SAN JUAN 18

1Tejkan chuncha naunʼol ni Jesús ex tataxtulcha chʼantaun kun ixtʼaltanan yu jalakmalaniy para katatakukchalcha yu xalaqxqatij Cedrón. Ancha jalaktʼatanuchalcha ni Jesús taʼan ixchʼankan xakʼiu olivos. 2Ni Judas yu kamaqxtaʼaʼ ni Jesús, yucha vachu ox ixjamispanan ni ancha taʼan ixʼalin ni olivos. Ni Jesús aqlhuvaj ixtataqxtoqtacha ancha chʼantaun kun ixtʼaltanan yu jalakmalaniy. 3Ex ni Judas jalaktʼachaʼal oqxlaqtaun tropas. Vachuʼ taʼal yu talhistaknan lakatajtan, va chuncha talhinaul ni xaʼukxtinin kuras ali yu fariseos. Ixtalhaʼanta ixpamaqninkʼan vachuʼ ixtalhaʼanta ixqaʼichikʼan ali ixmaklkukʼan. 4Ni Jesús ox ixkʼatsay tachun yu kalhitapasayaʼ, ex taxtul y jalaklhisakmil: —¿Taʼayucha lakxkʼauyatʼikcha? 5Ex taqaltayl, va tajunil: —Kijnan klakxkauyau Jesús yu machaqaʼ Nazaret. Ex ni Jesús naul: —Va kitʼin kunita. Ni Judas yu ixmaqxtaʼa ni Jesús ancha ixjalaktʼayalcha tachun yu ixjalaklhaʼanta. 6Tejkan Jesús jalakjunil: “Va kitʼin kunita”, ex niman tatatichoqoʼal tus tataqtal lakatʼun. 7Ni Jesús aaqtaun jalaklhisakmichoqol: —¿Tasʼayucha ni lakxkʼauyatʼikcha? Ex yuʼuncha aaqtaun taqaltayananchoqol: —Kijnan klakxkauyau va Jesús yu machaqaʼ Nazaret. 8Chuncha ni Jesús aaqtaun jalakjunchoqol: —Kitʼin klajuniucha ni va kitʼin kunita. Incha laqsaval va kitʼin kilalakxkauyau ex kʼalaqxtʼaqnitʼik lakatin kataʼal yu aniy tayanal. 9Chuncha naul va para chuncha kaval tacha ixnajuntacha ni Jesús: “KimPay kʼatʼi, tachun yu kʼimaqxtʼaqnin jantu katsʼanqal mas va qayntaun.” 10Ex ni Simón Pedro maxtul ixʼespada yu ixlhitʼajun, niman aqatuchaqxpʼuxlhi aqxtaun ixʼaqaxqol taʼan la ixlhijakanaj qayntaun yu junkan Malko. Yucha va ixʼoqxtamati ixjunita yu xaʼay kuraj. 11Ex ni Jesús junil ni Pedro: —Kʼamanuchʼoʼocha miʼespada la xapaʼinaj. Yu kimPay yucha kixtaqnil para ayaj kakmaqanlqajnal, kitʼin maqskʼiniy kaklaqaʼil. 12Ni tropas ali ixʼukxtinkʼan, vachuʼ ni israelitas yu xalhistaknan lakatajtan tachʼapachal ni Jesús, va tachʼil. 13Pʼunaj talhaʼal la ixchaqaʼ qayntaun jalhachimoʼonuʼ yu junkan Anás. Yucha va ixʼapaʼ ni Caifás yu ay kuraj ixjunita ni anchanuʼ jachʼitin. 14Ni anchanuʼ Caifás vachu va yuʼ yu jalakjunil ni israelitas ni apalay ox kaxajchal incha kanil qayntaun lapanaki por tachun yu alati. 15Ni Simón Pedro ali aqayntaun ixtʼaltanaʼ Jesús, yuʼuncha astan ixtatʼaʼanta ni Jesús. Ni anuʼ yu tʼaʼal ni Pedro yucha ixmispay ni ay kuraj. Yucha vas tanuchal taʼan lhaʼankal ni Jesús la ixjapuchʼanan ixchaqaʼ ni ay kuraj. 16Yu Pedro tamakaul ixlhimaqspaʼ laka puerta, ex ni anchanuʼ yu ixmispay ni ay kuraj taxtul maqspaʼ. Ex lhijunil ni jatsiʼi yu xamalaqltiʼanaʼ para kamalaqpusul ni Pedro, ex tanulcha. 17Chuncha ni xamalaqltiʼanaʼ lhisakmil ni Pedro, va naul: —¿Jantu uxintʼi kaʼuntʼi xaqayntaun ixtʼaltanaʼ ni anu lapanaki? Ex qaltayl ni Pedro, va junil: —Jantu kitʼin kakval. 18Anchanuʼ julchan ayaj lhikʼasnin ixjunita. Ni oqxtamatin ali xalhistaknan lakatajtan ixtamamata jikmi, va ixtatʼajun sʼonun. Vachuʼ ancha ixyal ni Pedro, ixlaktʼatʼajun sʼonuʼ. 19Ni ay kuraj aqtayl lhisakmiy ni Jesús taʼayucha ixtʼaltanan yu jalakmalaniy. Vachu lhisakmil tisuncha chivinti ixmasuy. 20Ni Jesús junil: —Kitʼin kmasuy kinchivinti la ixlakaʼukxpukʼan tachun ni lapanakni. Vachuʼ kmasuy taʼan tataqxtoʼa yu alati israelitas y vachuʼ yu ay lakatajtan. Jantu aqtaun kmasuy laqatamaqsaq. 21¿Valiʼiycha kʼilhisakmiycha ni kitʼin? Kʼalhisakmitʼi yu kintaqalasmaklhi. Yuʼuncha katanaul yu klaqlhixaqalal, yuʼuncha takʼatsay tachun yu knaul ni kitʼin. 