SAN JUAN 1

1Pʼunaj tejkan tachun puʼaqtaynil, va tavanancha ixlhiʼalin qayntaun yu junkan ni Chivinti. Ni Chivinti va chʼantaun ixtʼaʼalinta ni Dios, vachu ni anchanuʼ Chivinti yucha va Dios ixjunita. 2Yucha va chʼantaun ixtʼaʼalinta ni Dios tejkan tachun puʼaqtaynil. 3Va por yucha Dios makal tachun yu alin. Incha jantu kaʼalil ni yucha, ex jantu ixmakakal tuʼuchun yu alin. 4Va kun yucha minchal ni jatsukunti. Ni jatsukunti va tacha taun maklku yu jalakmasuniy ni lapanakni yu ox tin. 5Chuncha yu maklku tʼoqx mapulkuy laka putsʼisniʼ. Ixtapʼasta ni putsʼisniʼ jantu lay kamaqalhajal. 6Ni Dios malaqachal qayntaun lapanaki yu ixjunkan Juan. 7Yucha mil va para kalhichivinil ni anchanu maklku para chuncha lay katalhakapuʼal tachun ni lapanakni. 8Pero ni Juan yucha jantu ni maklku kaval. Yucha malaqachakal va para kalhichivinil yu anchanuʼ maklku para katamispal ni lapanakni. 9Ni anchanuʼ maklku va yu laqsaval mapulkuy la ixjatsukuntikʼan tachun ni lapanakni. Va yucha ixminta aniy lakamunukpaʼ. 10Yucha makal ni lakamunukpaʼ, ex aniy kilachil, pero ni lapanakni yu ixtavilanal aniy jantu katamispal. 11Kilachil la ixtʼun pero ixlapanakni jantu katalaqaʼil. 12Pero ni lapanakni yu ox talaqaʼil, yu talhakapuʼal, yuʼuncha jalaqxtaqnil ixtapʼasta para kataval sasʼatʼan Dios. 13Va Dios yu jalakmakal sasʼatʼan. Jantu chuncha katatsukul la ixlakatunajkʼan. Vachuʼ jantu por yu ixtanajun lapanakni. Va Dios yu chuncha jalakmakal. 14Ni anchanu yu junkan ni Chivinti yucha kiilhitsukuchil ixlakatunaj y val lapanaki, ex taulal chʼantaun kun kijnan. Vamun yuʼ minchal kun Dios. Xlhiyucha klaqtsʼiu ni laqsaval la ay ixjunita. Va ayaj qalʼox y tachun yu masuy va laqsaval. 15Ni Juan lhichivinil ni yucha, va pʼays naul: “Va yucha yu kitʼin xaklajunau kaminaʼ astan. Pero mas kamil astan, yucha ixlhiʼalin tejkan kitʼin jantukaʼ xaktsukuy. Xlhiyucha yucha apalay ay xajantu kitʼin.” 16Ex yu kijnan tachun laqaʼiniu yu lajʼay ixmaqaliti, yucha kintaxtaqlhaanitan yu lajʼoxi. 17Ni ixlhachimoʼon Dios lhimil qayntaun lapanaki yu ixjunkan Moisés. Va Jesucristo lhimil yu ay japaxkanti ali ni chivinti yu laqsaval kintamasuniyan Dios. 18Jantu matichun kalaqtsʼil ni Dios. Ni istsʼal yu achaniy yucha va chʼantaun tʼavil ixPay. Va yucha kintamasunin tacha junitacha ni Dios. 19Ni israelitas yu machaqan Jerusalén tamalaqachanil kuras ali levitas ni Juan ni katalhisakmil tasʼayucha ixjunita. 20Tejkan talhisakmil, niman jalakjunil: —Ni kitʼin jantu ni Cristo kakval. 