EFESIOS 3

1Xlhiyucha kitʼin kPablo ktanun laka pachʼin, va klhichʼikanta ni Cristo Jesús porke klaqlaqputeʼenil ni la ox chivinti yu jantu israelitas kataval tacha uxiknan. 2Uxiknankʼan mispʼayatʼik ni lhitapatsa yu kilhilakʼulal ni Dios. Chuncha kixtaqnil ni aniy lhitapatsa kun ixjamapayninti para kalaqpʼuteʼenikʼantʼik ni ox chivinti. 3Mas jantu ixmispakan, chavaycha ni Dios kimasunil yu kaʼalinaʼ astan. Chuncha klatsʼoqniucha mas jantu kun lhuu chivinti. 4Tejkan kʼapʼutʼeʼeyapitik ni aniy karta yu klamalaqachaniyau ex lay kʼamispʼayapitik tacha kpumalaqasil ni anchanu chivinti yu ixmaqsaqmaʼakanta yu lhichiviniy Cristo. 5Ni anchanu jantu kalakmasunikal ni lapanakni yu maqancha ixtatʼajun. Pero chavaycha ni Espíritu Santo jalakmasunitacha ni lapanakni yu malaqachal Jesucristo kun yu alati yu jalaksakta ni Dios para katalaqputeʼel ixchivinti. 6Ni anchanu jatapastakʼati yu jantu ixmispakan va najun ni ox yu tapaxtoqniy ni israelitas vachu tapaxtoqniy yu jantu israelitas kataval incha talhakapuʼan ni ox chivinti. Va chʼantaun tatanuy, va taun lakatunaj tajun, y va chʼantaun katalaqaʼiyaʼ tachun yu lajʼox yu Dios najun kalaqxtaqniyaʼ por Cristo Jesús. 7Por ixjamapayninti ni Dios kitʼin kval ixʼoqxtamati. Kimpaxtoqniy kaklaqputeʼel ni anchanu lajʼox chivinti. Yucha kimaqxtaqnil ni anchanu lhitapatsa y kiʼaqtayjuy kun ixtapʼasta. 8Kitʼin mas apalay lakatʼuniy kunita xajantu tachun ixlapanakni ni Dios pero ikmaqxtaqnikal ni aniy jamapayninti. Yucha kimpaxtoqniy kaklaqputeʼel tachun ixmaqaliti ni Cristo yu jantu lay mispaʼokan para katakʼatsal ni lapanakni yu jantu israelitas kataval. 9Vachuʼ kimpaxtoqniy kaklaqmamalaqasinil tachun ni lapanakni tacha makal ni Dios. Ni Dios yu makal tachun yu alin yucha va aqtsʼiyajcha ixtʼajun maqsaqmakan yu ixmakaputun astan. 10Chuncha makal ni Dios para kamispakal yu pulhuu ixjatapastakʼati, para katamispal yu talhachimoʼonun kun yu talhitʼajun tapʼasta laktʼiyan, para chuncha katapumispal por ixlapanakni ni Dios. 11Ni Dios aqtsʼiyaj chuncha ixpastakta ni chuncha kunaʼ y ixnajunta kamakayaʼ por kiJalhachimoʼonukʼan Cristo Jesús. 12Por yucha lay taʼukstsʼuniniyau ni Dios jantu kun talhanti incha lhakapuʼanau. 13Xlhiyucha klatapayniniyau ni jantu katapastakʼun la kimaqanlqajnati yu klhitapasay por klamasuniu ixchivinti Dios ni uxiknan yu jantu israelitas kʼaʼuntʼik. Yu kimaqanlqajnati va ox kalhixajtachal por uxiknan. 14Xlhiyucha iktatsoqoqtaniy ni Dios ixPay kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. 15Va kun yucha minchal kintaqaʼutkʼan tachun yu ixlapanakni mas kaval laktʼiyan mas kaval lakamunukpaʼ. 16Ikskʼiniy Dios yu lhitʼajun katʼanaj ay ixmaqaliti para katalapʼasnin kun lhuu ixtapʼasta la metsukuntikʼan por ixʼEspíritu. 17Va kskʼiniy para kataulal ni Cristo la melhanutkʼan porke lhakʼapʼupʼinatʼik. Katʼaylhipʼintʼik kun tachun japaxkanti yu minachal kun yucha. 18Vachu kskʼiniy para lay kʼamalaʼasitʼik kun tachun ixlapanakni ni Dios ni tas junitacha yu ixʼayaxtu kun tachun ilmanixtu kun ixmuntan kun tachun ixtalmanixtu 19yu ixjapaxkanti ni Cristo. Ni anchanuʼ japaxkanti la ay tus jantu lay mispaʼokan. Va knajun jantu katatsʼanqanin tuʼuchun la ixʼoxixtu ni Dios yu kataxtaqniyan. 20Dios lhitʼajun lhuu tapʼasta para lay kamakal apalay lhuu axtoqnuʼ xajantu yu skʼinau y vachuʼ yu pastakʼau. Yucha tachun lay makay kun ixtapʼasta. Anchanuʼ tapʼasta va yu kintaʼaqtayjuyan la ketsukuntikʼan. 21Ay kamakakal ni Dios por yu tamakay tachun ixlapanakni y vachu por yu makal Cristo Jesús. Ay kamakakal mas va tavanancha kaval, jantu aqtaun katamaktayaʼ. Va chuncha kavalcha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\