SAN JUAN 16

1—Tachun yu aniy klalhixaqalayau para jantu kʼamakʼauntʼijlatʼik milhakapuʼatkʼan. 2Katalaqnaqxtuyan taʼan tataqxtoʼa kintʼaʼisraelitaskʼan. Kaminaʼ julchan tejkan lati katamaqniyan, chuncha katalhilayaʼ ni va ox tatapatsaniy ni Dios. 3Jantu tamispay ni kimPay y jantu kintamispay ni kitʼin, xlhiyucha chuncha katamakayaʼ. 4Chuncha klajunau, ex tejkan chuncha kʼatʼapʼasayapitik kapʼastʼakchʼoʼoyapitik ni va pʼunaj chuncha xaklajuntaucha. ’Jantu chuncha kaklajuniu tejkan pʼunaj xaklatʼaʼukxuyanau. Ni kitʼin xakvil kun uxiknankʼan y jantu tuʼuchun ixtʼapʼasayatʼik. 5Chavay klaqʼanacha yu kimalaqachal, jantu matichun ni uxiknan kilalhisakmiputunau toʼoxtaycha kteʼencha. 6Klajunau ni kteʼenchoqoycha, xlhiyucha uxiknan va ayaj jamaʼanininatʼik. 7Kitʼin laqsaval klajunau, apalay ox kaxajtachal para uxiknankʼan incha kajkʼalcha. Incha jantu kajkʼanaʼ ex jantu lay katalaqminan ni Espíritu Santo yu kataʼaqtayjuyan. Incha kajkʼanaʼ ex kaklamalaqachaniyau. 8Tejkan yucha kaminaʼ ex kalakmasuniyaʼ xalapanakni lakamunukpaʼ ni alin ixtalaqalhinkʼan, kalakmasuniyaʼ tacha junita yu vas jatsukunti, vachuʼ kalakmasuniyaʼ ni Dios mukʼay laqtaqal. 9Kalakmasuniyaʼ ni alin ixtalaqalhinkʼan por jantu kintalhakapuʼal ni kitʼin. 10Kalakmasuniyaʼ tacha junita yu vas jatsukunti. Yucha klhitʼajun kitʼin xlhiyucha kaklaqʼanaʼ kimPay y uxiknan jantucha kilalaqtsʼinau. 11Kalakmasuniyaʼ ni Dios mukʼay laqtaqal, xlhiyucha ni aqmoqxnuʼ yu lhachimoʼonun ni lakamunukpaʼ yucha mukʼanikantacha ixmaqanlqajnati. 12’Ayaj lhuu alin yu klajunputunau pero chavaycha jantukaʼ lay malaʼasiyatʼik. 13Tejkan kaminaʼ ni Espíritu Santo yu masuy yu laqsaval, exnicha katamasuniyan tachun yu laqsaval. Yucha jantu kachivinanaʼ ixlaqʼaman, vamun yu kaqasmaktayaʼ. Yucha katamasuniyan yu katapasayaʼ astan. 14Yucha kalaqaʼiyaʼ yu kakmaqxtaqniyaʼ ex katamasuniyan ni uxiknankʼan, chuncha kintoʼoyayaʼ. 15Tachun yu lhitʼajun ni kimPay va si kinavin junita. Xlhiyucha klajunau ni Espíritu Santo kalaqaʼiyaʼ ni chivinti yu kitʼin kakmaqxtaqniyaʼ para katamasunin ni uxiknankʼan. 16’Jantucha kaktaqmaqayaʼ, ex ni uxiknan jantucha kilalaqtsʼinau. Pero astan ex kilalaqtsʼinchoqoyau, va kajkʼanaʼ taʼan vilchal kimPay. 17Chuncha ixtʼaltanan yu jalakmalaniy aqtayl talalhisakmiy siya yuʼuncha, va tanaul: —¿Tisuncha naunputun yu ixkintajunan? Najun ni jantucha kataqmaqayaʼ ex jantucha kalaqtsʼinau. Vachu najun astan kalaqtsʼinchoqoyau. ¿Suncha naunputun tejkan naul ni kaʼanacha taʼan vilchal ixPay? 18Ex tataylhaʼal lalhisakminin: —¿Suncha naunputun tejkan najun jantucha kataqmaqayaʼ? Tus jantu malaqasiyau. 