21Ex astan tajunchoqol: —¿Ex tasʼayucha kʼatʼi? ¿Uxintʼicha kʼatʼi ni Elías yu maqancha ixlaqputeʼey ixchivinti Dios? Ex yu Juan naul: —Jantu yuʼ kakval. Ex aaqtaun tajunil: —¿Ex tasʼayucha unitʼa ni uxintʼi? ¿Uxintʼicha ni lapanaki yu maqancha ixtanajun tsʼanqay kamil astan laqputeʼeniʼ ixchivinti Dios? Ex qaltayanal: —Jantu yuʼ kakval. 22Aaqtaun tajunchoqol: —Kilajuniu tasʼayucha kʼatʼi ni uxintʼi. Tsʼanqay kajkunchoqoo yu kintamalaqachan. ¿Tas naʼuncha uxintʼi ni taʼayucha kʼatʼi? 23Ex jalakjunil ni Juan: —Kitʼin kunita ni lapanaki yu ixnaunkan kaminaʼ, yu pʼays tʼasay lakakʼavinan taʼan jaxixninta, yu najun: “Kʼamalaqltʼiʼatʼikcha maqataun tin taʼan kapuminaʼ ni Jalhachimoʼonuʼ.” 24Ni fariseos tamalaqachal ni anchanu lapanakni ni chuncha katalhisakmil ni Juan. 25Ex aaqtaun talhisakmichoqol, tajunil: —Uxintʼi naʼun ni jantu Cristo kaʼuntʼi, nisin Elías, vachu jantu kaʼuntʼi ni anchanu lapanaki yu maqancha ixtanajun kaminaʼ laqputeʼeniʼ ixchivinti Dios. ¿Ex valiʼiycha maqchʼajʼavanancha? 26Ex ni Juan va jalajqaltayl: —Ni kitʼin va xkan kpumaqchajʼavanan. Pero alin qayntaun siya uxiknan yu jantu mispʼayatʼik. 27Yucha kaminaʼ astan. Kitʼin tus jantu kimpaxtoqniy kakmusxʼoqnil xamusni ixvarachi. 28Tachun yu aniy tapasal xalakatʼun yu junkan Betania takuktachal xalaʼaxkan Jordán. Ancha ixtʼajun jamaqchajʼavan ni Juan. 29Tejkan atauncha julchan val ex ni Juan laqtsʼil ni Jesús ixminta taʼan ixyal. Ex naul ni Juan: —¡Kʼalaqtsʼintʼik! Yucha ni Sasʼatʼa borrego yu Dios maqxtaqlhi tacha taun lapaxkan. Va yucha maqosuy ni talaqalhin yu alin lakamunukpaʼ. 30Yucha yu klhichivinil ni kitʼin tejkan knaul ni minta qayntaun yu apalay ay xajantu yu kitʼin. 31Jantu xakmispay taʼayucha ixjunita. Pero xlhiyucha kitʼin kminta jamaqchajʼavanaʼ ni lay katamispal kintʼaʼisraelitas. 32Ni Juan vachu naul: —Kitʼin klaqtsʼil ni Espíritu Santo taʼeltajuminchal tus laktʼiyan tacha laqataun palumax, ex kiitoqslachil la ixkuktan ni yucha. 33Ni kitʼin jantukaʼ xajkʼatsay maticha ixjunita pero yu kimalaqachal kakmil jamaqchajʼavanaʼ kun xkan, yucha kijunil: “Kʼalaqtsʼineʼe ni Espíritu Santo kataʼeltajuminaʼ, katoqslayanta la ixkuktan. Va yucha yu kamaqchajʼavananaʼ kun ni Espíritu Santo.” 34Ni kitʼin klaqtsʼil. Chavay klhichivininta ni va yucha laqsaval Sasʼatʼa Dios. 35Tejkan atauncha julchan val ex ni Juan ancha ixlaktayachoqol pumatʼuy yu ixtatʼaʼan. 36Tejkan laqtsʼil ni ixtʼajun tapasanaʼ ni Jesús ex ni Juan naul: —Kʼalaqtsʼintʼik ni anchanu lapanaki. Yucha ni Sasʼatʼa borrego yu Dios malaqachal tacha taun lapaxkan. 