GÁLATAS 3

1Uxiknankʼan machaqan Galacia jantu jalakpʼastʼaknanatʼik. Kitʼin tus ox klalaqputeʼeniu ni Cristo tacha val, makxtukmukʼakal tus va tacha kalaqtsʼintʼik yu klajuniu. Pero chavaycha va tacha matichun katachajun para jantucha ox kalakpʼastʼaknantʼik. 2Vamun klajunau taun chivinti. Uxiknan laʼaʼitʼik ni Espíritu Santo va por lhakʼapʼupʼintʼik ni ox chivinti yu asmaktʼik, jantu por makʼatʼik yu lhinaunkan laka lhachimoʼon. 3Incha chuncha puʼaqtʼaynitʼik yu sastʼi jatsukunti kun yu Espíritu Santo, ¿ex valiʼiycha jantu kʼalakpʼastʼaknantʼik y tʼaylhiʼuxipʼinatʼik kun mintapʼastkʼan? 4Incha aputaun lhakʼapʼupʼinatʼik, ¿ex tisun xtapal tachun yu tʼapʼasatʼatʼik por milhakapuʼatkʼan? Va tacha jantu tuʼuchun xtapal kaval. 5Ni Dios taxtaqniyan ni Espíritu Santo y makay lajʼay axtoqnu siya uxiknan. ¿Ex valiʼiy chuncha makay ni yucha? Jantu por makʼayatʼikcha yu lhinaunkan laka lhachimoʼon. Va por lhakʼapʼupʼinatʼik ni ox chivinti yu asmaktʼatʼik. 6Vachu va chun la maqancha ni Abraham ox lhakapuʼal ni Dios y xlhiyucha ni Dios laqaʼil tacha ox lapanaki. 7Ex chuncha kakʼatsʼatʼik yu laqsaval sasʼatʼan ni Abraham tajunita va yu talhakapuʼan. 8La maqancha ni Dios kʼatsal y naul la ixchivinti ni kalakmaxtuniyaʼ ixlaqtaqalkʼan tachun yu talhakapuʼan, mas yu jantu israelitas kataval. Chuncha laqputeʼenikal ni Abraham, va junkal: “Va taʼayucha lapanakni kataval, ox katatapasayaʼ por uxintʼi.” 9Ex chuncha tachun yu talhakapuʼan ox tatapasay la ixjatsukuntikʼan chʼantaun kun Abraham yu lhakapuʼal. 10Tachun yu tapulaqtaxtuputun por tamakay yu lhinaunkan laka lhachimoʼon yuʼuncha lakmukʼanikanta talaqalhin. Yu ixchivinti Dios najun: “Taʼayuʼ yu jantu kamakaʼol tachun yu lhinaunkan laka lhachimoʼon yu tsʼoqkanta yucha lakmukʼanikanta talaqalhin.” 11Ni Dios jantu matichun ox laqtsʼin por kamakalcha yu lhinaunkan laka lhachimoʼon, vamun por kalhakapuʼal. Chuncha ox mispakan, porke la ixchivinti Dios najun: “Ni lapanaki yu Dios ox laqtsʼin, yucha va por ixlhakapuʼati katsukuyaʼ.” 12Yu xaputsuku laka lhachimoʼon jantu va taun kaval kun yu xaputsuku jalhakapuʼati. Yu pulaqtaxtuputun por kamakal yu lhinaunkan laka lhachimoʼon, yucha lay kalhitsukul jatsukunti vamun incha chuncha kamakaʼol. 13Ni Cristo kintamaqalchauniʼojon ni lhachimoʼon para jantucha kalhimakxkavakau talaqalhin tejkan yucha makiltakal laka kurus. Chuncha taukʼaniʼochal talaqalhin por kijnankʼan. Tacha ixchivinti Dios najun: “Lhimakxkavakanta talaqalhin yu makiltakanta laka kʼiu.” 14Ex chuncha tachun ni lapanakni, mas yu jantu israelitas kataval, lay katalaqaʼil yu ox chʼantaun kun Abraham por yu makal Cristo Jesús. Chuncha incha lhakapuʼanau, lay laqaʼiyau ni Espíritu. 