SAN JUAN 4

1Ni fariseos taqasmaklhi ni apalay lhuu lapanakni ixtatʼaʼan ni Jesús xajantu ni Juan. Vachuʼ taqasmaklhi ni apalay lhuu yu ixjamaqchajʼavay, 2mas jantu Jesús kamaqchajʼavanal, va yu lapanakni yu ixjalakmalaniy. 3Xlhiyucha ni Jesús nimancha taxtul xaʼestado Judea, va anchoqolcha xaʼestado Galilea. 4Para kachaʼal maqskʼiniy kapuʼal xaʼestado Samaria. 5Tejkan tanuchal xalakatʼun Samaria va chaʼal taun putaulan yu junkan Sikar. Ancha va ixlhiʼukstsʼuniy ni lakatʼun yu maqancha ixlhitʼajun Jacob, ixpaykʼan tachun yu israelitas, va xtaqnil istsʼal yu José ixjunkan. 6Ancha ixvil taun lakxkan yu ixlhimapaqaʼukan ixlakxkan ni Jacob. Ancha chinchal ni Jesús. Oxicha ixlaqalhoqonta ixjaltanti ex ancha taulalcha. Pero va laycha atunkuj ixjunita. 7Ex ixtʼaltanan yu ixjalakmalaniy, ixtaʼanta inin laka putaulan yu kataʼul. Ex nimancha chinchal qayntaun xanati yu machaqaʼ Samaria va ixminta makutunuʼ xkan. Chuncha ni Jesús va junil: —Kʼintʼaʼoqtʼi tsʼuniy mixkan. 9Ni israelitas jantu ox ixtalalhaʼan kun yu machaqan Samaria, xlhiyucha ni xanati va junil: —Uxintʼi va israelita kʼatʼi. ¿Valiʼiycha kʼiskʼiniycha xkan? Kitʼin va aniy machaqaʼ Samaria kunita. 10Ex junil ni Jesús: —Incha uxintʼi kʼamispʼatʼi yu xtaʼa ni Dios, vachuʼ incha kʼimispʼatʼi ni kitʼin yu iktʼaunan skʼininin xkan, ex yu uxintʼi kʼiskʼinin kitʼin ex kakxtaqnin xkan yu xtaʼa jatsukunti. 11Ex yu xanati va junil: —Ni uxintʼi jantu kʼalhitsʼukʼu yu kʼapʼumakʼutʼu ni xkan. Ni lakxkan ayaj pulman. ¿Ex tas ancha kaʼiyeʼe ni xkan yu kʼixtʼaqniyeʼe yu lhitʼajun jatsukunti? 12Yu maqancha kimpaykʼan Jacob yucha kintamakaunin aniy lakxkan taʼan ixʼotʼa ni yucha, y vachu kun tachun sasʼatʼan y tachun ixtalhitsukukna, va si aniy ixtaʼotʼa. ¿Ex ni uxintʼi apalaycha ay lapanaki kʼatʼi xajantu yu Jacob? 13Chuncha ni Jesús va junil: —Tachun yu taʼotʼa ni aniy xkan yuʼuncha aqtsʼiyaj va kataʼoqputunchoqoyaʼ. 14Pero matichun yu kaʼoqlhi ni xkan yu kitʼin kakxtaqyaʼ, yucha jantucha aqtaun kapukikxixaʼ. Ni xkan yu kxtaʼa ni kitʼin yucha kunaʼ va tacha taʼan mukxi xajachil xkan laktalpa. Kalhixajtachal taun jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. 15Ex ni anchanuʼ xanati va junchoqol ni Jesús: —Kʼixtʼaqnin ni anchanuʼ xkan para jantucha aqtaun kajkʼoqputunchoqol, vachu jantucha kakmil uchuʼ. 16Chuncha ni Jesús va junil: —Kʼapʼinchʼiy juntaʼin ni mixapay ex kʼatʼanchʼoʼo aniy. 17Ex ni anu xanati qaltaychoqol, va junil: —Jantu kaklhitsukul kixapay. Ex ni Jesús junchoqol: —Uxintʼi ox xaʼaltʼayanan ni naʼun jantu kʼalhitsʼukʼu mixapay. 18Laqsaval ni uxintʼi ixlhitʼaʼun pumakis mixapaynin. Vachu yu chavaycha lhitʼaʼun jantu laqsaval mixapay kaval. Va laqsaval yu uxintʼi naʼun. 