EFESIOS 6

1Jasʼatʼan kaʼalasmaktʼik mimpaykʼan kun minatkʼan tacha kaʼalasmaktʼikcha ni Jalhachimoʼonuʼ Jesucristo porke chuncha paxtoqniy. 2“Katʼoʼoyatʼi mimpay kun minati.” Yucha va yu xapʼunaj lhachimoʼon yu lhinaul Dios taʼan vachuʼ naul ni va ox kalaqʼaqtayjuyaʼ yu chuncha katamakal. 3Va naul: “Chuncha kʼamakʼayeʼe para ox kʼatsʼukʼu y para maqan kʼatʼiʼukxuntʼay aniy lakamunukpaʼ.” 4Chavay yu japayan untʼatʼik jantu kʼalakmalukʼujlatʼik mesʼatʼankʼan. Kʼalakmasunitʼik y kʼalakmalanitʼik tacha lhinajun ni Jalhachimoʼonuʼ. 5Oqxtamatin kaʼalasmaktʼikcha miʼukxtinkʼan yu tʼapʼatsʼaniyatʼik aniy lakamunukpaʼ. Katʼoʼoyatʼik y katʼalhaunitʼik y kʼatʼapʼatsʼanitʼik kun melhanutkʼan tacha kʼatʼapʼatsʼanitʼik Cristo. 6Jantu vamun ox kʼatʼapʼatsʼanitʼik tejkan tamakayan kuenta para chuncha katalhipaʼinil ni lapanakni. Kʼatʼapʼatsʼanitʼik tacha ixʼoqxtamatin Cristo kʼaʼuntʼik, ex chun makʼayatʼik la melhanutkʼan tacha yu najun Dios. 7Tus achaj kʼatʼapʼatsʼanitʼik tacha katsʼukʼutʼik tapatsaninin ni Jalhachimoʼonuʼ Jesucristo, ex jantu tacha kʼatʼapʼatsʼanitʼik yu valiʼiy lapanaki. 8Kʼatsʼayatʼik yu lajʼox yu tamakay por qayntamin lapanaki yucha ni Jalhachimoʼonuʼ kalaqxtaqnichoqoyaʼ ixlhilhajatkʼan, mas va oqxtamati kaval, mas va ukxtin kaval. 9Vachu uxiknan yu ukxtinin untʼatʼik vachu va chun ox kʼalakmakʼanitʼik miʼoqxtamatinkʼan jantu kun laka lhilukuj. Va kʼatsʼayatʼik ni miʼukxtinkʼan yu vilchal laktʼiyan vachu va yuʼ ixʼukxtinkʼan. Yucha va aqstanchunin jalaqtsʼinin, jantu matichun tumpaj laqtsʼin. 10Chavay, ketʼalaqaunin, pʼas kʼamakʼakʼantʼikcha chʼantaun kun ni Jalhachimoʼonuʼ kun tachun ixtapʼasta. 11Kʼalakʼatʼayatʼikcha kun tachun yu pʼas milhilakataykʼan yu taxtaqniyan Dios la metsukuntikʼan para chuncha lay ox katʼayanitʼik tachun yu tamakaniputunan ni aqmoqxnuʼ. 12Jantu lachʼapayau kun lapanakni yu talhitʼajun vakax ali jakʼalna. Va lachʼapayau kun jalhachimoʼonun yu jantu lay laqtsʼinkan, yu talhitʼajun tapʼasta, yu lajʼay ukxtinin laka japutsʼisniʼ aniy lakamunukpaʼ ali yu jantu ox espíritus yu tatiʼukxuyanal laktʼiyan. 13Xlhiyucha kalakʼatʼayatʼikcha kun tachun yu pʼas milhilakataykʼan yu taxtaqniyan Dios la metsukuntikʼan. Chuncha lay ox kʼatʼayanitʼik tejkan kachinaʼ ni julchan tejkan la lhitaʼay kunaʼ. Chuncha tejkan kʼalachʼapʼaʼoyapitikcha katʼaylhipʼiniyapitik maqantaqninin. 14Kʼalhitʼanpʼachʼikʼantʼik yu laqsaval y kʼalaqlhitʼampʼaqʼakʼantʼik yu vas jatsukunti yu taxtaqniyan Dios. 15Vachuʼ kʼachʼantʼanutʼik para listujcha kʼaʼuntʼik para lay kʼalaqlhixaʼalatʼik ni lapanakni tas lay laqalajʼox katataulal kun Dios. 16Kun tachun ni aniy, vachuʼ kʼachʼapʼatʼik mimpatanchastuknikʼan, yucha va milhakapuʼatkʼan yu lay kʼapʼutʼanchʼanitʼik. Va yucha kʼapʼumamixinitʼik tachun ixpatsajni ni aqmoqxnuʼ yu tamaktajita yu tapulakatʼalmayan la metsukuntikʼan para kʼamakʼatʼik talaqalhin. 17Kʼaʼaqtʼanutʼik yu maqapʼasni miʼaqtanutkʼan, yucha va ixjamalaqtaxtunti Dios. Vachu kʼachʼapʼatʼik xaʼespada ni Espíritu Santo, yucha va ixchivinti Dios. 18Si kʼatʼapʼayniniʼalhitʼik ni Dios chʼantaun kun ni Espíritu Santo tejkan skʼiniyatʼik Dios y tejkan tʼachʼivinanatʼik. Ox kʼalakpʼukʼujtʼik y mas va tavanancha katʼaylhipʼintʼik skʼininin por tachun ixlapanakni Dios 19y vachu por kitʼin. Chuncha kaskʼintʼik para kixtaqnil chivinti ni Dios tejkan kchiviniy para chuncha kun ayajnati lay kaklakmakʼatsanil ni lapanakni ni ox chivinti yu jantu ixmispakan. 20Va xlhiyucha kilhimalaqachal ni Cristo y xlhiyucha klhimanukal laka pachʼin. Kilalhitapayniu para kaklhichivinil kun jaʼayajnati tacha maqskʼiniy kakchivinil. 21Tachun yu ktapasay ni kitʼin yucha katamakʼatsaniyan ni Tíkiko yu kilaqajkʼan yu paxkayau. Yucha lay lhakapuʼanikan y ox taylhaʼan tapatsaniniʼ ni Jalhachimoʼonuʼ. 22Va xlhiyucha klalhimalaqachanitachaʼau para katamakʼatsanin yu ktapasayau ni kijnan y katamalakaʼulanin melhanutkʼan. 23Yu kimPay Dioskʼan kun yu Jalhachimoʼonuʼ Jesucristo oxamaktamin kalakmakal yu talhakapuʼan y kalakmapaynil y kalaqxtaqnil jalhakapuʼati. 24Kalakmapaynil ni Dios tachun yu taʼachaniy kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo yu tataylhaʼan achanin. Va chuncha kaval.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\