SAN JUAN 6

1Ex astan ni Jesús va alcha takukchal lakamar Galilea yu vachuʼ ixjunkan lakamar Tiberias. 2Tatʼaʼal pumalhuu lapanakni, va talaqtsʼil ni palay jalakmakal taqanʼanin. 3Taval ni Jesús taukʼal laqataun aspajun, ancha jalaktʼataulal yu ixjalakmalaniy. 4Va laycha kalakachil ni Paxku yu ay ixkʼatankʼan ni israelitas. 5Tejkan Jesús laqtsʼil ni qaynlhuu lapanakni ixtatixkaulhaʼanta, ex lhisakminil, va junkal ni Felipe: —¿Tas ancha kaʼiyaucha vayti para kalaqchaʼal tachun yu aniy lapanakni? 6Chuncha junkal ni Felipe va para kalaqtsʼintanukal tisuncha chivinti kaqaltayanal. Ni Jesús yucha ixkʼatsaycha yu maqskʼiniy kamakal. 7Chuncha ni Felipe va junil: —Mas laʼatʼuy ciento julchan katsʼukʼu tapatsan jantu kalaqchaʼal para kʼalakvavatʼi tachun ni lapanakni mas va laktsʼuninin pan. 8Ex aqayntaun yu ixtʼaltanaʼ yu junkan Andrés yu ixlaqaj yu Simón Pedro va naul: 9—Aniy alin qayntaun tsʼal. Yucha lhitʼajun aqskis pan yu lhiyal cebada, vachu lhitʼajun aqxtʼuy jatanti. Pero jantu kalaqchaanaʼ por tachun yu aniy lapanakni. 10Ex chuncha ni Jesús laklhijunil: —Kʼaʼunitʼik katataulal ni lapanakni. Ancha ayaj ixʼalin lhuu jatsʼin. Tejkan tataulʼol va laqchaʼal tus laqakis mil joʼakna. 11Chuncha ni Jesús chʼapal ni pan, aqtayl xtaqniy lhimalaqpuchuncha ni Dios. Ex jalaqxtaqnil ni lapanakni. Vachu chun makal kun yu jatanti. Jalaqxtaqnil tacha yu yuʼuncha ixtaʼuputun. 12Tejkan oxicha talhiʼotsaʼol ex ni Jesús jalaklhijunil ixtʼaltanan katapusakchoqol tachun yu xajchal para jantu valiʼiy katalaqamanal. 13Chuncha tapusaklhi ni yuʼuncha tachun yu xatalaqcheʼeniʼ, tus laqakautʼuy canasta talaqtsamal vamun por yu anuʼ aqskis pan yu jalakvaval ni lapanakni. 14Ni lapanakni por talaqtsʼil yu aniy ay axtoqnu yu makal ni Jesús aqtayl talajuniy siya yuʼuncha: —Laqsaval ni aniy ka yucha yu laqputeʼey ixchivinti Dios yu ixtanajun kaminaʼ aniy lakamunukpaʼ. 15Ni Jesús kʼatsal ni va kataminaʼ inin para katalhaʼal taʼan katamakayaʼ ixjalhachimoʼonukʼan. Xlhiyucha taʼeltajuchoqol laka aspajun, va qoslhi para ixlaqʼaman katiʼukxuntayal. 16Tejkan putsʼislhicha ex ixtʼaltanan ni Jesús yu ixjalakmalaniy tataʼeltajulcha, va taʼalcha lakamar. 17Ex ancha tataukʼal laka barco para katapalaqpuslhi ni lakamar para katachaʼal laka putaulan Capernaúm. Anchanuʼ hora oxicha tʼalaj ixputsʼista, yu Jesús jantukaʼ ixminchoqoy. 18Chuncha ni lakamar aqtayl laklay kun taun pʼas un yu ostaulal. 19Tejkan maqaqcha ixtaʼanta va tachaʼal laqakis, laqachaxan kilometro ex talaqtsʼil ni Jesús ixtʼajun taʼukstsʼunin laka barco, ixjaltanajʼanta la ixʼukxna lakxkan. Ex ayaj tatalhanal. 20Ni Jesús jalakjunil: —Va kitʼin kunita. Jantu katʼalhanantʼik. 