HEBREOS 10

1Ni lhachimoʼon yu Dios xtaqnil Moisés jantu kaval yu lajʼoxi yu Dios kalaqxtaqniyaʼ ixlapanakni. Vamun masuy tsʼuniy tas junita yu lajʼoxi yu kaʼalinaʼ astan. Taun taun jachʼitin va lhinajun lhilhiy katamoqslal ixlapaxkankʼan. Ex ni anchanuʼ lhachimoʼon por ixmoqslaka lapaxkan jantu lay lajʼoxi lakmakay ni lapanakni yu talakanuniputun Dios. 2Incha ni lapaxkan oxicha kalakmakal ni lapanakni y kalaqmixlhicha ixtalaqalhinkʼan ex jantucha katapastaklhi ixlaqtaqalkʼan y jantucha ixmaqskʼiniy katamaqxtaqlhi lapaxkan. 3Pero tataylhaʼal moqslanan lapaxkan taun taun jachʼitin y chuncha ixtapupastakʼa ixlaqtaqalkʼan. 4Yu xajakʼalna ni toros kun chivos jantu lay malaqmixiy talaqalhin. 5Xlhiyucha ni Cristo tejkan kilachil ni aniy lakamunukpaʼ va naul, va junkal ni Dios: Jantucha maqamayan kʼamoqslanikʼa lapaxkan, va kʼimakʼanitʼacha ni kitʼin kilakatunaj. 6Tejkan talaqxavay ixlapaxkankʼan laka jikmi por ixtalaqalhinkʼan jantucha lhipaʼiniyan. 7Ex chuncha iknaul: “Chavay, kiDios kʼatʼi, aniy kminta para kakmakal yu uxintʼi naʼun, tacha kilhitsʼoqkanta la xalibro yu lhachimoʼon.” 8Chuncha pʼunaj naul: “Jantucha maqamayan tejkan tamoqslay lapaxkan nisin tejkan talaqxavay talhitsukuti por ixtalaqalhinkʼan.” Chuncha naul mas tachun ni anchanuʼ lapaxkan va yu lhinajun ni lhachimoʼon. 9Ex astan najun: “Aniy ikminta para kakmakal yu uxintʼi naʼun.” Ex chuncha ni Dios moqosuy yu maqaniyaʼ lapaxkan y vamun laqaʼiy yu sastʼi ixlapaxkan ni Cristo. 10Chuncha ni Jesucristo makal yu lhinaul Dios. Xlhiyucha kintamalaqmixinitan kintalaqalhinkʼan va por aqtauncha tamaqxtaqlhi ixlakatunaj tacha taun lapaxkan. 11Tachun ni kuras israelitas lhilhiy tataylhaʼan moqslanan lapaxkan aqlhuva mas jantu lay malaqmixiy talaqalhin. 12Pero yu Jesucristo vamun aqtauncha tamaqxtaqlhi para kalaqmixlhi talaqalhin mas va tavanancha kaval. Ex taulal la ixlhijakanaj Dios. 13Ancha pakxan tus kalaklhajayaʼ tachun ixtʼalaxkaynin y kalakchʼintamaʼoyaʼ. 14Va aqtauncha tamaqxtaqlhi tacha lapaxkan y chuncha laklaʼoxil para siempre tachun ni lapanakni yu jantucha katalhitsukul talaqalhin. 15Ni Espíritu Santo vachu va chun kintajunan, va najun: 16Anchanu julchan klaktʼatamakaunaʼ sastʼi chivinti ni lapanakni, najun ni Dios. Klakmanuniyaʼ kilhachimoʼon la ixjalhanutkʼan, klaqtsʼoqmukʼaniyaʼ la ixjatapastakʼatkʼan. 17Ex naunchoqoy ni Dios, Jantucha kakmakayaʼ kuenta ixtalaqalhinkʼan nisin ixlaktuʼuntikʼan. 18Chuncha tejkan laqmixacha ni talaqalhin ex jantucha maqskʼiniy kamoqslatʼi lapaxkan para kʼamalaqmixnikʼa mintalaqalhin. 19Xlhiyucha, ketʼalaqaunin, por ixjakʼalna ni Jesús yu kilapaxkankʼan jantucha talhananau para katanuu tus ixpulakna taʼan vil ni Dios. 20Jesucristo kintamalaqltiʼanin sastʼi tin para lay katsukuyau y katapasau por yu laqchʼiti yu lhipulakapitsinti taʼan vil ni Dios. Lay putapasayau ixlakatunaj yu tamaqxtaqlhi. 