SAN JUAN 10

1Chuncha ni Jesús jalakjunil: —Laqsaval klajunau incha matichun lapanaki tanuy ixpulakna laka korral pero incha jantu putanuy taʼan yal xapuerta ex ni yucha va alhavanaʼ junita, laqatapʼasta maxtuy yu jantu ixnavin. 2Yu putanuy taʼan yal xapuerta ex ni yucha va yu xalhistaknaʼ borregos. 3Ancha qayntaun malaqltiʼaniy xapuerta para katanul. Ex laktʼasaniy la ixtaqaʼutkʼan laqatamin ni borregos. Yuʼuncha niman taqasmatʼa ixchivinti para kalakmaxtul laka korral. 4Tejkan lakmaxtuʼojoy tachun yu ixnavin ex japʼulaycha ni yucha. Tachun tatʼaʼan, va taqalmispay ixchivinti. 5Pero tejkan jalaktʼasaniy aqayntaun yu jantu tamispay, ex jantu taqalasmatʼa, jantu tatʼaʼan. Jantu taqalmispay, xlhiyucha va niman talajqosmajʼan. 6Ni Jesús chuncha jalakjunil ni fariseos pero yuʼuncha jantu katamalaqasil. 7Ex aaqtaun ni Jesús jalakjunil: —Laqsaval klajunau, ni kitʼin va xapuerta kunita taʼan lay taputanuy ni borregos. 8Tachun yu pʼunaj takilachil, yuʼuncha va alhavanan ixtajunita. Ixtaʼalhaumaxtuputun yu jantu ixnavinkʼan kaval, pero ni borregos jantu kataqalasmaklhi. 9Ni kitʼin va xapuerta korral kunita. Taʼayuʼ yu kaputanuyaʼ taʼan yal xapuerta, yucha kalaqtaxtuyaʼ. Kajunaʼ tacha laqataun borrego yu lay tanuy y lay taxtuy ni laka korral, lay temay yu kaʼuputul. 10’Yu alhavanaʼ yucha min vamun para kaʼalhavanal, vachu para kamaqninil y para kalaktʼilhininʼol. Kitʼin kminta va para laqsaval lay katalhitsukul yu ox jatsukunti y para katalhaval yu achati la ixjatsukuntikʼan. 11Ni kitʼin ox xalhistaknaʼ borregos kunita. Yu ox xalhistaknaʼ borregos, yucha maqxtaʼa ixjatsukunti para ox katatsukul. 12Pero qayntaun oqxtamati yu mapalkan jantu ixnavin kaval ni borregos. Xlhiyucha tejkan min yu maqtaliʼ, ex yucha niman takyajuy. Ex yu maqtaliʼ jalakchʼapayachal ni borregos y valiʼiy tʼikl taputaukʼay. 13Chuncha ni anchanu lapanaki jalakmakauntijlaycha. Yucha jantu makay kuenta ni borregos, vamun yu ixlhilhajati makay kuenta. 14’Kitʼin kunita yu laqsaval ox xalhistaknaʼ borregos. Ox klakmispay kiborregos, vachu yuʼuncha ox kintamispay. 15Vachu chun tacha kimPay ox kimispay ni kitʼin, kitʼin vachu ox kmispay ni yucha. Kitʼin kmaqxtaʼa ketsukunti para ox katatsukul ni kiborregos. 16Vachu klhitʼajun alati borregos yu jantu xanavin aniy laka korral kataval. Yuʼuncha vachu maqskʼiniy kaklaklhimil. Kintatoʼoyayaʼ, va oqxlaqtaun kaʼalinaʼ laka korral. Va qayntaun xalhistaknaʼ kunaʼ. 17’Kitʼin kmaqxtaʼa ketsukunti para kaknil ex astan kaklaqaʼichoqol ketsukunti. Xlhiyucha yu kimPay ayaj kiʼachaniy. 18Jantu matichun lay kimaxtuniy ketsukunti. Va kitʼin kmaqxtaʼa kilaqʼaman. Kitʼin lay kmaqxtaʼa, vachuʼ lay kaklaqaʼichoqoyaʼ. Va chuncha kilhijunil kimPay. 19Tejkan chuncha taqasmaklhi ni israelitas va nimancha tumpaj taval. 20Lati tanaul: —Ni yucha ka va aqmoqxnuʼ lhitʼajun la ixjatsukunti, vachu va lokoj. ¿Valiʼiycha makʼayatʼikcha kuenta yu najun? 21Pero yu alati tanaul: —Jantu chiviniy tacha kalhitsukul aqmoqxnuʼ. Laqataun aqmoqxnuʼ jantu lay kalakmalakavanil yu laʼachʼixin. 