SAN JUAN 5

1Ex astan tejkan tapasaʼol tachun yu aniy va ixjunita aputaun ixkʼatankʼan ni israelitas. Chuncha ni Jesús anchoqol Jerusalén. 2Ancha Jerusalén ixlhiʼukstsʼuniy laka puerta yu lhimapaqaʼukan Borregos, ancha ixʼalin taun ay japuʼan yu junkan Betesda laka lhihebreo. Ixlhitʼajun laqakis xacorredor. 3Ancha ixtamanal lhuu taqanʼanin. Ixtaʼalinta laʼachʼixin, vachu ixtaʼalin yu lakchʼanlkʼavil ali yu jantu lay ixtapiklay xantaʼan ixlakatunajkʼan. Yuʼuncha ixtapakxanʼita kalaklal ni xkan. 4[Aqtamixna ixtaʼeltajuy ixmayul ni Dios ni laqapuʼan ex yucha ixlaqxaʼamuy ni xkan. Ex chuncha tejkan ixlaqxaʼamuʼojoy ni xkan ex taʼayu yu pʼunaj ixtataʼanuy, niman palay ixjunchoqoy mas va tuʼuchuncha taqanʼati yu kalhitsukul.] 5Vachu ancha ixʼalin qayntaun lapanaki yu ixlhitʼajuncha ixtaqanʼati 38 jachʼitin. 6Ex ni Jesús tejkan laqtsʼil ni ancha ixmal va makal kuenta ni ayaj maqancha ixtaqanʼay, va lhisakmil, va junil: —¿Palay unpʼutʼunchʼoʼoy? 7Chuncha ni taqanʼan va naul: —Jalhachimoʼonuʼ, kitʼin kunan tejkan laklay ni xkan, ni jantu alin matichun kimataʼanul ni laqapuʼan. Tejkan kitʼin ktaʼanuputun, aqayntaun niman kilhajay. 8Ex junil ni Jesús: —Kʼaʼostʼaycha. Kʼasaktʼicha ni mimputaman y kʼapiticha. 9Ex chuncha ni anchanu lapanaki va nimancha palay junchoqol, saklhicha ixputaman, aqtaylcha jaltanan. Ni anchanu julchan va xajulchan jastaknati ixjunita. 10Ex ni israelitas tajunil ni lapanaki yu palaycha ixjunchoqota: —Chavaycha va xajulchan jastaknati. Ex jantu paxtoqniy kʼalhipʼi mimputaman. 11Ex ni yucha jalakjunil: —Yu palay kimakachoqol va yucha kijunil: “Kʼasaktʼicha ni mimputaman y kapʼinchʼoʼocha.” 12Ex talhisakmil: —¿Tasʼayucha xalhijunan kʼasaktʼicha ni mimputaman y kapʼinchʼoʼocha? 13Pero ni lapanaki yu palaycha ixjunchoqota jantu ixkʼatsay taʼayucha palay makal. Yu Jesús ixlaqmaqayauchoqotacha ni pumalhuu lapanakni yu ancha ixtayanal. 14Ex taval ni Jesús paxtoqlhi ni anuʼ lapanaki taʼan ay lakatajtan, va junil: —Chavay palaycha unchʼoʼotʼa ni uxintʼi. Kitʼin kunan ni jantucha apalay kʼamaqtʼaʼalhin para jantu tuʼuchun kapʼaxtʼoqtʼay yu apalay pʼays maqanlqajnati. 15Ex chuncha alcha ni anchanu lapanaki, jalakjunil ni israelitas ni va Jesús yu palay ixmakachoqota. 16Xlhiyucha ni israelitas ixtaxkajiy ni Jesús por ixmakay lajʼay lhitapatsa xajulchan jastaknati, xlhiyucha ixtamaqniputun. 17Ex ni Jesús jalakjunil: —Yu kimPay va si tapatsay ex kitʼin vachuʼ ktapatsay. 18Chuncha ni israelitas takʼatsal ni jantucha vamun xajulchan jastaknati ixtʼajun tapasaniniʼ. Vachuʼ naul ni yucha ixPay va Dios. Chuncha ixmakakan xʼaman tacha Dios kaval, xlhiyucha apalay ixtamaqniputun. 19Ni Jesús jalakjunil: —Kitʼin klajunau ni kitʼin yu Sasʼatʼa Dios jantu lay kmakay tuʼuchun keʼeman. Kitʼin vachu va chun kmakay tacha klaqtsʼin makay kimPay. Ex tachun yu makay ni kimPay va yucha kmakay ni kitʼin yu Sasʼatʼa. 20Yu kimPay yucha kiʼachaniy y kimasuniy tachun yu makay. Vachuʼ kimasuniyaʼ alati axtoqnuʼ yu apalay lajʼay yu kʼalaqtsʼinapitik, tus vak kakʼatsʼanapitik. 21Chuncha tacha yu jaPay jalakmajkujuchoqoy janinin y jalaqxtaqniy jatsukunti, vachuʼ kitʼin yu isTsʼal kxtaqniy jatsukunti va yu kitʼin kxtaqniputun. 22Yu kimPay jantu matichun mukʼaniy laqtaqal. Va kixtaqnil kitʼin yu isTsʼal kunita tachun tapʼasta para kakmukʼal laqtaqal. 23Ex chuncha tachun kintatoʼoyayaʼ kitʼin yu isTsʼal vachu chun tacha tatoʼoyay ni kimPay. Ni lapanakni yu jantu kintatoʼoyay ni kitʼin yu isTsʼal, yuʼuncha vachu jantu tatoʼoyay ni kimPay yu kimalaqachal. 