SAN JUAN 13

1Va laycha kachil ni Paxku yu ay ixkʼatankʼan ni israelitas. Exnicha ni Jesús ox ixkʼatsay ni laqchaʼalcha ixhora para kamakauntijlalcha ni aniy lakamunukpaʼ. Ixkʼatsay ni kaʼanchoqoyacha taʼan vilchal ixPay. Yucha ayaj ixlakʼachaniy ixlapanakni yu ixtʼatiʼukxuyanal aniy lakamunukpaʼ, jantu aqtaun kamiʼol ixjapaxkanti. 2Va laycha kaʼaqtaynil ni vayti. Exnicha ni xaʼukxtin aqmoqxnuʼ ixlhimanunita la ixjatapastakʼati ni Judas Iscariote yu istsʼal Simón para kamaqxtaqlhi ni Jesús. 3Yu Jesús oxicha ixkʼatsay ni yucha va kun Dios ixmintachal, y kaʼanchoqoyaʼ kun yucha. Vachuʼ ixkʼatsay ni ixPay maqxtaqniʼol la ixtamakaʼ tachun yu alin para kalhichimoʼol. 4Ex ostayal taʼan ixtatʼajun vaynin, majʼal ixlaqchʼiti yu ixmulata y lhitampachʼikal aqxtaun toalla. 5Ex pulal taun paxutu xkan aqtayl lakchʼanchaʼay ni pumakautʼuy yu ixjalakmalaniy. Ex jalakmachʼanxixil kun ni toalla yu ixlhitampachʼikanta. 6Tejkan ixchʼanchaʼaputun ni Simón Pedro ex yucha niman junil ni Jesús: —¿Valiʼiycha ni uxintʼi va kitʼin kʼinchʼanchʼaʼayeʼe? 7Ex ni Jesús qaltaychoqol ni Pedro, va junil: —Chavaycha jantu malaʼasiy yu ktʼajun makan ni kitʼin, pero astan ex kʼamalaʼasiyeʼe. 8Ex ni Pedro naul: —Kitʼin jantu aqtaun kakxtaqniyan lakatin kʼinchʼanchʼaʼatʼi. Ex ni Jesús aaqtaun qaltaychoqol, va junil: —Incha jantu kakchʼanchaʼayan ex jantu lay chʼantaun kʼaʼuneʼe kun kitʼin. 9Ex chuncha ni Simón Pedro junil: —Jalhachimoʼonuʼ, ex jantu vamun kinchʼajaʼ kʼinchʼaʼanin. Vachuʼ kʼinchʼaʼanin kimakaʼ ali kiʼaqtsul. 10Chuncha ni Jesús aaqtaun qaltaychoqol, va junil: —Taʼayuʼ yu ox laqachaʼata yucha jantu maqskʼiniy kalaqachaʼakal taʼakchun, vamun ixchʼajaʼ. Ox junita taʼakchun la ixlakatunaj. Uxiknan lajʼoxin untʼatʼik mas jantu mintachunkʼan. 11Ni Jesús ox ixkʼatsay xaqayntaun ni yuʼuncha kamaqxtaʼaʼ, xlhiyucha naul ni jantu tachun lajʼoxin. 12Ni Jesús tejkan jalaqchʼanchaʼaʼolcha ex ulachoqolcha ni ixlaqchʼiti ex anchoqolcha taul ni laka mesa, chuncha jalakjunil: —¿Malaʼasiyatʼik yu xaklamakaniyau? 13Uxiknan kilajunau ni kitʼin va jamalaniniʼ kunita, vachuʼ kilajunau jalhachimoʼonuʼ. Laqsaval ixlaqmiti chuncha kilajuniu, va yucha kunita. 14Ni kitʼin kunita miJamalaninikʼan, vachuʼ miJalhachimoʼonukʼan kunita. Xlhiyucha incha klachʼanchaʼau ex ni uxiknan vachuʼ maqskʼiniy kʼalachʼanchʼaʼatʼik. 15Ni kitʼin klamasuniu va para kilalaqtsʼixtuu. Ex vachu chun kʼamakʼatʼik tacha kmakal kitʼin. 16Ni kitʼin klajunau yu laqsaval. Qayntaun oqxtamati yucha jantu ay kaval tacha ixʼukxtin. Vachuʼ yu jamalaqachanan apalay ay xajantu yu malaqachakan. 17Ex chuncha incha malaʼasiyatʼik tachun yu aniy, ex katsʼukʼuyapitik kun achati tejkan chuncha kʼamakʼayapitik. 18Pero jantu mintachunkʼan klalhichivinau. Kitʼin ox klamispayau ni uxiknan yu klalaksaktau. Chuncha tacha tsʼoqkanta la ixchivinti Dios maqskʼiniy chuncha katapasal, yu najun inchineʼ: “Yu kintʼavajin chʼantaun kun kitʼin chavay kimakay ixtʼalaxkayaʼ.” 