21Va laqa achati talaqaʼil laka barco. Ex yu barco nimancha talakanuchal lakatʼun taʼan yuʼuncha ixtachaanputun. 22Tejkan atauncha julchan junchoqol, ni lapanakni ixtayanal tus takuktachal lakamar. Tapastakchoqol ni vamun ixʼalin laqataun barco, va yucha yu tapuʼal ixtʼaltanan ni Jesús, pero ni Jesús jantu kalaktʼaʼal ni yuʼuncha. 23Pero exnicha tachinchal alati barcos yu taminchal laka putaulan Tiberias. Tachinchal ixlhiʼukstsʼuniy taʼan taʼul yu pan tejkan ni Jesús xtaqnil lhimalaqpuchuncha ni Dios. 24Pero tejkan taxtaqnil kuenta ni Jesús jantu an katayal y vachu ixtʼaltanan jantu sik ixtalay, ex tachun ni lapanakni tataukʼal ni laka barcos, taʼal lakxkaunan tus laka putaulan Capernaúm. 25Chuncha tejkan tapalaqpuslhi ni lakamar ancha tatemal ni Jesús, talhisakmil, va tajunil: —Jamalaniniʼ, ¿tasvanancha chʼitʼi aniy? 26Ex ni Jesús jalakjunil: —Kitʼin vas klajunau ni uxiknankʼan vayntʼik tus ox otsʼatʼik. Va xlhiyucha kilalakxkauyau, mas jantu kʼamalaʼasitʼik yu ay axtoqnuʼ yu xaklamasuniyau. 27Jantu kʼatʼapʼatsʼatʼik por mivaytkʼan yu niman miʼojoy. Tsʼanqay kʼatʼapʼatsʼatʼik por ni vayti yu kataxtaqniyan jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. Va yucha yu klaxtaqniyau ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki, va kitʼin kilakʼulal kimPay Dios. 28Chuncha talhisakmil ni Jesús: —¿Ex tisuncha tsʼanqay kakmakau para kakmakau ni lhitapatsa yu Dios lhinajun? 29Ni Jesús jalajqaltaychoqol, va jalakjunil: —Ni lhitapatsa yu lhinajun Dios va inchineʼ. Yucha kimalaqachal aniy, va talhijunan ni maqskʼiniy kilalhakapuʼaniu yu klajunau. 30Chuncha talhisakmil ni Jesús: —¿Suncha kilamasuniyau yu ay kaval para kaklaqtsʼiu? Ex lay kaklalhakapuʼaniu minchivinti. ¿Suncha lay makʼay? 31Ni kimpaykʼan yu maqancha ixtatiʼukxuntayay lakakʼivinan yuʼuncha taʼul ni vayti yu junkan maná. Chuncha tapasal tacha tsʼoqkanta taʼan najun: “Ni yucha jalaqxtaqnil ixvaytkʼan yu minchal laktʼiyan.” 32Ni Jesús jalakjunil: —Ni kitʼin klajunau. Ni Moisés jantu kataxtaqnin vayti yu minchal laktʼiyan. Chavay kimPay taxtaqniyan ni anchanu vayti yu laqsaval yu minachal laktʼiyan. 33Ni vayti yu xtaʼa Dios minachal laktʼiyan, va yucha jaxtaqniy ixjatsukuntikʼan ni lapanakni lakamunukpaʼ. 34Ex ni lapanakni tajunil: —Jalhachimoʼonuʼ, kilaxtaqniʼalhiu ni anchanuʼ vayti. 35Ex ni Jesús jalakjunil: —Kitʼin kunita yu vayti yu xtaʼa jatsukunti. Taʼayuʼ yu kilaqmil ni kitʼin yucha jantucha aqtaun kachavanaʼ. Vachu yu kilhakapuʼanil kinchivinti yucha jantucha aqtaun kapukikxixaʼ. 36Xaklajunaucha ni uxiknankʼan mas kilalaqtsʼinaucha jantu lhakʼapʼupʼinatʼik. 37Tachun ni lapanakni yu kimaqxtaqniy kimPay yuʼuncha kintalaqminaʼ ni kitʼin. Tachun yu kintalaqminaʼ kitʼin jantu klakmaspʼitʼaʼ. 