SAN JUAN 11

1Ixʼalin qayntaun lapanaki yu ixtaqanʼay yu ixjunkan Lázaro. Va machaqaʼ Betania ixjunita taʼan ixputaulankʼan ixjatʼalapanakni yu junkan María ali Marta. 2Ni anchanuʼ María vachu va yuʼ yu lhilakxapanil yu sʼejenʼe la ixchʼajaʼ ni Jalhachimoʼonuʼ Jesús ex malakxixinil kun ixʼaji. 3Chuncha ixlaʼatʼuykʼan jatʼalapanakni tamalaqachanil chivinti ni Jesús. Tajunil: —Jalhachimoʼonuʼ, chavay ni miʼamigo taqanʼay. 4Ni Jesús tejkan qasmaklhi va naul: —Yu aniy taqanʼati chʼapata jantu kaʼaqxajtachal ixlhinin. Va para kamasukal ixʼayaxtu ni Dios, vachu kiʼayaxtu ni kitʼin yu isTsʼal kunita. 5Ni Jesús ayaj ixlakpaxkay ni Marta ali ixtʼalapanaki ali Lázaro. 6Pero vananaj taqmaqal paqtʼuy ancha taʼan ixvil mas tajunilcha ni Lázaro taqanʼay. 7Ex astan jalakjunil yu ixjalakmalaniy: —Chavay kaʼanchoqoocha aaqtaun ni Judea. 8Ex yu ixjalakmalaniy tajunil: —Jamalaniniʼ, jantukaʼ paqlhuu jun yu machaqan Judea ixtalakatʼalmaputunan para katamaqnin. ¿Ex aaqtauncha uxapʼinchʼoʼoy? 9Ex jalakjunil ni Jesús: —Taun julchan lhitʼajun laqakautʼuy hora. Yu tijuyal tunkuj yucha jantu aystukkan, va lakavanan taʼan alin xamaklku lakamunukpaʼ. 10Pero yu tijuyal lakaputsʼisniʼ yucha aystukkan, va tsʼanqaniy maklku. 11Ex astan naul: —Ni kiʼamigojkʼan Lázaro chavaycha ltatay pero kteʼen maqloʼonuʼ. 12Yu ixjalakmalaniy tajunil: —Jalhachimoʼonuʼ, incha valiʼiy ltatay, ex chun palay kajunchoqoyaʼ. 13Tejkan naul ni va ltatay yucha naunputun ni Lázaro ixnitacha. Ixtʼaltanan yu ixjalakmalaniy, yuʼuncha talhilal valiʼiy ltatati ixlhichiviniy. 14Ex ni Jesús va aaqtauncha vas jalakjunil para katamalaqasil: —Ni Lázaro yucha nitacha. 15Chavaycha kitʼin ayaj klhiʼachantajuy ni jantu an xakvilchal. Apalay ox kaxajtachal para uxiknan para apalay kilalhakapuʼanau. Kaʼau laqtsʼinin. 16Ex ni Tomás yu ixtalhimapaqaʼuy Jachiyan va jalakjunil ni alati ixtʼaltanan Jesús: —Katʼaʼaucha ni Jesús para kanichaʼau chʼantaun kun yucha. 17Tejkan chaʼalcha ni Jesús ex kʼatsal ni va paqtʼaticha ixʼaknuy ni Lázaro. 18Ancha laka putaulan Betania, va ukstsʼuniy laka putaulan Jerusalén, jantu kalaqchaʼal laʼatʼutu kilometro. 19Lhuvaj israelitas ixtalaqminta ni Marta ali María. Ixtamalakaʼulaputun para jantu katamaqaninil por nil ni Lázaro yu ixtʼalapanakkʼan. 20Tejkan Marta kʼatsal ni valaycha kachaʼal ni Jesús, ex niman takyauʼal laqaʼiniʼ. Yu María vananaj tamakaul ixpulakna la ixchaqaʼ. 21Ni Marta junil ni Jesús: —Jalhachimoʼonuʼ, incha aniy ixtʼaʼul ex ni kintʼalapanakkʼan ka jantu ixnil. 22Pero kitʼin ijkʼatsay ni uxintʼi, tachun yu chavaycha kʼaskʼiniyeʼe ni Dios, yucha kamaqxtaqniyan. 