37Tejkan chuncha taqasmaklhi yu pumatʼuy tacha naul ni Juan ex nimancha tatʼaʼal ni Jesús. 38Ex ni Jesús niman talaqaspʼiklhi tejkan jalaqtsʼil ni ixtatixkaulhaʼanta. Va jalaklhisakmil: —¿Tisuncha tʼaunatʼikcha lakxkaunan ni uxiknan? Ex ni yuʼuncha talhisakmil: —Jamalaniniʼ, ¿tas ancha viltʼi ni uxintʼi? 39Ni Jesús jalajqaltayl: —Kʼatʼantʼik laqtsʼinin taʼan kvil. Ex taʼal, talaqtsʼil taʼan ixvil. Ex ancha tamaqltoqoxalcha, va laʼatʼaticha putoqoxata ixjunita. 40Xaqayntaun ni yuʼuncha yu taqasmaklhi ixchivinti ni Juan y tatʼamil ni Jesús va ixjunkan Andrés, yucha ixlaqaj ni Simón Pedro ixjunita. 41Ni Andrés niman kiilakxkaul yu ixlaqaj Simón, va junil: —Chavay ktemaucha ni Mesías. (Yucha naunputun Cristo, yu ixtanajun kamalaqachayaʼ ni Dios.) 42Taval ni Andrés lhaʼal ni Simón taʼan ixyal ni Jesús. Tejkan laqtsʼil Jesús ni Simón, va junil: —Uxintʼi va Simón kʼatʼi, yu istsʼal Jonás. Pero chavaycha kaʼunkʼaneʼe Cefas (yucha naunputun Pedro, yu naunputun Chiyux). 43Tejkan tunkunchoqolcha ex ni Jesús pastaklhi kaʼal la xaʼestado Galilea. Ancha temal ni Felipe, va junil: —Kʼintʼatʼatʼicha ni kitʼin. 44Ni Felipe va machaqaʼ Betsaida ixjunita, la ixtʼunkʼan ni Andrés ali Pedro. 45Ni Felipe al lakxkaunaʼ ni Natanael. Tejkan temalcha va junil: —Chavaycha ktemaucha ni anchanu lapanaki yu maqancha lhitsʼoqʼulal ni Moisés la ixlhachimoʼon Dios, vachuʼ yu talhitsʼoqʼulal ni lapanakni yu ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios maqancha. Yucha va Jesús istsʼal José yu machaqaʼ Nazaret. 46Ex ni Natanael va niman naul: —¿Lay kaʼalil matichun ox yu machaqaʼ Nazaret? Ni Felipe junchoqol: —Kʼatʼatʼi y kʼalaqtsʼineʼecha tas junita. 47Tejkan laqtsʼil ni Jesús va ukstsʼuniy ixminta ni Natanael va junil: —Aniy minta qayntaun israelita yu jantu aqtaun jamakanunun. 48Ex ni Natanael lhisakmil: ¿Tas kʼimpʼumispʼaycha ni kitʼin? Ex ni Jesús va junil: —Tejkan jantukaʼ ixjuntaʼiyan ni Felipe, tejkan ixyatʼi la ixtaʼapuʼ xakʼiu higuera, kitʼin xaklhilaqtsʼintancha. 49Ni Natanael junil: —Uxintʼi jamalaniniʼ kʼatʼi, va Sasʼatʼa Dios unitʼa, vachu uxintʼi va yu ay xaJalhachimoʼonuʼ Israel. 50Ex ni Jesús junil: —Chavay ni uxintʼi ox kʼilhakʼapʼupʼin vamun por kunin ni klaqtsʼin la ixqaltaʼapuʼ higuera. Astan kʼalaqtsʼineʼe yu apalay lajʼay axtoqnu xajantu yu aniy. 51Vachuʼ jalakjunil ni Jesús: —Laqsaval klajunau, kaminaʼ julchan tejkan kʼalaqtsʼinapitik ni laktʼiyan katalaqltiʼayaʼ, vachu yu ixmayulnin Dios katataʼeltajuyaʼ y katapataxtuyaʼ tejkan kintalaqminacha ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\