22Ancha Jerusalén lhikʼasnin ixjunita tejkan yu ancha machaqan va ixtatʼajun makaninin xakʼatan yu ay lakatajtan. 23Ni Jesús va ixtijuyal la ixlhimaqspaʼ laka ay lakatajtan taʼan ixjapuchʼanan Salomón. 24Ex ancha tamalaqachoqoxnul ni israelitas va aqtayl talhisakmiy, va tajunil: —¿Tasvanancha kilalhitaulniyau yu laqsaval? Incha va uxintʼi ni Cristo yu lakʼulatan ni Dios chavaycha va aqtauncha kilajuniu. 25Ex jaqaltayl ni Jesús, jalakjunil: —Kitʼin klajuniucha pero jantu kilalhakapuʼaniyau. Tachun lajʼay axtoqnuʼ yu kmakay la ixtapʼasta ni kimPay ancha ox tasuy para lay kilapumispau. 26Uxiknan jantu kiborregos kʼaʼuntʼik xlhiyucha jantu lhakʼapʼupʼinatʼik. 27Yu kiborregos yuʼuncha kintaqalmispay. Kitʼin vachuʼ klakmispay ni yuʼuncha, va kintatʼaʼan ni kitʼin. 28Kitʼin klaqxtaqniy jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. Yuʼuncha jantu aqtaun kataniyaʼ, vachu jantu aqtaun matichun kimaxtuniyaʼ la kimakaʼ. 29Va kimPay yu kimaqxtaqnil, vamun yuʼ ay junita. Jantu matichun lay maxtuniy la ixmakaʼ. 30Yu kimPay Dios ali kitʼin va taun kuntau. 31Ex ni israelitas aaqtaun talakasakchoqol chiyux para katalakatʼalmal. 32Pero ni Jesús jalakjunil: —Kun ixtapʼasta kimPay kitʼin klamasuniu lhuu axtoqnuʼ yu lajʼay lhitapatsa. ¿Ex tisuncha yu klamasuniu yu kilalhilakatʼalmaputunau? 33Chuncha ni israelitas taqaltayl, va tajunil: —Kijnan jantu klalhilakatʼalmayau por yu lajʼox lhitapatsa yu makʼatʼi. Va klalhilakatʼalmayau por minchivinti. Chuncha tacha naʼun ayaj tʼapʼasaniy ni Dios. Uxintʼi valiʼiy lapanaki kʼatʼi pero makʼakʼan milaqʼaman tacha Dios kʼaʼuntʼi. 34Ni Jesús jalakjunil: —La mimpalhachimoʼonkʼan ancha tsʼoqkanta yu najun inchine: “Kitʼin klajuniu ni uxiknan va dioses untʼatʼik.” 35Yu tsʼoqmukʼakanta la ixchivinti Dios va si laqsaval. Ancha Dios jalakjunil dioses ni anchanu lapanakni yu jalaqmalaqachanil ixchivinti. 36Dios kilaksaklhi para kimalaqachal kakmil aniy lakamunukpaʼ. ¿Ex valiʼiycha kilajunaucha ni kitʼin va ktʼajun tapasaniniʼ ni Dios vamun por yu klajunau ni kitʼin va Sasʼatʼa kunita? 37Incha kitʼin jantu kmakay ixlhitapatsa kimPay ex jantu maqskʼiniy kilalhakapuʼaniu yu klajunau. 38Pero kitʼin aqtsʼiyaj va kmakay ixlhitapatsa ni kimPay. Ex mas jantu kilalhakapuʼaniyau yu klajunau, maqskʼiniy kilalhakapuʼaniu tejkan laqtsʼinatʼik ni lhitapatsa yu kmakay. Chuncha lay ox kʼatsʼayatʼik ni kimPay va chʼantaun junita kun kitʼin y kitʼin vachuʼ chʼantaun kunita kun yucha. 39Ex aaqtaun ixtalaqxaqamaputunchoqoy ni Jesús, pero tamaqanqoslhi. 40Ex anchoqolcha aaqtaun tus taʼan takuktachal xalaʼaxkan Jordán taʼan Juan pʼunaj ixmaqchajʼavanan. Ex ancha taulchalcha. 41Ancha qaynlhuvaj lapanakni ixtalaqminta ni Jesús, va tanaul: —Ni Juan yucha jantu kamasul yu lajʼay axtoqnuʼ, pero tachun yu naul tejkan lhichivinil ni Jesús va si laqsaval val. 42Chuncha qaynlhuu lapanakni talhakapuʼal ni Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\