23Ex ni Jesús qaltayl va junil: —Yu mimpʼisaqa yucha kakujchoqoyaʼ laka janinin. 24Ex qaltaychoqol ni Marta, va naul: —Chun, kitʼin ijkʼatsay ni kakujchoqoyaʼ ni kimpʼisaqa, astan tejkan katakujchoqoyaʼ ni janinin, tejkan katamaktayacha ni lakamunukpaʼ. 25Ex ni Jesús junil: —Va kitʼin klaqmaqloʼoy ni janinin, vachu kxtaʼa ni jatsukunti. Ex taʼayuʼ yu kilhakapuʼal ni kitʼin mas kanil katsukuchoqoyaʼ aaqtaun. 26Tachun yu alin ixjatsukuntikʼan, incha kintalhakapuʼan, ex yuʼuncha jantu aqtaun kataniyaʼ. ¿Lhakʼapʼupʼin yu aniy? 27Ex ni Marta junil: —Chun, Jalhachimoʼonuʼ, kitʼin klhakapuʼan ni uxintʼi va yu Cristo kʼatʼi yu Sasʼatʼa Dios unitʼa yu ixmaqskʼiniy kamil aniy lakamunukpaʼ. 28Tejkan chuncha junʼol va nimancha takyauʼal juntaʼin ixtʼalapanaki María. Ex saq junil: —Ni jamalaniniʼ aniy yal, va tʼachivinputunan. 29Tejkan chuncha qasmaklhi ni María va nimancha takyauʼostaulal, va laqʼal ni Jesús. 30Ni Jesús jantukaʼ ixtanuyachal ni laka putaulan, vananaj an ixyal taʼan Marta paxtoqlhi. 31Tejkan takyauʼostaulal ni María, y niman taxtul la ixchaqaʼ, ex ni israelitas yu ancha ixtatʼajun malakaʼulanan, tatʼaʼal, ixtalhilay va al qalhuʼ laka putaknun. 32Tejkan chaʼal taʼan ixyal ni Jesús ex ni María niman taʼaqtsoqoqtanil, va junil: —Jalhachimoʼonuʼ, incha va aniy ixtʼaʼul ex ni kimpʼisaqa Lázaro ka jantu ixnil. 33Ex ni Jesús va laqtsʼil ayaj qalhun ni María, vachuʼ ixtaqalhun ni israelitas yu tatʼamil, ex tus xkanil ixjalhanuti. 34Ex jalhisakmil, va jalakjunil: —¿Tas ancha xamaknuyatʼikcha? Va tajunil: —Katʼatʼi laqtsʼiniʼ, Jalhachimoʼonuʼ. 35Ex qalhul ni Jesús. 36Ex ni israelitas tanaul: —Kʼalaqtsʼintʼik. Ni yucha ayaj ixʼachaniy ni Lázaro. 37Alati vachu tanaul: —Yu aniy yucha lay malakavaniy laʼachʼix. Ka lay ixkʼuchʼul para jantu ixnil ni Lázaro. 38Ni Jesús ixmaqaninijʼanta ni laka putaknun. Ni putaknun va taun poqapaj talpa ixpumalakchaukanta laqataun ay chiyux. 39Chuncha ni Jesús naul: —Kʼamaʼosutʼikcha ni chiyux. Ex ni Marta yu ixtʼalapanaki ni lijunto Lázaro niman naul: —Jalhachimoʼonuʼ, chavay ka ayaj akamincha, va paqtʼaticha xajun tejkan nil. 40Ni Jesús junil: —Kitʼin kunin incha kʼalhakʼapʼupʼineʼe ex kʼalaqtsʼineʼe ixʼayaxtu ni Dios. 41Ex tamaqosul ni chiyux, ex ni Jesús talaqstʼal laktʼiyan, va naul: —KimPay Dios, kitʼin kxtaqniyan lhimalaqpuchuncha ni uxintʼi kʼiʼalasmatʼa. 42Kitʼin ijkʼatsay ni uxintʼi va si ox kʼiʼalasmatʼa. Va chuncha knajun para kataqasmaklhi tachun ni lapanakni yu aniy tayanal, para katalhakapuʼal ni uxintʼi kʼimalaʼachʼatʼi aniy lakamunukpaʼ. 