HEBREOS 7

1Ni Melkisedek, yucha ixjunita xaʼay jalhachimoʼonuʼ laka putaulan Salem. Vachuʼ tapatsanil ni Dios yu vilchal laktʼiyan, va tacha qayntaun kuraj. Ni Melkisedek kiitastukʼil ni Abraham tejkan ixminchoqotacha taʼan jalaklhajal laka lhilukuj ni lajʼay jalhachimoʼonun. Ancha ni Melkisedek va naul ox katsukul ni Abraham. 2Ex ni Abraham lvaqnil laqatamin por laqakavin yu kiilhajal laka lhilukuj. Yu ixtaqaʼuti ni Melkisedek naunputun “ay jalhachimoʼonuʼ yu tachun ox makay”. Yucha vachuʼ ixjunita xaʼay jalhachimoʼonuʼ laka putaulan Salem yu naunputun “taʼoxamaktamiti”. Ex chuncha vachuʼ naumputun va “xaʼay jalhachimoʼonuʼ taʼoxamaktamiti”. 3Ni Melkisedek jantu intachun lhichiviniy ixpay ali ixnati ali ixjapapanakni. Vachuʼ jantu intachun lhichiviniy tejkan tsukul ali tejkan nil. Ex ni yucha vananaj va chun tacha yu Sasʼatʼa Dios y junita kuraj mas va tavanancha. 4Kʼamakʼatʼik kuenta ni Melkisedek, yucha ayaj ay lapanaki ixjunita. Mas yu ay kimpaykʼan Abraham yu maqancha ixtʼajun, yucha lvaqnil laqatamin por laqakavin yu jamaxtunil ni jalhachimoʼonun laka lhilukuj. 5La ixlhachimoʼon ni Moisés najun, ni kuras yu tamintachal kun Leví, yuʼuncha talhitʼajun lhachimoʼon para kataskʼinil ni lapanakni yu laqatamin por laqakavin ixlhilhajatkʼan, mas yuʼuncha va ixtʼalaqauninkʼan tajunita, mas yuʼuncha vachuʼ va sasʼatʼan Abraham tajunita. 6Ni Melkisedek skʼinil yu laqatamin por laqakavin yu ixpaxtoqniy kaxtaqlhi ni Abraham. Chuncha skʼil mas jantu ixpapanti Leví ixjunita. Ex chuncha ni Melkisedek naul va ox katsukul ni Abraham, chuncha tacha ixjunkantacha katalhavayaʼ ixpapanakni. 7Tachun ni lapanakni takʼatsay ni yu najun ox katsukul, yucha apalay ay junita xajantu yu junkan. 8Aniy siya kijnan ni lapanakni yu talaqaʼiy laqatamin por laqakavin ni lhilhajati, yuʼuncha valiʼiy lapanakni yu taniy. Jantu chuncha ni Melkisedek. La ixchivinti Dios lhichiviniy tacha vananaj katsukul. 9Chavaycha ni Leví jalaqaʼiniy tachun yu taxtaʼa ixpapanakni ni Abraham. Vachuʼ mapalnil ni Melkisedek tejkan ni Abraham lvaqnil yu lhajal. 10Ni Leví yu ixpapanti ni Abraham va tacha ancha ixʼalinta la ixlakatunaj ni Abraham tejkan paxtoqlhi ni Melkisedek. 11Maqancha tejkan ixtatapatsay tacha kuras yu oqxlaqtaun yu minchal kun Leví, ni israelitas talaqaʼil ixlhachimoʼon Moisés yu xtaqnil Dios. Pero ni lapanakni jantukaʼ ox kun Dios kataval por ixlhitapatsakʼan ni anchanu kuras. Xlhiyucha alinchoqol aqayntaun kura yu tacha Melkisedek ixjunita, jantucha kaval tacha Aarón yu minchal kun Leví. 12Tejkan Dios malaqachal aputaun kura ex vachuʼ makal aputaun jalhachimoʼon. 