19Ni Jesús xtaqnil kuenta yu ixtalhisakmiputun. Ex lakjunil: —Va klajuniu ni jantucha kaktaqmaqayaʼ ex jantucha kilalaqtsʼinau pero astan kilalaqtsʼinchoqoyau. ¿Va yucha tʼaunatʼik lalhisakminin, valiʼiycha chuncha xaknajun? 20Laqsaval klajunau ni kʼalajʼalhunapitik, ayaj kʼamaʼaninanapitik. Yu xalapanakni aniy lakamunukpaʼ, yuʼuncha ayaj katalhiʼachantajuyaʼ. Pero uxiknan mas kʼamaʼaninanapitik, astan kaʼachʼanapitik. 21Tejkan qayntaun xanati kalhitsukuyaʼ sasʼatʼa ex ayaj jamaqaninin, va lakachilcha ixjulchan para kamajkʼatsal. Pero astan tejkan tsukuycha ni jasʼatʼa ex jantucha pastakʼa ixjamaqanlqajnati. Va lhiʼachantajuy ni tsukulcha qayntaun jasʼatʼa aniy lakamunukpaʼ. 22Vachu va chun ni uxiknan chavaycha kʼamaʼaninanapitik pero astan kaklalaqtsʼinchoqoyau. Exnicha kʼalhitsʼukʼuyapitik lhuu achati la melhanutkʼan. Jantu matichun lay katamaxtunichoqoyan ni anuʼ achati. 23’Anchanu julchan ex jantucha tuʼuchun kilalhisakmiyau. Laqsaval kitʼin klajunau ni uxiknan tachun yu kʼaskʼiniyapitik ni kimPay la kintaqaʼuti yucha kataxtaqniyan. 24Chavaycha uxiknan jantukaʼ tuʼuchun skʼinatʼik la kintaqaʼuti. Kaskʼintʼik ex kʼalaʼaʼiyapitik, chuncha kʼalhitsʼukʼuyapitik lhuu achati. 25’Chavay klalhixaqalayau tachun yu aniy kun chivinti yu tamapastakniyan pero lhitaʼay para kamalaʼasitʼik. Pero kaminaʼ julchan tejkan jantucha chuncha kaklalhixaqalayau, va vas kaklajunau tacha junita kimPay. 26Anchanu julchan kʼaskʼiniyapitik kimPay la kintaqaʼuti yu kʼamaqskʼiniyapitik. Kitʼin jantucha maqskʼiniy kaktapayniniyaʼ por uxiknankʼan, 27va yucha taʼachaniyan. Uxiknan kilaʼachaniyau vachu lhakʼapʼupʼintʼatʼikcha ni kitʼin va ancha kmintachal kun Dios, xlhiyucha taʼachaniyan. 28Kminchal taʼan vilchal ni kimPay tus aniy lakamunukpaʼ. Pero chavay kakmakaunaʼ ni aniy lakamunukpaʼ, kaklaqʼanchoqoyacha ni yucha. 29Ex ixtʼaltanan yu jalakmalaniy tajunil: —Chavay chun vas kilatʼaunau xaqalanan, jantucha mapʼatsʼay chivinti yu lhitaʼay ixmalaqasika. 30Chavay ijkʼatsayau ni uxintʼi mispʼaʼoʼoy tachun, jantucha maqskʼiniy kʼalhisakmikʼa tuʼuchun. Xlhiyucha klhakapuʼanau ni laqsaval va kun Dios tʼantʼachiy. 31Ex ni Jesús va jalakjunil: —¿Ex chavay lhakʼapʼupʼinatʼikcha? 32Va tsʼuniycha tsʼanqay para kachil ni anchanu hora, chavaycha va chilcha tejkan uxiknan valiʼiy tʼikl kʼapʼutʼaukʼayapitik, siya lakatamin kapʼinapitik. Ex va keʼemancha kilamakaulayau. Pero jantu keʼeman kaktaulaʼ, ni kimPay chʼantaun vil kun kitʼin. 33Chuncha klajunau para lay oxamaktamin katsʼukʼutʼik tejkan chʼantaun kilatʼatʼaunau ni kitʼin. Ni xalapanakni ni aniy lakamunukpaʼ va ayaj katamamaqanlqajnivayan. Pero kʼaʼayajnantʼik, ni kitʼin kmaqalhajatacha ixtapʼasta ni aniy lakamunukpaʼ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\