COLOSENSES 3

1Uxiknankʼan va tʼaʼostʼaulatʼikcha chʼantaun kun Cristo. Xlhiyucha kʼalakxkʼautʼik yu alin laktʼiyan taʼan vilchal ni Cristo la ixlhijakanaj Dios taʼan lay toʼoyakan. 2Kʼalhilakpʼastʼaknantʼik yu alin laktʼiyan jantu yu xanavin aniy lakamunukpaʼ. 3Uxiknankʼan va tacha kʼanitʼikcha y chavay maqsaq maʼanikʼantʼatʼikcha metsukuntikʼan kun Cristo la ixtalakaʼukxpuʼ Dios. 4Ni Cristo va yucha yu taxtaqniyan jatsukunti. Tejkan katasuyaʼ ni Cristo ex metsukuntikʼan vachu katatasuyaʼ kun tachun ixʼoxixtu. 5Kʼamakʼaumaqnitʼikcha tachun yu jantu lajʼoxi la metsukuntikʼan yu xanavin aniy lakamunukpaʼ. Jantu katʼatʼamatʼik matichun yu jantu minavinkʼan. Jantu kʼamakʼatʼik yu jantu lajʼoxi yu ayaj makʼapʼutʼunatʼik. Jantu kʼalalhavapʼutʼuntʼik mimaqalitkʼan tus va tacha midioskʼan kʼamakʼatʼik. 6Tachun yu aniy yu tamakay lapanakni, va por yucha lhitalqaman ni Dios. Xlhiyucha jamalaqachaniy maqanlqajnati tachun yu jantu taqalasmatʼa. 7Vachu uxiknankʼan chuncha ixmakʼayatʼik tejkan chuncha ixjunita mimputsukukʼan. 8Pero chavay kʼamakʼauntʼikcha tachun yu inchineʼ: yu lhilukuj, yu talqaunti, yu jaxkayanti, yu jakiltayanti, y yu laqxtoqnuʼ chivinti yu taxtuy la minkilnakʼan. 9Jantu kʼalamanunitʼik jalaklkanti, chavay maxtʼunikʼantʼatʼikcha yu atʼaliʼ jatsukunti kun tachun yu pʼunaj ixmakʼayatʼik. 10Chavay lhilakʼayanantʼikcha kun yu sastʼi jatsukunti. Lhilhiy tasastʼiyatʼik para apalay chuncha kʼaʼuntʼik tacha Dios yu tamakan, tus ox kʼamispʼatʼik. 11Taʼan alin yu aniy sastʼi jatsukunti jantucha makayau kuenta incha qayntaun lapanaki va griego u israelita. Jantucha makayau kuenta incha va kaxvililichʼukʼunikʼantʼik u incha jantu, u toʼoxtaycha machaqaʼ, u incha jantu kʼalhitsʼukʼu jatalaniti, u incha va oqxtamati, u incha va xʼaman tapatsay. Vamun makayau kuenta ni Cristo yu jamanavin tachun. Yucha alinta la ixjatsukuntikʼan tachun ixlapanakni. 12Ni Dios talaksakni para ixlapanakni kʼaʼuntʼik y tapaxkayan. Xlhiyucha kʼalamapʼaynitʼik, ox kʼalalhipʼintʼik, kʼamalakʼatʼunikʼantʼik, jantu kʼalamakʼanitʼik tuʼuchun laqatapʼasta, y kʼamaʼantʼaulatʼik. 13Kʼalamaʼantʼaqnitʼik y kʼalamalaqmixinitʼik incha tuʼuchun lamakʼaniyatʼik. Tacha Cristo tamalaqmixinin vachu va chun kalamalaqmixinitʼik. 14Yu apalay maqskʼiniy va kalapʼaxkʼatʼik. Chuncha va chʼantaun kʼaʼuntʼik la metsukuntikʼan. 15Ni Cristo oxamaktaun tamakan, ex chavaycha chuncha kʼapʼutʼaulatʼik la mijatapastakʼatkʼan. Va xlhiyucha laksakkʼantʼik para chʼantaun kʼaʼuntʼik. Kʼalhipʼaxkʼalaqtsʼinintʼik. 16Ni chivinti yu lhichiviniy ni Cristo va yucha ox katanul la mijatsukuntikʼan. Yucha kʼalamasunitʼik y kʼalachʼivivatʼik kun ox jatapastakʼati. Kʼamilpʼatʼik salmos ali milpati yu lhitoʼoyakan Dios ali milpati yu tamasulhaaniyan ni Espíritu Santo. Ex chuncha kun chux la melhanutkʼan kʼaxtʼaqnitʼik lhimalaqpuchuncha kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. 17Tachun yu kʼamakʼatʼik o yu kʼanauntʼik, kʼamakʼatʼik la ixtaqaʼuti ni kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. Va por yucha kʼalhixtʼaqnitʼik lhimalaqpuchuncha ni Dios. 18Uxiknankʼan yu xanatin untʼatʼik, katʼoʼoyatʼik mixapaykʼan. Va chuncha tapaxtoqniy ixlapanakni ni Jalhachimoʼonuʼ Jesucristo. 19Uxiknankʼan yu joʼakna untʼatʼik kʼapʼaxkʼatʼik mixanatikʼan. Jantu aqtaun kalhimaqchʼapʼutʼik. 20Uxiknankʼan yu sʼatʼan untʼatʼik kʼaʼalʼasmaktʼik mimpaykʼan kun minatkʼan, va chuncha lhipaʼiniy ni Jalhachimoʼonuʼ Jesucristo. 21Uxiknan yu japayan untʼatʼik jantu kalakmalukʼujlatʼik mesʼatʼankʼan para jantu kataxkanil ixjalhanutkʼan. 22Uxiknankʼan yu oqxtamatin untʼatʼik kʼaʼalasmaktʼik miʼukxtininkʼan yu aniy lakamunukpaʼ. Kʼalaktʼapʼatsʼanitʼik jantu vamun tejkan katatsukun laqtsʼinin y jantu vamun por ox kalaqtsʼinpʼutʼunkʼantʼik. Va kalaktʼapʼatsʼanitʼik kun tachun miʼachatkʼan, va tacha kʼatʼoʼoyatʼik Dios. 23Mas va tisuncha yu kʼamakʼatʼik, kʼatʼapʼatsʼatʼik kun tachun miʼachatkʼan tacha katsʼukʼutʼik lhilaqltapatsanin kiJalhachimoʼonukʼan y jantu yu valiʼiy lapanaki. 24Kʼatsʼayatʼikcha ni kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo kataxtaqniyan milhilhajatkʼan yu tapaxtoqniyan. Va kiJalhachimoʼonukʼan yu tʼapʼatsʼaniyatʼik. 25Yu tamakaʼalhiy yu jantu lajʼoxi, katalaqaʼiyaʼ yu jantu lajʼoxi por yu tamakal. Dios va mustaun jamakay tachun lapanakni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\