38Ni kitʼin va kminchal laktʼiyan para kakmakal yu najun kimPay, jantu yu knajun ni kitʼin. Va yucha kimalaqachal. 39Yu kimalaqachal va najun ni jantu kakmaqatsʼanqal mas va qayntaun yu kimaqxtaqnil. Va najun kaklakmajkujuʼochoqol ni anchanuʼ julchan tejkan tachun katamaktayaʼ. 40Yu kimPay va najun ni katalhitsukul jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ tachun ni lapanakni yu kintalaqtsʼil y kintalhakapuʼal ni kitʼin yu isTsʼal. Ex kitʼin astan kaklakmajkujuchoqoyaʼ tejkan tachun katamaktayaʼ. 41Tejkan chuncha naul ni Jesús va vayti junita yu minchal laktʼiyan, ex yu israelitas taʼaqtayl talhichiviniy ni Jesús, taqaltaʼestuklhi por chuncha naul. 42Va tanaul: —Ni aniy lapanaki va Jesús yu istsʼal José. Ni kijnan ox mispayau ixpay ali ixnati. ¡Chavaycha kintajunan ni yucha taʼeltajuminchal laktʼiyan! 43Ex chuncha ni Jesús jalakjunil: —Jantucha kilaqaltaʼestukvi. 44Jantu matichun lay kilaqmin ni kitʼin incha kimPay yu kimalaqachal jantu kilhiminil. Ex kitʼin kakmajkujuchoqoyaʼ tejkan tachun katamaktayacha. 45Yu maqancha ixtalaqputeʼey ixchivinti Dios va inchine tatsʼoqʼulal: “Ni Dios kalakmasuniyaʼ tachun ni lapanakni.” Tachun yu taqalasmatʼa ni kimPay y talaniy yu najun, yuʼuncha kintalaqmin ni kitʼin. 46’Yu kimPay yucha jantu aqtaun kalaqtsʼinkal pero ni kitʼin yu kminchal kun Dios va klaqtsʼil. 47Laqsaval klajunau incha matichun lapanaki ox kilhakapuʼan ex ni yucha lhitʼajun jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. 48Ni kitʼin kunita ni vayti yu xtaʼa jatsukunti. 49Ni mimpaykʼan yu maqancha ixtatʼajun, taʼul ni vayti yu patajul talman ancha lakakʼivinan pero ex astan tanil. 50Kitʼin klhichiviniy ni vayti yu minchal laktʼiyan, matichun lapanaki yu kaʼul yu aniy vayti, yucha jantu aqtaun kaniyaʼ. 51Kitʼin kunita ni vayti yu kujta yu minchal laktʼiyan. Taʼayu yu kaʼuyaʼ aniy vayti yucha katsukuyaʼ mas va tavanancha kaval. Ni anchanu vayti yu kitʼin kxtaʼa yucha va kilakatunaj yu kmaqxtaʼa para katalhitsukul jatsukunti tachun ni lapanakni. 52Ex chuncha ni israelitas aqtayl talhilakchiviniy siya yuʼuncha, ixtanajun: —¿Ex tas laycha kintapuxtaqnin ixlakatunaj para kaʼuu? 53Ex ni Jesús naul: —Kitʼin vas klajunau ni uxiknankʼan incha jantu kilaʼuniyau kilakatunaj ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki, vachu incha jantu kilaʼoqniyau kijakʼalnan, ex jantu lay kʼalhitsʼukʼuyapitik jatsukunti. 54Ex chuncha taʼayuʼ yu kaʼuyaʼ kilakatunaj, vachuʼ incha kaʼoqyaʼ kijakʼalnan, ex ni yucha lhitʼajuncha jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. Ex astan tejkan kamiʼoyacha ni lakamunukpaʼ ex kakmajkujuchoqoyaʼ. 55Yu kilakatunaj va yucha yu laqsaval lhiʼuti para kaʼutʼi, vachu yu kijakʼalnan va yu laqsaval xkan para kaʼoqtʼi. 