SAN JUAN 20

1Yu xapʼunaj julchan laka semana ni puvakuj tejkan vanaj tsʼis ixjunita ex ni María Magdalena al laka putaknun. Ancha laqtsʼil ni va ixmoqosukantacha ni chiyux yu ixlhimalakchaukanta. 2Ex takyaulaqʼal ni Simón Pedro ali yu aqayntaun ixtʼaltanaʼ Jesús yu ayaj ixʼachaniy. Va lakjunil: —¡Tamoqosutacha ni Jalhachimoʼonu Jesús la ixputaknun! ¡Jantu ijkʼatsayau toʼoxtaycha talhaʼanta! 3Ex Pedro ali yu aqayntaun ixtʼaltanaʼ Jesús taʼal laka putaknun. 4Tatakyauʼal pero yu aqayntaun apalay soqol xajantu yu Pedro, yucha pʼunaj chaʼal laka putaknun. 5Ancha taqayntal, va lakavanal ixpulakna taʼan ixmal ni laqchʼiti yu ixlhipamilkanta pero jantu katanul. 6Ex astan chaʼal ni Simón Pedro, yucha vas tanuchal laka putaknun. Ancha laqtsʼil ni laqchʼiti yu ixmal, 7vachuʼ ni laqchʼiti yu ixlhipamilnikanta ixʼaqtsul ni Jesús. Ni anchanuʼ laqchʼiti jantu chʼantaun katamal kun yu alati laqchʼiti, va tumpaj ixmilmakanta. 8Ex yu aqayntaun yu pʼunaj chaʼal vachuʼ tanuchal. Va laqtsʼil ex lhakapuʼal ni kujchoqol. 9Jantukaʼ ixtamalaqasiy tacha istsʼoqkantacha la ixchivinti Dios ni maqskʼiniy kakujchoqol laka janinin. 10Ex ni anchanuʼ pumatʼuy yu ixjalakmalaniy Jesús taʼanchoqol laqa chaqaʼ. 11María ixqalhunyal ixlhimaqspaʼ laka putaknun. Tejkan ixqalhun va taqayntal, va lakavanal ixpulakna ni putaknun. 12Ancha laqtsʼil qayntʼuy ixmayulnin Dios, ixtalhilakayanal laqxutʼutʼu laqchʼiti, va ixtavilanal taʼan ixmamakanta ixlakatunaj ni Jesús, qayntaun la ixlaqaʼaqtsul, yu aqayntaun la ixlakachʼajaʼ. 13Ex tajunil: —Xanati, ¿valiʼiycha alhun? Ex yucha qaltayanal: —Talhaʼantacha ixlakatunaj kiJalhachimoʼonuʼ y jantu ijkʼatsay toʼoxtaycha tamamatacha. 14Ex talaqaspʼiklhi, va laqtsʼil ni Jesús yu ancha ixyal pero jantu kamispal incha va Jesús. 15Ex ni Jesús va junil: —Xanati, ¿valiʼiycha alhun? ¿Taʼayucha lakxkʼaʼuycha? Ni María lhilal va xalhistaknaʼ ni jatachʼanati, ex chuncha junil: —Incha va uxintʼi lhipʼi ex kiʼun toʼoxtaycha mamatʼa ex kitʼin kajkʼanaʼ iniʼ. 16Ex ni Jesús junil: —María. Ni María talaqaspʼiklhi, va lhimapaqaʼul: —¡Raboni! (Yucha naunputun maestro laka lhihebreo.) 17Ni Jesús va junil: —Jantucha kʼinchʼapʼa, jantukaʼ kpataxtuchoqoy taʼan vil kimPay. Kʼalaqpʼinchʼiy ketʼalaqaunin. Kʼalakʼun ni kakpataxtuchoqoyaʼ taʼan vil kimPay yu vachuʼ mimPaykʼan, yucha kiDios y vachuʼ miDioskʼan. 18Ex ni María Magdalena jalaqʼal ixtʼaltanan ni Jesús, va jalakjunil: —¡Va klaqtsʼil ni Jalhachimoʼonu Jesús! Ex jalaqputeʼeniʼol tachun yu ixjunkanta. 