COLOSENSES 1

1Kitʼin kPablo ixtamalaqachan Jesucristo kunita va por chuncha naul ni Dios. Aniy chʼantaun iktʼavil kilaqajkʼan Timoteo. 2Klamastakʼayau ni uxiknankʼan ketʼalaqaunin yu vilanantʼik laka putaulan Colosas yu ixlapanakni Dios untʼatʼik. Ox tʼaylhipʼinatʼik chʼantaun kun Cristo. Katamapaynin y oxamaktaun katamakan ni kimPay Dioskʼan ali kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. 3Si iktapayniniyau por uxiknan, vachuʼ ikxtaqniyau lhimalaqpuchuncha ni kimPaykʼan Dios ali kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo por uxiknan. 4Ijqasmakvi ni ox lhakʼapʼupʼinatʼik ni Cristo Jesús y ox jalakpʼaxkʼayatʼik tachun ixlapanakni Dios. 5Chuncha makʼayatʼik va por alin yu pʼakxanʼiyatʼik. Yucha Dios talhilkamaʼanitan laktʼiyan. Va chuncha lanitʼik tejkan asmaktʼik ni ox chivinti yu laqsaval, yu lhichiviniy tas lay kʼapʼulaqtʼaxtʼutʼik. 6Ni anchanu ox chivinti chaʼal tus taʼan vilanantʼik, va tacha ajin tus taʼakchun ni lakamunukpaʼ y lhixajachal yu lajʼox. Vachu chun val kun uxiknankʼan ni anchanu julchan tejkan asmaktʼik y laqsaval mispʼatʼik ixjamapayninti Dios. 7Chuncha tamalanin Epafras yu kʼachaniyau ali yu kintatʼatapatsayan. Yucha ox tapatsaniy ni Cristo para kataʼaqtayjun. 8Yucha vachu kintaputeʼenin tacha ni Espíritu Santo tamakayan para kʼalapʼaxkʼatʼik. 9Xlhiyucha, tejkan pʼunaj chuncha ijqasmakvi tus chavaycha, jantu aqtaun ikmakaunau iskʼinka Dios por uxiknan. Iktapayniniyau para kʼamispʼaʼotʼik yu Dios lhinajun. Chuncha kʼamalaʼasitʼik yu ox jatapastakʼati yu minachal kun ni Espíritu Santo. 10Chuncha kskʼinau Dios para katʼiʼukxuntʼayatʼik tacha tapaxtoqniy ixlapanakni kiJalhachimoʼonukʼan, ex chuncha kalhipaʼinil Dios. Ex ox kaxajchal tachun yu ox makʼayatʼik. Va chuncha katalhaval ixmispaka Dios la metsukuntikʼan. 11Vachuʼ ikskʼinau para kʼalhitsʼukʼutʼik tachun tapʼasta yu minachal kun yu la ay ixtapʼasta Dios. Ex lay kʼatʼayanitʼik va tisuncha kaval y uxamaʼay kʼaʼuntʼik. 12Chuncha kun achati kaxtʼaqnitʼik lhimalaqpuchuncha ni kimPay Dioskʼan. Yucha kintalaʼoxinitancha ketsukuntikʼan para vachu kalaqaʼiu yu kalaqxtaqniyaʼ ixlapanakni taʼan jamapulkunti. 13Kintamaxtutancha taʼan ixlhachimoʼonun ni xaʼukxtin japutsʼisniʼ y kintalhilhaʼan taʼan lhachimoʼonun isTsʼal yu la achaniy. 14Yucha kintalhiʼin ixjakʼalna y chuncha malaqmixiʼol kintalaqalhinkʼan. 15La ixjatsukunti ni Cristo tasuy ni Dios yu jantu laqtsʼinkan. Yucha aqtsʼiyaj ixlhiʼalincha y chuncha va tacha saʼoqsna junita tachun yu alin. 16Va yucha makal tachun yu alin laktʼiyan ali yu alin lakamunukpaʼ, yu laqtsʼinkan ali yu jantu laqtsʼinkan, kaval xaʼukxtinin lakamunukpaʼ, kaval angeles, kaval yu talhachimoʼonun, kaval yu talhitʼajun tapʼasta, va tuʼuchun kavalcha. Tachun va yucha jalakmakal para ixnavin kaval. 