15Ketʼalaqaunin, klamasuniyau tuʼuchun la ketsukuntikʼan para kamalaʼasitʼik. Incha qayntaun lapanaki katsʼoqlhi taʼayucha kamakaunikal ixlhitapatsa y tsʼoqmulaniy ixtaqaʼuti, ex jantucha lay katalaktʼilhichoqol. 16Chuncha ni Abraham va junkal ni ixmaqlaqapʼu kalaqaʼiyaʼ yu lajʼoxi. Jantu kalhichivinkal yu pumalhuu, va lhichivinkal va qayntaun, va junkal: “la mimaqlaqapʼu”. Yucha va Cristo. 17Va inchine klajunau, ni anchanu chivinti yu lhichiviniy ni Cristo va chʼantaun tʼatamakaul ni Dios kun Abraham. Ex tejkan tapasal 430 jachʼitin va xtaqnil ixlhachimoʼon ni Moisés. Pero yucha jantu lay laktʼilhichoqoy ni chivinti yu Dios tʼatamakaul kun Abraham. 18Dios junil ni Abraham ni kalaqxtaqniyaʼ yu lajʼoxi yu sasʼatʼan. Chuncha jantu katapulhajal por katamakal yu lhinaunkan. Va por ni chivinti yu Dios tʼatamakaul kun Abraham tejkan junil ni valiʼiy kalaqxtaqniyaʼ. 19¿Ex valiʼiycha astan maqxtaqlhi ni Dios yu lhachimoʼon? Va para katapumispal ixlaqtaqalkʼan ni lapanakni tus tejkan mil Jesucristo. Yucha ixmaqlaqapʼu Abraham yu Dios junil kaʼalinaʼ. Ixmayulnin Dios taxtaqnil ni lhachimoʼon ni Moisés, ex yucha jalakmapasanichoqol ni lapanakni. 20Ex chuncha ixʼalin qayntaun yu maqxtaqnikal y alati yu jamapasanikal. Pero Dios va taun y xʼaman xtaqnil ixchivinti ni Abraham. 21¿Lhilayatʼik ni lhachimoʼon yu xtaqnikal Moisés va laktʼilhil ixchivinti Dios yu junil Abraham? Jantu laqsaval kaval. Ni lhachimoʼon incha ixtaqlhi jatsukunti ex lay ox katalaqtsʼin Dios por kʼamakʼatʼik yu lhinaunkan. 22Pero la ixchivinti Dios najun si chʼikantau por yu talaqalhin. Ex chuncha yu ox yu Dios naul kaʼalinaʼ va laqxtaqnikan vamun yu talhakapuʼan ni Jesucristo, para chuncha katalaqaʼil yu talhakapuʼan. 23Pero tejkan jantukaʼ ixlhakapuʼanau ni Jesús yu lay kapulaqtaxtuu, ex ni lhachimoʼon ixkintaxkaulhitʼaunan tacha tachʼinin ni kijnan yu israelitas juntau. Chuncha ixjunita tus tejkan kilachil ni Jesucristo yu lhakapuʼanau para kapulaqtaxtuu. 24Ni lhachimoʼon lhixajchal tacha qayntaun yu kintamalaniyan para kintamakʼatsanin ni maqskʼiniy kalhakapuʼau Cristo. Ex chuncha ni Dios ox kintalaqtsʼin. 25Pero chavaycha vamun maqskʼiniy kalhakapuʼau para lay kalaqtaxtuu ex jantucha kintalhichimoʼoyan ni lhachimoʼon. 26Mintachunkʼan va sasʼatʼan Dios untʼatʼik por lhakʼapʼupʼinatʼik ni Cristo Jesús. 27Va aqchʼajʼautʼik y chuncha masutʼik ni va chʼantaun kun Cristo untʼatʼik. Chuncha tʼanuyatʼik kun Cristo y va tacha kʼalakʼatʼayatʼik kun yucha la metsukuntikʼan. 28Jantu maqskʼiniy tisuncha lapanaki kʼaʼuntʼik, mas va israelita, mas va griego, mas va oqxtamati, mas yu oxamaktaun tijuntayay, mas va joʼati, mas va xanati. Va si chʼantaun untʼatʼik kun Cristo Jesús. 29Chavay incha ixlapanakni Cristo untʼatʼik ex sasʼatʼan Abraham untʼatʼik. Ex tamapasaniyan yu lajʼoxi tacha junil Dios ni Abraham ni kaʼalinaʼ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\