HEBREOS 11

1Incha kʼalhitsʼukʼu lhakapuʼati ex ox kʼatsʼay ni kaʼalinaʼ yu pʼakxanʼiy, mas chavaycha jantukaʼ tasuy. 2Ni Dios ox jalaqaʼil yu maqaniyaʼ lapanakni por ixlhakapuʼatkʼan. 3Por lhakapuʼanau ixchivinti Dios va xlhiyucha malaqasiyau ni Dios makal tachun yu alin. Ex chuncha tachun yu alinta yucha makal mas pʼunaj jantukaʼ tuʼuchun ixʼalinta. 4Ni Abel ox lhakapuʼal ni Dios y xlhiyucha moqslal apalay ox lapaxkan xajantu yu Caín. Chuncha ni Dios laqaʼinil ixlapaxkan Abel y laqtsʼil tacha ox lapanaki. Ex nil pero mas nitacha va tacha vananaj kintaxaqalayan por ixlhakapuʼati, va kintamasuniyan para kalaqtsʼiʼiu. 5Ni Enoc yucha lhakapuʼal ni Dios. Xlhiyucha lhaʼankal kujnuʼ laktʼiyan, jantu kamispal lhinin. Ex jantucha lay ixtemakan, va ixlhaʼantacha ni Dios. La ixchivinti Dios najun ni Dios ox laqtsʼil tacha tiʼukxuyal. 6Incha jantu kʼalhakʼapʼupʼi ni Dios ex yucha jantu lay ox kalaqtsʼin. Yu talakanuniputun ni Dios maqskʼiniy kalhakapuʼal ni alinta y vachu kalhakapuʼal ni jalaqxtaqniy yu lajʼoxi tachun yu laqsaval tapuxkajuy. 7Vachuʼ ni Noé yucha lhakapuʼal ixchivinti Dios tejkan junil ni kalaqmixaʼ kun xkan ni lakamunukpaʼ mas jantukaʼ ixtasuy. Va makal kuenta y makal laqataun ay barco yu tapulaqtaxtul ixlapanakni. Ex va lakmukʼanikal ixlaqtaqalkʼan yu alati lapanakni. Pero ni Noé lhakapuʼal, xlhiyucha ni Dios ox laqtsʼil. 8Ni Abraham yucha lhakapuʼanil ixchivinti Dios tejkan lhijunil kataxtul la ixtʼun para kaʼal alakataun yu ixnavin kunaʼ. Jantu ixkʼatsay toʼoxtaycha kachaanacha tejkan taxtul la ixtʼun. 9Va lhakapuʼal ni Dios, xlhiyucha tsukuchal anchanuʼ lakatʼun yu Dios naul ixnavin kunaʼ, mas tiʼukxuntayal taʼan jantu machaqaʼ kaval. Va ixtaulay laka karpa y vachuʼ Isaac ali Jacob, yu vachuʼ ixtʼunkʼan val. 10Ni Abraham va ixpakxanʼiy lakataun putaulan yu ox makakanta kun xaputayan. Va lakataun yu Dios lhinajun tacha maqskʼiniy kaval y va yu Dios makay. 11Ni Sara vachuʼ lhakapuʼanil ixchivinti Dios. Mas va la xanaticha y jantucha lay kalhitsukul jasʼatʼa, pero lhakapuʼanil yu Dios naul katapasayaʼ. Xlhiyucha va xtaqnikal tapʼasta para kalhitsukul jasʼatʼa. 12Ex chuncha ni Abraham, mas ayaj xapaycha, va kun yucha taminchal pumalhuu lapanakni tus tacha jastʼakun, tus tacha yu lakstʼuniy kukuj yu alin la ixkilpaʼ lakamar, jantu lay puteʼekan. 13Tachun ni anchanuʼ lapanakni ox ixtalhakapuʼan tejkan tanil. Jantukaʼ ixtalaqaʼiy yu Dios ixnajunta kalaqxtaqniyaʼ. Pero ixtakʼatsay ni kaʼalinaʼ tacha Dios naul, xlhiyucha lhiʼachantajul. Ixtanajun ni va tapasanaʼ ixtajunita, va jantu machaqan aniy lakamunukpaʼ kataval. 