19Tejkan chuncha qasmaklhi ni xanati, va junil: —Chavaycha klaqtsʼinan tacha qayntaun yu laqputeʼey ixchivinti Dios. 20La maqancha aniy ixtamin yu kepayankʼan ni kijnan yu aniy machaqan Samaria kuntau. Yuʼuncha ixtamin aniy laka aspajun para katatoʼoyal ni Dios. Pero yu uxiknankʼan israelitas untʼatʼik kilalhijunau ni va maqskʼiniy kaktoʼoyau Dios vamun laka putaulan Jerusalén. 21Ex ni Jesús junil: —Uxintʼi, xanati kʼatʼi, kʼilhakʼapʼupʼinincha yu kunan. Kaminaʼ ni julchan tejkan uxiknankʼan jantucha katʼoʼoyayapitik ni kimPay Dioskʼan mas aniy laka aspajun, mas kaval laka putaulan Jerusalén. 22Ni uxiknan tʼoʼoyayatʼik yu jantu mispʼayatʼik. Kijnankʼan ktoʼoyayau yu kmispayau. Ni Jamalaqtaxtunuʼ mintachal kun yu israelitas. 23Ni julchan yu istsʼanqay kalakachil yucha chavaycha lakachin, tejkan ni lapanakni yu laqsaval katatoʼoyayaʼ kimPay Dioskʼan, katatoʼoyayacha chuncha tacha lhinajun ixʼEspíritu. KimPay Dioskʼan yucha lakxkajuy lapanakni para chuncha katatoʼoyal. 24Ni Dios yucha va Espíritu junita xlhiyucha yu tatoʼoyay tsʼanqay katatoʼoyal tacha lhinajun ixʼEspíritu yu laqsaval masuy tacha junita. 25Ex ni anchanuʼ xanati va junil: —Kitʼin ox ijkʼatsay ni kaminaʼ ni Mesías (va naunputun Cristo yu ixtanajun kaminaʼ). Tejkan kaminaʼ ex yucha ox kintamasuniʼoyan tachun. 26Ni Jesús junil: —Va yucha ni kitʼin yu ktʼaunan tʼachivinin ni uxintʼi. 27Tejkan chuncha ixtʼajun chivin ex tachinchoqolcha ixtʼaltanan yu ixjalakmalaniy. Ni yuʼuncha tus taun talhilal tejkan talaqtsʼil ixtʼachivijyal qayntaun xanati. Pero jantu matichun kalhisakmil yu ixmaqskʼiniy, vachu jantu katalhisakmil tisuncha ixtatʼajun lhilakchivinin. 28Ex ni anchanu xanati makaulalcha ni ixʼaqxau, va anchoqolcha la ixchaqaʼ. Tejkan chaʼal va lakjunil ni lapanakni katatʼaʼal, va naul: 29—Kʼatʼantʼikcha laqtsʼinin qayntaun lapanaki yu tus kijunʼol tachun yu kitʼin kmakata. Ka va lay va yucha ni Cristo yu ixtanajun kaminaʼ. 30Chuncha nimancha tataxtul ni laka putaulan, va taʼalcha taʼan ixyachal ni Jesús. 31Tejkan jantukaʼ ixtalaqchaʼan ex ni ixtʼaltanan ixtatʼajun lhijuninin para kavayl pero mas ixtalhijuniy jantu ixchavaniy. 32Ni Jesús jalakjunil: —Ni kitʼin klhitʼajun vayti yu uxiknankʼan jantu mispʼayatʼik. 33Ex ixtʼaltanan yu ixjalakmalaniy, taʼaqtayl talakchiviniy, ixtakʼatsaputun incha va matichun kalhiminil ixvayti. 34Ni Jesús jalakjunil: —Alin aputaun kivayti. Kitʼin kmakay yu lhipaʼiniy ni Dios yu kimalaqachal tus kakmakaniʼol ixlhitapatsa yu kilhijuniy. Anchanu lhitapatsa va tacha kivayti. 35Uxiknan naunatʼik: “Ni chavaycha vananaj tsʼanqay laʼatʼati malkuyuʼ para kalakachil ni jaxqanti.” Pero kitʼin klajunau tsʼanqay kʼamakʼatʼik kuenta ni taʼan jachʼananti va oxicha para kaxqaʼikal. 36Chuncha qayntaun lapanaki yu jaxqanan yucha laqaʼiy ixlhilhajati, ex yu xqaʼikal yucha xtaʼa jatsukunti. Ex pumatʼuy talhiʼachantajuy, yu chʼal ali yu jaxqanal. 