HEBREOS 12

1Chuncha la alin lapanakni yu kintamasuniyan tas junita ixlhakapuʼatkʼan, va tacha kintamalaqachoqoxnuyan. Xlhiyucha kamakaunau tachun yu kintatanchaniyan la kimputsukukʼan y kamakajuu tachun yu talaqalhin yu kintalakalhumatan. Mas lhitaʼay, va kamaqantʼaqniʼojoocha, kataylhaʼau takyaunan yu lakatin yu taylhaʼantau. 2Vamun kapastakvi tacha makal ni Jesús. Yucha kintamapʼulan y kintalhachaʼan tus taʼan tamaktay yu lakatin yu puʼanau la kilhakapuʼatkʼan. Yucha xtaqkal para kanil laka kurus mas ayaj lhimaxan. Va ixkʼatsay ni kalhiʼachantajuyaʼ astan y chavaycha vil la ixlhijakanaj ni Dios taʼan lhachimoʼonun. 3Kʼamakʼatʼik kuenta tacha ixjunita ni Jesús, ni maqtaqalhinin lapanakni ayaj mamaqanlqajnival pero yucha maqantaqniʼol. Ex chuncha jantu kalaʼalhoʼontʼik la milhakapuʼatkʼan y jantu katachanin. 4Jantukaʼ maqnikʼanatʼik mas tamamaqanlqajnivayan yu tamaqtaqalhinin. 5Kʼaukchʼoʼotʼatʼik la ixchivinti Dios taʼan taxaqalayan tacha sasʼatʼan. Va najun: Kesʼatʼa kʼatʼi, kʼamakʼatʼi kuenta ni ayaj xtapal tejkan ni Dios lhimaqchapuyan para chuncha kalakpʼastʼakna. Jantu kachʼanin mas laqʼaymayan. 6Dios lasavalay ixjatsukunti ni lapanaki yu ox paxkay. Lhimaqchapuy yu ox laqaʼiy tacha sasʼatʼa. 7Maqskʼiniy katʼayaniʼotʼik tejkan Dios talhimaqchapuyan. Dios talaqtsʼinan tacha sasʼatʼan, xlhiyucha lhitʼapʼasayatʼik yu lhitaʼay la metsukuntikʼan. ¿Taʼayucha japay jantu aqtaun kalaqʼaymal istsʼal? 8Dios jalaklasavalay tachun sasʼatʼan. Incha jantu lasavalayan ex jantu laqsaval sasʼatʼa kaʼuntʼi, va tacha aqchunaʼ kʼatʼi. 9Yu kepayankʼan aniy lakamunukpaʼ mas ixkintalaqʼaymayan va ixtoʼoyayau. Ex apalay kaqalasmakniyau ni kimPay Dioskʼan yu kintaxtaqniyan ketsukuntikʼan y chuncha ox katsukuyau. 10Kepayankʼan va taun panchʼix ixkintalasavalayan tacha yuʼuncha ox talhilal. Pero Dios kintalasavalayan para ox kaxajchal la ketsukuntikʼan para lajʼoxi kajuu chʼantaun kun yucha. 11Chavaycha tejkan Dios kintalasavalayan la ketsukuntikʼan jantu achati kaval, va maqaniti. Pero chuncha pulaniyau yu ox jatsukunti. Va lhixajachal yu ox putsuku yu oxamaktaun. 12Xlhiyucha kʼalhitsʼukʼuchʼoʼotʼik tapʼasta la mimakakʼan ali miʼaqtsoqoqnikʼan para lay ox katʼaylhipʼintʼik. 13Vas kʼamakʼatʼik milakatinkʼan para katapʼasnichoqol yu tatsʼanqaniy tapʼasta para lay kaltananchoqol. 14Kʼamakʼatʼik laqatapʼasta para ox kalalaqtsʼintʼik tachun ni lapanakni. Vachuʼ katʼiʼukxuntʼayatʼik jantu kun tuʼuchun laqtaqal. Incha alin milaqtaqal ex jantu lay kalaqtsʼi ni Dios. 15Kʼamakʼatʼik kuenta para tachun kalaʼaʼitʼik ixjamapayninti ni Dios. Vachuʼ jantu matichun kaxkʼayyatʼik. Incha matichun kaxkayanal, ex pumalhuu katalaxkayl. 16Jantu matichun katʼatamal aqayntaun yu jantu ixnavin kaval y jantu matichun kaʼakchʼintamal yu xtaʼa ni Dios. Ni Esaú akchʼintamal yu ixpaxtoqniy tacha xajayaʼ, va lhistʼal tsʼuniy vayti. 