SAN JUAN 19

1Ex ni Pilato chʼapachal ni Jesús, lhinaul ixmaqanaqka. 2Yu tropas tamalaqxtoqlhi jaltukun, tamakal laqataun korona. Ex tamaʼaqtanul la ixʼaqtsul, vachu taʼulanil aqxtaun laqchʼiti yu xakolor qoteʼe tacha ixtaʼulay jalhachimoʼonun. 3Ex tatalakanunil ni Jesús, tanaul: —¡Katsukul ixlhachimoʼonukʼan ni israelitas! Tachun ixtalakapusay. 4Ni Pilato aaqtaun taxtuchoqol, jalakjunil ni lapanakni: —Kʼaʼasmaktʼik. Kitʼin kmaqaxtul va para kataxtaqnin kuenta ni kitʼin jantu kaktemanil tuʼuchun laqtaqal. 5Chuncha taxtulcha ni Jesús, ixʼaqtanuy ixkorona yu jamakanti kun jaltukun, vachu ixʼulata ni anchanu laqchʼiti yu qoteʼe. Ex naul ni Pilato: —Kʼalaqtsʼintʼik ni aniy lapanaki. 6Tejkan ni xaʼukxtinin kuras ali yu xajalhistaknan lakatajtan talaqtsʼil ni Jesús, ex aqtayl pʼays tamatʼasay, tajunil: —¡Kʼamakxtʼukmukʼacha! ¡Kʼamakxtʼukmukʼacha! Chuncha ni Pilato jalakjunil: —Kʼalhipʼintʼikcha, kʼamakxtʼukmukʼatʼikcha uxiknan. Kitʼin jantu tuʼuchun laqtaqal ktemaniy. 7Ex tanaul ni israelitas: —Kijnan la kilhachimoʼonkʼan, ancha najun yu aniy lapanaki maqskʼiniy kanil, va por najun ni yucha Sasʼatʼa Dios junita. 8Tejkan chuncha qasmaklhi ni Pilato ex ayaj talhanal. 9Tanuchoqochalcha aaqtaun ixpulakna ni ay chaqaʼ, va lhisakmil ni Jesús: —¿Toʼoxtaycha machaqa kʼatʼi ni uxintʼi? Pero yu Jesús jantu kaqaltayl. 10Ex ni Pilato va junil: —¿Ex jantu kʼiʼaltʼayeʼe? ¿Jantu kʼatsʼay ni kitʼin klhitʼajun tapʼasta para kakmakajun oxamaktaun, vachu klhitʼajun tapʼasta para kakmakxtukmukʼan? 11Ex qaltayl ni Jesús, va junil: —Yu mintapʼasta yu lhitʼaʼun vamun yu xtaqnin ni Dios. Xlhiyucha apalay ay laqtaqal tataukʼaniyachal yu kimaqxtaqlhi la mintamakaʼ. 12Tejkan chuncha naul ni Jesús ex ni Pilato ayaj ixlakxkauniy tas kamakalcha para kamakaul oxamaktaun, pero yu israelitas pʼays tamatʼasal, tajunil: —Incha kʼamakʼauneʼe oxamaktaun ex jantu kaʼuntʼi ixʼamigo ni ay jalhachimoʼonuʼ César. Aniy lapanaki makakan tacha ay jalhachimoʼonuʼ kaval, xlhiyucha va ixtʼalaxkayaʼ ni César. 13Tejkan chuncha qasmaklhi ni Pilato, ex lhinaulcha kamaqaxtukkal ni Jesús. Chuncha ni Pilato taulalcha laka siya yu palhachimoʼon yu vil taʼan ixlakmamakanta laqxtaʼalachiyux ixlhimaqspaʼ laqa ay chaqaʼ, ancha va junkan Gabata laka lhihebreo. 14Ni anchanu julchan va paqtauncha istsʼanqay para xakʼatan Paxku yu ay ixkʼatankʼan ni israelitas. Tejkan atunkujcha ixjunita ex jalakjunil ni israelitas ni Pilato: —Aniy lhitʼaunatʼikcha la mintamakakʼan ni mijalhachimoʼonukʼan. 