43Astan tejkan chuncha naul ex ayaj pʼays chivinil, va naul: —¡Lázaro, katʼaxtʼucha ni anchanu laka putaknun! 44Ex ni lijunto Lázaro va tsʼalaj taxtul ni laka putaknun. Va ox jamaqchʼinti y jachʼanchʼinti ixjunita kun laqchʼiti. Vachuʼ ixʼukxpuʼ ox jalaqapupaqanti ixjunita. Ex ni Jesús jalakjunil: —Kʼamaqxʼoqtʼik, kachʼanxʼoqtʼik, ex kʼaxtʼaqnitʼik lakatin kaʼal. 45Tejkan chuncha makal ni Jesús ayaj lhuu israelitas yu tatʼachaʼal ni María, yuʼuncha talaqtsʼil, ex talhakapuʼal. 46Pero lati niman taʼal laqputeʼeninin ni fariseos yu makal ni Jesús. 47Ex ni fariseos ali yu xaʼukxtinin kuras, vachu yu xalajʼaynin jalhachimoʼonun va chʼantaun tataqxtoqlhi. Chuncha talajunil siya yuʼuncha: —¿Chavay tas kalayaucha ni kijnan? Ni anu lapanaki tʼajun masunuʼ lhuu axtoqnuʼ yu lajʼay yu jantu aqtaun laqtsʼinkan. 48Incha kaxtaqniyau lakatin chuncha tacha lay ex tachun ni lapanakni si katalhakapuʼanaʼ. Ex yu talhachimoʼonun yu machaqan Roma kataminaʼ, katalaqmaqtayaʼ yu ay kilakatajtankʼan, vachu katalaktʼilhiyaʼ taʼakapuchun kimputaulankʼan. 49Exnicha anchanuʼ jachʼitin ixʼalin qayntaun kuraj yu ixjunkan Caifás yucha jalakjunil: —Uxiknan jantu tuʼuchun kʼatsʼayatʼik. 50Jantu malaʼasiyatʼik. Apalay ox kaxajchal para kijnan incha kanil qayntaun por yu alati lapanakni, para jantu tachun katsʼanqau. 51Ni Caifás jantu xʼaman chuncha kanaul. Yucha va xaʼukxtin kura ixjunita ni anchanuʼ jachʼitin. Ni Dios va xtaqnil ixchivinti para kanaul ni Jesús va maqskʼiniy kanil por yu israelitas. 52Vachu jantu vamun por yuʼuncha kaniyaʼ. Vachuʼ maqskʼiniy kanil por tachun ni sasʼatʼan Dios yu valiʼiy tʼikl taputaukʼata lakamunukpaʼ. 53Exnicha ni israelitas yu ixtalhachimoʼonun va chʼantaun taval para katamaqnil ni Jesús. 54Xlhiyucha ni Jesús jantucha ixtijuyal taʼan ixtatijuyanal ni xajalhachimoʼonun israelitas. Va taxtulcha xalakatʼun Judea, alcha lakataun putaulan yu junkan Efraín lakakʼavinan. Ancha tamakaulcha kun ixtʼaltanan yu ixjalakmalaniy. 55Va ixtaʼukstsʼuniy ni Paxku yu ay ixkʼatankʼan ni israelitas. Lhuvaj lapanakni ixtataxtutacha la ixputaulankʼan. Ixtaʼantacha laka putaulan Jerusalén. Yuʼuncha pʼunaj ixtachaʼamajʼan yu jantu ox tacha ixlhinajun la ixlhachimoʼonkʼan para lay katatanul ni laka kʼatan. 56Ancha ixtatʼajun lakxkaunan ni Jesús. Tejkan ixtatanuy ixpulakna ni laka ay lakatajtan, si ixtalalhisakmiy siya yuʼuncha: —¿Tas lhilayatʼikcha? ¿Kaminaʼ u jantu? 57Ni fariseos ali yu xaʼukxtinin kuras ixtachʼiputun ni Jesús. Incha matichun kakʼatsal taʼan kataulal, yuʼuncha ixtalhinajunta ni kalhitaulal para lay katachʼil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\