Jesús sin talhanti. Va jalaktʼachivinil ni israelitas yu ixtachiviniy griego y yuʼuncha vamun talhilakchivinil kun lhuu lakchivinti. Vachuʼ ni yuʼuncha ixtamaqniputun. 30Tejkan chuncha takʼatsal ixjatʼalaqaunin yu vachuʼ ixtalhakapuʼan, ex va talhaʼal ni Saulo laka putaulan Cesarea, ex astan tamalaqachal laka putaulan Tarso. 31Tachun yu ixtalhakapuʼan xaʼestado Judea ali xaʼestado Galilea ali xaʼestado Samaria va oxamaktaun ixtaʼukxuyanal y pʼays val ixlhakapuʼatikʼan. Va ayaj ixtatoʼoyay ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús, y ni Espíritu Santo laqʼaqtayjul para katatalhaval. 32Ex chuncha ni Pedro va ixjalaqlaqʼan ixlapanakni Dios, y vachuʼ jalaqʼal yu ixtavilanal laka putaulan Lida. 33Ancha paxtoqlhi qayntaun lapanaki yu ixlakanita, laqatsajin jachʼitin ixmal laka putaman. 34Ex yu Pedro va junil: —Eneas, ni Jesucristo palaycha makachoqoyan. Kaʼostʼaʼulcha, kasaktʼicha mixtaʼati. Ex nimancha ostaulal. 35Tejkan chuncha talaqtsʼil ni lapanakni yu ixtavilanal laka putaulan Lida kun laka putaulan Sarón, va tamapaxal ixputsukukʼan, va talhakapuʼal ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús. 36Laka putaulan Jope ixʼalin qayntaun xanati yu ixlhakapuʼan yu ixjunkan Tabita yu vachuʼ ixjunkan Dorcas laka lhichivin Griego. Yucha mas va tavanancha kaval ixmakay tachun yu lajʼox vachuʼ ixlaqʼaqtayjuy ni kilpatanin. 37Ex taval taqanʼal ni yucha y va nilcha. Va talaqachaʼal la ixlakatunaj, ex astan talhaʼal taun kuarto taʼan talman laqa chaqaʼ yu talaqtʼuy. 38Yu putaulan Jope va ixlhiʼukstsʼuniy ixjunita kun Lida taʼan ixvilchal ni Pedro. Tejkan takʼatsal yu ixtalhakapuʼan ni ancha ixvilchal ni Pedro ex va tamalaqachal pumatʼuy jaltanan, va tatapayninil ni Pedro, va tajunil: —Kijnan klalaqmintau para tsʼalaj kilatʼaʼau Jope. 39Ex yu Pedro nimancha ostaulal, va jalaktʼaʼalcha. Tejkan chinchal ex tajuntalhaʼal ni laka kuarto taʼan ixmachal ni janiniʼ. Yu tiyaunin ayaj ixtalhiqalhun, va tamasunil ni Pedro ixlaqchʼitikʼan yu jalakmakanil ni Dorcas tejkan vananaj ixtʼajun. 40Ni Pedro laklhijunil katataxtul maqspaʼ, ex va taʼaqtsoqoqtanil ni Dios y va tapayninil. Ex astan talaqaspʼiklhi y laqastal ni janiniʼ, va junil: —Tabita, kaʼostʼaʼulcha. Ex ni janiniʼ talaqpuʼalcha la ixlaqchul y laqtsʼil ni Pedro, y ostaulalcha. 41Ex ni Pedro maqchʼapaʼostaulnil y jalakjuntanuchoqolcha ixpulakna yu ixtalhakapuʼan vachuʼ kun yu tiyaunin, y lakmasunil va ixkujchoqotacha. 42Taval takʼatsaʼolcha ni xaputaulan Jope, ex qaynlhuu lapanakni talhakapuʼal ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús. 43Ex ni Pedro ancha tamakaunchalcha paqlhuu laka putaulan Jope la ixchaqaʼ qayntaun xalaʼoxiniʼ jaxtaʼan yu ixjunkan Simón.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\