15Ni yuʼuncha pʼays tamatʼasal, tajunil: —¡Tsʼanqay kanil! ¡Kanilcha! ¡Kʼamakxtʼukmukʼacha! Ex va chuncha jalhisakmil ni Pilato, va naul: —¿Ex kitʼin kakmakxtukmukʼayaʼ ni mijalhachimoʼonukʼan? Chuncha taqaltayl ni xaʼukxtinin kuras: —Kijalhachimoʼonukʼan vamun ni César yu ay jalhachimoʼonuʼ. Jantu kaklhitsukuu aqayntaun. 16Ex ni Pilato maqxtaqlhicha ni Jesús para kamakxtukmukʼakalcha. Ex talhaʼalcha. 17Ni Jesús taxtulcha, aqxaulhaʼalcha ixkurus taʼan ixlhimapaqaʼukan Xajalukuti Aqtsul yu laka lhihebreo junkan Gólgota. 18Ancha tamakxtukmukʼachal chʼantaun kun qayntʼuy lapanakni yu lakmakxtukmukʼakanta la ixpaʼexnan, yucha tanʼajmukʼakalcha. 19Ni Pilato jamalaqachanal kaʼankal tsʼoqmukʼaka letras la ixʼukxna ixkurus yu najun inchineʼ: “Jesús yu machaqaʼ Nazaret yu ay ixJalhachimoʼonukʼan ni israelitas.” 20Ayaj qaynlhuu israelitas taputeʼel ni letrero, taʼan tamakxtukmukʼal ni Jesús jantu ixlhimaqati ixjunita yu ay putaulan. Yu letrero istsʼoqkanta laka putʼutu lhichivin. Istsʼoqkanta laka lhihebreo ali laka lhilatin ali laka lhigriego. 21Xlhiyucha ni xaʼukxtinin kuras ali ni israelitas tajunil ni Pilato: —Jantu katsʼoqmukʼa “Ixjalhachimoʼonukʼan ni israelitas.” Apalay ox katsʼoqmukʼa “Yu ixnajun va ixJalhachimoʼonukʼan israelitas junita.” 22Ni Pilato jalajqaltayl, jalakjunil: —Va chuncha ktsʼoqmukʼal, ex va chuncha kavalcha. 23Taval tejkan tamakxtukmukʼalcha ni Jesús ex ni tropas tasaknil ixlaqchʼiti. Talaqlvaqnilcha siya yuʼuncha yu pumatʼati tropas ixtajunita. Vachu tasaknil aqxtaun ixlaqchʼiti yu jantu kalakatsʼapʼamakal, valiʼiy aqxtaun lman laqchʼiti ixjunita. 24Ex ni tropas talajunil siya yuʼuncha: —Ox kaval jantu kalajʼexvi. Kamakau taun suerte para kakʼatsau tasʼayucha kapaxtoqniyacha. Ex laqsaval chuncha tapasal tacha tsʼoqkanta la ixchivinti Dios taʼan junkan Salmo yu najun inchine: “Talaqlvaqnil por qayntamin kilaqchʼiti y vachu tamakal suerte por kilaqchʼiti yu lman.” Y laqsaval chuncha tamakal ni tropas. 25Ancha taʼan ixyal ni kurus, ixtayanal pumatʼati xanatin. Ancha ixyal ixnati ni Jesús ali ixtʼalapanaki ixnati ali ixanati Cleofas yu junkan María, vachu ancha ixyal ni María Magdalena. 26Ni Jesús laqtsʼil ni ixnati va chʼantaun ixtʼayal ixtʼaltanaʼ yu ayaj ixʼachaniy. Ex junil ni ixnati: —Xanati, anchanuʼ yal mintsʼal. 27Astan vachu junil ixtʼaltanaʼ yu ixmalaniy: —Kalaqtsʼi, anchanuʼ yal minati. Ex ni anchanu laqaʼil la ixchaqaʼ. 