17Yucha aqtsʼiyajcha ixlhiʼalincha y yu alati va astan. Va por yucha la ox chʼatay tachun yu alin. 18Yucha junita saʼaqtsul ni kijnan tachun yu lhakapuʼanau. Kijnan va tacha ixlakatunaj kajuu. Yucha puʼaqtaynil tachun yu alin y va yucha pʼunaj kujchoqota la ixlhinin. Xlhiyucha por tachun, yucha apalay ay junita. 19Tachun ixjatsukunti ni Dios val la ixjatsukunti ni Cristo, va chuncha lhipaʼinil Dios. 20Por yu makal ni Cristo, Dios naul ni tachun yu alin ox katataulal kun yucha. Nil ni Cristo y pumajʼal ixjakʼalna laka kurus, xlhiyucha tachun yu alin lakamunukpaʼ ali laktʼiyan oxamaktaun taval kun Dios. 21Uxiknankʼan maqancha vachuʼ la maqati ixtʼaunatʼik y tʼalaxkaynin ixʼuntʼatʼik kun Dios por yu ixpʼastʼakʼatʼik ali yu ixmakʼayatʼik. Pero Dios makal para ox katalaqtsʼinchoqon ni uxiknan. 22Chuncha val por yu makal Cristo la ixlakatunaj tejkan nil. Va para ixlapanakni Dios kʼaʼuntʼik para ox kʼaʼuntʼik la metsukuntikʼan. Ex jantu lay matichun katamukʼanin laqtaqal tejkan yucha katalhaʼanan la ixtalakaʼukxpuʼ Dios. 23Xlhiyucha maqskʼiniy katʼaylhipʼintʼik la milhakapuʼatkʼan y laqpʼaysnin kʼaʼuntʼik. Ex jantu kʼamakʼauntʼijlatʼik yu ox pʼakxanʼiyatʼik yu tamasunin tejkan asmaktʼik ni ox chivinti. Ni anchanu chivinti laqputeʼekan talakachux lakamunukpaʼ. Dios kixtaqnil ni kitʼin ni aniy lhitapatsa yu ixlaqputeʼeka. 24Chavaycha klhiʼachantajuy ni klamaqanlqajnan la kilakatunaj por uxiknan. Ixlapanakni Cristo maqskʼiniy maqanlqajnanau. Chavay klaqayntsay lati yu maqanlqajnati. Ikmaqanlqajnan por ixlapanakni Cristo yu tacha ixlakatunaj tajunita. 25Kitʼin kval ixʼoqxtamatkʼan yu talhakapuʼan. Va yucha ni lhitapatsa yu kimaqxtaqnil Dios por uxiknankʼan para kaklaqputeʼel tachun ixchivinti. 26Ni aniy chivinti la maqancha ixmaqsaqta ni Dios pero chavaycha lakmamispanitacha ixlapanakni. 27Ni Dios tamamispaniputun uxiknan yu jantu israelitas kʼaʼuntʼik ni anchanu chivinti yu vamun yuʼ ox, yu jantu ixmispakan. Ni anu chivinti najun ni Cristo va kun uxiknan. Xlhiyucha pʼakxanʼiniyatʼik ni oxixtu yu kataxtaqniyan. 28Klhichivinanau y chuncha klakchivijvayau tachun ni lapanakni. Ox klakmasuniyau kun tachun jatapastakʼati para jantu tuʼuchun katsʼanqal la ixjatsukuntikʼan kun Cristo Jesús. 29Va yucha klhilaqltapatsay kun tachun ixtapʼasta ni Cristo yu kixtaqniy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\