SAN JUAN 15

1Ni Jesús taylhaʼal ixchivinti, va naul: —Kitʼin kunita ni xakʼiu uvas yu lay lhakapuʼankan. KimPay va tacha qayntaun yu lhistakʼa ixjatachʼanati. 2Incha alin maqlakapataun kimaqlaqapʼu yu jantu xtaʼa xaʼunikan ex yucha niman chaqxmajʼan. Incha ox xtaʼa xaʼunikan, ex yucha valiʼiy lakamajʼan laqachaqxtuniy yu jantu lajʼox xalaqapʼu. Chuncha laʼoxiy para apalay lhuu kaxtaqlhi xaʼunikan. 3Uxiknan laʼoxitʼatʼikcha metsukuntikʼan por ni chivinti yu klamasuniu. 4Katʼaylhipʼintʼik chʼantaun kun kitʼin, tacha kitʼin chʼantaun kunita kun uxiknan. Yu maqlaqapʼu jantu lay xtaʼa xaʼunikan ixlaqʼaman, maqskʼiniy katakilnul laka kʼiu yu titay lakatʼun. Vachu chun tapasay kun uxiknan, incha jantu chʼantaun kaʼuntʼik kun kitʼin ex metsukuntikʼan jantu lay kaxtaqlhi yu lajʼoxi. 5’Kitʼin va yu xakʼiu yu titay lakatʼun, yu uxiknan yu kilalhakapuʼanau, va xamaqlaqapʼu untʼatʼik. Incha qayntaun taylhaʼan chʼantaun kun kitʼin y kitʼin vachuʼ kun yucha, yucha junita tacha maqlaqapʼu yu xtaʼa lhuu xaʼunikan. Jantu lay makʼayatʼik tuʼuchun incha jantu chʼantaun kaʼuntʼik kun kitʼin. 6Yu jantu chʼantaun kaval kun kitʼin, yucha kalaqchaqxmajʼankanaʼ, kapuchʼiyaʼ vachu chun tacha xamaqlaqapʼu yu laqchaqxmajʼankan. Chʼantaun maqxtoqmakan y laqxavakan laka jikmi. 7’Incha tʼaylhipʼinatʼik chʼantaun kun kitʼin, vachu incha kinchivinti ox taylhaʼan kun uxiknankʼan, ex kʼaskʼintʼik yu skʼinpʼutʼunatʼik y kʼaxtʼaqnikʼanapitik. 8Incha uxiknan untʼatʼik tacha maqlaqapʼu yu xtaʼa lajʼox xaʼunikan ex ni kimPay ox toʼoyakan. Ex uxiknan vachuʼ lhiʼakxajyachʼipitik tacha yu laqsaval kintʼaltanan untʼatʼik. 9Kitʼin ayaj klapaxkayau vachu chun tacha kimPay kimpaxkay. Katʼaylhipʼintʼik kun yu japaxkanti yu kitʼin klaxtaqniyau. 10Incha laqsaval kʼamakʼayapitik tacha klhinajun, ex katʼaylhipʼinapitik kun yu japaxkanti yu klaxtaqniyau. Vachu va chun kitʼin kmakay yu lhinajun kimPay y chuncha ktaylhaʼanta kun yu japaxkanti yu kixtaqniy. 11’Kitʼin chuncha klalhixaqalayau para kaʼachʼantʼik tacha kʼachan ni kitʼin y tus kʼalhitsʼukʼuʼotʼik tachun ni achati. 12Yu klalhijunau kʼamakʼatʼik va yu inchineʼ: Kʼalapʼaxkʼatʼik vachu va tacha ni kitʼin klapaxkayau. 13Yu apalay ay japaxkanti yu lay kʼamakʼatʼi va kʼamaqxtʼaqtʼi mijatsukunti por mintʼaltanan. 14Uxiknan va kintʼaltanan untʼatʼik incha makʼayatʼik tacha yu klalhijunau. 15Jantucha klajunau kiʼoqxtamatin. Qayntaun oqxtamati jantu kʼatsay yu makay ixʼukxtin. Kitʼin klajunau va kintʼaltanan, va klamasuniʼojoo tachun yu kijunil kimPay. 16Uxiknan jantu kilalaksakvi kitʼin, va kitʼin klalaksakvi ni uxiknan. Klamalaqachayau ni kaʼuntʼik tacha maqlaqapʼu yu xtaʼa lajʼox xaʼunikan yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. Chuncha ni kimPay kataxtaqniyan tachun yu kʼaskʼiniyapitik la kintaqaʼuti. 17Klalhijunau yu inchineʼ: Kʼalapʼaxkʼatʼik. Ni Jesús taylhaʼal ixchivinti, va naul: 18—Incha ayaj taxkayyan yu xalapanakni lakamunukpaʼ, kapʼastʼaktʼik ni va pʼunaj kintaxkayl ni kitʼin. 19Incha uxiknan ixʼuntʼik chʼantaun kun xalapanakni lakamunukpaʼ ex yuʼuncha ox ixtalaqtsʼin. Pero jantu chʼantaun kaʼuntʼik kun yuʼuncha, va kitʼin klalaksakvi para jantucha kaʼuntʼik xalapanakni lakamunukpaʼ. Xlhiyucha ayaj taxkayyan. 20Kapʼastʼaktʼik tacha klajuntaucha: “Jantu matichun oqxtamati ay kaval tacha ixʼukxtin.” Incha kitʼin kintaxkaylhitʼajun, ex ni uxiknan vachu chun kataxkaylhitsukuyan. Yu taqasmatʼa kinchivinti, yuʼuncha vachu kataqasmakniyan minchivintikʼan. 21Yu kataxkaylhitsukuyan chuncha katamakayan por kilapanakni untʼatʼik. Jantu tamispay yu kimalaqachata. 22’Incha jantu xakmil, incha jantu xaklaqlhixaqalal ex yuʼuncha jantu tuʼuchun laqtaqal ixtataukʼanil. Pero chavay yuʼuncha jantu lay tanajun ni jantu kaʼalil ixlaqtaqalkʼan. 23Tachun yu kintaxkajiy vachu taxkajiy ni kimPay. 24Jantu tuʼuchun laqtaqal ixtataukʼanil incha jantu xaklakmasunil lajʼay axtoqnuʼ yu jantu aqtaun laqtsʼinkan. Pero mas va talaqtsʼintacha va kintaxkajiy, vachuʼ taxkajiy ni kimPay. 25Chuncha tapasay para katapasal tacha tsʼoqkanta la ixchivinti Dios yu najun inchineʼ: “Kintaxkajiy ni lapanakni mas jantu tuʼuchun laqtaqal kakmakal.” 26’Kaminaʼ yu kataʼaqtayjuyan yu kamintachal kun kimPay. Yucha ni Espíritu Santo yu masuy yu laqsaval. Yucha kaklamalaqachaniyau kamintachal kun kimPay ex vas kilhichivinanaʼ ni kitʼin. 27Ex ni uxiknan vachuʼ maqskʼiniy kilalhichiviniu ni kitʼin. Va uxiknan ukxuyanantʼikcha kun kitʼin tus tejkan kʼaqtaynil jamalaniniʼ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\