17Kʼatsʼayatʼik ni astan ni Esaú junil ixpay para kaskʼinichoqol Dios. Ixnajun kalhitsukuchoqol yu ixpaxtoqnita pero jantucha kalaqaʼikal, mas mapaxal ixjatapastakʼati, mas skʼil kun laqpuqalhuti. 18Uxiknan jantu katʼayachipitik taʼan titay ni aspajun taʼan maqancha takilal ni israelitas. Anchanuʼ aspajun va yu lay chʼapakan, va ixmaqtajiy kun jikmi, va ixputsʼista y ayaj lhitalhan y ixʼalin uniyaxkan. 19Vachuʼ jantu kaʼasmaktʼik ni anchanuʼ pʼays sqol, vachuʼ yu pʼays chivinti jantu kaʼasmaktʼik tacha maqancha yuʼuncha taqasmaklhi. Va taskʼil para jantucha kalaklhijunil tuʼuchun chivinti. 20Yuʼuncha jantucha lay ixtatayaniy yu ixlhinaunkanta yu inchineʼ: “Mas va taʼayucha kachʼintal taʼan titay ni aspajun, ex katʼalmaqnikal kun chiyux, mas kaval laqataun talhitsukuti.” 21Va ayaj lhitalhauniti ixjunita, tus Moisés naul: “Tus ikxkapʼiknil kun kintalhanti.” 22Jantu ixpʼinatʼik ni anchanuʼ aspajun. Va tacha kachʼipʼintʼatʼik laka aspajun yu junkan Sión taʼan alin laka putaulan Jerusalén. Pero jantu xaputaulan aniy lakamunukpaʼ kaval. Va yu xaputaulan laktʼiyan taʼan vil ni Dios yu kujta. Ancha chʼipʼintʼatʼik taʼan alin miles kun miles ixmayulnin Dios yu tataqxtoʼa kun achati. 23Tʼaqxtʼoqtʼik kun ixlapanakni ni Dios, yu sasʼatʼan tajunita. Ixtaqaʼutikʼan va jatsʼoqʼulakanta taʼan laka palhachimoʼon laktʼiyan. Chʼipʼintʼatʼik taʼan vil ni Dios yu laqlaʼoxiy ixlaqtaqalkʼan ni lapanakni. Chʼipʼintʼatʼik taʼan alin ixlhitsukunukʼan ni lapanakni yu jantu katalhitsukul talaqalhin. 24Chʼipʼintʼatʼikcha taʼan vil ni Jesús yu kintamapasaniyan ni sastʼi chivinti yu Dios kintatʼamakajun. Chʼipʼintʼatʼik taʼan alin yu jakʼalna yu lhipuxvakan para kamalaqmixinikal talaqalhin. Yucha xtaʼa apalay ox jatsukunti xajantu ni jakʼalna yu moqslal ni Abel. 25Jantu kamajʼantʼik ixchivinti Dios yu taxaqalayan. La maqancha ni israelitas tamajʼanil ixchivinti Moisés yu jalaqxaqalal aniy lakamunukpaʼ. Astan jantu lay ixtaqosa ixmaqanlqajnatkʼan. Ex laqsaval kijnan jantu lay kaqosvi kimaqanlqajnatkʼan incha kamajʼaniyau ixchivinti Dios yu kintaxaqalayancha laktʼiyan. 26La maqancha ni lakatʼun va xkapʼiknil tejkan chivinil Dios. Chavaycha najun: “Tejkan chuncha kakchivinchoqoyaʼ kaxkapʼikninaʼ ni lakamunukpaʼ y vachuʼ yu laktʼiyan.” 27Tejkan chuncha najun ni Dios va lhichiviniy ni julchan tejkan kamaqosuyaʼ tachun yu makal yu jantu lay tayaniy. Ex vamun kaxajtachal yu katayaniyaʼ. 28Xlhiyucha kaxtaqniu lhimalaqpuchuncha ni Dios por ukxuyanau taʼan lhachimoʼonun. Ancha jantu aqtaun kalaklayaʼ. Ex chuncha katʼalhaunitʼik ni Dios y ox katʼoʼoyatʼik. 29Yu kiDioskʼan va tacha jikmi yu laqxavanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\