22Tejkan chuncha naul ni Jesús ex qayntaun tropa yu ixjalhistaknan yu ay lakatajtan niman palaqstisal laqataun, va junil: —¿Valiʼiycha chuncha lhiʼaltʼaʼiy ni ay kuraj? 23Ni Jesús junil: —Incha kitʼin jantu vas kakchivinil ex kʼiʼun tisuncha yu jantu vas kaknaul. Pero incha vas kchivinil, ¿ex valiʼiycha ixkʼisay? 24Ex ni Anás lhinaul kalhaʼankal tachʼin taʼan vil ni Caifás yu xaʼukxtin kuraj. 25Ni Pedro vananaj ixtaylhaʼanta sʼon laka jikmi. Lati talhisakmil, tajunil: —¿Jantu uxintʼi kaʼuntʼi xaqayntaun ixtʼaltanaʼ ni anchanuʼ lapanaki? Ni Pedro jantu kalhitaulal, va naul: —Jantu kitʼin kval. 26Astan chivinil qayntaun ixʼoqxtamati yu ay kuraj. Yucha ixlaqaj ixjunita yu aqatuchaqxpʼuxlhi ni Pedro. Yucha vachuʼ lhisakmil, va junil: —¿Uxintʼi klaqtsʼin chʼantaun kun yucha ancha laka olivos? 27Ni Pedro aaqtaun jantu kalhitaulal. Exnicha tʼasal ni puyux. 28Tejkan tamaqaxtulcha la ixchaqaʼ ni Caifás ex ni lapanakni talhaʼalcha ni Jesús laqa ay chaqaʼ taʼan vil ni gobernador. Va ixtʼajuncha tunkunuʼ. Yuʼuncha jantu katatanuputunchal. Ixtalhilay incha katatanul la ixchaqaʼ qayntaun yu jantu israelita kaval ex kataxkilival ixjatsukuntikʼan. Ex astan jantucha lay katavayl la ixkʼatankʼan yu Paxku, ex jantu katatanul. 29Xlhiyucha ni Pilato taxtul maqspaʼ para katʼachivinil, ex jalakjunil: —¿Tisuncha laqtaqal mukʼaniyatʼik ni aniy lapanaki? 30Ex taqaltayl, va tajunil: —Yu va jantu ixlhitsukul tuʼuchun laqtaqal, kijnan jantu xaklalhiminiu. 31Ex va chuncha jalakjunil ni Pilato: —Kʼalhipʼintʼikcha, uxiknan kʼamukʼanitʼik laqtaqal tacha yu lhinajun la milhachimoʼonkʼan. Ex taqaltayl ni israelitas, tajunil: —Kijnan yu israelitas kuntau jantu klhitsukuu lakatin kakmaqniu qayntaun lapanaki por ixlaqtaqal. 32Ex laqsaval chuncha tapasal tacha naul ni Jesús tas kunacha tejkan kaniyaʼ. 33Ni Pilato aaqtaun tanuchoqol laqa ay chaqaʼ ex juntaʼil ni Jesús, va lhisakmil: —¿Uxintʼicha kʼatʼi yu ay ixjalhachimoʼonukʼan ni israelitas? 34Ni Jesús junil: —¿Va chuncha pʼastʼakʼa milaqʼaman u va chuncha tajuniy yu alati yu kintalhichiviniy kitʼin? 35Ex qaltayanal ni Pilato, va naul: —¿Kilhilay ni kitʼin va israelita kunita? Tachun yu mintʼamachaqan ali yu xaʼukxtinin kuras, va yuʼuncha tamaqxtaqyan la kintamakaʼ. ¿Tisuncha laqtaqal makʼatʼa? 36Ex qaltayanal ni Jesús: —Kimpalhachimoʼon jantu aniy lakamunukpaʼ kaval. Incha va aniy ixval ex xaklhitsukul lapanakni yu ixkintaʼaqtayjul para jantu kintachʼapachal kintʼaʼisraelitas. Pero kimpalhachimoʼon jantu aniy kaval. 37Ex ni Pilato aaqtaun naunchoqol: —Ex ni uxintʼi ka va jalhachimoʼonu kʼatʼi. Ex ni Jesús qaltayl, va junil: —Laqsaval yu naʼun, ni va kitʼin jalhachimoʼonuʼ kunita. Xlhiyucha ktsukul aniy, kmil lakamunukpaʼ va para knaul yu laqsaval. Tachun yu taʼachaniy yu laqsaval yuʼuncha kintaqasmakniy kinchivinti. 38Ex qaltaychoqol ni Pilato, va junil: —¿Ex tisuncha yu laqsaval? Tejkan chuncha naul ni Pilato ex anchoqol maqspaʼ jalaktʼachivin ni israelitas, jalakjunil: —Kitʼin jantu ktemaniy tuʼuchun laqtaqal ni aniy lapanaki. 39Pero mimputsukukʼan yucha najun ni kitʼin maqskʼiniy kakxʼoqlhi qayntaun tachʼin tejkan xakʼatan Paxku jun. ¿Naunatʼik kakxʼoqlhi ni aniy lapanaki yu junkan mijalhachimoʼonukʼan ni uxiknan yu israelitas untʼatʼik? 40Tachun tamatʼasal, tajunil: —¡Jantu kaxʼoqtʼi ni anchanu lapanaki! ¡Va kaxʼoqtʼi ni Barrabás! Ni Barrabás yucha va alhavanaʼ ixjunita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\