28Ex astan ni Jesús tejkan tapasaʼolcha tachun yu ixmaqskʼiniy katapasal, ixnajun kataqayntsal tacha istsʼoqkanta, xlhiyucha naul: —Ayaj kpukikxixa. 29Yu tropas ixtaʼulata taun xaluj vinagre. Tamatajul taun esponja ex taʼakatachʼimukʼal aqatataun javan yu junkan hisopo, talhachaʼanil la ixkilna. 30Ni Jesús oqlhi ni vinagre ex naul: —Chavay taqayntsaʼolcha. Ex maqayntalcha ixʼaqtsul, ex nilcha. 31Anchanu julchan va tauncha julchan istsʼanqay para kaval Paxku yu ay ixkʼatankʼan ni israelitas, vachu yu xajulchan jastaknati yu ayaj ixtatoʼoyay ni israelitas. Yuʼuncha jantu ixtamaqamay katamakaul laka kurus yu ixlakatunajkʼan yu ixlakmakxtukmukʼakan. Xlhiyucha tajunil ni Pilato para kalhinaul ixlajqatuteʼekakʼan para katanil y kamaqosukal ixlakatunajkʼan. 32Yu tropas tejkan ancha tachaʼal, pʼunaj taqatuteʼel qayntaun yu ixmaknajukʼal, vachu yu aqayntaun taʼan ixpaʼexna ixjukʼal ni Jesús. 33Pero tejkan talaqʼal ni Jesús taʼan ixjukʼal ex niman talaqtsʼil ni yucha ixnitacha. Ex jantucha kataqatuteʼel. 34Pero qayntaun tropa vananaj ltoqonil ixtankilakna kun ixlanza, ex taxtul ixjakʼalnan kun xkan. 35Yu laqsaval laqtsʼil yucha laqputeʼey tachun yu tapasal, va ox kʼatsay y najun yu laqsaval para kʼalhakʼapʼupʼintʼik vachuʼ. 36Tachun yu aniy tapasal para kataqayntsal yu istsʼoqkanta la ixchivinti Dios yu najun inchineʼ: “Yucha jantu intachun katalaqteʼeniyaʼ ixjalukuti.” 37Vachuʼ alakataun istsʼoqkanta yu najun inchineʼ: “Katalaqtsʼinaʼ ni lapanaki yu taltoqol.” 38Ixʼalin qayntaun José yu machaqaʼ Arimatea yu vachu ixtʼaʼan Jesús para kalanil, pero va laqatamaqsaq. Ixjalaktalhauniy yu xalajʼaynin israelitas. Yucha tapayninil ni Pilato para kaxtaqnikal lakatin incha lay kalhaʼal ixlakatunaj ni Jesús. Ni Pilato xtaqnil lakatin ex alcha pʼuxnuʼ ni ixlakatunaj. 39Vachuʼ chinchal ni Nicodemo, yucha va yu ixtʼachivininta ni Jesús aqtauncha tejkan tsʼis ixjunita. Lhichil treinta kilos yu sʼejenʼe perfume, ixlhiyal xakʼiu mirro ali aloes. 40Ex ni José ali Nicodemo tapʼuxlhicha ixlakatunaj ni Jesús, aqtayl tapamiliy kun laqchʼiti. Ox talhilakaxapal ni sʼejenʼe perfume, va chuncha ixputsukukʼan ni israelitas tejkan ixtamaknunun. 41Taʼan tamakxtukmukʼal ni Jesús ixʼalin taʼan ixchʼankanta olivos, ancha ixʼalin laqataun putaknun yu ox saystʼi ixjunita. Jantukaʼ matichun ixmamakan. 42Va laycha kaʼaqtaynil xajulchan jastaknati y jantu maqati ixjunita yu putaknun. Ex ancha tamaʼalcha ixlakatunaj ni Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\