SAN JUAN 2

1Tejkan paqtʼutucha val, alil taun lakxtuklati ancha laka putaulan Kaná, la xaʼestado Galilea. Chuncha yu ixnati ni Jesús vachuʼ ancha ixvil. 2Ni Jesús kun ni lapanakni yu ixtatʼaʼanta vachuʼ ixjalakjuntaʼikanta taʼan ixʼalinta ni lakxtuklati. 3Ex chuncha va miʼol ni xaxkan uva. Ex yu ixnati ni Jesús va junil: —Chavay jantucha katalhitsukul xaxkan uva. 4Ex ni Jesús va junil: —Kinati, ¿valiʼiycha chuncha kʼiʼuncha? Tus chavaycha jantukaʼ lakachin kijulchan. 5Ex ni ixnati jalakjunil yu ixtatʼajun tapatsanin: —Yu katajunan ni yucha, uxiknan kʼamakʼayapitik. 6Chuncha va ancha ixvil laqachaxan aqxau yu jamakanti chiyux. Yucha va yu ixputajuy xkan yu ixtamapatsay ni israelitas, chuncha tacha yu ixputsukukʼan ixjunita yu maqancha ixjapayankʼan. Va si tsʼanqay katachaʼal kun xkan para ox kaval ixjatsukuntikʼan. 7Ex ni Jesús jalakjunil: —Kʼalaqtsʼamaʼotʼik kun xkan ni aniy aqxavin. Ex chuncha tamakal ni yuʼuncha tus talaqtsamaʼol tachun. 8Ni Jesús jalakjunil: —Chavay kʼamakʼutʼutʼik lakatsʼuniy ex kʼalhipʼinitʼik yu jamakʼatan. 9Tejkan talhaanil ex ni makʼatan kilkʼatsal ni xkan pero va ixtapalata xaxkan uva. Yucha jantu kaxtaqnil kuenta toʼoxtaycha ixmintachal. Pero yu tamujul, yuʼuncha ixtakʼatsay toʼoxtay ixmintachal. Ex ni makʼatan nimancha juntaʼil ni tsʼal, 10va junil: —Tachun ni lapanakni pʼunaj tamujuy yu ox xaxkan uva. Astan tejkan oxicha talhiʼotsay ni lapanakni yu jalakjuntaʼikan ex jamunikan ni xaxkan uva yu jantu la ox. Pero uxintʼi tus chavaycha vananaj maʼatʼa ni xaxkan uva yu apalay ox. 11Chuncha tacha yu aniy xamakay ni Jesús, va yucha yu skutsajkaʼ xamasuy lajʼay axtoqnu, va makal laka putaulan Kaná taʼan xaʼestado Galilea. Va yucha pumasul ixʼayaxtu. Ex ni lapanakni yu ixtatʼaʼanta talhakapuʼal ni yucha. 12Ex taval taʼal laka putaulan Capernaúm chʼantaun kun ixnati ali ixtʼalaqaunin ali ni lapanakni yu ixtatʼaʼanta. Ancha tataqmaqal tsʼuniy. 13Va laycha kalakachil ni Paxku yu ay ixkʼatankʼan ni israelitas. Ex ni Jesús alcha laka putaulan Jerusalén. 14Ex jalaktemal laka ay lakatajtan yu ixtastʼay vakaxna ali borregos ali tukunuʼ. Vachu jalaktemal taʼan ixtavilanal yu ixtamapaxaniy ixtuminkʼan ni lapanakni yu maqati ixtaminachal. 15Tejkan chuncha laqtsʼil ni Jesús va chʼapal maqataun cuarta y laqxoqxtuʼol tachun yu ixʼalin laka ay lakatajtan, chʼantaun kun ni lapanakni ali ixborregoskʼan ali ixvakaxkʼan. Vachu yu ixtamapaxay tumin lakpumajʼaniʼol ixtuminkʼan, vachuʼ yu mesas jalaqmapuʼaqstal. 16Jalakjunil yu xastʼanan palumax: —Kʼalhipʼintʼikcha yu aniy axtoqnuʼ. Yu aniy va ixchaqaʼ ni kimPay. ¡Jantu kʼamakʼatʼik taun ay pastʼan! 17Ex yu ixjalakmalaniy, yuʼuncha tapastaklhi tacha ixnajunta taʼan istsʼoqʼulakanta la ixchivinti Dios yu inchineʼ najun: “Kitʼin va kxiyax kunita por minchaqaʼ tus va tacha taun jikmi yu kimpulakxavay.” 18Va chuncha ni israelitas talhisakmil: —¿Tis va suncha lajʼay axtoqnuʼ kʼamakʼayeʼe yu kilamasuniyau incha alin mimpalhachimoʼon para chuncha kʼamakʼatʼi tachun yu aniy xamakʼay? 19Ex ni Jesús jalakjunil: —Kʼalakpʼujtʼik ni aniy ay lakatajtan, ex ni kitʼin va laʼatʼutu julchan kakmaqayauchoqoyaʼ. 20Ni israelitas tajunil: —Ni aniy ay lakatajtan va cuarenta y seis jachʼitin lal ixmaqayauka. ¿Ex lhilay yu uxintʼi va laʼatʼutu julchan lay kʼamaʼayauchʼoʼoyeʼe? 21Pero ni ay lakatajtan yu lhichivinil ni Jesús yucha naunputun va ixlakatunaj ni yucha. 22Xlhiyucha astan tejkan ixnitacha y takukchoqotacha ni Jesús ex yu ixjalakmalaniy tapastakchoqol tacha ixnajunta. Ex talhakapuʼal chuncha tacha istsʼoqkanta la ixchivinti Dios, vachu talhakapuʼanil yu naul ni Jesús. 23Exnicha alil ni Paxku yu ay ixkʼatankʼan ni israelitas. Ni Jesús vananaj ixvil laka putaulan Jerusalén. Ni lapanakni ixtalaqtsʼin ni lajʼay axtoqnuʼ yu ixmakay, xlhiyucha qaynlhuvaj talhakapuʼal. 24Pero ni Jesús ox ixjalakmispay ni yuʼuncha tacha ixtajunita, xlhiyucha ixkʼatsay ni lati jantu laqsaval katalhakapuʼal. 25Jantu ixmaqskʼiniy matichun kajunil tacha ixtajunita ni lapanakni. Yucha ixjalakmispaniy ixjalhanutkʼan, tisuncha jatapastakʼati ixtalhitʼajun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\