24’Laqsaval klajunau ni uxiknan: Taʼayu yu qasmatʼa ni kinchivinti y vachu lhakapuʼan yu kimalaqachal, yucha lhitʼajun jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. Jantu aqtaun kaxtaqnikanaʼ maqanlqajnati, ni yucha tapasatacha laka lhinin y lhitʼajuncha jatsukunti. 25Laqsaval klajunau, ni lapanakni yu tacha janinin tajunita por jantu talhakapuʼan, kaminaʼ julchan tejkan yuʼuncha kintaqasmakniyaʼ kinchivinti kitʼin yu Sasʼatʼa Dios. Anchanu julchan va yu chavaycha lakachin. Yu taqalasmatʼa, yuʼuncha katatsukuyaʼ. 26Yu jatsukunti minchal kun kimPay Dios. Vachu kimaqxtaqnil tapʼasta ni kitʼin yu isTsʼal kunita para lay kakxtaqlhi jatsukunti. 27Vachuʼ ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki, kimaqxtaqnil lhachimoʼon para kaklakmukʼanil ixlaqtaqalkʼan ni lapanakni. 28Jantu vak kakʼatsʼantʼik por tachun yu aniy klajunau. Kaminaʼ julchan tejkan tachun ni janinin yu taʼaknunun kintaqasmakniyaʼ kinchivinti. 29Ex tachun yu tamakal yu lajʼoxi la ixjatsukuntikʼan katakujchoqoyaʼ para katalhitsukul yu ox jatsukunti. Yu tamaqtaqalhinin yuʼuncha kalaqxtaqnikanaʼ maqanlqajnati. 30’Yu kitʼin jantu tuʼuchun lay kmakay kilaqʼaman, kmukʼay laqtaqal vamun tacha kilhijuniy kimPay. Xlhiyucha vas kmakay tejkan kmukʼay laqtaqal, va kmakay tacha najun kimPay yu kimalaqachal aniy. 31Incha vamun kitʼin kaklhichivinkal kilaqʼaman ex ka jantu laqsaval kaval kinchivinti. 32Klajunau ni alin qayntaun yu lay kilhichiviniy ni kitʼin. Kitʼin ijkʼatsay ni va laqsaval yu najun. 33Laqsaval uxiknankʼan jamalaʼachʼanantʼik para kataʼal lhisakminin ni Juan taʼayucha kunita ni kitʼin. Yucha jaqaltayanal yu laqsaval. 34Ni kitʼin jantu kmaqskʼiniy ixchivinti qayntaun lapanaki. Va klajunau taʼayuʼ kilhichiviniy para lay kʼalhakʼapʼupʼintʼik y kʼalaqtʼaxtʼutʼik. 35’Yu Juan ixjunita va tacha laqataun maklku yu ixmaqtajiy y ixmapulkuy. Taun panchʼix yu uxiknan ixtamaqamayan ixchivinti. 36Pero yu kmakay ni kitʼin yucha apalay ox masuy taʼayucha kunita xajantu ixchivinti ni Juan. Ni lhitapatsa yu kixtaqnil kimPay va yucha yu kmakay. Chuncha ox masuy taʼayucha kunita ni kitʼin y masuy ni va kimPay kimalaqachal. 37Ni kimPay yu kimalaqachal ni kitʼin yucha kilhichiviniy, mas jantu aqtaun kʼaʼasmaktʼik ixchivinti y vachu jantu aqtaun kʼalaqtsʼintʼik tacha junita. 38Yucha kimalaqachal pero jantu kilalhakapuʼaniyau kinchivinti. Xlhiyucha uxiknan jantu kalhitsʼukʼutʼik ixchivinti la melhanutkʼan. 39Uxiknankʼan laka laksniy lhitʼamoʼoyatʼik ixchivinti Dios taʼan tsʼoqkanta, lhilayatʼik ni va ancha katʼemayapitik ni jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. Ni anchanu chivinti va yu kilhichiviniy ni kitʼin. 40Pero jantu kilalaqʼuxaminau para kʼalhitsʼukʼutʼik ni anchanu jatsukunti. 41’Kitʼin jantu knajun ni kintatoʼoyal ni lapanakni. 42Ox klamispayau ni uxiknankʼan jantu laqsaval tʼoʼoyayatʼik Dios. 43Kitʼin kmil kun ixpalhachimoʼon ni kimPay pero uxiknan jantu kilalaqaʼiyau. Yu va kamil aqayntaun lapanaki yu vamun la ixtapʼasta ni yucha, ka tus laqa achati kʼalaʼaʼitʼik. 44Xlhiyucha jantu lay lhakʼapʼupʼinatʼik. Ayaj tamaqamayan tejkan lajʼay tamakayan ni lapanakni, jantu lakxkʼauyatʼik para lajʼay katamakan ni Dios. 45Kitʼin jantu kaklaslajau kun kimPay. Yu laqsaval kataslajan va Moisés mas va yucha yu pʼakxanʼiyatʼik para kataʼaqtayjun. 46Incha laqsaval kʼalhakʼapʼupʼintʼik chuncha tacha yu naul ni Moisés ex vachuʼ ixkilalhakapuʼau ni kitʼin. Taʼan jatsʼoqnul ni Moisés yucha kilhichiviniy. 47Incha jantu lhakʼapʼupʼinatʼik ni chivinti yu tsʼoqlhi ni Moisés ex yu kinchivinti vachu jantu lay lhakʼapʼupʼinatʼik.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\