SANTIAGO 1

1Kitʼin va kSantiago yu ixʼoqxtamati Dios y vachuʼ ixʼoqxtamati ni Jalhachimoʼonu Jesucristo kunita. Klamastakʼayau ni uxiknan yu oqxlaqkautʼuy xalapanakni Israel untʼatʼik yu tʼikl pʼutʼaukʼaʼotʼik taʼakapuchun ni lakamunukpaʼ. 2Ni uxiknan yu ketʼalaqaunin, kʼalhiʼachʼantʼaʼutʼik tejkan pulhuu maqanlqajnati tapaxtoqniyan. 3Uxiknan kʼatsʼayatʼikcha ni tejkan maʼanlʼajnanatʼik por milhakapuʼatikʼan ex kʼalhixajtʼachipitik tacha lapanakni yu laqsaval tamaqantʼaqniy taʼan lhitaʼay. 4Kʼamaʼantʼaqnitʼik kun mintapʼastkʼan y ox vas katʼaylhipʼintʼik la metsukuntikʼan tus jantu tuʼuchun katsʼanqal. 5Incha alin xaqayntaun ni uxiknankʼan yu tsʼanqaniy jatapastakʼati, ex maqskʼiniy kaskʼinil ni Dios y yucha kaxtaqniyaʼ. Ni Dios ayaj lhuu xtaʼa y jantu aqtaun najun incha jantu. 6Kʼaskʼinitʼik pero vachuʼ ox kalhakʼapʼupʼintʼik ni kalaʼaʼiyapitik porke yu jantu lhakapuʼan lhiʼakxajachal tacha xaxkan lakamar yu maqyaulhitsukuy ni un la ixʼukxna. 7Incha matichun va putʼuy jalakpastaknan ex jantu lay laqaʼiniy tuʼuchun ni Jalhachimoʼonu Dios 8por tʼuy jatapastakʼati makay. Chavay putaun pastakʼa y ataun julchan aputaun pastakʼa ex yucha jantu lay vas taylhaʼan la ixlakatin. 9Qayntaun kilaqajkʼan incha ayaj kilpataniʼ ex ni yucha lay ay kakʼatsal porke Dios ay makay. 10Chavay yu maqaliʼ lay ay kakʼatsal vamun incha Dios lakatʼuniy makay. Yu maqaliʼ yucha va tacha xaxanati qaltaun javan yu jantu taqmaqay. 11Tejkan xajachil julchan ayaj pʼays jaskʼunun ex yu javan xixacha y yu xaxanati patajuycha ex maqatsʼanqaʼojoycha ixkʼusixtu. Vachu chun katapasayaʼ ni maqaliʼ, yucha katsʼanqayaʼ tejkan vananaj taylhaʼan la ixlhitapatsa. 12Yu tayaniy ixmaqanlqajnati y jantu makauntijlay ixlhakapuʼati yucha ayaj lhiʼachantajuy. Incha kamaqantʼaqniyaʼ tachun ixmaqanlqajnati ex kalaqaʼiyaʼ yu ox jatsukunti tus tacha laqataun korona yu Dios naul kalaqxtaqniyaʼ ixlapanakni yu laqsaval taʼachaniy. 13Tejkan qayntaun makaputun tuʼuchun laqtaqal yucha jantu lay kanaul incha va Dios malakpastakʼaniy para kamakal laqtaqal. Dios jantu jamalakpastakʼaninin para kʼamakʼatʼi yu jantu ox. Yucha jantu matichun chuncha malakpastakʼaniy. 14Va ixlaqʼaman ni lapanaki chuncha jalakpastaknan yu jantu ox yu makaputun la ixjatsukunti y yucha xʼaman maqxtaqkan para kachʼapakal. 15Tejkan chuncha pastakʼa yu makaputun ex yucha puʼakxajyachal talaqalhin y tejkan lhuucha talaqalhin laqayntsay ex puʼakxajyachal lhinin. 16Ketʼalaqaunin yu klapaxkayau, jantu kʼamakʼanukʼantʼik. 17Tachun yu lajʼox yu xtaqnikanau y tachun yu vas junita va si talman minachal y va Dios kintaxtaqniyan. Ni Dios makaʼol tachun maklku yu alin laktʼiyan. Yucha jantu aqtaun tapaxay tacha tapaxay jalkʼikniʼ. 18Ni yucha kintaxtaqnin jatsukunti tejkan laqputeʼenikau yu laqsaval. Va chuncha makaputul para kajuu ni kijnankʼan chuncha tacha sasʼatʼan yu xapʼunaj tatsukul yu apalay lhiʼaynikan xajantu tachun yu lakmakal. 19Ketʼalaqaunin yu klapaxkayau, kapʼastʼaktʼik yu klajunau, ni uxiknankʼan maqskʼiniy listujcha kʼaʼuntʼik para ox kaʼasmaktʼaytʼik. Jantu maqskʼiniy niman kachʼivinintʼik y jantu maqskʼiniy niman kʼalukujlatʼik. 20Ni lapanaki yu lukujlay yucha jantu lay lhitsukuy yu vas jatsukunti yu Dios najun kaʼalil. 21Chuncha maqskʼiniy kʼamakʼauntʼijlaʼotʼik tachun yu jantu lajʼox y tachun talaqalhin yu talhavay la metsukuntikʼan. Kalaʼaʼitʼik ixchivinti Dios yu xtʼaqnikʼantʼik la melhanutkʼan y vachu jantu ay kakʼatsʼantʼik. Ni anchanu chivinti yucha lhitʼajun tapʼasta para katamalaqtaxtun. 22Jantu maqskʼiniy vamun kaʼasmaktʼik ixchivinti Dios, va maqskʼiniy kʼamakʼatʼik tacha yucha lhinajun. Incha jantu makʼayatʼik, ex va milaqʼamankʼan makʼanukʼanatʼik. 23Yu qasmatʼa y jantu makay yu lhinajun ex lhixajyachal va tacha qayntaun lapanaki yu laqapulaqtsʼinkan kun speju. 24Tejkan talakanuy laka speju ox laqtsʼinkan tacha tasuy ni yucha y tejkan jantucha laqapulaqtsʼinkan laka speju ex niman kaukchoqoy tacha lakpujun. 25Pero taʼayucha yu ox makay kuenta ixlhachimoʼon Dios yu oxamaktaun jamakanan, y jantu kʼapʼa ixchivinti yu qasmatʼa, yucha ayaj ox makay incha laqsaval vas taylhaaniy yu lhinajun, ex astan ni yucha kalhiʼachantajuyaʼ por yu makay. 26Incha qayntaun pastakʼa ni laqsaval toʼoyay ni Dios pero la ixkilna va tacha taylhaʼancha chiviniʼ yu jantu lajʼox ex va xʼamancha makanuchoqokan y yu makay jantu tuʼuchun xtapal kaval mas va najun toʼoyay ni Dios. 27Incha qayntaun lapanaki ox toʼoyaputun ni Dios sin talaqalhin y sin kalhitayal tuʼuchun yu jantu lajʼox, ex maqskʼiniy kalaqʼaqtayjul yu tiyaunin yu tamaqanlqajnan kun jasʼatʼan yu jantucha katalhitsukul ixpayankʼan. Vachu tsʼanqay kalhistakkal para jantu kamakal tuʼuchun yu jantu ox putsuku aniy lakamunukpaʼ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\