SAN JUAN 21

1Astan ni Jesús aaqtauncha jalaktasunichoqol ixtʼaltanan yu ixjalakmalaniy taʼan ixkilpaʼ lakamar yu junkan Tiberias. Va inchineʼ val. 2Va chʼantaun ixtaʼalinta ni Simón Pedro ali Tomás yu junkan Jachiyan ali Natanael yu machaqaʼ Kaná xalakatʼun Galilea ali yu pumatʼuy istsʼalan Zebedeo ali apumatʼuy yu ixjalakmalaniy ni Jesús. 3Ni Simón Pedro va jalakjunil yu alati: —Kitʼin kteʼen chʼapanaʼ jatanti. Ex yuʼuncha tajunil: —Vachuʼ klatʼaʼanau. Ex taʼal laka barco pero tus taun tatsʼisin jantu tuʼuchun katachʼapal. 4Tejkan ixtunkumintacha ni Jesús ixyal la ixkilpaʼ ni lakamar pero jantu katamispal incha va yucha. 5Ex va jalaklhisakmil: —Tsʼalan, ¿jantukaʼ chʼapʼayatʼik tuʼuchun? Yuʼuncha tanaul: —Jantu. 6Ex jalakjunil: —Kʼatʼanʼalhutʼik minchʼoqxkʼan la ixlhijakanaj ni barco, ex kʼachʼapʼayapitik. Ex tatanqalhul ixchʼoqxkʼan pero jantucha lay ixtaxaqakutuchoqoy por lhuu jatanti ixtanun. 7Ni ixtʼaltanaʼ Jesús yu ayaj ixʼachaniy va junil ni Pedro: —¡Va yucha ni Jalhachimoʼonuʼ! Tejkan Pedro qasmaklhi ni va yu Jalhachimoʼonu Jesús, va lhitampachʼikal ixlaqchʼiti yu ixmajʼanta ex jakʼiuklnil lakxkan. 8Yu alati yu ixtʼaltanan ni Jesús tapuminchoqol barco, ixtaxaqamalhaʼanta ni chʼoqxni yu aqtsamanta jatanti. Jantu maqati ixtatʼajun la ixkilpaʼ, va tacha cien metros. 9Tejkan tapatajul ancha la ixkilpaʼ va talaqtsʼil jayaqan. Ancha ixmal jatanti, vachuʼ ixʼalin pan. 10Ex ni Jesús jalakjunil: —Kʼalhitʼantʼik ni jatanti yu xachʼapʼayatʼikkaʼ. 11Ex ni Simón Pedro taukʼachoqol ni laka barco, va xaqamaxtul ni chʼoqxni tus la ixkilpaʼ. Va ixʼaqtsamanta kun lajʼay jatantin tus 153. Pero jantu kataʼexlhi ni chʼoqxni. 12Ni Jesús jalakjunil: —Kʼavaynchʼipitik. Jantu matichun ixtʼaltanan ixtapujuy kalhisakmil taʼayucha ixjunita. Ixtakʼatsay ni va yu Jalhachimoʼonuʼ Jesús. 13Ni Jesús al iniʼ ni pan y jalaqxtaqnil. Vachuʼ jalaqxtaqnil ni jatanti. 14Yucha va yu aqtʼutunucha val tejkan Jesús jalaktasunil ixtʼaltanan tejkan ixkujchoqotacha la ixlhinin. 15Tejkan tavaynʼolcha ex ni Jesús lhisakmil ni Simón Pedro: —Simón, istsʼal Jonás kʼatʼi, ¿apalay kʼiʼachʼaniy xajantu yu alati? Ex Pedro qaltayl: —Chun, Jalhachimoʼonuʼ. Uxintʼi kʼatsʼaycha ni va kitʼin kʼachaniyan. Ex ni Jesús junil: —Kʼalaklhistʼaktʼi kilapanakni, yu va tacha lakstʼuniy borregos tajunita. 16Aaqtauncha ni Jesús lhisakmichoqol: —Simón, istsʼal Jonás kʼatʼi, ¿kʼiʼachʼaniy? Ex ni Pedro qaltaychoqol: —Chun, Jalhachimoʼonuʼ. Uxintʼi kʼatsʼaycha ni va kitʼin kʼachaniyan. Ex ni Jesús junil: —Kʼalaklhistʼaktʼi kilapanakni yu va tacha lakstʼuniy borregos tajunita. 17Ex yu aqtʼutunuʼ ni Jesús lhisakmichoqol: —Simón, istsʼal Jonás kʼatʼi, ¿kʼiʼachʼaniy? Ex va maqaninil ni Pedro va por aqtʼutucha ixlhisakmiy ni Jesús incha ixʼachaniy. Ex va junil: —Jalhachimoʼonuʼ, uxintʼi kʼatsʼaʼoʼoy tachun. Va kʼatsʼaycha ni kitʼin kʼachaniyan. Ex ni Jesús junil: —Kʼalaklhistʼaktʼi kilapanakni yu tacha lakstʼuniy borregos tajunita. 18Laqsaval kunan ni tejkan tsʼalkaʼ ixʼunitʼa ixmalaqchʼinikʼan meʼeman, ixpʼin taʼan ixʼuxipʼin. Pero tejkan kʼatʼaxapʼayayeʼecha ex kʼamakxnujkʼaneʼe, va aqayntaun kamalaqchʼiniyan. Vachuʼ kalhaʼanan taʼan jantu kaʼuxapʼineʼe. 19Chuncha naul ni Jesús para kamasul tas kapuniyaʼ ni Pedro y chuncha ay kamakakanaʼ ni Dios. Ex ni Jesús junil: —Kʼintʼaltʼancha. 20Ex ni Pedro talaqaspʼiklhi, va laqtsʼil yu aqayntaun ixtʼaltanaʼ Jesús, yu ayaj ixʼachaniy. Va yucha ixtaʼukstsʼuninita ni Jesús tejkan ixtatʼatʼajun vaynin y ixlhisakmitacha: “Jalhachimoʼonuʼ, ¿taʼayucha yu kamaqxtaʼancha?” 21Tejkan Pedro laqtsʼil, va lhisakmil ni Jesús: —Jalhachimoʼonuʼ, ¿tas kalhitapasayacha kun yucha? 22Ex ni Jesús qaltayl: —Incha kitʼin knajun jantu kanil tus tejkan kakminchoqol, ex yucha jantu minkuenta kaval. Ni uxintʼi maqskʼiniy kʼintʼaltʼancha. 23Por chuncha naul ni Jesús, lati ni tʼalaqaunin ixtanajun ni anchanu lapanaki jantu kaniyaʼ. Pero ni Jesús jantu kanaul incha jantu kaniyaʼ, vamun naul: “Incha kitʼin knajun jantu kanil tus tejkan kakminchoqol, ex yucha jantu minkuenta kaval.” 24Ni anchanuʼ ixtʼaltanaʼ ni Jesús, va yucha yu lhichivinil tachun yu aniy lhitapasal y va yucha yu tsʼoqlhi. Kijnan ijkʼatsayau ni va laqsaval yu najun. 25Apalay lhuu axtoqnuʼ alin yu makal ni Jesús. Incha katsʼoqmukʼakal tachun por laqatamin, kitʼin knajun kamaqskʼinil aqxlhuu libros tus jantu kalhival ni lakamunukpaʼ. Va chuncha kaval.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\