56Xlhiyucha ni lapanaki yu uy kilakatunaj y vachuʼ yu otʼa kijakʼalnan, yucha chʼantaun junita kun kitʼin y kitʼin vachuʼ chʼantaun kunita kun yucha. 57Ni kimPay yu kimalaqachal yucha lhitʼajun jatsukunti y yu kitʼin va yucha kputsukuy. Ex chuncha vachuʼ matichun lapanaki yu kiʼuyaʼ ni kitʼin, yucha vachuʼ kimputsukuyaʼ ni kitʼin. 58Kitʼin klhichiviniy vayti yu minchal laktʼiyan. Yucha jantu va aqstanchun kaval tacha yu junkan maná yu maqancha taʼul mepayankʼan. Yuʼuncha tejkan taʼul astan tanil. Pero yu kaʼuyaʼ ni aniy vayti yucha katsukuyaʼ mas va tavanancha kaval. 59Ni Jesús va chuncha laqputeʼel laka putaulan Capernaúm laqa chaqaʼ taʼan ixtataqxtoʼa ni israelitas. 60Tejkan chuncha taqasmaklhi tacha yu jalakmasunil ni Jesús ex lati lapanakni va tanaul: —Tacha najun ni yucha ayaj lhitaʼay para kʼalaʼaʼitʼi. ¿Tasʼayucha lapanaki lay kamakaniyaʼ kuenta yu najun? 61Pero ni Jesús niman xtaqnil kuenta ni va ixtatʼajun pastaknan y ixtatʼajun jakiltaynan. Ex jalhisakmil, va jalakjunil: —¿Ex jantu katamaqaman yu xaklajunau? 62¿Tas kʼalhilatʼikcha ni uxiknan incha kilalaqtsʼinau ni kitʼin yu kval Sasʼatʼa Lapanaki kakpataxtuchoqol taʼan pʼunaj xakvilchal? 63Ni Espíritu yucha xtaʼa jatsukunti, ixtapʼasta lapanaki jantu tuʼuchun ixtapal kaval. Tachun kinchivinti yu kitʼin kiltaxtuy va minachal kun ni Espíritu yu xtaʼa jatsukunti. 64Pero vananaj alin lati uxiknankʼan yu jantukaʼ lhakʼapʼupʼinatʼik. Ni Jesús yucha ixkʼatsay mas tejkan aqtaynil ixlhitapatsa tasʼayuʼuncha yu jantu katalhakapuʼanaʼ. Vachu ox ixkʼatsay tasʼayucha yu kamaqxtaʼaʼ para kamaqnikal. 65Ex jalakjunil: —Jantu matichun lapanaki lay kilaqmin ni kitʼin incha yu kimPay jantu xtaqniy lakatin. 66Tejkan chuncha naunʼol ex lhuvaj lapanakni yu ixtatʼaʼanta tamakauntijlal, jantucha apalay katatijuntayal kun yucha. 67Ex chuncha ni Jesús vachuʼ jalaklhisakmil yu pumakautʼuy yu ixjalakmalaniy va jalakjunil: —¿Uxiknan vachuʼ kilamakauntijlayau? 68Ex ni Simón Pedro va liman qaltayl, va junil: —Jalhachimoʼonuʼ, ¿tasʼayucha lay kaktʼaʼau? Kijnan kʼatsayau ni laqsaval vamun uxintʼi kʼiltʼaxtʼuy chivinti yu xtaʼa jatsukunti yu jantu aqtaun kamiʼoyaʼ. 69Chavay kijnan klalhakapuʼantaucha, vachuʼ ijkʼatsayau ni uxintʼi va yu ixnavin Dios kʼatʼi, jantu tuʼuchun laqtaqal kʼalhitsʼukʼu. 70Ni Jesús jaqaltaychoqol, va jalakjunil: —Kitʼin klalaksakvi pumakautʼuy pero xaqayntaun ni uxiknankʼan va lhitʼajun aqmoqxnuʼ. 71Va Judas yu ixtʼajun lhichivin. Yucha istsʼal ixjunita qayntaun joʼati yu junkan Simón Iscariote. Ni Judas va yucha yu kamaqxtaqyaʼ ni Jesús para kamaqnikal mas yucha va xaqayntaun ixtʼaltanaʼ yu ixjamalaniy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\