13Ni ixlhachimoʼon Moisés ixlhinajun yu katapatsal tacha kura yu moqslay lapaxkan, yucha maqskʼiniy kaval ixpapanti ni Leví. Pero yu aniy kura yu malaqachal Dios yucha jantu kaminchal kun Leví. 14La ox kʼatsakan ni Jesucristo kiJalhachimoʼonukʼan yucha ixpapanti ni Judá. Pero ni Moisés jantu kanaul yu minchal kun Judá kaval tacha kura. 15Chavaycha apalay ox lhikʼatsan, va minchal qayntaun kura yu tacha Melkisedek. 16Yucha val kura pero jantu por ixpapanti Leví kaval tacha najun ni jalhachimoʼon. Va por ixtapʼasta yu ixʼalin la ixjatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. 17La ixchivinti Dios lhichiviniy Jesucristo, najun: Uxintʼi kura kʼaʼuneʼe mas va tavanancha, Ay kura kʼaʼuneʼe tacha yu Melkisedek. 18Ex chuncha ni ixlhachimoʼon Moisés yu ixlhichiviniy kuras yucha va ancha tamaktaycha, jantucha kalhitsukul tapʼasta para kintaʼaqtayjun. 19Jantu matichun lapanaki lay ox kaval kun Dios incha vamun por makay kuenta ixlhachimoʼon Moisés. Pero chavaycha apalay ox yu pakxanʼitau por yu makal Jesucristo. Ex chuncha lay talakanuniyau ni Dios. 20Vachu ni Dios va jurado makal tejkan ulal ni Jesucristo tacha kura. 21Chavay yu alati kuras yu ixlakʼulakanta maqancha, jantu chun kachivinil Dios, ni Jesucristo va junkal ni inchineʼ: Ni Jalhachimoʼonuʼ Dios jurado makal jantu kamapaxayaʼ ixjatapastakʼati, va najun: “Uxintʼi kura kʼaʼuneʼe tacha Melkisedek mas va tavanancha.” 22Ex chuncha por ixlhitapatsa ni Jesús ox kʼatsayau ni apalay ox ni chivinti yu Dios jatʼatamakaul chʼantaun kun ixlapanakni. Jantucha tacha yu pʼunaj ixjunita. 23Maqancha ni kuras ixtaniycha ex jantucha lay ixtaylhaʼan, xlhiyucha ixmaqskʼiniy pumalhuu kuras. 24Pero yu Jesucristo yucha kurajcha junita mas va tavanancha. Jantucha kaniyaʼ, va tacha taylhaʼantacha. 25Xlhiyucha mas va tavanancha lay jamalaqtaxtuy ni lapanakni yu talhakapuʼan y chuncha lay talakanuniy Dios. Mas va tavanancha yucha tʼajun y va tacha tapayninitacha Dios por yuʼuncha. 26Va chuncha maqskʼiniyau kijnankʼan qayntaun kura yu chuncha junita. Yucha va yu ixnavincha ni Dios, jantu kalhitsukul laqtaqal, vachu jantu talaqalhin. Jantu chʼantaun kaval kun yu maqtaqalhinin, apalay ay junita xajantu yu laktʼiyan. 27Maqancha qayntaun xaʼukxtin kura ixmaqskʼiniy lhilhiy kamoqslal lapaxkan. Va pʼunaj moqslay por ixtalaqalhin ni yucha, ex astan moqslay por ixtalaqalhinkʼan ni lapanakni. Pero yu Jesús jantu chuncha maqskʼiniy. Yucha va aqtaun tamaqxtaqlhi ixʼaman tacha lapaxkan. 28Yu ixlhachimoʼon Moisés yu pʼunaj xtaqlhi Dios, yucha jalakʼulay xaʼukxtinin kuras yu valiʼiy lapanakni tajunita, yu tatsʼanqaniy yu ox. Pero ixchivinti Dios yu jurado makal astan yucha lakʼulay isTsʼal yu jantu tuʼuchun tsʼanqaniy mas va tavanancha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\