14Lapanakni yu chuncha tanajun ox tamasuy ni tapuxkajuy alakataun putaulan taʼan mero ixtʼunkʼan kunaʼ. 15Incha katapastaklhi ni lakatʼun taʼan taminchal ex la lay kataʼanchoqol. 16Pero ixtaʼuxaʼan alakataun putaulan taʼan apalay ox kaval, yu alin laktʼiyan. Xlhiyucha ni Dios jantu lhimaxanan tejkan yuʼuncha tanajun va yucha ixDioskʼan junita. Yucha jalaqlaʼoxinitacha alakataun putaulan. 17Ni Abraham lhakapuʼal ni Dios y xlhiyucha tejkan Dios laqtsʼintanul ex makal yu lhijunkal. Va lhimil ni Isaac va ixlhimoqslal tacha taun lapaxkan mas Dios ixnajunta va yucha kapuʼalil pumalhuu sasʼatʼan. 18Ni Dios lhichivinil ni Isaac tejkan junil ni Abraham: “Va por Isaac katapuʼalinaʼ tachun mesʼatʼan.” 19Ni Abraham ixkʼatsay ni Dios lay kamajkujuchoqol ni Isaac mas kanil. Laqsaval va laycha chuncha ni Abraham laqaʼichoqol istsʼal. 20Ni Isaac va lhakapuʼal ni Dios y xlhiyucha jalaklhitapaynil istsʼalan para lajʼoxi kataval ixjatsukuntikʼan, yuʼuncha va ni Jacob ali Esaú. 21Ni Jacob va lhakapuʼal ni Dios. Xlhiyucha tejkan va laycha kanil jalaklhitapaynil ni Dios por qayntamin istsʼalan. Va taqayntatayal para katoʼoyal Dios, va putayal ixpaliki. 22Ni José va lhakapuʼal ni Dios. Xlhiyucha tejkan va laycha kanil va lhichivinil tejkan katataxtuchoqotachal ni israelitas laka Egipto. Lhinaul va kalhaʼankal ixjalhukuti para kamaknunikal la ixtʼunkʼan. 23Ni Moisés tejkan tsukuchal, ex ixjapayan ixtalhakapuʼan Dios. Xlhiyucha tamaqsaqlhi por laʼatʼutu malkuyuʼ, talaqtsʼil ni va la kʼus ixjunita. Jantu katatalhaunil ni ay jalhachimoʼonuʼ Egipto yu ixlhinajunta ixmaqnika istsʼalankʼan ni israelitas. 24Ex ni Moisés tejkan lhikʼatsalcha, vachuʼ lhakapuʼal ni Dios. Xlhiyucha jantu kamispaputunkal tacha ixpapanti ni jalhachimoʼonuʼ Egipto. 25Va xtaqkal para kalhimaqchapukal kun ixlapanakni ni Dios. Jantu kataʼachajunil taun panchʼix yu talaqalhin. 26Apalay ox lhilal kalhilaktuʼukal por Cristo yu kamalaqachayaʼ ni Dios xajantu kalhitsukul tachun xamaqaliti ni Egipto. Va ixpakxanʼita yu lhilhajati yu Dios kaxtaqniyaʼ. 27Va lhakapuʼal ni Dios, xlhiyucha taxtuchal xalakatʼun Egipto. Jantu katalhaunil ixlhilukuj ni jalhachimoʼonuʼ. Va tacha kalaqtsʼil ni Dios yu jantu laqtsʼinkan, xlhiyucha va taylhaʼal. 28Va lhakapuʼal ni Dios, xlhiyucha makal yu xakʼatan Paxku. Chuncha ni israelitas ixtalhipuxvay jakʼalna xakiltalakxtuti ni ixchaqakʼan. Ex chuncha ixmayul Dios yu lhimil lhinin jantu kalaqmaqnil istsʼalankʼan yu saʼoqsni. 