SANTIAGO 5

1Kaʼasmaktʼik ni uxiknan yu maqalinin untʼatʼik. Kaʼalhuntʼik y kʼalaktʼasatʼik por kʼamaʼanlʼajnanapitik. 2Yu mimaqalitkʼan yucha puchʼitacha y yu milaqchʼitkʼan laqxvayʼojotacha tsapul. 3Yu miʼorojkʼan ali mimplatajkʼan yuʼuncha talaqmastacha y anchanuʼ yu mastacha yucha masuy milaqtaqalkʼan y yucha kʼapʼutsʼanʼayapitik tus tacha katalaqxavaʼon. Vamun tamaqamayan kʼalalhavatʼik mimaqalitkʼan mas chavaycha tʼajuncha miʼonuʼ ni lakamunukpaʼ. 4Kʼamakʼatʼik kuenta. Jantu kʼalakmapʼalatʼik miʼoqxtamatinkʼan yu taxqanal la milhitapatskʼan. Yuʼuncha tus talaktʼasay tachivintanuy. Tus taʼan vilchal ni Dios yu jalaklhichimoʼoy tachun yu talhitʼajun tapʼasta, tus ancha kilchaʼan ixchivintikʼan miʼoqxtamatinkʼan. 5La metsukuntikʼan lhitʼaunʼoyatʼik tachun yu lajkʼus yu alin lakamunukpaʼ y tachun yu skʼinatʼik la melhanutkʼan. Ex chuncha mimputsukukʼan makʼayatʼik tus tacha yu talajʼonta vakaxna yu laqchaʼantacha xajulchan para kalaqmaqnikal. 6Ni lapanakni yu vas tatijuyanal, yuʼuncha jalaqmamaʼanlʼajnivayatʼik tus jalaqmaqniyatʼik, mas yuʼuncha jantu tuʼuchun talaktanchaniyan. 7Ketʼalaqaunin, uxiknan tsʼanqay kʼamaʼantʼaqnitʼik tus tejkan kaminchoqoyaʼ ni kiJalhachimoʼonukʼan Jesucristo. Vachu chun tacha qayntaun yu tapatsay laka kuxtu maqantʼaqniy tus tejkan tamay ni xkan yu pʼunaj tamay y vachuʼ yu astan tamay, tus ex pakxanʼiy kaxqaʼil yu ox jaxqanti. 8Uxiknan ox katʼaylhipʼintʼik y kʼamaʼantʼaqnitʼik vachuʼ, porke ni Jalhachimoʼonuʼ jantucha maqan kaminchoqoyaʼ. 9Ketʼalaqaunin, jantu tuʼuchun kʼalaʼunitʼik para jantu tuʼuchun laqtaqal kʼamukʼanikʼantʼik. Ni Dios yu mukʼay laqtaqal, yucha va laycha kachil, va lakxtuyalcha laka puerta. 10Ketʼalaqaunin, kalaqtsʼiʼitʼik ixputsukukʼan ni lapanakni yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios. Ox ixtamaqantʼaqnita mas ixtamaqanlqajnan tejkan ixtalhichiviniy ixtaqaʼuti ni Jalhachimoʼonu Dios. 11Kijnan kʼatsayau ni anchanu lapanakni yu ixtamaqanlqajnan, yuʼuncha ixtalhitʼajun lhuu achati. Uxiknan asmaktʼatʼik tas valcha kun Job. Yucha maqantʼaqniʼol tachun ixmaqanlqajnati ex mapaynil ni Jalhachimoʼonu Dios. Yucha ayaj paxkanan y mapayninin. 12Ketʼalaqaunin, alin taun tuʼuchun yu ayaj maqskʼiniy. Tejkan chʼivinanatʼik jantu kʼanauntʼik: “por Dios”, para kʼamasutʼi ni laqsaval yu naunatʼik. Vachu jantu kʼanauntʼik: “por ixtapʼasta ni laktʼiyan”, nisin: “por yu lakamunukpaʼ”, nisin por ataun tuʼuchun. Vas kalaʼunitʼik. Incha naunatʼik: “chun”, vamun kaval: “chun”. Incha naunatʼik: “jantu”, vamun kaval: “jantu”, para jantu tuʼuchun laqtaqal kʼamukʼanikʼantʼik. 13Incha alin qayntaun uxiknan yu jamaqaninin, yucha tsʼanqay kaskʼinlhi Dios. Vachu incha alin qayntaun yu ayaj achan, yucha tsʼanqay kamilpal. 14Incha qayntaun taqanʼay, tsʼanqay kalakjuntaʼil ni xalajʼaynin lapanakni yu ox talhakapuʼanan para kataskʼinil Dios y para katalhilakaxapal aceite kun la ixtaqaʼuti ni kiJalhachimoʼonukʼan. 15Incha ox talhakapuʼan tejkan kataskʼiniyaʼ Dios ex palay kunaʼ ni taqanʼan. Yu kiJalhachimoʼonukʼan kamaʼostaulniyaʼ. Incha makal tuʼuchun talaqalhin ex yucha kamalaqmixinikanaʼ. 16Xlhiyucha kʼalamasavalatʼik mintalaqalhinkʼan y kʼalaskʼinitʼik Dios para palay kaʼunchʼoʼotʼik. Qayntaun lapanaki yu ox alinta kun Dios yucha skʼin Dios y yu ixtapayniti lhitʼajun tapʼasta y ox lhiʼakxajachal. 17Ni Elías yucha va qayntaun lapanaki ixjunita tacha kijnankʼan. Pero tejkan ayaj skʼinlhi ni Dios para jantu katamal xkan, ex jantucha katamal lakatʼun tus laʼatʼutu jachʼitin apakltaun. 18Ex astan aaqtaun skʼinchoqol Dios ex tamachoqolcha xkan, ex alinchoqolcha jatachʼanati ni lakatʼun. 19Ketʼalaqaunin, incha alin qayntaun yu makauntijlay ixchivinti Dios yu laqsaval ex yu aqayntaun aqtayjuy para kataspʼikchoqol, 20ex kakʼatsʼatʼik ni yucha malaqtaxtuycha qayntaun maqtaqalhini lapanaki taʼan ixpaxtoqniy kanil. Tejkan chuncha aqtayjuy ex lhuu talaqalhin malaqmixinikan ni anchanu lapanaki yu aqtayjukan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\