37Laqsaval chuncha junita tacha klajunau: “Qayntaun tapatsay para kachʼanlhi, aqayntaun para kaxqanal.” 38Kitʼin klamalaqachau jaxqanan taʼan jantu kachʼantʼik. Jalakxkʼauyatʼik lapanakni yu kintalhakapuʼal por yu tajunilcha alati lapanakni yu talaqtapatsatacha. Uxiknankʼan chavaycha aqchʼapʼatʼatʼik la ixlhitapatsakʼan. 39Ni anu xanati ixjalakjunita ixtʼamachaqan ni ixnajunta Jesús tachun yu ixmakatacha, xlhiyucha ayaj lhuu lapanakni yu machaqan Samaria talhakapuʼal ni Jesús. 40Ex tejkan tachil ni machaqan Samaria taʼaqtayl tatapayniniy ni Jesús para katamakaul kun yuʼuncha. Ex ni yucha ancha loqojlhi paqtʼuy. 41Chuncha apalay lhuu talhakapuʼal tejkan taqasmaklhi yu ixnajun ni yucha. 42Ex va tajunil ni xanati: —Chavaycha klhakapuʼanau pero jantucha vamun por yu kilajuniu. Va kijnankʼan ijqasmakvi ixchivinti, xlhiyucha klhakapuʼanau. Vachu ijkʼatsayau ni yucha va yu laqsaval ni Cristo, yu Jamalaqtaxtunuʼ aniy lakamunukpaʼ. 43Chuncha tejkan paqtʼuy val, va taxtuchal ancha Samaria ni Jesús, ex al tus xaʼestado Galilea. 44Ni yucha ixnajunta ni qayntaun lapanaki yu laqputeʼey ixchivinti Dios jantu toʼoyakan la ixtʼun. 45Ex tejkan chaʼal Galilea ni lapanakni yu ancha machaqan va ox talaqaʼil. Ni yuʼuncha vachuʼ ixtaʼanta Jerusalén tejkan alil ni xakʼatan Paxku. Ancha talaqtsʼinʼol tachun lajʼox yu makal ni Jesús. 46Ex astan anchoqol laka putaulan Caná ancha xalakatʼun Galilea taʼan yu valiʼiy xkan maxajnichal xaxkan uva. Ancha ixʼalin qayntaun yu ay jalhachimoʼonu yu ixtapatsaniy ni rey. Yucha ixlhitʼajun qayntaun istsʼal yu ixtaqanʼay laka putaulan Capernaúm. 47Ni anchanu lapanaki kʼatsal ni Jesús va taxtul Judea, va chinchal Galilea. Ex niman al tapaynininiʼ ni katʼaʼal la ixchaqaʼ. Ixnajun palay kamakanichoqol istsʼal yu va laycha kanil. 48Chuncha yu Jesús va niman naul: —Uxiknankʼan jantu kilalhakapuʼaniyau kinchivinti incha jantu pʼunaj laqtsʼinʼelayatʼik lajʼay axtoqnu yu kitʼin kmakay. 49Pero yu jalhachimoʼonuʼ va naul: —Kʼintʼatʼatʼicha niman laqtsʼiniʼ kintsʼal ni jantukaʼ niy. 50Chuncha ni Jesús va junil: —Kʼapʼinchʼoʼocha la minchaqaʼ, mintsʼal palay junchoqota. Ex ni yucha lhakapuʼal tacha junil ni Jesús y va anchoqolcha. 51Tejkan va ixʼantakaʼ la ixchaqaʼ ex takipaxtoqʼil ixʼoqxtamatin, va tajunil: —Mintsʼal oxicha vilchoqol. 52Ex laklhisakmil: —¿Tisuncha hora aqtaynil ox kʼatsanchoqoy? Ex tanaul ni yuʼuncha: —Va kutancha laqataun putoqoxata tejkan taʼeltajunichoqol iskakati. 53Ex chuncha ni japay makal kuenta ni anchanu hora va exnicha tejkan junil ni Jesús: “Mintsʼal va palaycha junchoqota.” Ex ni anchanu japay kun tachun ixlapanakni talhakapuʼal ni Jesús. 54Ex chuncha kun yu aniy, va aqtʼuycha makal ni Jesús yu lajʼay axtoqnuʼ tejkan minchal Judea, chinchal Galilea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\