19Chuncha klajuniu chavaycha mas jantukaʼ tapasay. Ex tejkan chuncha katapasayaʼ lay kalhakʼapʼupʼinapitik ni tasʼayucha kunita ni kitʼin. 20Laqsaval kitʼin klajunau, taʼayuʼ yu ox kalaqaʼiyaʼ yu kmalaqachay ni kitʼin, yucha vachu kilaqaʼiy ni kitʼin. Yu kilaqaʼiy ni kitʼin, yucha vachuʼ laqaʼiy ni kimPay yu kimalaqachal. 21Tejkan chuncha naul ni Jesús ayaj pʼays jamaqaninil la ixjalhanuti. Ex vas laklhitaulnil yu ixpastakʼa, va naul: —Kitʼin vas klajunau, xaqayntaun ni uxiknankʼan chavay kimaqxtaqyacha. 22Chuncha ixtʼaltanan yu ixjalakmalaniy aqtayl sniy talalaqtsʼin siya yuʼuncha, pero jantu ixtakʼatsay tasʼayucha yu ixtʼajun lhichivin. 23Ni Jesús ayaj ixʼachaniy qayntaun ni yuʼuncha y yucha ixtʼajun vayaʼ taʼan apeʼextaun taʼan ixvil ni Jesús. 24Ex ni Simón Pedro majkunil ni anchanu lapanaki para kalhisakmil ni Jesús tasʼayucha yu ixtʼajun lhichivin. 25Ex ni anchanuʼ lapanaki niman taʼukstsʼuninil ni Jesús ex lhisakmil, va junil: —Jalhachimoʼonuʼ, ¿tasʼayucha lhichʼiviniy ni uxintʼi? 26Ni Jesús qaltayl, va junil: —Kajkʼavayaʼ lakatsʼuniy ni pan. Yu kakxtaqniyaʼ, va yucha klhichiviniy. Tejkan chuncha aval ni ixpan, va xtaqnil ni Judas Iscariote yu istsʼal Simón. 27Tejkan laqaʼil ni pan ni Judas, ex ni Satanás nimancha laqtanul. Ex junkal, naul ni Jesús: —Yu kʼamakʼayeʼe, nimancha kʼamakʼatʼi. 28Yu ixtatʼajun vaynin laka mesa jantu katamalaqasil tacha junil ni Jesús. 29Ni Judas ixpaxtoqniy kamaʼal ixtuminkʼan. Ex lati talhilal va iskʼinikan tumin ni Judas para katalhiʼil axtoqnuʼ para yu kʼatan o para kalaqxtaqnil kilpatanin. 30Chuncha tejkan ni Judas laqaʼil ni pan va nimancha taxtul. Ni anchanuʼ hora ixputsʼistacha. 31Tejkan taxtul ni Judas ex ni Jesús naul: —Chavaycha katasuyaʼ kiʼayaxtu ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki, vachuʼ la ketsukunti katasuyaʼ ixʼayaxtu ni Dios. 32La ketsukunti ni katasuyaʼ ixʼayaxtu ni Dios, xlhiyucha yu Dios kamasuyaʼ kiʼayaxtu kitʼin y jantucha kataqmaqayaʼ. 33Kesʼatʼan, kitʼin jantucha apalay kaktaqmaqayaʼ kun uxiknan. Uxiknan kilalakxkauyau pero vachu chun klajunau tacha klakjunil mintʼaʼisraelitaskʼan: uxiknan jantu lay kapʼinapitik taʼan kitʼin kajkʼanaʼ. 34Chavaycha klalhijunau taun saystʼi putsuku. Kʼalapʼaxkʼatʼik vachu chun tacha kitʼin klapaxkau. 35Incha lapʼaxkʼayatʼik ex tachun ni lapanakni katakʼatsayaʼ ni va laqsaval kintʼaltanan untʼatʼik yu klamalaniyau. 36Ni Simón Pedro lhisakmil ni Jesús, va junil: —Jalhachimoʼonuʼ, ¿tas ancha tʼipʼincha? Ex ni Jesús qaltayl, va junil: —Taʼan kitʼin kteʼen chavaycha jantu lay kʼapʼineʼe pero astan ex chun lay kapʼineʼe. 37Ex ni Pedro qaltayl, va junil: —Jalhachimoʼonuʼ, ¿valiʼiycha chavay jantu lay kaktʼaʼanan? Kitʼin kxtaqkan mas tus kakmaqxtaqlhi ketsukunti por uxintʼi. 38Ex ni Jesús junil ni Pedro: —¿Laqsaval xtʼaqkʼan mas tus kʼamaqxtʼaqtʼi metsukunti por kitʼin? Kitʼin laqsaval kunan tejkan jantukaʼ tʼasay ni puyux uxintʼi aqtʼutu kʼanauneʼe ni jantu kʼimispʼay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\