19Ni anchanu julchan yu xapʼunaj laka semana tejkan putsʼista val, ixtaʼaqxtoqnun ixtʼaltanan Jesús yu ixjalakmalaniy. Ixtalaqachʼinunun laqa chaqaʼ, va ixtatalhauniy yu alati ixtʼaʼisraelitaskʼan. Ex va chinchal ni Jesús, va tayachil taʼan ixtavilanal. Va lakjunil: —Kʼatʼaʼoxamaktʼamichʼoʼotʼik. 20Tejkan chuncha naul, va jalakmasunil ixmakaʼ ali ixtankilakna. Ixtʼaltanan va ayaj talhiʼachantajul tejkan talaqtsʼil ixJalhachimoʼonukʼan. 21Aaqtaun naunchoqol ni Jesús: —Kʼatʼaʼoxamaktʼamichʼoʼotʼik. Vachu va tacha kimalaqachal ni kimPay vachu va chun klamalaqachayau ni uxiknan. 22Tejkan chuncha naul, va jalaksunul ex naul: —Kʼalaʼaʼitʼik ni Espíritu Santo. 23Incha uxiknan malaqmixiniyatʼik ixtalaqalhin matichun ex va malaqmixikantacha. Incha naunatʼik ni jantu kamalaqmixikal ixtalaqalhin ex jantu kamalaqmixikal. 24Ni Tomás yu vachuʼ ixlhimapaqaʼukan Jachiyan, xaqayntaun yu pumakautʼuy ixtʼaltanan Jesús, yucha jantu kalaktʼataulal tejkan jalaktasunil ni Jesús. 25Yu alati ixtʼaltanan Jesús tajunil: —¡Klaqtsʼiucha ni Jalhachimoʼonu Jesús! Pero ni Tomás jalakjunil: —Incha jantu klaqtsʼiniy taʼan ixmakxtukkanta kun klavos, vachuʼ incha jantu kmanuy kimakaʼ taʼan ixmaqltoqokanta, vachuʼ taʼan ixtanqalaqltoqokanta, ex jantu klhakapuʼanaʼ ni kujchoqotacha. 26Tejkan tauncha semana val ixtaʼaqxtoqnunchoqoy ixtʼaltanan ni Jesús. Yu Tomás vachuʼ ancha ixʼalinta kun yuʼuncha. Mas ox ixlakchajuy ni puertas, va chil ni Jesús, tayachal taʼan ixtaʼalinta. Va naul: —Kʼatʼaʼoxamaktʼamichʼoʼotʼik. 27Ex naul, va junkal ni Tomás: —Kʼamanutʼi aniy mimakaʼ, vachuʼ kalaqtsʼi ni kimakaʼ. Kʼalhitʼi mimakaʼ ex kʼamanutʼi la kintankilakna. Jantucha kʼalapʼasnitʼi mijatapastakʼatʼi, kʼalhakʼapʼupʼicha. 28Ni Tomás qaltayl: —¡KiJalhachimoʼonu kʼatʼi y kiDios kʼatʼi! 29Ex ni Jesús va junil: —¿Va chavaykaʼ xalhakʼapʼupʼin tejkan kʼilaqtsʼi? Ni lapanakni yu kintalhakapuʼan mas jantu kintalaqtsʼin va yuʼuncha yu laqsaval taʼachantacha. 30Ni Jesús jalakmasunichoqol ixtʼaltanan yu jalakmalaniy lhuu lajʼay axtoqnuʼ yu jantu katsʼoqmukʼakal aniy laka libro. 31Pero yu aniy tsʼoqmukʼakal va para kʼalhakʼapʼupʼintʼik ni Jesús va yu Cristo, yu Dios ixnajunta kamalaqachayaʼ, vachuʼ yu Sasʼatʼa Dios junita. Kʼalhitsʼukʼuyapitik yu ox jatsukunti incha chuncha kʼalhakʼapʼupʼinapitik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\