21Yucha kinkurajkʼan va yu xaʼay kura tachun ixchaqaʼ ni Dios. 22Xlhiyucha katalakanuniu ni Dios kun laqsaval la kelhanutikʼan y jantu katalhanau. Va laqsaval lhakapuʼanau ni laʼoxikantacha kelhanutikʼan. Xlhiyucha jantucha kintamukʼaniyan laqtaqal la kijatapastakʼatkʼan, va lhiʼaqchajʼautaucha kun yu ox xkan. 23Vas kataylhaʼau tacha pʼunaj, tejkan najuu ni lhakapuʼanau y pakxanʼitau ni Jesucristo, jantu kamakauntijlau. Dios lay lhakapuʼanikan ni yucha kamakayaʼ laqsaval tacha najun. 24Maqskʼiniy kamakau kuenta tas lay kalamalakpastakʼaniu para apalay ox kalapaxkau y para kamakau yu lajʼoxi. 25Lati yu ixtalhakapuʼan jantucha tataqxtoʼa pero kijnankʼan maqskʼiniy kataylhaʼau taqxtoqnun y kalaxtaqniu ox jatapastakʼati. Va lakamintacha ni julchan tejkan kaminchoqoyaʼ ni Jesucristo. 26Tejkan mispayau ixchivinti Dios yu laqsaval, incha taylhiʼuxaʼanau maqtaqalhinin ex jantucha alin aputaun lapaxkan yu lay kintamalaqmixiniyan kintalaqalhinkʼan. 27Ex vamun alin maqanlqajnati yu talhaunikan. Ancha tasuy ixtalqaunti ni Dios, yu tacha jikmi kaval yu kalaqmaqniʼoyaʼ ixtʼalaxkaynin. 28La ixlhachimoʼon Moisés incha matichun kamakal ay talaqalhin, ex incha kaʼalil qayntʼuy u qayntʼutu yu laqsaval talhitaulay ex jantu ixtamapaynin, va ixtamaqniy. 29Incha chuncha val kun ixlhachimoʼon Moisés ex apalay lhuu maqanlqajnati paxtoqniy qayntaun lapanaki yu akchʼintamay Sasʼatʼa Dios. Yucha jantu makay kuenta ixjakʼalna ni Jesucristo yu masuy tacha Dios chʼantaun jun kun ixlapanakni. Vachuʼ malukujlay ni Espíritu Santo yu ayaj japaxkanan. 30Mispayau ni Dios y yucha najun: “Kitʼin kimpaxtoqniy kakmamaqanlqajnival y kitʼin kakxtaqniyaʼ yu tapaxtoqniy.” Vachu la ixchivinti Dios najun: “Ni Jalhachimoʼonuʼ Dios kalakmukʼaniyaʼ ixmaqanlqajnatkʼan ni lapanakni.” 31Ayaj lhitalhauniti tejkan katsʼukʼu la ixmakaʼ ni Dios yu kujta. 32Kapʼastʼakchʼoʼotʼik tejkan pʼunaj mispʼatʼik ixchivinti Dios. Va tacha maklku la metsukuntikʼan y ox maʼalhaʼatʼik mas ayaj lhitaʼay ixjunita kun lhuu jamaqanlqajnati. 33Aqtamix la ixʼukxpulakapukʼan tachun ni lapanakni ixtalaktuʼuyan y ixtalhimaqchapuyan. Vachuʼ chʼantaun untʼik kun yu alati metʼalaqaunin yu vachu talhimaqanlqajnal. 34Jalakmapʼaynitʼik tejkan tatanul laka pachʼin. Vachuʼ tejkan maxtʼunikʼantʼik yu minavinkʼan va ox maʼantʼaulʼotʼik kun achati. Ixkʼatsʼayatʼik ni laktʼiyan apalay ox yu alinachal yu minavinkʼan yu jantu kamiʼoyaʼ. 35Jantu kʼamakʼauntʼijlatʼik yu ox mispʼayatʼik, jantu katʼalhanantʼik. Incha katʼaylhipʼinapitik ex ox kalhaʼayapitik. 36Maqskʼiniy kamaʼantʼaulʼotʼik para kʼamakʼatʼik tacha yu lhinajun Dios. Ex chuncha kalaʼaʼiyapitik yu Dios naul kalaqxtaqniyaʼ ixlapanakni. 37La ixchivinti Dios najun: Va tsʼuniy tsʼanqay ex kaminchoqoyaʼ yu maqskʼiniy kamil, jantucha kataqmaqayaʼ. 38Yu kitʼin ox klaqtsʼin, yucha va por ixlhakapuʼati katsukuyaʼ pero incha taspʼikchoqoy ex jantucha kilhipaʼiniy. 39Kijnankʼan jantu chun kajuu tacha yu tataspʼikchoqoy y tatsʼanqay. Kijnan va lhakapuʼanau y va chuncha kapulaqtaxtuyau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\