29Ni israelitas yuʼuncha talhakapuʼal Dios, xlhiyucha yu lakamar yu junkan Xlapul va xixlhicha tejkan talaqpuslhi. Pero tejkan ixtalaqpusputun yu xatropas Egipto, ex yu xkan aqtsaunchoqol, va taʼaqskajʼuʼol. 30Aaqtaun ni israelitas talhakapuʼal Dios, xlhiyucha taqtal yu lajʼay xaʼexni laka putaulan Jericó tejkan tamaqachoqonul paqtujun. 31Ancha laka putaulan, yu jamaqtaqalhini xanati yu ixjunkan Rahab, yucha lhakapuʼal Dios. Xlhiyucha ox jalaqaʼil ixlapanakni Dios yu tamaqsaqtanul ancha la ixchaqaʼ. Chuncha jantu kanil kun yu alati yu jantu katamakal kuenta ixchivinti Dios. 32¿Tisuncha apalay kaknaul? Kintsʼanqaniy julchan para kaklhichivinil Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David ali Samuel kun yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios maqancha. 33Yuʼuncha talhakapuʼal Dios y xlhiyucha tamaqalhajal ixtʼunkʼan ni jalhachimoʼonun, ox talhachimoʼonul, talaqaʼil yu Dios ixnajunta kalaqxtaqniyaʼ ixlapanakni, tamalakchaunil ixkilnakʼan yu maqtalin. 34Tamamixil lajʼay jikmi yu laqpʼas, taqoslhi tejkan va laycha ixlaqmaqnikal kun espada, tatapʼasnil tejkan ixtatsʼanqaniy tapʼasta, ixtataʼayajnan tejkan ixʼalin lhilukuj, tatixkaukyaul xatropas ixtʼalaxkayninkʼan. 35Lati xanatin, yu ixapaynin takukchoqol mas ixtanitacha. Alati lapanakni va ayaj jalaqmamaqanlqajnivakal por ixlhakapuʼatkʼan, jantu katamakauntijlal mas taylhaʼal ixmaqanlqajnatkʼan, va ixtalaqaʼiputun ni jatsukunti yu apalay ox tejkan katakujchoqoyaʼ. 36Lati jalaktuʼukal y jalaqmaqanaqkal y jalakchʼikal kun kadena laka pachʼin. 37Lati va jalaktʼalmaqnikal kun chiyux, lati jalaktampachukʼuʼakltʼiukal, lati jalaqmaqnikal kun espada. Lati ixtatiʼukxuntayay y ixtamalaqchʼinin vamun kun ixtaʼan borregos ali chivos, va payniʼincha kilpatanin, tamajkʼatsal, jalaqlhimaqchapukal. 38Ni anchanuʼ lapanakni va ayaj lajʼoxin tus jantu tapaxtoqniy kalaktʼataulal xalapanakni ni aniy lakamunukpaʼ, mas ixtatiʼukxuntayay lakakʼivinan, laka aspajunaxnan, ixtatsukuy taʼan poqapaj lakatʼun. 39Tachun ni anchanuʼ lapanakni ayaj ox ixtalhakapuʼan Dios. Pero aniy lakamunukpaʼ jantu katalaqaʼil yu Dios ixnajunta kalaqxtaqniyaʼ ixlapanakni. 40Dios ixkʼatsay ni kaʼalinaʼ yu apalay ox yu chavaycha kintapaxtoqniyan kijnan. Chavaycha kun kijnankʼan ni anchanuʼ lapanakni yu ixtalhakapuʼan jantu tuʼuchun tatsʼanqaniy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\